2. Παλαιότερα, οι πάστορες κήρυτταν συχνά ότι όταν έρθει ο Κύριος, θα αρπαζόμασταν στον ουρανό πριν από τις καταστροφές, αλλά τώρα βλέπουμε κάθε λογής μεγάλες καταστροφές να πλήττουν τη γη και εμείς δεν έχουμε αρπαχτεί. Οι πάστορες λένε πως το ότι δεν έχουμε αρπαχτεί σημαίνει ότι ο Κύριος δεν έχει επιστρέψει ακόμη, ότι ο Κύριος θα εμφανιστεί σ’ εμάς εν μέσω των καταστροφών και ότι θα αρπαχτούμε στον ουρανό κατά τη διάρκεια των καταστροφών. Δεν καταλαβαίνω: Θα αρπαχθούμε πριν από τις καταστροφές ή κατά τη διάρκειά τους;

Απαντήση:

Όσον αφορά το ζήτημα της αρπαγής των πιστών όταν έρθει ο Κύριος, πολλοί πάστορες και ερμηνευτές της Βίβλου έχουν αποφανθεί ότι ο Κύριος θα έρθει και οι πιστοί θα αρπαχθούν πριν φτάσουν οι καταστροφές. Ωστόσο, σήμερα, οι μεγάλες καταστροφές έχουν φτάσει και οι άνθρωποι του θρησκευτικού κόσμου δεν έχουν αρπαχθεί· αυτό έχει μπερδέψει πολλούς ανθρώπους, και για το θέμα αυτό οι θρησκευτικοί πάστορες λένε: «Το ότι δεν έχουμε αρπαχθεί πριν από τις καταστροφές δείχνει ότι ο Κύριος δεν έχει έρθει πριν από τις καταστροφές. Υποστηρίζουμε ότι ο Κύριος θα μας εμφανιστεί σίγουρα κατά τη διάρκεια των καταστροφών, και γι’ αυτό θα περιμένουμε να αρπαχτούμε κατά τη διάρκεια των καταστροφών». Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο επιχείρημα στον χώρο της θρησκείας. Είναι σωστές τέτοιες απόψεις; Έχουν βάση στα λόγια του Θεού; Επειδή οι άνθρωποι του θρησκευτικού κόσμου δεν έχουν αρπαχθεί πριν από τις καταστροφές και δεν έχουν δει τον Κύριο να κατεβαίνει πάνω σε λευκό σύννεφο, αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχει έρθει ο Κύριος; Όταν ο Κύριος Ιησούς εμφανίστηκε και επιτέλεσε το έργο Του, οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι του Ιουδαϊσμού δεν Τον αναγνώρισαν και αρνήθηκαν την εμφάνισή Του και το έργο Του· δεν υποδέχθηκαν τον Μεσσία, γι’ αυτό και είπαν ότι δεν είχε έρθει ακόμη. Μήπως αυτοί οι θρησκευτικοί πάστορες δεν κάνουν το ίδιο λάθος με τους Φαρισαίους πριν από τόσα χρόνια; Δεν παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή όταν προσδιορίζουν, κατά το δοκούν, πότε θα έρθει ο Κύριος με βάση ένα-δύο εδάφια της Αγίας Γραφής; Σήμερα, εφόσον οι καταστροφές έχουν ήδη φτάσει, ο Κύριος πράγματι δεν έχει έρθει φανερά πάνω σε λευκό σύννεφο —αυτό είναι γεγονός. Ωστόσο, έχουμε δει ότι στην Ανατολή υπάρχουν εκείνοι που μαρτυρούν την εμφάνιση και το έργο του Παντοδύναμου Θεού, που καταθέτουν μαρτυρία και διαδίδουν όλες τις αλήθειες που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός, και ότι, σαν ένα μεγάλο φως, έχουν διαδοθεί γρήγορα από την Ανατολή σε όλη τη Δύση, προκαλώντας την έντονη καταστολή και τις διώξεις του καθεστώτος του ΚΚΚ και κλυδωνίζοντας ολόκληρο τον κόσμο. Δεν υπάρχει κανείς στον θρησκευτικό κόσμο που να βλέπει αυτό το γεγονός; Αυτό ακριβώς εκπληρώνει την προφητεία του Κυρίου Ιησού: «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:27).

Το ότι ο Κύριος εμφανίζεται και επιτελεί το έργο Του πριν από τις καταστροφές είναι πέρα από κάθε αμφιβολία. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, αναφέρεται: «Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, όστις ανοίγει και ουδείς κλείει, και κλείει και ουδείς ανοίγει· Εξεύρω τα έργα σου· ιδού, έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένην, και ουδείς δύναται να κλείση αυτήν· διότι έχεις μικράν δύναμιν και εφύλαξας τον λόγον μου και δεν ηρνήθης το όνομά μου. Ιδού, θέλω κάμει τους εκ της συναγωγής του Σατανά, οίτινες λέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι, και δεν είναι, αλλά ψεύδονται ιδού, θέλω κάμει αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε ηγάπησα. Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου. Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ’ αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέον» (Αποκάλυψη 3:7-12). Όλα αυτά τα λόγια έχουν εκπληρωθεί. Κατά τις έσχατες ημέρες, η εκκλησία της Φιλαδέλφειας είναι η εκκλησία που αρπάζεται πριν από τις καταστροφές, και όλοι όσοι αρπάζονται είναι εκείνοι που επιστρέφουν ενώπιον του Θεού, επειδή διάβασαν πολλές από τις εκφράσεις του Παντοδύναμου Θεού και άκουσαν τη φωνή του Θεού. Αυτό εκπληρώνει τα εξής λόγια του Θεού: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6). «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Αυτοί οι άνθρωποι που αποδέχονται τον Παντοδύναμο Θεό τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού κάθε μέρα και κάθονται στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου. Όλοι όσοι αγαπούν και επιδιώκουν την αλήθεια έχουν βιώσει την κρίση, την παίδευση, τις δοκιμασίες και τον εξευγενισμό του Θεού, και έχουν μετατραπεί σε νικητές —είναι οι φρόνιμες παρθένες που υποδέχονται τον Κύριο. Εν τω μεταξύ, όσοι αρνούνται να δεχτούν τον Παντοδύναμο Θεό είναι οι μωρές παρθένες· δεν αναγνωρίζουν τη φωνή του Θεού, έχουν σπαταλήσει την ευκαιρία τους να υποδεχτούν τον ερχομό του Κυρίου, και έτσι εγκαταλείπονται και βυθίζονται στις καταστροφές. Αλλά αφότου οι μεγάλες καταστροφές έχουν αρχίσει να πέφτουν βροχή, κάποιοι άνθρωποι ακούνε τη φωνή του Θεού εν μέσω των καταστροφών, βλέπουν τη μαρτυρία για την εμφάνιση και το έργο του Παντοδύναμου Θεού, και αποδέχονται τον Παντοδύναμο Θεό. Σήμερα, πολλοί θρησκευόμενοι άνθρωποι ερευνούν το έργο του Παντοδύναμου Θεού, αναγνωρίζουν ότι τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η φωνή του Θεού, και όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποδέχονται τον Παντοδύναμο Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι που αρπάζονται κατά τη διάρκεια των καταστροφών.

Προηγούμενο: 1. Η Βίβλος λέει: «έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4:17). Πιστεύουμε ότι μόλις φτάσει ο Κύριος, θα αρπαχτούμε κατευθείαν στα σύννεφα στον ουρανό για να συναντηθούμε μαζί Του. Μαρτυρείτε ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει, άρα γιατί δεν έχουμε αρπαχτεί;

Επόμενο: 1. Λέτε ότι πρέπει να δεχτούμε το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες, καθώς μόνο τότε θα καθαρθούν και θα αλλάξουν οι διεφθαρμένες σατανικές διαθέσεις μας, και μόνο τότε θα εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. Επομένως, όπως απαιτεί ο Κύριος, είμαστε ταπεινοί και ανεκτικοί, αγαπάμε τους εχθρούς μας, κουβαλάμε τον σταυρό μας, πειθαρχούμε το σώμα μας, απαρνούμαστε τα εγκόσμια, εργαζόμαστε και κηρύττουμε για τον Κύριο, και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα αυτά αλλαγές που έχουν συμβεί μέσα μας; Λέτε ότι αυτά εξακολουθούν να μην αρκούν για να εισέλθουμε στην ουράνια βασιλεία; Πιστεύω ότι όσο συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε με αυτόν τον τρόπο, θα γίνουμε άγιοι και θα εισέλθουμε στην ουράνια βασιλεία.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο