8. Πιστεύουμε ότι η προετοιμασία του λαδιού από τις φρόνιμες παρθένες αναφέρεται στην αδιάλειπτη προσευχή, στην ανάγνωση των Γραφών και στην παρακολούθηση της συνέλευσης, στην επιμελή εργασία για τον Κύριο και στην άγρυπνη αναμονή της επιστροφής του Κυρίου. Αυτό σημαίνει να είσαι φρόνιμη παρθένος, και όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα υποδεχτούμε τον νυμφίο και θα παρευρεθούμε στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:

«Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι και ητοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και αι μωραί είπον προς τας φρονίμους· Δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι αι λαμπάδες ημών σβύνονται. Απεκρίθησαν δε αι φρόνιμοι, λέγουσαι· Μήποτε δεν αρκέση εις ημάς και εις εσάς· όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πωλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο διά να αγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος και αι έτοιμοι εισήλθον μετ’ αυτού εις τους γάμους, και εκλείσθη η θύρα» (Κατά Ματθαίον 25:6-10).

«Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20).

«Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη 2:7).

«Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27).

«Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη» (Αποκάλυψη 14:4).

Σχετικά λόγια του Θεού:

Δεδομένου ότι ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, πρέπει να ακολουθήσει από κοντά τα βήματα του Θεού, βήμα-βήμα. Πρέπει να «ακολουθήσει τον Αμνό, όπου και εάν πηγαίνει». Μόνο αυτοί είναι οι άνθρωποι που αναζητούν την αληθινή οδό, μόνο αυτοί είναι εκείνοι γνωρίζουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι που δουλοπρεπώς ακολουθούν επιστολές και δόγματα είναι εκείνοι που έχουν αποκλειστεί από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε κάθε χρονική περίοδο, ο Θεός θα ξεκινήσει νέο έργο, και σε κάθε περίοδο, θα υπάρξει μια νέα αρχή μεταξύ των ανθρώπων. Εάν ο άνθρωπος ακολουθεί μόνο τις εξής αλήθειες: ότι ο «Ιεχωβά είναι ο Θεός» και ο «Ιησούς είναι ο Χριστός», οι οποίες ισχύουν μόνο για την αντίστοιχη εποχή τους, τότε ο άνθρωπος δεν θα συνεχίσει να συμβαδίζει με το έργο του Αγίου Πνεύματος και θα είναι για πάντα ανίκανος να αποκτήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ανεξάρτητα από το πώς εργάζεται ο Θεός, ο άνθρωπος ακολουθεί χωρίς την παραμικρή αμφιβολία και ακολουθεί στενά από πίσω. Με τον τρόπο αυτό, πώς θα μπορούσε να αποκλειστεί ο άνθρωπος από το Άγιο Πνεύμα; Ανεξάρτητα από το τι κάνει ο Θεός, όσο ο άνθρωπος είναι βέβαιος ότι αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος και συνεργάζεται στο έργο του Αγίου Πνεύματος χωρίς καμία αμφιβολία και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Θεού, τότε πώς θα μπορούσε να τιμωρηθεί; Το έργο του Θεού δεν σταμάτησε ποτέ, τα βήματά Του δεν σταμάτησαν ποτέ, και πριν τελειώσει το έργο της διαχείρισής Του, ήταν πάντοτε απασχολημένος και ποτέ δεν σταματά.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου

Εφόσον αναζητούμε τα χνάρια του Θεού, μας ωφελεί να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού, τα λόγια του Θεού, τις ομιλίες Του —διότι όπου βρίσκονται τα νέα λόγια που εκφέρει ο Θεός, εκεί υπάρχει και η φωνή του Θεού, κι όπου υπάρχουν τα βήματα του Θεού, εκεί είναι και τα έργα του Θεού. Όπου βρίσκεται η έκφραση του Θεού, εκεί εμφανίζεται ο Θεός, κι όπου εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Ενώ αναζητούσατε τα χνάρια του Θεού, αγνοήσατε τα λόγια που λένε ότι «ο Θεός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή». Κι έτσι, πολλοί άνθρωποι, ακόμα κι όταν λαμβάνουν την αλήθεια, δεν πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει τα χνάρια του Θεού, πόσο μάλλον δε, αναγνωρίζουν την εμφάνιση του Θεού. Τι σοβαρό λάθος! Η εμφάνιση του Θεού δεν μπορεί να συμβιβασθεί με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, πόσο μάλλον δε, μπορεί ο Θεός να εμφανιστεί κατ’ εντολή του ανθρώπου. Ο Θεός κάνει τις δικές Του επιλογές κι έχει τα δικά Του σχέδια όταν εκτελεί το έργο Του. Επίσης, έχει τους δικούς Του σκοπούς, καθώς και τις δικές Του μεθόδους. Ό,τι έργο κι αν κάνει ο Θεός, δεν έχει ανάγκη να το συζητά με τον άνθρωπο ούτε να ζητά τη συμβουλή του ανθρώπου, πόσο μάλλον να ενημερώνει κάθε άνθρωπο σχετικά με το έργο Του. Αυτή είναι η διάθεση του Θεού, η οποία, επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρισθεί απ’ όλους. Αν επιθυμείς να γίνεις μάρτυρας της εμφάνισης του Θεού, να ακολουθήσεις τα βήματα του Θεού, τότε πρέπει πρώτα να εγκαταλείψεις τις αντιλήψεις σου. Δεν πρέπει να απαιτείς από τον Θεό να κάνει αυτό ή εκείνο και, ακόμη περισσότερο, δεν θα πρέπει να Τον κλείσεις στα δικά σου όρια και να Τον περιορίσεις στις δικές σου αντιλήψεις. Αντίθετα, θα πρέπει να απαιτήσετε από τον εαυτό σας τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναζητάτε τα χνάρια του Θεού, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αποδεχτείτε την εμφάνιση του Θεού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υποταχθείτε στο νέο έργο του Θεού. Αυτό θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι η αλήθεια και δεν κατέχει την αλήθεια, θα πρέπει να αναζητά, να αποδέχεται και να υπακούει.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Παράρτημα Α΄: Η εμφάνιση του Θεού έχει αναγγείλει μια νέα εποχή

