7. Στη Βίβλο γράφει: «Επειδή Αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον» (Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4:16). Μαρτυρείτε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει, αλλά εμείς δεν έχουμε ακούσει την κραυγή ούτε τη φωνή του αρχαγγέλου, ούτε τη σάλπιγγα του Θεού, ούτε έχουμε δει τους νεκρούς αγίους να ανασταίνονται. Πώς μπορεί, λοιπόν, να αποδειχθεί ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει;

Απαντήση:

Είναι σωστό να κρίνετε αν ο Κύριος έχει επιστρέψει με βάση τα λόγια του Παύλου στη Βίβλο που λένε: «Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον» (Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4:16); Είναι σαφές το γεγονός ότι η Αγία Γραφή περιλαμβάνει τα λόγια του Θεού, τα λόγια του ανθρώπου, ακόμη και τα λόγια του διαβόλου του Σατανά. Γιατί, όταν πρόκειται για την υποδοχή του Κυρίου, δεν ακολουθείτε τα λόγια του Θεού, αλλά τα λόγια του ανθρώπου; Πιστεύετε ότι όλα τα λόγια του ανθρώπου είναι η αλήθεια; Και ότι όλα συμφωνούν με την αλήθεια; Τα λόγια στα οποία αναφέρεστε τα είπε ο Παύλος. Ο Παύλος ήταν άνθρωπος, δεν ήταν Θεός, οπότε πώς θα μπορούσαν τα λόγια του να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την υποδοχή του Κυρίου; Μόνο τα λόγια του Θεού μπορούν να αποτελέσουν βάση για θέματα που αφορούν την επιστροφή του Κυρίου. Καμία βάση δεν είναι πιο ακριβής από τις προφητείες που είπε προσωπικά ο Κύριος Ιησούς, διότι μόνο τα λόγια του Θεού είναι η αλήθεια. Ο άνθρωπος δεν κατέχει την αλήθεια, και ακόμη και όταν τα λόγια του είναι διαφωτισμένα και φωτισμένα από το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι η αλήθεια, πόσο μάλλον θα πρέπει να λαμβάνονται και να τηρούνται ως αλήθεια. Τι είπε λοιπόν ο Κύριος Ιησούς για την επιστροφή Του; Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος» (Κατά Ματθαίον 24:36). Ο Κύριος Ιησούς το είπε αυτό εξαιρετικά ξεκάθαρα και άμεσα. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα επιστρέψει ο Κύριος, ούτε καν οι άγγελοι στον ουρανό ή ο ίδιος ο ενσαρκωμένος Υιός του ανθρώπου. Μόνο ο Πατέρας —το Άγιο Πνεύμα— το γνωρίζει. Και επειδή έτσι έχουν τα πράγματα, για να υποδεχτούμε τον Κύριο, το πιο ακριβές πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε και να διερευνήσουμε βασιζόμενοι μόνο στα λόγια του Κυρίου Ιησού. Καμία από τις προφητείες του ανθρώπου δεν είναι ακριβής, πόσο μάλλον μπορεί να χρησιμεύσει ως οποιαδήποτε βάση. Λένε λοιπόν τα λόγια του Κυρίου Ιησού ότι θα επιστρέψει με κραυγή, με τη φωνή του αρχαγγέλου και με τη σάλπιγγα του Θεού και ότι οι νεκροί θα αναστηθούν; Όχι. Και έτσι το συμπέρασμά σας, βασισμένο στα λόγια του Παύλου, ότι ο Κύριος δεν έχει επιστρέψει επειδή δεν έχουν συμβεί αυτά τα φαινόμενα, είναι εντελώς γελοίο.

Υποδεχόμαστε την επιστροφή του Κυρίου με βάση τα λόγια του Κυρίου. Ο Κύριος είπε: «Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης» (Αποκάλυψη 16:15). «Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Κατά Λουκάν 12:40). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20). «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Κατά Λουκάν 17:24-25). Τα λόγια του Κυρίου είναι ξεκάθαρα: Έρχεται σε χρόνο απροσδόκητο για τον άνθρωπο και εκφράζει την αλήθεια κάτω από συνθήκες άγνωστες για κάθε άνθρωπο ή άγγελο, κάνοντας τον εκλεκτό λαό του Θεού να ακούσει τη φωνή του Θεού. Όταν ο εκλεκτός λαός του Θεού ακούσει τη φωνή του Θεού και αναγνωρίσει τον Κύριο, τότε είναι που υψώνεται ενώπιον του θρόνου του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι που ανασταίνονται είναι που στη συνέχεια αρχίζουν να μαρτυρούν ότι ο Κύριος επέστρεψε, και ότι εμφανίστηκε και άρχισε να εργάζεται, εκπληρώνοντας έτσι την προφητεία του Κυρίου Ιησού: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6). Η υποδοχή της άφιξης του Κυρίου είναι πολύ απλή. Βασίζεται εξ ολοκλήρου στις προφητείες του Κυρίου Ιησού, και αυτό δεν είναι καθόλου λανθασμένο· δεν υπάρχει λόγος οι άνθρωποι να επικεντρώνονται στο να ακούσουν μια κραυγή, τη φωνή του αρχάγγελου ή τη σάλπιγγα του Θεού ή να δουν τους νεκρούς να ανασταίνονται —όλα αυτά είναι γελοία. Υπάρχει μόνο μία βάση για την απόδειξη της επιστροφής του Κυρίου, η οποία είναι το άκουσμα της φωνής του Θεού, και το να δουν οι άνθρωποι ότι τα λόγια που εκφράζει ο Θεός είναι η αλήθεια, και η φωνή του Θεού —αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη. Αν δεν το πιστεύετε αυτό, κοιτάξτε με τα ίδια σας τα μάτια όλα τα λόγια που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός. Αν αναγνωρίσετε ότι είναι η φωνή του Θεού και τα αποδεχτείτε, τότε είστε μια φρόνιμη παρθένος που άκουσε τη φωνή του Κυρίου και υποδεχτεί τον Κύριο. Όπως λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Αυτός που είναι ο Θεός ενσαρκωμένος θα κατέχει την ουσία του Θεού, κι αυτός που είναι ο Θεός ενσαρκωμένος θα κατέχει την έκφραση του Θεού. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, θα κάνει το έργο που σκοπεύει να επιτελέσει. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, θα εκφράζει αυτό που είναι και θα έχει την ικανότητα να μεταδώσει την αλήθεια στον άνθρωπο, να του παράσχει τη ζωή και να του υποδείξει την οδό. Η σάρκα που δεν έχει την ουσία του Θεού ασφαλώς δεν είναι ο ενσαρκωμένος Θεός· δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Αν ο άνθρωπος σκοπεύει να διερευνήσει το αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, πρέπει να το επιβεβαιώσει αυτό από τη διάθεση που Αυτός εκφράζει και τον λόγο που Αυτός εκφέρει. Δηλαδή, για να επιβεβαιώσει κανείς το κατά πόσο είναι ή όχι η ενσάρκωση του Θεού και κατά πόσο είναι ή όχι η αληθινή οδός, πρέπει να κάνει μια διάκριση με βάση την ουσία Του. Και συνεπώς, προκειμένου να προσδιορίσουμε αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, το κλειδί βρίσκεται στην ουσία Του (στο έργο Του, στις ομιλίες Του, στη διάθεσή Του και σε πολλές άλλες πτυχές), και όχι στην εξωτερική εμφάνιση» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος). Μπορείτε επίσης να περιμένετε μέχρι να δείτε το γεγονός του έργου του Θεού κατά το οποίο οδηγείται στην τελείωση μια ομάδα ανθρώπων και μετατρέπεται σε νικητές, καθώς και την εκπλήρωση κάθε ενός από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Αλλά αν περιμένετε μέχρι εκείνη την ημέρα για να αποδεχτείτε τον Παντοδύναμο Θεό, θα είναι πολύ αργά και ο Θεός θα έχει ήδη εμφανιστεί φανερά.

Προηγούμενο: 6. Έχουμε διαβάσει πολλά από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Διαθέτουν εξουσία και δύναμη, και είναι πράγματι η φωνή του Θεού. Ωστόσο, οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι λένε ότι στη Βίβλο γράφει: «Θαυμάζω ότι τόσον ταχέως μεταφέρεσθε από εκείνου, όστις σας εκάλεσε διά της χάριτος του Χριστού, εις άλλο ευαγγέλιον, το οποίον δεν είναι άλλο, αλλ’ υπάρχουσί τινές, οι οποίοι σας ταράττουσι και θέλουσι να μετατρέψωσι το ευαγγέλιον του Χριστού. Αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο, το οποίον σας εκηρύξαμεν, ας ήναι ανάθεμα» (Προς Γαλάτας 1:6-8). Με βάση αυτά τα λόγια του Παύλου, οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι λένε ότι η πίστη μας στον Παντοδύναμο Θεό απομακρύνεται από το όνομα του Κυρίου Ιησού και από την οδό του Κυρίου Ιησού. Λένε ότι πιστεύουμε σ’ ένα άλλο ευαγγέλιο και ότι αυτό είναι αποστασία, προδοσία του Κυρίου. Αν και πιστεύουμε ότι αυτά που λένε είναι λανθασμένα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ως προς το πού έχουν άδικο. Σας παρακαλούμε, συναναστραφείτε μαζί μας σχετικά μ’ αυτό.

Επόμενο: 8. Πιστεύουμε ότι η προετοιμασία του λαδιού από τις φρόνιμες παρθένες αναφέρεται στην αδιάλειπτη προσευχή, στην ανάγνωση των Γραφών και στην παρακολούθηση της συνέλευσης, στην επιμελή εργασία για τον Κύριο και στην άγρυπνη αναμονή της επιστροφής του Κυρίου. Αυτό σημαίνει να είσαι φρόνιμη παρθένος, και όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα υποδεχτούμε τον νυμφίο και θα παρευρεθούμε στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο