Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

ΤΟΜΟΣ 2 Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό

Το «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», ο δεύτερος τόμος του έργου «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», περιέχει τις ομιλίες για όλη την ανθρωπότητα από τον Χριστό των εσχάτων ημερών, τον Παντοδύναμο Θεό, που διαδέχονται εκείνες του τόμου «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού». Ο Θεός εξηγεί αναλυτικά διάφορες αλήθειες όπως το έργο που έχει επιτελέσει από τη δημιουργία του κόσμου, το θέλημά Του και τις προσδοκίες Του από την ανθρωπότητα που περιέχονται στο έργο αυτό, και την εξάπλωση όλου αυτού που έχει και είναι ο Θεός από το έργο Του, καθώς και τη δικαιοσύνη Του, την εξουσία Του, την αγιοσύνη Του και το γεγονός ότι Αυτός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα. Έχοντας διαβάσει αυτό το βιβλίο, όσοι πιστεύουν πραγματικά στον Θεό θα μπορέσουν να επιβεβαιώσουν ότι Εκείνος που μπορεί να κάνει αυτό το έργο και να εκπέμψει αυτές τις διαθέσεις είναι Εκείνος που είναι κυρίαρχος των πάντων, και μπορούν επίσης να γνωρίσουν πραγματικά την ταυτότητα του Θεού, τη θέση Του και την ουσία Του, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο Παντοδύναμος Θεός, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός.

Ομιλίες του Χριστού των εσχάτων ημερών