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Η υποδοχή του Κυρίου από τις φρόνιμες παρθένες δείχνει ότι η σοφία τους έγκειται κυρίως στην αναγνώριση της φωνής του Κυρίου, μια σοφία που δεν διαθέτουν οι μωρές παρθένες. Είναι απλή υπόθεση η αναγνώριση της φωνής του Κυρίου; Αν οι άνθρωποι έχουν πλημμυριστεί από αντιλήψεις και φαντασιοκοπίες, θα δεσμεύονται και θα περιορίζονται όταν ακούν τη φωνή του Κυρίου, και θα είναι πιθανό να αμφισβητήσουν τη φωνή του Κυρίου. Όταν οι φρόνιμες παρθένες ακούν τη φωνή του Κυρίου, είναι σε θέση να παραμερίσουν τις αντιλήψεις και τις φαντασιοκοπίες τους· δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι μιλάει ο Κύριος, κι έτσι υποδέχονται τον Κύριο. Και επομένως, όσοι μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Κυρίου καταλαβαίνουν τα πνευματικά πράγματα: Τους είναι ξεκάθαρη η πηγή αυτής της φωνής, και βλέπουν ότι είναι το Πνεύμα του Θεού που μιλάει. Αυτό αρκεί, και οι αντιλήψεις και οι φαντασιοκοπίες τους δεν αποτελούν πλέον μεγάλο πρόβλημα. Οι μωρές παρθένες, εν τω μεταξύ, θεωρούν τις αντιλήψεις και τις φαντασιοκοπίες τους ως βάση για τις αποφάσεις τους, και τις θεωρούν ως την αλήθεια. Παρόλο που ακούνε τη φωνή του Κυρίου, την αρνούνται, την απορρίπτουν, κι έτσι χάνουν την ευκαιρία να υποδεχτούν τον Κύριο. Σε αυτό το σημείο αποτυγχάνουν οι μωρές παρθένες. Σε τι αναφέρεται λοιπόν η προετοιμασία του λαδιού από τις φρόνιμες παρθένες; Αναφέρεται πρωτίστως στο να ακούνε προσεκτικά τη φωνή του Κυρίου, να μην περιορίζονται από αντιλήψεις και φαντασιοκοπίες, και να υποδέχονται και να αποδέχονται τον Κύριο χωρίς αμφιβολίες, μόλις βεβαιωθούν ότι πρόκειται για τη φωνή του Κυρίου —αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όσον αφορά την υποδοχή του Κυρίου, πολλοί άνθρωποι περιορίζονται από θρησκευτικές αντιλήψεις. Είναι σαν να έχουν ήδη εδραιώσει και εξακριβώσει ένα μοντέλο για την επιστροφή του Κυρίου και δεν δίνουν καμία σημασία σε οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με τις δικές τους αντιλήψεις και φαντασιοκοπίες. Πόσο ανόητοι είναι αυτοί οι άνθρωποι! Υπάρχουν πολλοί που έχουν ερευνήσει την αληθινή οδό, που έχουν διαβάσει τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και αναγνωρίζουν ότι είναι η αλήθεια, αλλά δεν αποδέχονται ότι αυτό το άτομο είναι η ενσάρκωση. Φέρονται ακριβώς όπως οι Φαρισαίοι απέναντι στον Κύριο Ιησού —είναι οι πιο ανόητοι άνθρωποι απ’ όλους. Εκείνοι που, αφότου διαβάσουν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, αναγνωρίζουν ότι αυτά τα λόγια είναι η αλήθεια, που είναι βέβαιοι ότι πρόκειται για την εμφάνιση και το έργο του Θεού, και που αποδέχονται ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Σωτήρας, είναι οι πιο σοφοί από όλους. Τι τους κάνει σοφούς; Πρώτον, είναι σε θέση να διακρίνουν ότι όλα τα λόγια του Θεού είναι η αλήθεια και η φωνή του Θεού. Δεύτερον, έχοντας διαπιστώσει ότι τα λόγια του Θεού είναι η αλήθεια και η φωνή του Θεού, είναι σε θέση να αναγνωρίζουν αυτά που λέει ο Σατανάς ως φήμες και διαβολικά λόγια που καταδικάζουν τον Θεό και Του εναντιώνονται, και να αρνούνται, συνολικά, όλα τα λόγια που προέρχονται από τον Σατανά και να είναι σίγουροι ότι μόνο ο Θεός είναι η αλήθεια. Αυτά είναι τα σοφότερα πράγματα για τις φρόνιμες παρθένες. Αφότου υποδεχθούν τον Κύριο, κανένα από τα ψέματα και τα κατασκευάσματα του Σατανά δεν μπορεί να τους εξαπατήσει· εμπιστεύονται μόνο τον Θεό και παραμερίζουν πρόθυμα τα πάντα για να ακολουθήσουν τον Θεό, εκπληρώνοντας έτσι πλήρως τα λόγια του Κυρίου Ιησού: Οι φρόνιμες παρθένες υποδέχθηκαν τον Κύριο, δηλαδή, έχουν εγερθεί ενώπιον του θρόνου του Θεού.

Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Προηγούμενο: 7. Στη Βίβλο γράφει: «Επειδή Αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον» (Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4:16). Μαρτυρείτε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει, αλλά εμείς δεν έχουμε ακούσει την κραυγή ούτε τη φωνή του αρχαγγέλου, ούτε τη σάλπιγγα του Θεού, ούτε έχουμε δει τους νεκρούς αγίους να ανασταίνονται. Πώς μπορεί, λοιπόν, να αποδειχθεί ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει;

Επόμενο: 1. Μαρτυρείτε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει και ότι έχει ενσαρκωθεί για να επιτελέσει το έργο Του. Πώς είναι αυτό δυνατόν; Η Βίβλος λέει: Η Βίβλος λέει: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξεις Αποστόλων 1:11). Αφότου ο Κύριος Ιησούς ολοκλήρωσε το έργο της σταύρωσης, αναστήθηκε από τους νεκρούς και εμφανίστηκε στους μαθητές Του. Έγινε ένα ένδοξο πνευματικό σώμα και αναλήφθηκε στον ουρανό. Όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα πρέπει να εμφανιστεί και σ’ εμάς ως ένα πνευματικό σώμα που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γιατί λέτε ότι ο Θεός πρέπει να ενσαρκωθεί, και να εμφανιστεί και να εργαστεί ως Υιός του ανθρώπου κατά τις έσχατες ημέρες;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο