Ερώτηση 1: Γίνεστε μάρτυρες ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε ως ο Υιός του ανθρώπου, για να επιτελέσει το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες ημέρες, κι όμως, η πλειονότητα των θρησκευτικών παστόρων και πρεσβυτέρων ισχυρίζονται ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ερχόμενος μετά νεφελών. Αυτό το στηρίζουν κυρίως στους Βιβλικούς στίχους: «Ούτος ο Ιησούς […] θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε Αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πραξ. 1:11). «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί Αυτόν πας οφθαλμός» (Αποκ. 1:7). Και επιπλέον, οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι μάς διδάσκουν επίσης ότι όποιος Κύριος Ιησούς δεν έρχεται μετά νεφελών είναι ψευδής και πρέπει να απορριφθεί. Επομένως, δεν είμαστε σίγουροι αν αυτή η άποψη συνάδει ή όχι με τη Βίβλο· είναι ορθή αυτή του είδους η κατανόηση ή όχι;

Απαντήση:

Σε αρκετά διαφορετικά αποσπάσματα από τη Βίβλο, προφητεύεται ξεκάθαρα ότι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου είναι η ενσάρκωση. Για παράδειγμα: «Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Λουκ. 12:40). «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Λουκ. 17:24-25). Όλες αυτές οι προφητείες μιλούν για «τον Υιό του ανθρώπου» ή λένε ότι «ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Αυτή η φράση, «Ο Υιός του Ανθρώπου», αναφέρεται σε Κάποιον, ο οποίος γεννιέται από άνθρωπο και διαθέτει κανονική ανθρώπινη φύση. Όμως, το Πνεύμα δεν μπορεί να ονομαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Για παράδειγμα, εφόσον ο Ιεχωβά Θεός είναι Πνεύμα, δεν μπορεί να ονομαστεί «ο Υιός του Ανθρώπου». Μερικοί άνθρωποι έχουν δει αγγέλους, οι οποίοι άγγελοι είναι επίσης πνευματικά όντα, άρα δεν μπορούν να ονομαστούν ο Υιός του Ανθρώπου. Όλοι εκείνοι που έχουν την εμφάνιση ανθρώπου αλλά αποτελούνται από πνευματικά σώματα δεν μπορούν να ονομαστούν «ο Υιός του ανθρώπου». Ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς ονομάστηκε «ο Υιός του Ανθρώπου» και «Χριστός» διότι Εκείνος ήταν η ενσαρκωμένη σάρκα του Πνεύματος του Θεού και, επομένως, έγινε ένας συνηθισμένος και κανονικός άνθρωπος που ζούσε εν μέσω άλλων ανθρώπων. Επομένως, όταν ο Κύριος Ιησούς είπε «ο Υιός του Ανθρώπου» και «ο Υιός του Ανθρώπου έρχεται», αναφερόταν στην έλευση του Θεού μέσω ενσάρκωσης κατά τις έσχατες ημέρες.

Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας

Ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε ότι θα ερχόταν ξανά ως ο Υιός του ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου αναφέρεται στο Θεό ενσαρκωμένο, όπως ακριβώς ο Κύριος Ιησούς ενσαρκωμένος ο οποίος μοιάζει με ένα συνηθισμένο, κανονικό άτομο εξωτερικά, που τρώει, πίνει, κοιμάται και περπατάει. Αλλά το πνευματικό του σώμα αφού Αυτός αναστήθηκε ήταν διαφορετικό, μπορούσε να διαπερνά τοίχους, να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται. Ήταν υπερφυσικό. Οπότε δε μπορούσε να αποκαλείται ο Υιός του ανθρώπου. Σχετικά με την επιστροφή του Υιού του ανθρώπου, ο Κύριος Ιησούς είπε, «Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Λουκ. 17:25). Αλλά σύμφωνα με αυτά που λες, ο Κύριος θα επιστρέψει ως πνευματικό σώμα κατεβαίνοντας πάνω σε σύννεφο και εμφανιζόμενος δημοσίως. όλοι θα υποκλιθούν και θα τον λατρέψουν, ποιος θα τολμούσε να Του αντισταθεί; Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης». Πώς θα εκπληρώνονταν αυτά τα λόγια; Μόνο όταν ο Θεός ενσαρκωμένος εμφανιστεί να επιτελέσει έργο ως ο Υιός του ανθρώπου, μόνο όταν δεν Τον αναγνωρίσουν, θα τολμήσουν να Τον απορρίψουν σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τη φαντασία τους. Δε θα έλεγες ότι αυτή είναι η περίπτωση; Επιπλέον, ο Κύριος Ιησούς επίσης προφήτευσε, «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος» (Ματθ. 24:36). «Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε» (Αποκ. 3:3). Εάν ο Κύριος κατέβηκε πάνω σε σύννεφο σε πνευματικό σώμα, τότε όλοι θα το γνώριζαν και θα μπορούσαν να το δουν. Παρ’ όλα αυτά ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε πως όταν επιστρέψει, (θα ήταν) «ουδείς γινώσκει», «ουδέ ο Υιός» και θα έλθει «ως κλέπτης». Πώς θα εκπληρώνονταν αυτά τα λόγια; Εάν ο Κύριος Ιησούς επρόκειτο να εμφανιστεί με πνευματικό σώμα, πώς δεν θα το γνώριζε ο Ίδιος; Μόνο όταν ο Θεός ενσαρκωθεί ως ο Υιός του ανθρώπου τις έσχατες ημέρες, γίνει ένα συνηθισμένο, κανονικό άτομο, θα εκπληρωθούν τα λόγια που δε θα γνωρίζει ο Υιός. Όπως ο Κύριος Ιησούς, πριν εκτελέσει τη διακονία Του, ακόμα και Αυτός δε γνώριζε πως ήταν ο Χριστός ο οποίος ήλθε να σώσει την ανθρωπότητα. Έτσι, ο Κύριος Ιησούς συχνά προσευχόταν στον ουράνιο Πατέρα. Μέχρις ότου ο Κύριος Ιησούς να εκπληρώσει τη διακονία Του, συνειδητοποίησε την ταυτότητα Του.

Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας

Ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε ότι θα επιστρέψει, και είπε πολλά επ’ αυτού, αλλά εσείς μένετε προσηλωμένοι στην προφητεία ότι ο Κύριος θα κατέλθει με τα σύννεφα, δίχως να εξετάζετε και να ερευνάτε άλλες, σημαντικότερες προφητείες που διατύπωσε ο Κύριος. Είναι εύκολο έτσι να οδηγηθείτε σε λάθος δρόμο και να εγκαταλειφθείτε από τον Κύριο! Στη Βίβλο δεν υπάρχει μόνο η προφητεία «ερχόμενος εν νεφέλαις». Υπάρχουν και πολλές προφητείες που λένε ότι ο Κύριος θα έρθει κρυφά και σαν κλέφτης. Για παράδειγμα, στην Αποκάλυψη 16:15: «Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης». Στο Κατά Ματθαίον 25:6: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού». Και στην Αποκάλυψη 3:20: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού». Όλες αυτές οι προφητείες αναφέρονται στην ενσάρκωση του Θεού σε Υιό του ανθρώπου και στην κρυφή κάθοδό Του. Η φράση «ως κλέπτης» σημαίνει ότι έρχεται αθόρυβα, κρυφά. Οι άνθρωποι δεν θα γνωρίζουν ότι είναι ο Θεός, ακόμα και αν Τον δουν και Τον ακούσουν, όπως συνέβη τότε που ο Κύριος Ιησούς εμφανίστηκε και επιτέλεσε το έργο Του. Φαινομενικά, ο Κύριος Ιησούς έμοιαζε ένας απλός Υιός του ανθρώπου και κανείς δεν γνώριζε ότι ήταν ο Θεός. Γι’ αυτό ο Κύριος Ιησούς παρομοιάζει την εμφάνιση και το έργο του Υιού του ανθρώπου με τη φράση «ως κλέπτης». Είναι απόλυτα ταιριαστό. Εκείνοι που δεν αγαπούν την αλήθεια, όσο κι αν μιλά κι εργάζεται ο ενσαρκωμένος Θεός ή όσες αλήθειες κι αν εκφράζει, δεν Τον ασπάζονται. Αντίθετα, αντιμετωπίζουν τον ενσαρκωμένο Θεό σαν κανονικό άνθρωπο, Τον καταδικάζουν και Τον εγκαταλείπουν. Γι’ αυτό προφήτευσε ο Κύριος Ιησούςπως όταν επιστρέψει: «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Λουκ. 17:24-25). Βάσει της προφητείας του Κυρίου, η επιστροφή Του θα είναι «ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου». Η φράση «Υιός του ανθρώπου» αναφέρεται στον ενσαρκωμένο Θεό, όχι στο πνευματικό σώμα του αναστημένου Κυρίου Ιησού που κατήλθε με τα σύννεφα για να εμφανιστεί στους ανθρώπους. Γιατί ισχύει αυτό; Αν το πνευματικό σώμα του αναστημένου Κυρίου Ιησού κατέβαινε δημοσίως, πάνω στα σύννεφα, ο αντίκτυπος θα ήταν πανίσχυρος κι ο κόσμος θα σειόταν συθέμελα. Όλοι θα σωριάζονταν χάμω και κανείς δεν θα τολμούσε να αντισταθεί. Ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε, θα υπέμενε και πάλι πολλά δεινά και θα τον απέρριπτε η γενιά αυτή; Να γιατί ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε ότι η επιστροφή Του θα είναι «ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου» και «ως κλέφτης». Στην πραγματικότητα, αναφέρεται στον Θεό που ενσαρκώθηκε στον Υιό του ανθρώπου που καταφτάνει κρυφά.

Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας

Το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού εξαπλώνεται στην κινεζική ενδοχώρα εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Έχει από καιρό διαδοθεί σε διάφορα θρησκεύματα και δόγματα. Την περίοδο αυτή, εξαιτίας της οργισμένης καταστολής του ΚΚΚ σε συνδυασμό με την προπαγανδιστική καμπάνια των μέσων, ο Παντοδύναμος Θεός είναι ήδη γνωστός. Στη συνέχεια, όλες οι αλήθειες που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός, τα βίντεο και οι ταινίες που παρήγαγε η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, και διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα όλοι οι θρησκευτικοί κύκλοι έχουν πλέον ακούσει όσα μαρτυρά η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Τόσοι άνθρωποι μαρτυρούν ότι ο Θεός έχει έλθει. Έτσι εκπληρώνεται με ακρίβεια η προφητεία του Κυρίου Ιησού: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Ματθ. 25:6). Τότε, γιατί οι θρησκευτικοί πάστορες και οι πρεσβύτεροι με μένος καταδικάζουν και αντιστέκονται στο έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες; Υπάρχουν πάρα πολλές προφητείες στη Βίβλο για την επιστροφή του Κυρίου, επομένως γιατί εμμένουν στην προφητεία της καθόδου του Κυρίου με τα σύννεφα; Γιατί δεν ερευνούν όταν ακούν ότι υπάρχουν μαρτυρίες του ερχομού του Κυρίου; Γιατί, ενώ ξέρουν ότι ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει πολλές αλήθειες και έχουν δει την πραγματικότητα του έργου του Θεού, εξακολουθούν να εμμένουν πεισματικά στις αντιλήψεις και τις δοξασίες τους, και να αντιστέκονται στο έργο του Θεού των εσχάτων ημερών; Είναι γνήσια η αγάπη τους για την αλήθεια και η προσμονή για τον ερχομό του Κυρίου; Είναι σοφοί ή ανόητοι παρθένοι; Αν είναι σοφοί παρθένοι και γνήσια προσμένουν την επιστροφή του Κυρίου, τότε γιατί, όταν ακούν τη φωνή του Θεού και βλέπουν το ευαγγέλιο της βασιλείας να ανθεί, συνεχίζουν πεισματικά να καταδικάζουν και να αντιστέκονται; Είναι αυτή γνήσια λαχτάρα και ελπίδα για την εμφάνιση του Κυρίου; Είναι αυτή ειλικρινής έκφραση χαράς για την επιστροφή του Κυρίου; Ουσιαστικά, για να είμαστε ειλικρινείς, η πίστη τους στον Κύριο και η λαχτάρα τους για την επιστροφή Του είναι ψευδείς, μα η λαχτάρα να ευλογηθούν και να εισέλθουν στην βασιλεία των ουρανών είναι αληθινή! Δεν πιστεύουν στον Κύριο για να επιδιώξουν την αλήθεια και να κερδίσουν τη ζωή, ούτε για να κερδίσουν την αλήθεια και να ξεφύγουν από την αμαρτία. Τι τους νοιάζει πρωτίστως; Να τους ανυψώσει απευθείας στη βασιλεία των ουρανών ο Κύριος, γλιτώνοντάς τους από τα μαρτύρια της σάρκας και χαρίζοντάς τους τις ευλογίες της βασιλείας των ουρανών. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που πιστεύουν στον Θεό! Ποιον άλλον λόγο έχουν για να απορρίπτουν τον Παντοδύναμο Θεό, ο οποίος εκφράζει αλήθειες για να σώσει την ανθρωπότητα; Ας το σκεφτούμε όλοι. Κάποιος που αγαπά την αλήθεια και γνήσια λαχταρά την εμφάνιση του Θεού, πώς θα αντιδρούσε αν άκουγε ότι ο Κύριος έχει έρθει; Θα αρνιόταν να ακούσει, να δει, να έρθει σε επαφή; Θα αρνιόταν τυφλά, θα καταδίκαζε και θα αντιστεκόταν; Σίγουρα όχι. Διότι ένας άνθρωπος που λαχταρά ειλικρινά την εμφάνιση του Θεού και καλωσορίζει τον ερχομό Του, αδημονεί να εμφανιστεί το αληθινό φως, να κυβερνήσουν στην καρδιά του η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Αδημονεί να έρθει ο Θεός να σώσει τους ανθρώπους, να τους βοηθήσει να ξεφύγουν από την αμαρτία, να τους αποκτήσει και να γίνουν άγιοι Μα εκείνοι που αναμένουν τον Κύριο να κατέλθει με τα σύννεφα, ενώ απαρνούνται και απορρίπτουν τον Παντοδύναμο Θεό, ειδικά οι θρησκευτικοί ηγέτες που με μένος καταδικάζουν και αντιστέκονται στον Παντοδύναμο Θεό για να διαφυλάξουν το κύρος και το βιός τους αυτοί απεχθάνονται και μισούν την αλήθεια. Είναι όλοι τους άπιστοι και αντίχριστοι τους οποίους αποκάλυψε το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών. Αφότου ο ενσαρκωμένος Θεός ολοκληρώσει το έργο της σωτηρίας, αυτοί οι άνθρωποι θα πέσουν στην καταστροφή που λαμβάνει χώρα κάθε ένα εκατομμύριο χρόνια, με θρήνους και οδυρμούς. Τότε, η προφητεία για την κάθοδο του Κυρίου πάνω στα σύννεφα ώστε να εμφανιστεί δημόσια θα έχει εκπληρωθεί: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης» (Αποκ. 1:7).

Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας

Προηγούμενο: 8. Πώς η εκτέλεση του έργου της κρίσεως από τον ενσαρκωμένο Θεό τερματίζει την Εποχή του Σκότους κατά την οποία η ανθρωπότητα πιστεύει σε έναν ασαφή Θεό, καθώς και στην κυριαρχία του Σατανά;

Επόμενο: Ερώτηση 2: Παρόλο που όσοι πιστεύουν στον Κύριο γνωρίζουν ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός, πολύ λίγοι άνθρωποι κατανοούν την αλήθεια της ενσάρκωσης. Όταν ο Κύριος επιστρέψει, αν εμφανιστεί ακριβώς όπως και ο Κύριος Ιησούς —γίνει, δηλαδή, ο Υιός του ανθρώπου και εργαστεί— οι άνθρωποι πραγματικά δεν θα έχουν τρόπο να αναγνωρίσουν τον Κύριο Ιησού και να υποδεχθούν την επιστροφή Του. Τι είναι, λοιπόν, στ’ αλήθεια η ενσάρκωση; Ποια είναι η ουσία της ενσάρκωσης;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο