ΙΑ) Κλασικά λόγια σχετικά με την είσοδο στην πραγματικότητα της αλήθειας

45. Το έργο του Αγίου Πνεύματος μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη: το ίδιο το έργο του Θεού, το έργο των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται και το έργο που επιτελείται σε όλους εκείνους μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Μεταξύ των τριών αυτών, το έργο του Θεού είναι να ηγηθεί ολόκληρης της εποχής· το έργο των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται είναι να οδηγήσουν όλους τους ακολούθους του Θεού με το να στέλνονται ή να λαμβάνουν αποστολές σύμφωνα με το έργο του Θεού και αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι που συνεργάζονται με το έργο του Θεού. Το έργο του Αγίου Πνεύματος που επιτελείται σε όσους βρίσκονται μέσα στο ρεύμα, είναι να διατηρήσει το έργο Του, δηλαδή να διατηρήσει ολόκληρη τη διαχείριση και να διατηρήσει τη μαρτυρία Του, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσει στην τελείωση αυτούς που μπορούν να τελειωθούν. Αυτά τα τρία μέρη είναι το πλήρες έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά χωρίς το έργο του ίδιου του Θεού, ολόκληρο το έργο διαχείρισης θα μείνει στάσιμο.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

46. Το έργο στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, ανεξάρτητα από το αν είναι το έργο του Θεού ή το έργο των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται, είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Η ουσία του ίδιου του Θεού είναι το Πνεύμα, το οποίο μπορεί να ονομαστεί Άγιο Πνεύμα ή επταπλά ενισχυμένο Πνεύμα. Εν γένει, Αυτά αποτελούν το Πνεύμα του Θεού. Μόνο που το Πνεύμα του Θεού ονομάζεται διαφορετικά κατά τη διάρκεια διαφορετικών εποχών. Αλλά η ουσία Τους εξακολουθεί να είναι μία. Επομένως, το έργο του ίδιου του Θεού είναι και το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το έργο του ενσαρκωμένου Θεού δεν είναι τίποτε λιγότερο από το Άγιο Πνεύμα επί το έργον. Το έργο των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται είναι επίσης έργο του Αγίου Πνεύματος. Μόνο το έργο του Θεού είναι η πλήρης έκφραση του Αγίου Πνεύματος και δεν υπάρχει διαφορά, ενώ το έργο των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται είναι αναμεμειγμένο με πολλά ανθρώπινα πράγματα και δεν είναι η άμεση έκφραση του Αγίου Πνεύματος, ούτε καν η πλήρης έκφρασή Του.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

47. Αν και το Άγιο Πνεύμα εργάζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σύμφωνα με πολλές αρχές, ανεξάρτητα από το πώς γίνεται το έργο ή πάνω σε τι είδους ανθρώπους, η ουσία είναι πάντα διαφορετική και όλο το έργο που Εκείνο επιτελεί σε διαφορετικούς ανθρώπους έχει αρχές και όλες μπορούν να αντιπροσωπεύουν την ουσία του αντικειμένου του έργου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι αρκετά συγκεκριμένο στο πεδίο εφαρμογής του και αρκετά μετρημένο. Το έργο που γίνεται στην ενσάρκωση δεν είναι το ίδιο με το έργο που διεξάγεται στους ανθρώπους, και το έργο επίσης ποικίλλει ανάλογα με το διαφορετικό επίπεδο των ανθρώπων. Το έργο που γίνεται στην ενσάρκωση δεν γίνεται στους ανθρώπους, και στην ενσάρκωση ο Θεός δεν επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό που γίνεται στους ανθρώπους. Εν ολίγοις, ανεξάρτητα από το πώς Εκείνος εργάζεται, το έργο σε διαφορετικά αντικείμενα δεν είναι ποτέ το ίδιο και οι αρχές με τις οποίες Εκείνος εργάζεται διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση και τη φύση των διαφορετικών ανθρώπων. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται σε διαφορετικούς ανθρώπους με βάση την έμφυτη ουσία τους και δεν προβάλλει απαιτήσεις πέρα από την έμφυτη ουσία τους, ούτε εργάζεται πάνω τους πέρα από το πραγματικό τους επίπεδο. Έτσι, το έργο του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο επιτρέπει στους ανθρώπους να δουν την ουσία του αντικειμένου του έργου. Η έμφυτη ουσία του ανθρώπου δεν μεταβάλλεται· μόνο το αληθινό επίπεδο του ανθρώπου περιορίζεται. Είτε το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί τους ανθρώπους είτε εργάζεται πάνω τους, το έργο συμβαδίζει πάντα με τους περιορισμούς του επιπέδου των ανθρώπων, έτσι ώστε να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται πάνω σε ανθρώπους που χρησιμοποιούνται, τόσο τα χαρίσματά τους όσο και το αληθινό τους επίπεδο χρησιμοποιούνται και δεν φυλάσσονται. Το πραγματικό τους επίπεδο χρησιμοποιείται για να υπηρετήσει το έργο. Αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία των ανθρώπων για να πετύχει τα αποτελέσματα του έργου Του. Σε αντίθεση με αυτό, το έργο που επιτελείται στην ενσάρκωση έχει ως σκοπό να εκφράσει απευθείας το έργο του Πνεύματος και δεν αναμειγνύεται με το ανθρώπινο μυαλό και τις σκέψεις του, δεν είναι προσιτό από τα χαρίσματα του ανθρώπου, την εμπειρία ή την έμφυτή του κατάσταση.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

48. Όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, διακατέχονται από την παρουσία και την πειθαρχία του Αγίου Πνεύματος, και όσοι δεν βρίσκονται μέσα στο ρεύμα αυτό βρίσκονται υπό τη διοίκηση του Σατανά και χωρίς καθόλου από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνοι που δέχονται το νέο έργο του Θεού, αυτοί που συνεργάζονται μέσα στο νέο έργο του Θεού. Αν αυτοί που βρίσκονται μέσα σε αυτό το ρεύμα είναι ανίκανοι να συνεργαστούν και δεν μπορούν να κάνουν πράξη την αλήθεια που απαιτεί ο Θεός κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τότε θα πειθαρχηθούν και, στη χειρότερη περίπτωση, θα εγκαταλειφθούν από το Άγιο Πνεύμα. Όσοι αποδέχονται το καινούριο έργο του Αγίου Πνεύματος, θα ζουν μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, θα λάβουν τη φροντίδα και την προστασία του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που είναι πρόθυμοι να κάνουν πράξη την αλήθεια είναι διαφωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, και εκείνοι που δεν θέλουν να κάνουν πράξη την αλήθεια πειθαρχούνται από το Άγιο Πνεύμα και μπορεί ακόμη και να τιμωρηθούν. Ανεξάρτητα από το τι είδους άτομο είναι κάποιος, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός θα αναλάβει την ευθύνη για όλους εκείνους που δέχονται το νέο έργο Του για χάρη του ονόματός Του. Εκείνοι που δοξάζουν το όνομά Του και είναι πρόθυμοι να κάνουν πράξη τα λόγια Του, θα λάβουν τις ευλογίες Του. Όσοι δεν Τον υπακούουν και δεν κάνουν τα λόγια Του πράξη, θα λάβουν την τιμωρία Του.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

49. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι μια μορφή ενεργητικής καθοδήγησης και θετικού διαφωτισμού. Δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να είναι παθητικοί. Τους φέρνει παρηγοριά, τους δίνει πίστη και αποφασιστικότητα και τους επιτρέπει να επιδιώκουν να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Όταν το Άγιο Πνεύμα δουλεύει, οι άνθρωποι είναι σε θέση να εισέλθουν ενεργά. Δεν είναι παθητικοί ή εξαναγκασμένοι, αλλά είναι ενεργητικοί. Όταν το Άγιο Πνεύμα επιτελεί έργο, οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι και πρόθυμοι, και είναι πρόθυμοι να υπακούσουν, και χαρούμενοι να ταπεινωθούν και, παρόλο που είναι πονεμένοι και εύθραυστοι μέσα τους, έχουν την αποφασιστικότητα να συνεργαστούν, υποφέρουν με ευχαρίστηση, είναι σε θέση να υπακούν, και είναι απαλλαγμένοι από την ανθρώπινη θέληση, από τις σκέψεις του ανθρώπου, και σίγουρα από τις ανθρώπινες επιθυμίες και τα κίνητρα. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, είναι ιδιαίτερα άγιοι μέσα τους. Εκείνοι που κατέχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος βιώνουν την αγάπη του Θεού, την αγάπη των αδελφών τους, και ευχαριστιούνται από τα πράγματα που ευχαριστούν τον Θεό και απεχθάνονται τα πράγματα που απεχθάνεται ο Θεός. Οι άνθρωποι που συγκινούνται από το έργο του Αγίου Πνεύματος έχουν κανονική ανθρώπινη φύση και επιδιώκουν διαρκώς την αλήθεια και διακατέχονται από την ανθρώπινη φύση. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στους ανθρώπους, οι προϋποθέσεις τους γίνονται ολοένα και καλύτερες και η ανθρώπινη φύση τους γίνεται όλο και πιο κανονική, και αν και κάποια από τη συνεργασία τους μπορεί να είναι ανόητη, τα κίνητρά τους είναι σωστά, η είσοδός τους είναι θετική, δεν προσπαθούν να διακόψουν, και δεν υπάρχει καμία κακία μέσα τους.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

50. Όταν κάτι σου συμβαίνει, προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα και θα πρέπει να το υπακούσεις ή να το απορρίψεις; Η πραγματική πράξη των ανθρώπων δημιουργεί πολλά που αποτελούν αποτέλεσμα της ανθρώπινης θέλησης, ωστόσο οι άνθρωποι πιστεύουν πάντα ότι προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα. Ορισμένα προέρχονται από κακά πνεύματα, αλλά οι άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι γεννιούνται από το Άγιο Πνεύμα και, μερικές φορές, το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί τους ανθρώπους μέσα τους, όμως οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτή η καθοδήγηση προέρχεται από τον Σατανά και δεν τολμούν να υπακούσουν όταν, στην πραγματικότητα, πρόκειται για τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, χωρίς διάκριση, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να βιώσετε πότε όταν τέτοιες εμπειρίες συμβαίνουν πραγματικά σ’ εσάς και, χωρίς διάκριση, δεν υπάρχει τρόπος να αποκτήσετε ζωή. Πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα; Πώς εργάζονται τα κακά πνεύματα; Τι προέρχεται από το θέλημα του ανθρώπου; Και τι γεννιέται από την καθοδήγηση και τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος; Εάν κατανοήσεις τους κανόνες του έργου του Άγιου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο, τότε θα είσαι σε θέση να επεκτείνεις τις γνώσεις σου και να κάνεις διακρίσεις στην καθημερινή σου ζωή και στις πραγματικές εμπειρίες σου. Θα καταφέρεις να γνωρίσεις τον Θεό, θα μπορέσεις να καταλάβεις και να διακρίνεις τον Σατανά, δεν θα μπερδευτείς στην υπακοή ή την επιδίωξή σου και θα είσαι κάποιος του οποίου οι σκέψεις είναι σαφείς και υπακούει στο έργο του Αγίου Πνεύματος.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

51. Πραγματικά, ο Θεός επιτελεί μεγάλο έργο στους ανθρώπους, μερικές φορές δοκιμάζοντάς τους, άλλες φορές δημιουργώντας το περιβάλλον για να τους ατσαλώσει και μερικές φορές μιλώντας τους για να τους καθοδηγήσει και να διορθώσει τα ελαττώματά τους. Μερικές φορές, το Άγιο Πνεύμα οδηγεί τους ανθρώπους σε περιβάλλοντα προετοιμασμένα από τον Θεό γι’ αυτούς για να ανακαλύψουν, εν αγνοία τους, πολλά πράγματα που τους λείπουν. Χωρίς να το γνωρίζουν, μέσα από αυτά που οι άνθρωποι λένε ή κάνουν, μέσα από τον τρόπο που συμπεριφέρονται στους άλλους και αντιμετωπίζουν τα πράγματα, το Άγιο Πνεύμα τούς διαφωτίζει ώστε να καταλάβουν πολλά πράγματα που δεν καταλάβαιναν πριν, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν πολλά πράγματα και ανθρώπους πιο καθαρά, επιτρέποντάς τους να διακρίνουν πολλά πράγματα για τα οποία είχαν άγνοια πριν.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Σχετικά με την εμπειρία» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

52. Μερικές φορές, ο Θεός σού προκαλεί ένα συγκεκριμένο αίσθημα — χάνεις την απόλαυση από μέσα σου και χάνεις την παρουσία του Θεού και βρίσκεσαι στο σκοτάδι. Αυτό είναι είδος εξευγενισμού. Όποτε κάνεις κάτι, πηγαίνει στραβά και βρίσκεσαι σε αδιέξοδο. Αυτή είναι η πειθαρχία του Θεού. Μπορεί να κάνεις κάτι και να μην έχεις κάποιο αίσθημα γι’ αυτό και να μην ξέρουν ούτε οι άλλοι· ωστόσο, ο Θεός ξέρει. Δεν θα σε αφήσει να φύγεις και θα σε πειθαρχήσει. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι πολύ λεπτομερές. Πολύ προσεκτικά Αυτός παρατηρεί τον κάθε λόγο και την κάθε ενέργεια των ανθρώπων, την κάθε δράση και κίνησή τους, καθώς και την κάθε σκέψη και ιδέα τους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να αποκτήσουν εσωτερική επίγνωση των πραγμάτων αυτών. Κάνεις κάτι μια φορά και πηγαίνει στραβά, το κάνεις και δεύτερη και πηγαίνει πάλι στραβά, έτσι σταδιακά θα καταλάβεις το έργο του Αγίου Πνεύματος. Μέσω των πολλών φορών που θα πειθαρχηθείς, θα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να συμβαδίζεις με το θέλημα του Θεού, όπως και θα ξέρεις τι δεν συμβαδίζει με το θέλημά Του. Στο τέλος, θα έχεις ακριβείς απαντήσεις στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος από μέσα σου. Μερικές φορές θα είσαι απειθής και ο Θεός θα σε επιπλήττει εκ των έσω. Όλα αυτά προέρχονται από την πειθαρχία του Θεού. Αν δεν εκτιμάς τον Θεό, αν υποτιμάς το έργο Του, τότε Αυτός δεν θα σου δώσει σημασία. Όσο πιο σοβαρά παίρνεις τον λόγο του Θεού, τόσο περισσότερο θα σε διαφωτίζει.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Όσοι πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση, πρέπει να υποβληθούν σε εξευγενισμό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

53. Όταν το Άγιο Πνεύμα σε διαφωτίζει για να κατανοήσεις κάτι, μερικές φορές εργάζεται πολύ γρήγορα, ενώ, άλλοτε, σε κάνει να βιώσεις μια εμπειρία για κάποιο χρονικό διάστημα προτού σταδιακά σου δώσει τη δυνατότητα να την κατανοήσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν σου δίνει τη δυνατότητα να βιώσεις κάτι και σε αφήνει μόνο να κατανοήσεις μερικά ξερά λόγια. Με βάση ποιες αρχές εργάζεται το Άγιο Πνεύμα; Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται με βάση την αρχή να διευθετεί το περιβάλλον σου και να διευθετεί ανθρώπους, γεγονότα και πράγματα για σένα, ώστε να σου δώσει τη δυνατότητα να ωριμάσεις μέσα από αυτά και να κατανοήσεις σταδιακά την αλήθεια ενώ τα βιώνεις. Δεν σου προσφέρει μερικά απλά λόγια για να σε εμπνεύσει, να σε διαφωτίσει ή να σου παράσχει λιγοστό φως, ούτε σου προσφέρει απλά μερικά ξερά λόγια και δόγματα. Αντιθέτως, σου δίνει τη δυνατότητα να μάθεις και να αναπτυχθείς σταδιακά μέσω της βίωσης διαφορετικών γεγονότων, περιβαλλόντων και διαφορετικών ανθρώπων, γεγονότων και πραγμάτων. Σε κάνει να κατανοήσεις σταδιακά την αλήθεια μέσω αυτής της διαδικασίας ανάπτυξης. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται βάσει μιας πολύ φυσικής αρχής. Εργάζεται σε πλήρη συμφωνία με το φυσικό πρότυπο της ανθρώπινης ανάπτυξης, χωρίς να ασκεί κανέναν απολύτως εξαναγκασμό.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μπορείς να αποκτήσεις αλήθεια αφότου στρέψεις την αληθινή καρδιά σου στον Θεό» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

54. Το Άγιο Πνεύμα έχει ένα μονοπάτι που πρέπει να περπατήσει μέσα σε κάθε άνθρωπο, και δίνει σε κάθε άνθρωπο ευκαιρίες για να οδηγηθεί στην τελείωση. Η αρνητικότητά σου σε ωθεί να γνωρίσεις την προσωπική σου διαφθορά και, στη συνέχεια, αποτινάσσοντας την αρνητικότητα, θα ανακαλύψεις ένα μονοπάτι προς την πράξη, και τούτη είναι η δική σου τελείωση. Επιπλέον, μέσα από τη συνεχή καθοδήγηση και τη φώτιση ορισμένων θετικών στοιχείων μέσα σου, θα εκπληρώσεις το καθήκον σου εκ των προτέρων, ενώ θα αναπτυχθείς σε ενόραση και θα αποκτήσεις διάκριση. Όταν οι συνθήκες της ζωής σου είναι καλές, είσαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαβάζεις τον λόγο του Θεού και να προσεύχεσαι σε Αυτόν, ενώ μπορείς και συσχετίζεις τα κηρύγματα που ακούς με την προσωπική σου κατάσταση. Σε τέτοιες στιγμές, ο Θεός σε διαφωτίζει και σε φωτίζει μέσα σου, κάνοντάς σε να συνειδητοποιείς κάποια στοιχεία της θετικής πλευράς. Τούτη είναι η τελείωσή σου από θετικής πλευράς. Σε αρνητικές καταστάσεις, είσαι αδύναμος και αρνητικός, και νιώθεις ότι δεν έχεις τον Θεό στην καρδιά σου· κι όμως, ο Θεός σε φωτίζει, βοηθώντας σε να ανακαλύψεις ένα μονοπάτι προς την πράξη. Η έξοδος από αυτό αποτελεί επίτευξη της τελείωσης από αρνητικής πλευράς.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μόνο όσοι επικεντρώνονται στην πράξη μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

55. Το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί σύμφωνα με αυτή την αρχή: Όταν οι άνθρωποι είναι συνεργάσιμοι, προσεύχονται ενεργά, αναζητούν και έρχονται πιο κοντά στον Θεό, τότε μπορεί να υπάρξουν αποτελέσματα και μπορεί να τους διαφωτίσει και να τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μονομερώς ούτε ότι ο άνθρωπος ενεργεί μονομερώς. Και τα δύο είναι απαραίτητα, και όσο περισσότερο οι άνθρωποι συνεργάζονται, και όσο περισσότερο επιδιώκουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Θεού, τόσο μεγαλύτερο είναι και το έργο του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η αληθινή συνεργασία των ανθρώπων, προστιθέμενη στο έργο του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα αληθινές εμπειρίες και ουσιώδη γνώση του λόγου του Θεού. Σταδιακά, με αυτόν τον τρόπο, τελικά έχουμε τη δημιουργία ενός τέλειου ανθρώπου. Ο Θεός δεν κάνει υπερφυσικά πράγματα˙ στην αντίληψη των ανθρώπων ο Θεός είναι παντοδύναμος, και όλα γίνονται από τον Θεό – με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να περιμένουν παθητικά, να μη διαβάζουν τον λόγο του Θεού και να μην προσεύχονται και απλώς να περιμένουν το άγγιγμα του Αγίου Πνεύματος. Εν τούτοις, αυτοί που σκέφτονται σωστά πιστεύουν το εξής: οι ενέργειες του Θεού μπορούν να προχωρήσουν μόνον εφόσον εγώ συνεργάζομαι, και το πόσο θα με επηρεάσει το έργο του Θεού εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζομαι. Όταν μιλάει ο Θεός, πρέπει να κάνω ότι μπορώ για να αναζητήσω και να στραφώ προς τον λόγο του Θεού. Αυτό είναι που πρέπει να επιτύχω.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πώς να γνωρίσεις την πραγματικότητα» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

56. Υπάρχει ένας όρος για το έργο του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους. Εφόσον έχουν δίψα και αναζητούν και δεν έχουν απροθυμία ή αμφιβολία για τις πράξεις του Θεού και μπορούν να διατηρήσουν το καθήκον τους κάθε στιγμή, μόνο έτσι θα μπορέσουν να κερδίσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε κάθε βήμα του έργου του Θεού, εκείνο που απαιτείται από την ανθρωπότητα είναι τεράστια εμπιστοσύνη και αναζήτηση ενώπιον του Θεού – μόνο διαμέσου της εμπειρίας μπορούν οι άνθρωποι να ανακαλύψουν πόσο αγαπητός είναι ο Θεός και πώς το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στους ανθρώπους. Αν δεν λάβεις εμπειρία, αν δεν βρεις τον δρόμο σου, αν δεν αναζητήσεις, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Πρέπει να βρεις τον δρόμο σου μέσα από τις εμπειρίες σου και μόνο διαμέσου των εμπειριών σου θα μπορέσεις να δεις τις πράξεις του Θεού και να αναγνωρίσεις πόσο θαυμάσιος και ακατάληπτος είναι.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πρέπει να διατηρήσεις την αφοσίωσή σου στον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

57. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι κανονικό και πραγματικό, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στον άνθρωπο σύμφωνα με τους κανόνες της κανονικής ζωής του ανθρώπου και διαφωτίζει και καθοδηγεί τους ανθρώπους σύμφωνα με την πραγματική επιδίωξη των κανονικών ανθρώπων. Όταν το Άγιο Πνεύμα επιτελεί έργο στους ανθρώπους, τους καθοδηγεί και τους διαφωτίζει σύμφωνα με τις ανάγκες των κανονικών ανθρώπων, τους παρέχει με βάση τις ανάγκες τους και τους καθοδηγεί θετικά και τους διαφωτίζει με βάση αυτά που τους λείπουν και τις ατέλειές τους. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, αυτό το έργο είναι σύμφωνο με τους κανόνες της κανονικής ζωής του ανθρώπου και μόνο στην πραγματική ζωή οι άνθρωποι είναι σε θέση να δουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Εάν, στην καθημερινή τους ζωή, οι άνθρωποι βρίσκονται σε θετική κατάσταση και έχουν μια κανονική πνευματική ζωή, τότε διακατέχονται από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε μια τέτοια κατάσταση, όταν τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού έχουν πίστη, όταν προσεύχονται είναι εμπνευσμένοι, όταν κάτι τους συμβαίνει δεν είναι παθητικοί και, όπως συμβαίνει σ’ αυτούς, είναι σε θέση να δουν τα μαθήματα που ο Θεός απαιτεί απ’ αυτούς να μάθουν και δεν είναι παθητικοί ή αδύναμοι και, αν και έχουν πραγματικές δυσκολίες, είναι πρόθυμοι να υπακούσουν σε όλες τις ρυθμίσεις του Θεού.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

58. Ο Θεός εργάζεται σε όσους επιδιώκουν και θεωρούν πολύτιμα τα λόγια Του. Όσο περισσότερο θεωρείς πολύτιμα τα λόγια του Θεού, τόσο περισσότερο το Πνεύμα Του θα εργάζεται μέσα σου. Όσο πιο πολύ θεωρεί πολύτιμα ένας άνθρωπος τα λόγια του Θεού, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητά του να τελειωθεί από τον Θεό. Ο Θεός οδηγεί στην τελείωση αυτούς που πραγματικά Τον αγαπούν. Οδηγεί στην τελείωση εκείνους των οποίων οι καρδιές βρίσκονται εν ειρήνη μπροστά Του. Εάν θεωρείς πολύτιμο το σύνολο του έργου του Θεού, εάν θεωρείς πολύτιμη τη διαφώτιση του Θεού, εάν θεωρείς πολύτιμη την παρουσία του Θεού, αν θεωρείς πολύτιμη τη φροντίδα και την προστασία του Θεού, αν θεωρείς πολύτιμο το πώς τα λόγια του Θεού γίνονται πραγματικότητά σου και εφόδιο για τη ζωή σου, τότε σε επιθυμεί εξαιρετικά η καρδιά του Θεού. Εάν θεωρείς πολύτιμο το έργο του Θεού, αν θεωρείς πολύτιμο όλο το έργο που έχει κάνει πάνω σου, τότε θα σε ευλογήσει και θα πολλαπλασιάσει ό,τι σου ανήκει.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο Θεός οδηγεί στην τελείωση αυτούς που επιθυμεί η καρδιά Του» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

59. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται για να διαφωτίσει τους ανθρώπους, τους δίνει γενικά γνώση του έργου του Θεού και της πραγματικής τους εισόδου και της αληθινής κατάστασης και τους δίνει επίσης αποφασιστικότητα, τους επιτρέπει να κατανοήσουν την πρόθυμη πρόθεση του Θεού και τις απαιτήσεις Του για τον άνθρωπο σήμερα, τους δίνει την αποφασιστικότητα να ανοίξουν κάθε οδό. Ακόμη και όταν οι άνθρωποι υποβάλλονται σε αιματοχυσία και θυσίες, πρέπει να ενεργούν στο όνομα του Θεού και ακόμη κι όταν δέχονται διώξεις και αντιμετωπίζουν αντιξοότητες, θα πρέπει να εξακολουθούν ν’ αγαπούν τον Θεό, και να μην μετανιώνουν και πρέπει να καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό. Αυτή η αποφασιστικότητα είναι η παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος και του έργου του Αγίου Πνεύματος – αλλά να ξέρεις ότι δεν έχεις τέτοια παρακίνηση κάθε στιγμή που περνάει. Μερικές φορές, σε συναντήσεις μπορείς να αισθανθείς εξαιρετικά συγκινημένος και εμπνευσμένος και τότε αινείς και χορεύεις. Αισθάνεσαι ότι έχεις μια απίστευτη κατανόηση του τι συναναστρέφονται οι άλλοι, αισθάνεσαι ολοκαίνουργιος μέσα σου και η καρδιά σου είναι απολύτως σαφής χωρίς κανένα αίσθημα κενότητας - αυτά όλα αφορούν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Εάν είσαι κάποιος επικεφαλής και το Άγιο Πνεύμα σου δίνει μια εξαιρετική διαφώτιση και φώτιση όταν πηγαίνεις στην εκκλησία για να εργαστείς, κάνοντάς σε απίστευτα ειλικρινή, υπεύθυνο και σοβαρό στη δουλειά σου, αυτό σχετίζεται με το έργο του Αγίου Πνεύματος.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πράξη (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

60. Ποια αποτελέσματα επιτυγχάνονται με το έργο του Αγίου Πνεύματος; Εσύ μπορεί να είσαι ανόητος και μπορεί να μην υπάρχει διάκριση μέσα σου, αλλά το Άγιο Πνεύμα πρέπει να εργάζεται για να υπάρχει πίστη μέσα σου, για να αισθάνεσαι πάντα ότι η αγάπη σου προς τον Θεό δεν είναι αρκετή, για να είσαι πρόθυμος να συνεργαστείς, να είσαι διατεθειμένος να συνεργαστείς, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες είναι οι δυσκολίες μπροστά σου. Θα συμβούν σε σας διάφορα πράγματα και δεν θα σας είναι σαφές εάν προέρχονται από τον Θεό ή από τον Σατανά, αλλά εσύ θα μπορείς να περιμένεις και δεν θα στέκεσαι ούτε παθητικός ούτε αδρανής. Αυτό είναι το κανονικό έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν το Άγιο Πνεύμα δουλεύει μέσα στους ανθρώπους, αυτοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες, μερικές φορές κλαίνε, και μερικές φορές υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να τα ξεπεράσουν, αλλά όλα αυτά είναι ένα στάδιο του συνηθισμένου έργου του Αγίου Πνεύματος. Αν και δεν ξεπερνούν αυτά τα πράγματα, και παρόλο που τότε είναι αδύναμοι και διαμαρτύρονται, στη συνέχεια, μπορούν ακόμα να αγαπήσουν τον Θεό με απόλυτη πίστη. Η παθητικότητά τους δεν μπορεί να τους εμποδίσει να έχουν κανονικές εμπειρίες και, ανεξάρτητα από το τι λένε οι άλλοι άνθρωποι και πώς τους επιτίθενται, εκείνοι είναι ακόμα σε θέση να αγαπούν τον Θεό. Κατά τη διάρκεια της προσευχής, πάντα αισθάνονται ότι χρωστούσαν πολλά στον Θεό και αποφασίζουν να ικανοποιήσουν τον Θεό και να αποκηρύξουν τη σάρκα όταν συναντήσουν και πάλι τέτοια ζητήματα. Αυτή η δύναμη δείχνει ότι υπάρχει το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα τους και αυτή είναι η κανονική κατάσταση του έργου του Αγίου Πνεύματος.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

61. Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το έργο Του, δεν κάνει έργο που δεν είναι ρεαλιστικό, δεν έχει υπερβολικές απαιτήσεις από τον άνθρωπο και δεν κάνει έργο που δεν συλλαμβάνει η σύνεση του ανθρώπου. Όλο το έργο που κάνει είναι εντός του πεδίου της κοινής λογικής του ανθρώπου και δεν υπερβαίνει τη λογική της κανονικής ανθρώπινης φύσης και το έργο Του είναι σύμφωνο με τις κανονικές απαιτήσεις του ανθρώπου. Αν είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος γίνεται όλο και πιο κανονικός και η ανθρώπινη φύση του γίνεται όλο και πιο κανονική. Ο άνθρωπος έχει αυξανόμενη γνώση της σατανικής, διεφθαρμένης διάθεσής του, καθώς και της ουσίας του ανθρώπου, και έχει όλο και μεγαλύτερο πόθο για την αλήθεια. Δηλαδή, η ζωή του ανθρώπου ολοένα και μεγαλώνει και η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου γίνεται ικανή για όλο και περισσότερες αλλαγές — όλες αυτές συνοψίζονται στο ότι ο Θεός γίνεται η ζωή του ανθρώπου.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

62. Τι έργο προέρχεται από τον Σατανά; Στο έργο που προέρχεται από τον Σατανά, οι άνθρωποι έχουν ασαφή και αφηρημένα οράματα, είναι χωρίς κανονική ανθρώπινη φύση, τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις τους είναι λανθασμένα και, παρόλο που επιθυμούν να αγαπήσουν τον Θεό, υπάρχουν πάντα μέσα τους κατηγορίες και αυτές οι κατηγορίες και οι σκέψεις προκαλούν πάντα παρεμβολές μέσα τους, περιορίζοντας την ανάπτυξη της ζωής τους και αποτρέποντάς τους να έχουν κανονικές προϋποθέσεις ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει το έργο του Σατανά μέσα στους ανθρώπους, οι καρδιές τους δεν μπορούν να είναι γαλήνιες ενώπιον του Θεού, δεν ξέρουν τι να κάνουν με τους εαυτούς τους, το θέαμα μιας συνάθροισης τούς κάνει να θέλουν να το βάλουν στα πόδια, και δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια τους όταν οι άλλοι προσεύχονται. Το έργο των κακών πνευμάτων καταστρέφει την κανονική σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού και αναστατώνει τα προηγούμενα οράματα των ανθρώπων ή το πρότερο μονοπάτι τους της εισόδου στη ζωή· στις καρδιές τους δεν μπορούν ποτέ να προσεγγίσουν τον Θεό, συμβαίνουν πάντα πράγματα που τους προκαλούν διαταραχή και τους περιορίζουν, και οι καρδιές τους δεν μπορούν να βρουν γαλήνη, μην αφήνοντας καμία δύναμη στην αγάπη τους για τον Θεό, και κάνοντας τα πνεύματά τους να βουλιάζουν. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις του έργου του Σατανά. Το έργο του Σατανά εκδηλώνεται στα εξής: όντας αδύναμος να εμμένεις στη θέση σου και να καταθέσεις μαρτυρία, σε οδηγεί να γίνεις κάποιος που έχει σφάλει ενώπιον του Θεού και που δεν έχει καμία πίστη προς τον Θεό. Με την παρεμβολή του Σατανά, χάνεις την αγάπη και την πίστη προς τον Θεό μέσα σου, στερείσαι μιας κανονικής σχέσης με τον Θεό, δεν επιδιώκεις την αλήθεια ή τη βελτίωση του εαυτού σου, οπισθοχωρείς και γίνεσαι παθητικός, κακομαθαίνεις τον εαυτό σου, επιτρέπεις ανεμπόδιστα την εξάπλωση της αμαρτίας και δεν αισθάνεσαι απέχθεια για την αμαρτία. Επιπλέον, η παρεμβολή του Σατανά σε καθιστά άσωτο, εξαφανίζει το άγγιγμα του Θεού μέσα σου και σε κάνει να διαμαρτύρεσαι για τον Θεό και να αντιτάσσεσαι σε Αυτόν, οδηγώντας σε στο να αμφισβητείς τον Θεό, ενώ υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος να εγκαταλείψεις τον Θεό. Όλα αυτά ανήκουν στο έργο του Σατανά.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

63. Υπάρχουν σήμερα σατανικά πνεύματα που εργάζονται μέσω υπερφυσικών πράξεων για να εξαπατήσουν τον άνθρωπο. Αυτό δεν αποτελεί παρά μίμηση από την πλευρά τους, για να εξαπατήσουν τον άνθρωπο μέσω έργου που δεν επιτελείται σήμερα από το Άγιο Πνεύμα. Πολλά σατανικά πνεύματα μιμούνται την τέλεση θαυμάτων και την ίαση ασθενειών. Αυτά δεν αποτελούν τίποτα παραπάνω από το έργο σατανικών πνευμάτων, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν επιτελεί πλέον τέτοιου είδους έργο την σήμερον ημέρα. Όλοι όσοι εφεξής μιμούνται το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι σατανικά πνεύματα. Όλο το έργο που πραγματοποιήθηκε εκείνον τον καιρό στο Ισραήλ ήταν υπερφυσικό. Ωστόσο, το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται τώρα κατ’ αυτόν τον τρόπο και οποιοδήποτε τέτοιο έργο εφεξής οφείλεται στις ενέργειες και την παρεμβολή του Σατανά και των σατανικών πνευμάτων. Ωστόσο, δεν μπορείς να λες ότι καθετί υπερφυσικό οφείλεται στα σατανικά πνεύματα. Αυτό εξαρτάται από την εποχή του έργου του Θεού.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

64. Αν, κατά τη σημερινή εποχή, εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες, να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκτελεί θαύματα, και εάν αυτός ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιησούς που έχει έρθει, τότε τούτο θα αποτελεί παραποίηση και μίμηση του Ιησού από τα κακά πνεύματα. Να το θυμάσαι! Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο. Το στάδιο του έργου του Ιησού έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο Θεός δεν θα καταπιαστεί ποτέ ξανά με το συγκεκριμένο στάδιο. […] Αν, κατά τις έσχατες μέρες, ο Θεός εξακολουθούσε να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες και να θεραπεύει τους αρρώστους – αν έπραττε ακριβώς τα ίδια με τον Ιησού – τότε θα επαναλάμβανε το ίδιο έργο και το έργο του Ιησού θα ήταν άνευ σημασίας ή αξίας. Έτσι, ο Θεός εκτελεί μόνο ένα στάδιο του έργου σε κάθε εποχή. Μόλις ολοκληρώνεται κάθε στάδιο του έργου Του, σύντομα έρχεται η μίμηση από τα κακά πνεύματα και μόλις ο Σατανάς αρχίζει να ακολουθεί κατά πόδας τον Θεό, Εκείνος αλλάζει μέθοδο. Όταν ο Θεός ολοκληρώνει ένα στάδιο του έργου Του, αυτό γίνεται αντικείμενο μίμησης από τα κακά πνεύματα. Πρέπει να έχετε ξεκάθαρη εικόνα γι’ αυτό.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

65. Υπάρχουν κάποιοι που διακατέχονται από σατανικά πνεύματα και φωνάζουν επίμονα: «Είμαι ο Θεός!» Εντούτοις, στο τέλος, αποκαλύπτονται, επειδή κάνουν λάθος σε αυτό που αντιπροσωπεύουν. Εκπροσωπούν τον Σατανά και το Άγιο Πνεύμα δεν τους δίνει καμία προσοχή. Όσο κι αν εξυμνείς τον εαυτό σου ή όσο δυνατά κι αν φωνάζεις, παραμένεις ένα δημιουργημένο ον που ανήκει στον Σατανά. […] Δεν μπορείς να δημιουργείς νέα μονοπάτια ή να εκπροσωπείς το Πνεύμα. Δεν μπορείς να εκφράζεις το έργο του Πνεύματος ή τον λόγο που εκφράζει. Δεν μπορείς να επιτελείς το έργο του ίδιου του Θεού ή το έργο του Πνεύματος. Δεν μπορείς να εκφράζεις τη σοφία, το θαύμα και την απειρότητα του Θεού ή όλη τη διάθεση με την οποία ο Θεός παιδεύει τον άνθρωπο. Έτσι, οι επανειλημμένοι ισχυρισμοί σου ότι είσαι ο Θεός δεν έχουν σημασία. Έχεις μόνο το όνομα και καθόλου ουσία.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

66. Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται εντός τους συνεχώς. Αυτό είναι αδύνατον. Αν έλεγαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα μαζί τους, αυτό θα ήταν ρεαλιστικό. Αν έλεγαν ότι η σκέψη και η λογική τους είναι κανονικές συνεχώς, επίσης θα ήταν ρεαλιστικό και θα έδειχνε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί τους. Αν λένε ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται συνεχώς μέσα τους, ότι ο Θεός τούς διαφωτίζει και το Άγιο Πνεύμα τούς αγγίζει συνεχώς και κερδίζουν νέες γνώσεις συνεχώς, τότε αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Είναι εξαιρετικά υπερφυσικό! Πέρα από κάθε αμφιβολία, αυτοί οι άνθρωποι είναι σατανικά πνεύματα! Ακόμη κι όταν το Πνεύμα του Θεού εισέρχεται στη σάρκα, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να φάει και να αναπαυθεί — για να μην μιλήσουμε για τον άνθρωπο. Εκείνοι που διακατέχονται από σατανικά πνεύματα, φαίνεται ότι είναι απαλλαγμένοι από το συναίσθημα και την αδυναμία της σάρκας. Είναι σε θέση να απαρνηθούν και να εγκαταλείψουν τα πάντα, είναι ικανοί να υπομείνουν μαρτύρια και δεν νιώθουν την παραμικρή κόπωση, σαν να έχουν υπερβεί τη σάρκα. Δεν είναι άραγε αυτό εξαιρετικά υπερφυσικό; Το έργο του σατανικού πνεύματος είναι υπερφυσικό, και αυτά τα πράγματα είναι ανέφικτα για τον άνθρωπο. Όσοι έχουν έλλειψη ικανότητας διάκρισης νιώθουν φθόνο όταν βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους, και λένε ότι έχουν τόσο σθένος στην πεποίθησή τους στον Θεό και ότι έχουν μεγάλη πίστη ώστε δεν είναι ποτέ αδύναμοι. Στην πραγματικότητα, έτσι εκδηλώνεται το έργο του σατανικού πνεύματος. Κι αυτό επειδή οι κανονικοί άνθρωποι αναπόφευκτα έχουν ανθρώπινες αδυναμίες. Αυτή είναι η κανονική κατάσταση όσων κατέχουν το Άγιο Πνεύμα.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πράξη (4)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

67. Όταν ο άνθρωπος κατανοεί εν μέρει τον Θεό, είναι πρόθυμος να υποφέρει γι' Αυτόν και να ζήσει γι' Αυτόν. Ωστόσο, ο Σατανάς εξακολουθεί να ελέγχει τις αδυναμίες των ανθρώπων και μπορεί ακόμα να τους προκαλεί πόνο. Τα κακά πνεύματα μπορούν ακόμα να εργάζονται μέσα στους ανθρώπους για να παρεμβαίνουν στη ζωή τους, να τους προκαλούν σύγχυση, να τους κάνουν να χάνουν τα λογικά τους, να αισθάνονται ψυχικά διαταραγμένοι και να τους προκαλούν εμπόδια σε όλα τα πράγματα. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν ακόμα ορισμένα πράγματα του νου ή της ψυχής που ο Σατανάς μπορεί να έχει υπό τον έλεγχό του και να τα χειραγωγεί. Αυτός είναι ο λόγος που είναι πιθανό να προσβάλλεσαι από ασθένειες, να αντιμετωπίζεις δυσκολίες και να έχεις τάσεις αυτοκτονίας και, ενίοτε, να νιώθεις επίσης την απόγνωση του κόσμου ή ότι η ζωή δεν έχει νόημα. Δηλαδή, αυτός ο πόνος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την κυριαρχία του Σατανά· είναι μια από τις θανάσιμες αδυναμίες του ανθρώπου. Ο Σατανάς εξακολουθεί να είναι ικανός να χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα που έχει διαφθείρει και τα οποία έχει ποδοπατήσει – πρόκειται για όπλα που ο Σατανάς μπορεί να χρησιμοποιεί εναντίον του ανθρώπου. […] Τα κακά πνεύματα εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να κάνουν το έργο τους. Μπορούν να μιλούν όντας μέσα σου ή να ψιθυρίζουν στο αυτί σου, ή ακόμα μπορούν να αποδιοργανώσουν τις σκέψεις σου και το μυαλό σου, και μπορούν να καταπνίξουν τη συγκίνηση του Αγίου Πνεύματος για να μην μπορείς να την αισθανθείς. Μετά από αυτό αρχίζουν να παρεμβαίνουν σε εσένα, προκαλώντας σύγχυση στη σκέψη σου και μπερδεύοντας τον νου σου, αφήνοντάς σε ανήσυχο και ψυχικά ασταθή. Τέτοιο είναι το έργο που κάνουν τα κακά πνεύματα στον άνθρωπο και, αν δεν μπορείς να το διακρίνεις, θα βρεθείς σε μεγάλο κίνδυνο.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η σημασία της βίωσης του πόνου του κόσμου από τον Θεό» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

68. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι ενεργητική πρόοδος, ενώ το έργο του Σατανά είναι παλινδρόμηση και παθητικότητα, ανυπακοή προς τον Θεό, αντίθεση στον Θεό, απώλεια της πίστης στον Θεό και απροθυμία ακόμα και να τραγουδήσεις ύμνους ή να σηκωθείς και να χορέψεις. Αυτό που προέρχεται από τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος δεν σου επιβάλλεται, αλλά είναι ιδιαίτερα φυσικό. Εάν το ακολουθήσεις, θα αποκτήσεις την αλήθεια, και εάν δεν το κάνεις, τότε μετά θα υπάρξει επίπληξη. Εάν πρόκειται για τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, τότε σε τίποτα απ’ ότι κάνεις δεν θα προκληθούν παρεμβολές ή περιορισμοί, θα απελευθερωθείς, θα υπάρχει ένα μονοπάτι προς την πράξη στις ενέργειές σου, δεν θα υπόκεισαι σε περιορισμούς, και θα είσαι σε θέση να ενεργείς με βάση το θέλημα του Θεού. Το έργο του Σατανά φέρνει πολλά πράγματα που προκαλούν παρεμβολές σ’ εσένα, σε κάνουν να μην είσαι πρόθυμος να προσευχηθείς, να είσαι πολύ οκνηρός στο να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού, να μην είσαι διατεθειμένος να ζήσεις τη ζωή της εκκλησίας και σε αποξενώνει από την πνευματική ζωή. Το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή σου και δεν παρεμβαίνει στην είσοδό σου σε μια κανονική πνευματική ζωή.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

69. Όταν κάτι συμβαίνει σε εσένα στην καθημερινή σου ζωή, πώς θα πρέπει να διακρίνεις το αν προέρχεται από το έργο του Αγίου Πνεύματος ή από το έργο του Σατανά; Όταν οι προϋποθέσεις των ανθρώπων είναι κανονικές, η πνευματική τους ζωή και η ζωή τους στη σάρκα είναι κανονική και η λογική τους είναι κανονική και τακτική. Γενικά, αυτά που βιώνουν και καταφέρνουν να γνωρίζουν μέσα τους εκείνη τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι προέρχονται από το άγγιγμα του Αγίου Πνεύματος (το να έχουν γνώσεις ή να κατέχουν κάποια ρηχή γνώση όταν τρώνε και πίνουν τον λόγο του Θεού ή το να έχουν πίστη όταν συμβαίνουν διάφορα ή το να έχουν τη δύναμη να αγαπάνε τον Θεό όταν συμβαίνουν διάφορα — όλα αυτά προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα). Το έργο του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο είναι ιδιαίτερα κανονικό. Ο άνθρωπος είναι ανίκανος να το νιώσει και φαίνεται ότι πηγάζει από τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά στην πραγματικότητα είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Στην καθημερινή ζωή, το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι εξίσου μεγάλο και μικρό σε όλους, και αυτό οφείλεται απλά στο γεγονός ότι η έκταση αυτού του έργου ποικίλλει. Μερικοί άνθρωποι έχουν καλό επίπεδο, καταλαβαίνουν τα πράγματα γρήγορα, και η διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη μέσα τους. Άλλοι έχουν χαμηλό επίπεδο και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κατανοήσουν τα πράγματα, αλλά το Άγιο Πνεύμα τους αγγίζει εσωτερικά και μπορούν επίσης να επιτύχουν την πίστη στον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται σε όλους εκείνους που επιδιώκουν τον Θεό. Όταν, στην καθημερινή ζωή, οι άνθρωποι δεν αντιτίθενται στον Θεό ή δεν επαναστατούν εναντίον του Θεού, δεν κάνουν πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με τη διαχείριση του Θεού και δεν προκαλούν παρεμβολές στο έργο του Θεού, σε καθέναν από αυτούς το Πνεύμα του Θεού εργάζεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και τους αγγίζει, τους διαφωτίζει, τους δίνει πίστη, τους δίνει δύναμη και τους κινητοποιεί να εισέλθουν ενεργητικά, να μην είναι οκνηροί ή να λαχταρούν τις απολαύσεις της σάρκας, και να είναι πρόθυμοι να κάνουν πράξη την αλήθεια και να λαχταρούν τα λόγια του Θεού — όλα αυτά είναι έργο που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα.

