Κλασικά Λόγια του Παντοδύναμου Θεού, του Χριστού των Εσχάτων Ημερών

Ουσιώδη Λόγια του Παντοδύναμου Θεού, του Χριστού των Εσχάτων Ημερών

 Επιλογές από το βιβλίο «Ο Λόγος ενσαρκώνεται»

Αυτό το βιβλίο περιέχει αποσπάσματα από τα ουσιώδη λόγια που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Αυτά τα ουσιώδη λόγια αποσαφηνίζουν άμεσα την αλήθεια και μπορούν άμεσα να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού, να κατορθώσουν να γνωρίσουν το έργο Του και να αποκτήσουν γνώση της διάθεσής Του και αυτού που έχει και είναι Αυτός. Αποτελούν οδηγό για όλους εκείνους που λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού, μέσω του οποίου θα αναζητήσουν τα ίχνη Του. Μπορούν να σας οδηγήσουν στην ανακάλυψη της εισόδου στη βασιλεία των ουρανών.

Ομιλίες του Χριστού των εσχάτων ημερών