Πολιτική Απορρήτου

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού μεριμνά για την ιδιωτικότητά σας· ως εκ τούτου, στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, μεταχειριζόμαστε και μεταβιβάζουμε τις πληροφορίες σας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν σε αυτή την περιοχή.

Ο Χρήστης εγγυάται ότι τα δεδομένα που αποστέλλει ή παρέχει είναι αληθή, ακριβή, πλήρη και επίκαιρα, και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη η οποία ενδέχεται να προκληθεί ως αποτέλεσμα της παράβασης αυτής της υποχρέωσης. Στην περίπτωση που τα παρεχόμενα δεδομένα ανήκουν σε κάποιον τρίτο, ο Χρήστης εγγυάται ότι έχει ενημερώσει τον εν λόγω τρίτο σχετικά με τις πτυχές που εμπεριέχει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι έχει λάβει πρότερη γραπτή έγκριση από αυτόν για την παροχή των δεδομένων του στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, για τους αναφερόμενους σκοπούς.

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη;

The Church of Almighty God (147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, US, EIN: 37-1820870), ως ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστοτόπου, είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε σχετικά με τον χρήστη;

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Σχόλια και παρατηρήσεις και άλλες ηλεκτρονικές φόρμες, ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των υπηρεσιών στιγμιαίας μηνυματοδοσίας όπως η ζωντανή συζήτηση, το WhatsApp ή το Messenger, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού θα συλλέγει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, όπως το όνομά σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, οι οποίες είναι απαραίτητες για να σας προσφέρουμε τη σχετική υπηρεσία.

3. Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη;

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού επεξεργάζεται τα δεδομένα χρήστη για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Διαχείριση αποριών, ερωτήσεων ή αιτημάτων σχετικά με προτάσεις.

- Επικοινωνία με ομόπιστους και άλλους ενδιαφερόμενους για την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού με στόχο την αποστολή προσκλήσεων και ειδοποιήσεων για δραστηριότητες και συγκεντρώσεις της εκκλησίας και την παροχή πνευματικής υποστήριξης.

- Αποστολή τακτικών ενημερώσεων για το πιο πρόσφατο περιεχόμενο του ιστότοπού μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

4. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη είναι η συγκατάθεση που δίνει ο χρήστης αποδεχόμενος ρητά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, επιλέγοντας το πλαίσιο ή το Ναι, που διατίθεται σε κάθε μία από τις προαναφερθείσες φόρμες συλλογής δεδομένων.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη;

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού θα διατηρεί τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται, για να ανταποκρίνεται σε τυχόν αιτήματα που υποβάλλουν οι χρήστες ή για όσο είναι ενεργή μια συνεδρία Ζωντανής Συνομιλίας, καθώς και για όσο χρονικό διάστημα δεν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

6. Σε ποιους τρίτους κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη;

Τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, πλην των αρμοδίων αρχών, όπου απαιτείται, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Συνεπώς, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο Χρήστης στον ιστότοπο ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε δημόσιους οργανισμούς, σε δικαστήρια και σε άλλες διοικητικές αρχές, όταν κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης ή για την άσκηση νομικής δράσης κατά απαιτήσεων.

7. Ποια δικαιώματα έχουν οι Χρήστες όταν μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα;

Ο Χρήστης έχει και μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού:

- Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα για να γνωρίζει ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και ποιες διαδικασίες επεξεργασίας εφαρμόζονται σε αυτά τα δεδομένα.

- Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων.

- Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, όπου αυτό είναι δυνατό.

- Δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση που η ακρίβεια, η νομιμότητα ή η αναγκαιότητα της επεξεργασίας των δεδομένων είναι αμφίβολη. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα του Χρήστη για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

- Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, σε περίπτωση που η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, για να λάβει προσωπικά δεδομένα που έχει παράσχει σε εμάς (με δομημένη μορφή, για κοινή χρήση και μηχανική ανάγνωση), καθώς και για να ζητήσει τη μεταβίβασή τους σε μια άλλη οντότητα που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία, όταν αυτό είναι δυνατό από τεχνικής πλευράς.

- Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή.

- Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, http://www.dpa.gr/), εάν ο Χρήστης θεωρεί ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού παραβίασε τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Επομένως, ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του ενώπιον του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση GDPR@kingdomsalvation.org, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: ολόκληρο το όνομα και το επώνυμο του Χρήστη, αντίγραφο του εθνικού εγγράφου ταυτότητάς του (διαβατήριο ή άλλο έγκυρο έγγραφο που τον ταυτοποιεί), τη δήλωση του αιτήματός του, διεύθυνση για την ειδοποίησή του, ημερομηνία, υπογραφή και, κατά περίπτωση, διαπιστευτήρια έγγραφα του αιτήματος που υποβάλλει.

8. Ποιες υπηρεσίες τρίτων χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα;

8.1 tawk.to

Το tawk.to παρέχει μια πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, για να μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας ο χρήστης, το οποίο χρησιμοποιούμε για την πλατφόρμα μας ζωντανής συνομιλίας και την υποστήριξή της. Το tawk.to συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου του tawk.to:
https://www.tawk.to/privacy-policy/

8.2 Υπηρεσίες άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων

Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το LINE, το WhatsApp Business, το Messenger, το Viber και το ManyChat. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου τους:

LINE: https://terms.line.me/line_rules?lang=en

WhatsApp Business: https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/?lang=el

Messenger: https://el-gr.facebook.com/full_data_use_policy

Viber: https://www.viber.com/terms/gdpr-privacy-rights/

ManyChat: https://manychat.com/privacy.html

9. Λοιπές Διατάξεις

Η ελληνική εκδοχή της πολιτικής απορρήτου έχει μεταφραστεί από τα ισπανικά. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ασυνέπεια μεταξύ της μετάφρασης και της ισπανικής εκδοχής, η ισπανική εκδοχή θα επικρατήσει.

Τελευταία ενημέρωση: 2020-08-20