Όταν η κατάσταση των ανθρώπων δεν είναι κανονική, εγκαταλείπονται από το Άγιο Πνεύμα, υπάρχει μεμψιμοιρία μέσα τους, τα κίνητρά τους είναι λάθος, είναι οκνηροί, ενδίδουν στη σάρκα και οι καρδιές τους επαναστατούν ενάντια στην αλήθεια και όλα αυτά προέρχονται από τον Σατανά. Όταν οι προϋποθέσεις των ανθρώπων δεν είναι κανονικές, όταν έχουν το σκοτάδι μέσα τους και έχουν χάσει την κανονική τους λογική, έχουν εγκαταλειφθεί από το Άγιο Πνεύμα και δεν μπορούν να νιώσουν τον Θεό μέσα τους, τότε είναι που ο Σατανάς εργάζεται μέσα τους. Εάν οι άνθρωποι έχουν πάντα τη δύναμη μέσα τους και πάντα αγαπούν τον Θεό, τότε, γενικά, όταν συμβαίνουν διάφορα σε αυτούς, αυτά προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα και όποιον συναντούν είναι το αποτέλεσμα των διευθετήσεων του Θεού. Δηλαδή, όταν οι προϋποθέσεις σου είναι κανονικές, όταν εντάσσεσαι στο σπουδαίο έργο του Αγίου Πνεύματος, τότε είναι αδύνατον ο Σατανάς να σε κάνει να αμφιταλαντεύεσαι. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο μπορεί να ειπωθεί ότι όλα προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα και, παρόλο που μπορεί να έχετε εσφαλμένες σκέψεις, μπορείτε να τις απαρνηθείτε και να μην τις ακολουθήσετε. Όλα αυτά προέρχονται από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε ποιες καταστάσεις παρεμβαίνει ο Σατανάς; Όταν οι προϋποθέσεις σου δεν είναι κανονικές, όταν δεν σε έχει αγγίξει ο Θεός και είσαι εκτός του έργου του Θεού και είσαι ξερός και άγονος μέσα σου, όταν προσεύχεσαι στον Θεό, αλλά δεν κατανοείς τίποτα και τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού, αλλά δεν λαμβάνεις φώτιση ή διαφώτιση — σε τέτοιες στιγμές, είναι εύκολο ο Σατανάς να εργάζεται μέσα σου. Με άλλα λόγια, όταν έχεις εγκαταλειφθεί από το Άγιο Πνεύμα και δεν μπορείς να νιώσεις τον Θεό, τότε συμβαίνουν πολλά σ’ εσένα που προέρχονται από τον πειρασμό του Σατανά. Ο Σατανάς εργάζεται ταυτόχρονα με το Άγιο Πνεύμα και παρεμβαίνει στον άνθρωπο την ίδια στιγμή που το Άγιο Πνεύμα αγγίζει τον άνθρωπο μέσα του. Σε τέτοιες στιγμές, όμως, το έργο του Αγίου Πνεύματος προπορεύεται και οι άνθρωποι των οποίων οι προϋποθέσεις είναι κανονικές μπορούν να θριαμβεύσουν, εννοώντας τον θρίαμβο του έργου του Αγίου Πνεύματος έναντι του έργου του Σατανά. Ωστόσο, όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται, υπάρχει ελάχιστο έργο του Σατανά. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, εξακολουθεί να υπάρχει μια ανυπάκουη διάθεση μέσα στους ανθρώπους και όλα εκείνα που ήταν αρχικά μέσα τους εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά με το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι εύκολο οι άνθρωποι να γνωρίζουν τα ουσιώδη για αυτούς και την επαναστατική τους διάθεση προς τον Θεό — αν και μπορούν να απαλλαχθούν από αυτά μόνο με σταδιακό έργο. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι ιδιαίτερα κανονικό και, καθώς εργάζεται σε ανθρώπους, αυτοί εξακολουθούν να έχουν προβλήματα, εξακολουθούν να κλαίνε, εξακολουθούν να υποφέρουν, εξακολουθούν να είναι αδύναμοι και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά που δεν είναι ξεκάθαρα σε αυτούς. Όμως, σε μια τέτοια κατάσταση μπορούν να εμποδίσουν την υποτροπή τους και μπορούν να αγαπούν τον Θεό και, παρόλο που θρηνούν και αισθάνονται κατάθλιψη μέσα τους, μπορούν ακόμα να δοξάζουν τον Θεό. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι ιδιαίτερα κανονικό και επ’ ουδενί υπερφυσικό. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι, μόλις αρχίσει να εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, συμβαίνουν αλλαγές στην κατάσταση των ανθρώπων και τα ουσιώδη στοιχεία τους απομακρύνονται. Αυτές οι πεποιθήσεις είναι παραπλανητικές. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στον άνθρωπο, τα παθητικά στοιχεία του ανθρώπου παραμένουν εκεί και το ανάστημά του παραμένει το ίδιο, αλλά έχει τη φώτιση και τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, κι έτσι η κατάστασή του είναι πιο ενεργητική, οι κατάστασεις μέσα του είναι κανονικές και αυτός αλλάζει πολύ γρήγορα. Στις πραγματικές εμπειρίες των ανθρώπων, αυτοί βιώνουν πρωτίστως το έργο είτε του Αγίου Πνεύματος είτε του Σατανά, και εάν δεν είναι σε θέση να ελέγξουν αυτές τις καταστάσεις και δεν τις διακρίνουν, τότε δεν συζητάμε καν για πραγματικές εμπειρίες, πόσο μάλλον για αλλαγές στη διάθεση. Έτσι, το βασικό για να αποκτήσεις εμπειρία του έργου του Θεού είναι να μπορείς να διακρίνεις τέτοια πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο, αυτοί θα μπορούν πιο εύκολα να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: (Δ) Λόγια σχετικά με τη διαφορά μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου

Επόμενο: (ΣΤ) Λόγια σχετικά με το πώς να κατανοήσεις τη δική σου σατανική διάθεση και φύση

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Οι εντολές της νέας εποχής

Όταν βιώνετε το έργο του Θεού, πρέπει να διαβάζετε τα λόγια του Θεού προσεκτικά και να εφοδιάζεστε με την αλήθεια. Όμως, όσον αφορά αυτό...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο