Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι τη σήμερον ημέρα

Ολόκληρο το έργο που έχει διεξαχθεί για έξι χιλιάδες χρόνια έχει αλλάξει σταδιακά καθώς έχουν έρθει και φύγει οι διάφορες εποχές. Οι αλλαγές στο έργο αυτό έχουν βασιστεί στην παγκόσμια γενική κατάσταση και τις εξελικτικές τάσεις της ανθρωπότητας στο σύνολό της· το έργο της διαχείρισης έχει μόνο αλλάξει σταδιακά σύμφωνα με αυτά. Δεν είχε σχεδιαστεί ολόκληρο από την αρχή της δημιουργίας. Πριν τη δημιουργία του κόσμου ή σύντομα μετά από αυτήν, ο Ιεχωβά δεν είχε ακόμα σχεδιάσει το πρώτο στάδιο του έργου, αυτό του νόμου, το δεύτερο στάδιο του έργου, αυτό της χάριτος, ή το τρίτο στάδιο του έργου, αυτό της κατάκτησης, κατά το οποίο Εκείνος πρώτα θα ξεκινούσε με μερικούς από τους απογόνους των Μωαβιτών, και μέσω αυτού θα κατακτούσε ολόκληρο το σύμπαν. Μετά τη δημιουργία του κόσμου, δεν πρόφερε ποτέ αυτούς τους λόγους ούτε τους πρόφερε μετά τη Μωάβ· στην πραγματικότητα, πριν τον Λωτ δεν τους πρόφερε ποτέ. Ολόκληρο το έργο του Θεού γίνεται αυθόρμητα. Έτσι ακριβώς έχει εξελιχθεί ολόκληρο το έργο διαχείρισής Του διάρκειας έξι χιλιάδων ετών· σε καμία περίπτωση δεν είχε καταστρώσει, πριν δημιουργήσει τον κόσμο, ένα τέτοιο σχέδιο με τη μορφή ενός «Συνοπτικού Διαγράμματος για την Εξέλιξη της Ανθρωπότητας». Στο έργο του Θεού, Εκείνος εξέφρασε άμεσα αυτό που Αυτός είναι. Δεν βασανίζει το μυαλό Του για να δημιουργήσει ένα σχέδιο. Φυσικά, αρκετοί προφήτες προφήτευσαν πολλάκις, αλλά και πάλι, δεν μπορεί να ειπωθεί πως το έργο του Θεού ήταν από πάντα προσχεδιασμένο με ακρίβεια· εκείνες οι προφητείες έγιναν σύμφωνα με το έργο του Θεού εκείνον τον καιρό. Ολόκληρο το έργο που κάνει Αυτός αποτελεί το πιο επίκαιρο έργο. Το εκτελεί σύμφωνα με τις εξελίξεις της κάθε εποχής και το βασίζει στο πόσο αλλάζουν τα πράγματα. Για Εκείνον, το να επιτελεί έργο είναι σαν να εφαρμόζει το κατάλληλο φάρμακο για την ασθένεια· καθώς εκτελεί το έργο Του, παρατηρεί, και συνεχίζει το έργο Του ανάλογα με τις παρατηρήσεις Του. Σε κάθε στάδιο του έργου Του, ο Θεός είναι σε θέση να εκφράζει την περισσή σοφία και ικανότητά Του· αποκαλύπτει την άφθονη σοφία και εξουσία Του σύμφωνα με το έργο κάθε εποχής, ενώ επιτρέπει σε όλους εκείνους τους ανθρώπους, τους οποίους Εκείνος επανέφερε κατά την εποχή εκείνη, να δουν τη διάθεσή Του στην ολότητά της. Φροντίζει για τις ανάγκες του ανθρώπου σύμφωνα με το έργο που χρειάζεται να πραγματοποιηθεί σε κάθε εποχή, κάνοντας ό,τι έργο πρέπει να κάνει. Εφοδιάζει τους ανθρώπους με ό,τι χρειάζονται με βάση τον βαθμό στον οποίο ο Σατανάς τούς έχει διαφθείρει. Είναι όπως και στην αρχή, που όταν ο Ιεχωβά δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, το έκανε προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να φανερώσουν τον Θεό στη γη και να καταθέσουν μαρτυρία για τον Θεό ανάμεσα στη δημιουργία. Όμως, η Εύα υπέκυψε στον πειρασμό του ερπετού και αμάρτησε, και το ίδιο έκανε και ο Αδάμ· στον κήπο, έφαγαν και οι δύο τον καρπό από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ως εκ τούτου, ο Ιεχωβά είχε να επιτελέσει ένα επιπρόσθετο έργο σ’ αυτούς. Βλέποντας τη γύμνια τους, κάλυψε τα σώματά τους με ενδύματα φτιαγμένα από προβιές ζώων. Έπειτα, είπε στον Αδάμ: «Επειδή υπήκουσας εις τον λόγον της γυναικός σου, και έφαγες από του δένδρου, από του οποίου προσέταξα εις σε λέγων, Μη φάγης απ’ αυτού, κατηραμένη να ήναι η γη εξ αιτίας σου […] εωσού επιστρέψης εις την γην, εκ της οποίας ελήφθης· επειδή γη είσαι, και εις γην θέλεις επιστρέψει». Στην δε γυναίκα είπε: «Θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου· με λύπας θέλεις γεννά τέκνα· και προς τον άνδρα σου θέλει είσθαι η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Από τότε, Εκείνος τους έδιωξε από τον Κήπο της Εδέμ, και τους ανάγκασε να ζουν έξω από αυτόν, όπως ακριβώς και ο σύγχρονος άνθρωπος τώρα ζει στη γη. Στην αρχή, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, δεν ήταν σχέδιό Του να τον αφήσει να υποκύψει στον πειρασμό του ερπετού μετά την δημιουργία του, κι έτσι, καταράστηκε τον άνθρωπο και το ερπετό. Στην πραγματικότητα, δεν είχε τέτοιο σχέδιο· απλώς, ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα ήταν που Του έδωσε νέο έργο για να κάνει στη δημιουργία Του. Αφότου ο Ιεχωβά είχε επιτελέσει αυτό το έργο στον Αδάμ και την Εύα στη γη, η ανθρωπότητα συνέχισε να εξελίσσεται για πολλές χιλιάδες χρόνια, έως ότου «Είδεν ο Ιεχωβά ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας. Και μετεμελήθη ο Ιεχωβά ότι εποίησε τον άνθρωπον επί της γης και ελυπήθη εν τη καρδία αυτού. […] Ο δε Νώε εύρε χάριν ενώπιον Ιεχωβά». Εκείνη τη στιγμή, ο Ιεχωβά απέκτησε κι άλλο νέο έργο για να κάνει, διότι η ανθρωπότητα που Εκείνος είχε δημιουργήσει, είχε καταντήσει υπερβολικά αμαρτωλή αφότου υπέκυψε στον πειρασμό του ερπετού. Δεδομένων των συγκυριών, μεταξύ όλης της ανθρωπότητας, ο Ιεχωβά επέλεξε την οικογένεια του Νώε για να της χαρίσει τη ζωή, κι έπειτα εκτέλεσε το έργο της καταστροφής του κόσμου με κατακλυσμό. Η ανθρωπότητα συνέχισε να εξελίσσεται κατ’ αυτόν τον τρόπο μέχρι και σήμερα, και να γίνεται όλο και πιο διεφθαρμένη, κι όταν έρθει ο καιρός που η ανθρώπινη εξέλιξη φτάσει στο αποκορύφωμά της, αυτό θα σημάνει και το τέλος της ανθρωπότητας. Από την αρχή μέχρι το τέλος του κόσμου, η εσωτερική αλήθεια του έργου Του πάντα ήταν και θα είναι έτσι. Είναι το ίδιο με το πώς θα ταξινομηθούν οι άνθρωποι σύμφωνα με το είδος τους· απέχει πολύ από την περίπτωση κατά την οποία κάθε μεμονωμένο άτομο έχει προκαθοριστεί από την αρχή να ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία· αντιθέτως, όλοι ταξινομούνται σταδιακά, μόνον αφότου υποβληθούν σε μια διαδικασία εξέλιξης. Στο τέλος, όποιος δεν μπορεί να λάβει πλήρη σωτηρία θα επιστρέψει στους «προγόνους» του. Κανένα έργο του Θεού για την ανθρωπότητα δεν είχε ήδη προετοιμαστεί κατά τη δημιουργία του κόσμου· αντιθέτως, η εξέλιξη των πραγμάτων ήταν εκείνη που έχει επιτρέψει στον Θεό να εκτελέσει το έργο Του στην ανθρωπότητα βήμα-βήμα και με πιο ρεαλιστικό και πρακτικό τρόπο. Για παράδειγμα, ο Θεός Ιεχωβά δεν δημιούργησε το ερπετό προκειμένου να βάλει σε πειρασμό τη γυναίκα· αυτό δεν ήταν συγκεκριμένο σχέδιό Του ούτε ήταν κάτι που είχε εσκεμμένα προκαθορίσει. Κάποιος θα μπορούσε να πει πως ήταν ένα απροσδόκητο γεγονός. Έτσι, εξαιτίας αυτού, ο Ιεχωβά έδιωξε τον Αδάμ και την Εύα από τον Κήπο της Εδέμ και ορκίστηκε να μην δημιουργήσει ποτέ ξανά άνθρωπο. Όμως, οι άνθρωποι ανακαλύπτουν τη σοφία του Θεού μόνο πάνω σ’ αυτή τη βάση. Είναι όπως ανέφερα προηγουμένως: «Ασκώ τη σοφία Μου με βάση τις μηχανορραφίες του Σατανά». Δεν έχει σημασία πόσο διεφθαρμένη γίνεται η ανθρωπότητα, ή πώς τη βάζει σε πειρασμό το ερπετό· ο Ιεχωβά εξακολουθεί να έχει τη σοφία Του· ως εκ τούτου, ασχολείται με το νέο έργο από τότε που δημιούργησε τον κόσμο, και κανένα από τα βήματα του έργου Του δεν έχει επαναληφθεί ποτέ. Ο Σατανάς συνεχώς εφαρμόζει μηχανορραφίες, η ανθρωπότητα συνεχώς διαφθείρεται από τον Σατανά, και ο Ιεχωβά επιτελεί ασταμάτητα το σοφό έργο Του. Δεν έχει αποτύχει ποτέ ούτε έχει ποτέ σταματήσει το έργο Του, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Αφότου οι άνθρωποι διεφθάρησαν από τον Σατανά, Εκείνος εργάζεται συνεχώς ανάμεσά τους, προκειμένου να νικήσει αυτόν, τον εχθρό που ήταν η πηγή της διαφθοράς. Η μάχη αυτή μαίνεται από την αρχή και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του κόσμου. Πραγματοποιώντας αυτό το έργο, ο Ιεχωβά Θεός όχι μόνον επέτρεψε στους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά, να λάβουν την σπουδαία σωτηρία Του, αλλά επιπλέον, τους επέτρεψε να δουν τη σοφία Του, την παντοδυναμία Του και την εξουσία Του. Επιπλέον, στο τέλος θα τους επιτρέψει να δουν τη δίκαιη διάθεσή Του, τιμωρώντας τους κακούς και ανταμείβοντας τους καλούς. Πολεμά τον Σατανά μέχρι σήμερα και δεν έχει ποτέ νικηθεί. Αυτό γιατί είναι ένας σοφός Θεός και ασκεί τη σοφία Του με βάση τις μηχανορραφίες του Σατανά. Επομένως, ο Θεός όχι μόνο αναγκάζει να υποταχθούν στην εξουσία Του όσα βρίσκονται στον ουρανό, αλλά κι όσα βρίσκονται στη γη αναπαύονται κάτω απ’ το υποπόδιό Του, και, πράγμα εξίσου σημαντικό, κάνει τους μοχθηρούς, οι οποίοι εισβάλλουν και παρενοχλούν τους ανθρώπους, να υποστούν την παίδευσή Του. Τα αποτελέσματα όλου αυτού του έργου επιτυγχάνονται λόγω της σοφίας Του. Δεν είχε αποκαλύψει ποτέ την σοφία Του πριν την ύπαρξη της ανθρωπότητας, διότι δεν είχε εχθρούς στον ουρανό, στη γη ή πουθενά σε ολόκληρο το σύμπαν, και δεν υπήρχαν σκοτεινές δυνάμεις να εισβάλουν σε οτιδήποτε στη φύση. Αφού ο αρχάγγελος Τον πρόδωσε, Εκείνος δημιούργησε την ανθρωπότητα στη γη, και εξαιτίας της ανθρωπότητας ξεκίνησε επισήμως πόλεμο στη διάρκεια των χιλιετηρίδων με τον Σατανά, τον αρχάγγελο —ένας πόλεμος που γίνεται όλο και πιο έντονος σε κάθε διαδοχικό στάδιο. Η παντοδυναμία και η σοφία Του είναι παρόντα σε καθένα από αυτά τα στάδια. Μόνον τότε έχουν δει τα πάντα στον ουρανό και στη γη τη σοφία, την παντοδυναμία και, κυρίως, την πραγματικότητα του Θεού. Εκείνος εξακολουθεί να επιτελεί το έργο Του με τον ίδιο πραγματικό τρόπο μέχρι σήμερα. Επιπλέον, όσο επιτελεί το έργο Του, αποκαλύπτει επίσης την σοφία και την παντοδυναμία Του. Σας επιτρέπει να δείτε την εσωτερική αλήθεια κάθε σταδίου του έργου, να δείτε ακριβώς πώς να εξηγήσετε την παντοδυναμία και, επιπλέον, να δείτε μια οριστική εξήγηση για την πραγματικότητα του Θεού.

Αναφορικά με την προδοσία του Ιησού από τον Ιούδα, ορισμένοι άνθρωποι αναρωτιούνται: Δεν είχε προαποφασιστεί αυτό πριν τη δημιουργία του κόσμου; Πραγματικά, το Άγιο Πνεύμα το σχεδίασε αυτό σύμφωνα με την πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Έτυχε να υπάρχει κάποιος με το όνομα Ιούδας που πάντα υπεξαιρούσε χρήματα, κι έτσι επιλέχτηκε να παίξει αυτόν τον ρόλο και να υπηρετήσει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ήταν ένα πραγματικό παράδειγμα αξιοποίησης των τοπικών πόρων. Ο Ιησούς αρχικά δεν το γνώριζε αυτό. Δεν το έμαθε παρά μόνον αργότερα, όταν ο Ιούδας αποκαλύφθηκε. Αν κάποιος άλλος είχε βρεθεί σε θέση να παίξει αυτόν τον ρόλο, τότε θα το είχε κάνει εκείνος αντί για τον Ιούδα. Αυτό που είχε προκαθοριστεί, στην πραγματικότητα ήταν κάτι που έκανε το Άγιο Πνεύμα εκείνη τη στιγμή. Το έργο του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιείται πάντοτε αυθόρμητα· Εκείνος μπορεί να σχεδιάσει το έργο Του ανά πάσα στιγμή και να το εκτελέσει ανά πάσα στιγμή. Γιατί πάντοτε λέω ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι πραγματικό, και ότι είναι πάντοτε καινούργιο και ποτέ παλιό, και πάντα φρέσκο στον μέγιστο βαθμό; Το έργο Του δεν είχε ήδη σχεδιαστεί όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος· σε καμία περίπτωση δεν συνέβη κάτι τέτοιο! Κάθε βήμα του έργου επιτυγχάνει το δικό του αποτέλεσμα για τη δική του περίοδο, και τα βήματα δεν παρεμβαίνουν μεταξύ τους. Πολλές φορές, τα σχέδια που μπορεί να έχεις στο μυαλό σου απλώς δεν ταιριάζουν με το τελευταίο έργο του Αγίου Πνεύματος. Το έργο Του δεν είναι τόσο απλό όσο υποστηρίζει ο άνθρωπος ούτε τόσο πολύπλοκο όσο φαντάζεται ο άνθρωπος —αποτελείται από τον εφοδιασμό του ανθρώπου παντού και πάντα, σε συμφωνία με τις ανάγκες του εκείνη την εποχή. Κανείς δεν έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για την ουσία του ανθρώπου απ’ ό,τι Αυτός, και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, τίποτα δεν μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου από το έργο Του. Επομένως, από την οπτική γωνία του ανθρώπου, το έργο Του μοιάζει να έχει σχεδιαστεί πολλές χιλιετίες πριν. Καθώς Εκείνος εργάζεται ανάμεσά σας τώρα, ενόσω κάνει έργο και μιλάει ενώ παράλληλα παρατηρεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, λέει τα κατάλληλα λόγια με το που συναντά την κάθε λογής κατάσταση, εκφέροντας αυτά ακριβώς τα λόγια που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Πάρτε ως παράδειγμα το πρώτο στάδιο του έργου Του: τον καιρό της παίδευσης. Κατόπιν αυτού, ο Θεός επιτελούσε το έργο Του βάσει του τι εκδήλωναν οι άνθρωποι, της παρακοής τους, των θετικών καταστάσεων που εμφάνιζαν, και των αρνητικών καταστάσεων, καθώς και το χαμηλότερο όριο στο οποίο οι άνθρωποι μπορούσαν να πέσουν όταν αυτές οι αρνητικές καταστάσεις έφταναν σε συγκεκριμένο σημείο· και εκμεταλλεύονταν αυτά τα πράγματα για να επιτύχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα στο έργο Του. Δηλαδή, επιτελεί έργο συντήρησης ανάμεσα στους ανθρώπους σύμφωνα με το ποιες είναι οι συνθήκες κάθε δεδομένη στιγμή· επιτελεί κάθε στάδιο του έργου σύμφωνα με τις πρακτικές καταστάσεις των ανθρώπων. Ολόκληρη η δημιουργία είναι στα χέρια Του· πώς είναι δυνατόν να μην τις γνωρίζει; Ο Θεός επιτελεί το επόμενο βήμα του έργου, το οποίο πρέπει να πραγματοποιείται παντού και πάντα, σύμφωνα με τις καταστάσεις των ανθρώπων. Σε καμία περίπτωση αυτό το έργο δεν προγραμματίστηκε χιλιάδες χρόνια πριν· αυτό αποτελεί ανθρώπινη σύλληψη! Εργάζεται ενώ παρατηρεί τα αποτελέσματα του έργου Του, και το έργο Του συνεχώς εντείνεται και εξελίσσεται· κάθε φορά, αφού παρατηρεί τα αποτελέσματα του έργου Του, εφαρμόζει το επόμενο βήμα Του. Χρησιμοποιεί πολλά πράγματα, προκειμένου να γίνει μια σταδιακή μετάβαση και το νέο έργο Του να γίνει προοδευτικά ορατό στους ανθρώπους. Αυτού του είδους το έργο μπορεί να φροντίσει τις ανάγκες των ανθρώπων, διότι ο Θεός γνωρίζει όλους τους ανθρώπους πολύ καλά. Έτσι επιτελεί το έργο Του από τον ουρανό. Ομοίως, ο ενσαρκωμένος Θεός επιτελεί το έργο Του με τον ίδιο τρόπο, προβαίνοντας σε διευθετήσεις και επιτελώντας έργο μεταξύ των ανθρώπων σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες. Κανένα μέρος απ’ το έργο Του δεν είχε κανονιστεί πριν τη δημιουργία του κόσμου ούτε είχε σχεδιαστεί σχολαστικά εκ των προτέρων. Δύο χιλιάδες χρόνια μετά τη δημιουργία του κόσμου, ο Ιεχωβά είδε ότι η ανθρωπότητα είχε διαφθαρεί υπερβολικά, κι έτσι χρησιμοποίησε το στόμα του προφήτη Ησαΐα για να προβλέψει ότι, μετά το πέρας της Εποχής του Νόμου, Εκείνος θα επιτελούσε το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας την Εποχή της Χάριτος. Αυτό ήταν, φυσικά, το σχέδιο του Ιεχωβά, όμως αυτό το σχέδιο επίσης δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις συνθήκες, τις οποίες Εκείνος παρατήρησε τότε. Σίγουρα δεν το σκέφτηκε αμέσως μετά τη δημιουργία του Αδάμ. Ο Ησαΐας εξέφρασε απλώς μια προφητεία, όμως ο Ιεχωβά δεν είχε κάνει εκ των προτέρων προετοιμασίες γι’ αυτό το έργο κατά την Εποχή του Νόμου. Αντιθέτως, το έθεσε σε εφαρμογή στην αρχή της Εποχής της Χάριτος, όταν ο αγγελιοφόρος εμφανίστηκε στο όνειρο του Ιωσήφ για να τον διαφωτίσει, με το μήνυμα ότι ο Θεός θα ενσαρκωθεί, και μόνο τότε ξεκίνησε το έργο της ενσάρκωσης. Ο Θεός δεν είχε προετοιμάσει το έργο της ενσάρκωσης, όπως φαντάζονται οι άνθρωποι, αμέσως μετά τη δημιουργία του κόσμου· αυτό αποφασίστηκε μόνο σύμφωνα με τον βαθμό στον οποίο είχε αναπτυχθεί η ανθρωπότητα και με την κατάσταση του πολέμου Του εναντίον του Σατανά.

Όταν ο Θεός ενσαρκώνεται, το Πνεύμα Του κατεβαίνει σ’ έναν άνθρωπο. Με άλλα λόγια, το Πνεύμα του Θεού ενδύεται ένα φυσικό σώμα. Έρχεται για να κάνει το έργο Του πάνω στη γη, όχι να φέρει μαζί Του συγκεκριμένα περιορισμένου αριθμού βήματα· το έργο Του είναι εντελώς απεριόριστο. Το έργο που το Άγιο Πνεύμα πραγματοποιεί στη σάρκα, καθορίζεται επιπλέον από τα αποτελέσματα του έργου Του, ενώ χρησιμοποιεί τέτοια πράγματα για να καθορίσει το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα εργάζεται ενσαρκωμένο. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει αμέσως κάθε βήμα του έργου Του, εξετάζοντας το έργο Του καθώς προχωρά· αυτό το έργο δεν είναι τόσο υπερφυσικό, ώστε να υπερβεί τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας. Είναι όπως το έργο του Ιεχωβά όταν δημιούργησε τον ουρανό, τη γη κι όλα τα πράγματα. Σχεδίασε και ενήργησε ταυτόχρονα. Διαχώρισε το φως από το σκοτάδι, κι έτσι δημιουργήθηκαν το πρωί και το βράδυ —αυτό πήρε μια μέρα. Την δεύτερη μέρα, δημιούργησε τον ουρανό, και αυτό επίσης πήρε μια μέρα· έπειτα δημιούργησε τη γη, τις θάλασσες, κι όλα τα πλάσματα που ζουν σ’ αυτά, το οποίο επίσης απαιτούσε μια μέρα. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι την έκτη μέρα, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και τον άφησε να διαχειρίζεται όλα τα πράγματα πάνω στη γη. Έπειτα, την έβδομη μέρα, όταν ολοκλήρωσε την δημιουργία όλων των πραγμάτων, αναπαύθηκε. Ο Θεός ευλόγησε την έβδομη μέρα και την όρισε ως άγια μέρα. Την επέλεξε ως άγια μέρα μόνον αφού είχε ήδη δημιουργήσει όλα τα πράγματα, όχι πριν τη δημιουργία τους. Αυτό το έργο, επίσης, πραγματοποιήθηκε αυθόρμητα. Πριν τη δημιουργία όλων των πραγμάτων, δεν είχε αποφασίσει να δημιουργήσει τον κόσμο σε έξι μέρες και μετά να αναπαυθεί την έβδομη· κάτι τέτοιο καθόλου δεν συμβαδίζει καθόλου με τα γεγονότα. Δεν είχε πει τέτοιο πράγμα ούτε το είχε σχεδιάσει. Σε καμία περίπτωση δεν είχε πει ότι η δημιουργία όλων των πραγμάτων θα ολοκληρωθεί την έκτη μέρα και την έβδομη θα αναπαυθεί. Αντιθέτως, δημιούργησε σύμφωνα με αυτό που φαινόταν καλό σ’ Εκείνον εκείνη τη στιγμή. Αφού ολοκλήρωσε τη δημιουργία των πάντων, ήταν ήδη η έκτη μέρα. Αν ήταν η πέμπτη μέρα όταν ολοκλήρωσε την δημιουργία των πάντων, τότε, ως αποτέλεσμα, θα όριζε ως άγια μέρα την έκτη μέρα. Εντούτοις, στην πραγματικότητα ολοκλήρωσε τη δημιουργία των πάντων την έκτη μέρα, κι έτσι, η έβδομη μέρα έγινε η άγια μέρα, κάτι που έχει περάσει από γενιά σε γενιά μέχρι σήμερα. Συνεπώς, το τρέχον έργο Του επιτελείται με τον ίδιο τρόπο. Μιλά και φροντίζει τις ανάγκες σας σύμφωνα με τις καταστάσεις σας. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα μιλά και εργάζεται σύμφωνα με τις συνθήκες των ανθρώπων∙ το Πνεύμα προσέχει τα πάντα και εργάζεται παντού και πάντα. Ό,τι κάνω, λέω, σας επιβάλλω και σας απονέμω, χωρίς εξαιρέσεις, είναι αυτό που χρειάζεστε. Έτσι, κανένα έργο Μου δεν διαχωρίζεται από την πραγματικότητα. Όλα είναι πραγματικά, διότι όλοι σας γνωρίζετε ότι «το Πνεύμα του Θεού προσέχει τα πάντα». Αν όλα αυτά είχαν αποφασιστεί εκ των προτέρων, δεν θα ήταν οριστικό; Πιστεύεις ότι ο Θεός επεξεργαζόταν σχέδια για έξι ολόκληρες χιλιετίες και στη συνέχεια προκαθόρισε την ανθρωπότητα να είναι ανυπότακτη, αντιδραστική, διεστραμμένη και δόλια, και να κατέχει τη διαφθορά της σάρκας, σατανική διάθεση, ότι επιθυμεί ό,τι βλέπουν τα μάτια της και ενδιαφέρεται για την ατομική ευχαρίστηση. Τίποτα από αυτά δεν προκαθορίστηκε από τον Θεό, αλλά συνέβησαν ως αποτέλεσμα της διαφθοράς του Σατανά. Κάποιοι μπορεί να πουν: «Και ο Σατανάς δεν ήταν στο χέρι του Θεού; Ο Θεός προκαθόρισε ο Σατανάς να διαφθείρει τον άνθρωπο μ’ αυτόν τον τρόπο, και στη συνέχεια ο Θεός επιτέλεσε το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους». Πραγματικά, θα προκαθόριζε ο Θεός ο Σατανάς να διαφθείρει την ανθρωπότητα; Ο Θεός είναι απλώς αρκετά πρόθυμος να επιτρέψει στην ανθρωπότητα να ζήσει κανονικά, άρα θα έβαζε εμπόδια στη ζωή τους; Σε αυτήν την περίπτωση, το να νικήσει τον Σατανά και να σώσει την ανθρωπότητα δεν θα αποτελούσε μια μάταιη προσπάθεια; Πώς θα μπορούσε να έχει προκαθοριστεί η παρακοή της ανθρωπότητας; Αυτό ήταν κάτι που συνέβη εξαιτίας του πειράγματος από τον Σατανά. Πώς θα μπορούσε, λοιπόν, αυτό να έχει προκαθοριστεί απ’ τον Θεό; Αλλιώς αντιλαμβάνεστε εσείς τη φράση «Ο Σατανάς είναι στο χέρι του Θεού» και αλλιώς Εγώ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις σας, «ο Θεός είναι παντοδύναμος, και ο Σατανάς είναι στα χέρια Του», άρα ο Σατανάς δεν θα μπορούσε ποτέ να Τον προδώσει. Μήπως δεν είπες ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος; Η γνώση σας είναι πολύ ασαφής και δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα· ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να συλλάβει τις σκέψεις του Θεού ούτε μπορεί να κατανοήσει ποτέ τη σοφία του Θεού! Ο Θεός είναι παντοδύναμος∙ αυτό δεν είναι καθόλου ψέμα. Ο αρχάγγελος τον πρόδωσε, επειδή αρχικά ο Θεός τού έδωσε ένα μερίδιο εξουσίας. Φυσικά, αυτό ήταν ένα απροσδόκητο γεγονός, όπως ακριβώς το ότι η Εύα ενέδωσε στον πειρασμό του ερπετού. Όμως, ανεξαρτήτως του πώς ο Σατανάς πραγματοποιεί την προδοσία του, σε αντίθεση με τον Θεό, και πάλι δεν είναι τόσο παντοδύναμος όσο ο Θεός. Όπως είπατε, ο Σατανάς είναι απλώς ισχυρός· ό,τι κι αν κάνει, η εξουσία του Θεού πάντα θα τον νικά. Αυτή είναι η πραγματική έννοια πίσω από την ρήση «ο Θεός είναι παντοδύναμος και ο Σατανάς είναι στα χέρια Του». Επομένως, ο πόλεμος εναντίον του Σατανά πρέπει να διεξάγεται ένα βήμα τη φορά. Επιπλέον, ο Θεός σχεδιάζει το έργο Του σε απάντηση των τεχνασμάτων του Σατανά —δηλαδή, φέρνει τη σωτηρία στην ανθρωπότητα και αποκαλύπτει την παντοδυναμία και τη σοφία Του με τρόπο που αρμόζει στην εποχή. Ομοίως, το έργο των εσχάτων ημερών δεν είχε προκαθοριστεί από νωρίς, πριν την Εποχή της Χάριτος· οι προκαθορισμοί δεν γίνονται με τόσο μεθοδικό τρόπο: πρώτα, κάνοντας να αλλάξει η εξωτερική διάθεση του ανθρώπου· δεύτερον, υποβάλλοντας τον άνθρωπο στην παίδευση και τις δοκιμασίες Του· τρίτον, κάνοντας τον άνθρωπο να βιώσει τη δοκιμασία του θανάτου· τέταρτον, κάνοντας τον άνθρωπο να βιώσει τον καιρό της αγάπης για τον Θεό και να εκφράσει την απόφαση του δημιουργημένου όντος· πέμπτον, επιτρέποντας στον άνθρωπο να δει το θέλημα του Θεού και να Τον γνωρίσει ολοκληρωτικά, και τελικά, ολοκληρώνοντας τον άνθρωπο. Δεν τα σχεδίασε όλα αυτά κατά την Εποχή της Χάριτος. Αντιθέτως, ξεκίνησε να τα σχεδιάζει την παρούσα εποχή. Ο Σατανάς βρίσκεται εν δράσει∙ το ίδιο κι ο Θεός. Ο Σατανάς εκφράζει την διεφθαρμένη διάθεσή του, ενώ ο Θεός μιλά ευθέως και αποκαλύπτει ορισμένα ουσιαστικά πράγματα. Αυτό είναι το έργο που επιτελείται σήμερα, και υπάρχει η ίδια αρχή του έργου που χρησιμοποιήθηκε εδώ και πολύ καιρό, μετά τη δημιουργία του κόσμου.

Αρχικά, ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, και επίσης δημιούργησε και ένα ερπετό. Απ’ όλα τα πράγματα, αυτό το ερπετό ήταν το πιο δηλητηριώδες. Το σώμα του περιείχε δηλητήριο το οποίο ο Σατανάς χρησιμοποίησε για να το εκμεταλλευτεί. Το ερπετό ήταν αυτό που έβαλε την Εύα στον πειρασμό να αμαρτήσει. Ο Αδάμ αμάρτησε μετά την Εύα, και οι δυο τους ήταν πλέον σε θέση να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό. Αν ο Ιεχωβά γνώριζε ότι το ερπετό θα έβαζε την Εύα σε πειρασμό και η Εύα με τη σειρά της τον Αδάμ, γιατί τους τοποθέτησε όλους μαζί σε έναν κήπο; Αν ήταν σε θέση να προβλέψει αυτά τα πράγματα, τότε γιατί δημιούργησε το ερπετό και το τοποθέτησε μέσα στον Κήπο της Εδέμ; Γιατί ο Κήπος της Εδέμ περιείχε καρπούς του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού; Είχε σκοπό να τους βάλει να φάνε τον καρπό; Όταν ο Ιεχωβά κατέφτασε, ούτε ο Αδάμ ούτε η Εύα τόλμησαν να Τον αντιμετωπίσουν, και μόνο τότε ο Ιεχωβά έμαθε ότι είχαν φάει τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού και είχαν πέσει θύματα της εξαπάτησης του ερπετού. Τελικά, καταράστηκε το ερπετό, αλλά και τον Αδάμ και την Εύα. Όταν οι δυο τους έφαγαν τον καρπό του δέντρου, ο Ιεχωβά δεν είχε καμία γνώση της πράξης τους. Η ανθρωπότητα διεφθάρη σε σημείο να καταστεί κακή και σεξουαλικά ασύδοτη, φτάνοντας μέχρι και το σημείο όσα έκρυβαν στην καρδιά τους να είναι όλα μες στην κακία και την αδικία· όλα ήταν ακάθαρτα. Ο Ιεχωβά, λοιπόν, μετάνιωσε που δημιούργησε την ανθρωπότητα. Μετά από αυτό, πραγματοποίησε το έργο της καταστροφής του κόσμου με έναν κατακλυσμό, από τον οποίο ο Νώε και οι γιοι του επιβίωσαν. Στην πραγματικότητα, μερικά πράγματα δεν είναι τόσο υψηλά και υπερφυσικά, όπως ο άνθρωπος ενδεχομένως φαντάζεται. Μερικοί ρωτούν: «Αφού ο Θεός γνώριζε ότι ο αρχάγγελος θα Τον πρόδιδε, γιατί τον δημιούργησε;» Τα γεγονότα έχουν ως εξής: Πριν υπάρξει η γη, ο αρχάγγελος ήταν ο σπουδαιότερος από τους αγγέλους του ουρανού. Είχε δικαιοδοσία πάνω σε όλους τους αγγέλους στον ουρανό. Αυτή ήταν η εξουσία που ο Θεός τού είχε παραχωρήσει. Με εξαίρεση τον Θεό, ήταν ο σπουδαιότερος από τους αγγέλους του ουρανού. Αργότερα, αφότου ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα, κάτω στη γη ο αρχάγγελος διέπραξε μια ακόμα μεγαλύτερη προδοσία εναντίον του Θεού. Λέω ότι πρόδωσε τον Θεό, διότι ήθελε να διαχειρίζεται την ανθρωπότητα και να ξεπεράσει την εξουσία του Θεού. Ο αρχάγγελος ήταν αυτός που έβαλε την Εύα στον πειρασμό να αμαρτήσει, και το έκανε διότι επιθυμούσε να εγκαθιδρύσει το βασίλειό του στη γη και να κάνει τους ανθρώπους να στρέψουν την πλάτη τους τον Θεό και να υπακούσουν αντ’ Αυτού τον αρχάγγελο. Ο αρχάγγελος είδε ότι υπήρχαν τόσα πράγματα που μπορούσαν να τον υπακούσουν· οι άγγελοι, όπως και οι άνθρωποι στη γη. Τα πουλιά, τα κτήνη, τα δέντρα, τα δάση, τα βουνά, τα ποτάμια κι όλα τα πράγματα πάνω στη γη ήταν κάτω απ’ την φροντίδα των ανθρώπων —δηλαδή του Αδάμ και της Εύας— την στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα υπάκουσαν τον αρχάγγελο. Ο αρχάγγελος, λοιπόν, επιθυμούσε να ξεπεράσει την εξουσία του Θεού και να Τον προδώσει. Μετά από αυτό, οδήγησε πολλούς αγγέλους στο να επαναστατήσουν απέναντι στον Θεό, οι οποίοι κατόπιν εξελίχθηκαν σε διάφορων ειδών ακάθαρτα πνεύματα. Η εξέλιξη της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα δεν έχει προκληθεί από την διαφθορά του αρχαγγέλου; Οι άνθρωποι είναι έτσι όπως είναι σήμερα μόνο και μόνο διότι ο αρχάγγελος πρόδωσε τον Θεό και διέφθειρε την ανθρωπότητα. Αυτό το βήμα προς βήμα έργο δεν είναι καθόλου ασαφές και απλό, όπως οι άνθρωποι μπορεί να φαντάζονται. Ο Σατανάς προχώρησε σ’ αυτή την προδοσία για κάποιον λόγο, ωστόσο οι άνθρωποι είναι ανήμποροι να κατανοήσουν ένα τόσο απλό γεγονός. Για ποιον λόγο ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό, τη γη και όλα τα πράγματα, δημιούργησε και τον Σατανά; Από τη στιγμή που ο Θεός απεχθάνεται τον Σατανά τόσο πολύ, και ο Σατανάς είναι εχθρός Του, γιατί δημιούργησε τον Σατανά; Δημιουργώντας τον Σατανά, δεν δημιούργησε έναν εχθρό; Στην πραγματικότητα, ο Θεός δεν δημιούργησε έναν εχθρό. Αντιθέτως, δημιούργησε έναν άγγελο, και αργότερα αυτός ο άγγελος Τον πρόδωσε. Το κύρος του είχε μεγαλώσει τόσο, που θέλησε να προδώσει τον Θεό. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυτό ήταν σύμπτωση, όμως ήταν και μια αναπόφευκτη εξέλιξη. Είναι παρόμοιο με το ότι κάποιος θα πεθάνει αναπόφευκτα αφού φτάσει να μεγαλώνει μέχρι ένα σημείο· τα πράγματα έχουν απλώς εξελιχθεί μέχρι εκείνο το στάδιο. Κάποιοι παράλογοι ανόητοι λένε: «Από τη στιγμή που ο Σατανάς είναι εχθρός Σου, γιατί τον δημιούργησες; Δεν γνώριζες ότι ο αρχάγγελος θα Σε πρόδιδε; Δεν μπορείς να ατενίζεις μέσα στους αιώνες; Δεν γνώριζες τη φύση του αρχαγγέλου; Από τη στιγμή που γνώριζες ξεκάθαρα ότι θα Σε πρόδιδε, γιατί τον έκανες αρχάγγελο; Όχι μόνο Σε πρόδωσε, αλλά και έφερε και τόσους αγγέλους με το μέρος του και κατέβηκε στον κόσμο των θνητών για να διαφθείρει την ανθρωπότητα, αλλά μέχρι και σήμερα, Εσύ είσαι ανήμπορος να ολοκληρώσεις το έξι χιλιάδων ετών σχέδιο διαχείρισης». Είναι σωστά αυτά τα λόγια; Όταν σκέφτεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν βάζεις τον εαυτό σου σε μεγαλύτερες σκοτούρες απ’ ό,τι χρειάζεται; Υπάρχουν άλλοι που λένε: «Αν ο Σατανάς δεν είχε διαφθείρει την ανθρωπότητα μέχρι σήμερα, ο Θεός δεν θα είχε φέρει τη σωτηρία στην ανθρωπότητα κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ως εκ τούτου, η σοφία και η παντοδυναμία του Θεού δεν θα ήταν ορατές. Πού θα είχε αποκαλυφθεί η σοφία Του; Ο Θεός, λοιπόν, δημιούργησε μια ανθρώπινη φυλή για τον Σατανά, ώστε στο μέλλον να φανερώσει την παντοδυναμία Του —διαφορετικά, πώς θα μπορούσε να ανακαλύψει ο άνθρωπος την σοφία του Θεού; Αν ο άνθρωπος δεν αντιστεκόταν στον Θεό ή δεν επαναστατούσε εναντίον Του, δεν θα ήταν απαραίτητο να αποκαλυφθούν οι πράξεις Του. Αν όλη η δημιουργία Τον λάτρευε και υποτασσόταν σ’ Αυτόν, ο Θεός δεν θα είχε έργο να κάνει». Αυτό απέχει ακόμα περισσότερο από την πραγματικότητα, διότι δεν υπάρχει τίποτα το ακάθαρτο στον Θεό, έτσι Εκείνος δεν μπορεί να δημιουργήσει ακαθαρσία. Αποκαλύπτει τις πράξεις Του τώρα, μόνο για να νικήσει τον εχθρό Του, να σώσει τους ανθρώπους που Εκείνος δημιούργησε, να νικήσει τους δαίμονες και τον Σατανά, οι οποίοι μισούν, προδίδουν και εναντιώνονται στον Θεό, και αυτοί που ήταν κάτω από το κράτος Του και Του ανήκαν στην αρχή. Ο Θεός θέλει να νικήσει αυτούς τους δαίμονες και, κάνοντας αυτό, να αποκαλύψει την παντοδυναμία Του σε όλα τα πράγματα. Η ανθρωπότητα και τα πάντα πάνω στη γη είναι τώρα υπό την σφαίρα επιρροής του Σατανά και βρίσκονται υπό την σφαίρα επιρροής των πονηρών πνευμάτων. Ο Θεός θέλει να αποκαλύψει τις πράξεις Του σε όλα τα πράγματα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να Τον γνωρίσουν, κι έτσι να νικήσουν τον Σατανά και να κατατροπώσουν εντελώς τους εχθρούς Του. Ολόκληρο αυτό το έργο ολοκληρώνεται μέσα από την αποκάλυψη των πράξεών Του. Όλα Του τα δημιουργήματα βρίσκονται υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, κι έτσι, Εκείνος επιθυμεί να τους αποκαλύψει την παντοδυναμία Του και, μ’ αυτόν τον τρόπο, να νικήσει τον Σατανά. Αν δεν υπήρχε Σατανάς, δεν θα χρειαζόταν να αποκαλύψει τις πράξεις Του. Αν ο Σατανάς δεν πείραζε την ανθρωπότητα, ο Θεός θα την είχε και πάλι δημιουργήσει και θα την οδηγούσε να ζήσει στον Κήπο της Εδέμ. Γιατί, πριν την προδοσία του Σατανά, ο Θεός δεν αποκάλυψε ποτέ όλες τις πράξεις Του στους αγγέλους και στον αρχάγγελο; Αν, από την αρχή, Τον είχαν γνωρίσει και είχαν υποταχθεί σ’ Αυτόν όλοι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, τότε ο Θεός δεν θα είχε επιτελέσει αυτές τις χωρίς νόημα πράξεις του έργου. Εξαιτίας της ύπαρξης του Σατανά και των δαιμόνων, οι άνθρωποι έχουν κι αυτοί εναντιωθεί στον Θεό και βρίθουν από ανυπότακτη διάθεση. Ο Θεός, επομένως, επιθυμεί ν’ αποκαλύψει τις πράξεις Του. Επειδή επιθυμεί να κάνει πόλεμο με τον Σατανά, πρέπει να χρησιμοποιήσει τη δική Του εξουσία και όλες τις πράξεις Του για να τον νικήσει· με αυτόν τον τρόπο, το έργο της σωτηρίας που εκτελεί ανάμεσα στους ανθρώπους θα επιτρέψει σ’ αυτούς να δουν τη σοφία και την παντοδυναμία Του. Το έργο που κάνει σήμερα ο Θεός είναι γεμάτο νόημα, και σε καμιά περίπτωση δεν θυμίζει αυτό στο οποίο αναφέρονται κάποιοι άνθρωποι όταν λένε, «Το έργο που κάνεις δεν είναι αντιφατικό; Αυτό το διαδοχικό έργο δεν σε βάζει απλώς σε μπελάδες; Δημιούργησες τον Σατανά, κι έπειτα του επέτρεψες να σε προδώσει και να Σου εναντιωθεί∙ δημιούργησες τους ανθρώπους, κι έπειτα τους παρέδωσες στον Σατανά, επιτρέποντας στον Αδάμ και την Εύα να υποκύψουν στον πειρασμό. Από τη στιγμή που έκανες αυτά τα πράγματα εσκεμμένα, γιατί εξακολουθείς να αποστρέφεσαι την ανθρωπότητα; Γιατί αποστρέφεσαι τον Σατανά; Εσύ δεν τα έκανες όλα αυτά; Τι είναι αυτό που μισείς;» Αρκετοί παράλογοι άνθρωποι θα το πουν αυτό. Θέλουν να αγαπούν τον Θεό, όμως βαθιά μέσα τους παραπονιούνται για τον Θεό. Τι αντίφαση! Δεν κατανοείς την αλήθεια, έχεις πάρα πολλές υπερφυσικές σκέψεις, κι επιπλέον ισχυρίζεσαι ότι ο Θεός έκανε κάποιο λάθος —πόσο παράλογος είσαι! Εσύ είσαι αυτός που παραποιεί την αλήθεια∙ δεν ισχύει ότι ο Θεός έκανε λάθος! Κάποιοι άνθρωποι παραπονιούνται ακόμα ξανά και ξανά: «Εσύ ήσουν Αυτός που δημιούργησε τον Σατανά κι Εσύ που τον έριξες κάτω ανάμεσα στους ανθρώπους και τους παρέδωσες σ’ αυτόν. Μόλις η ανθρωπότητα απέκτησε σατανική διάθεση, δεν τους συγχώρησες· αντίθετα, τους μίσησες ως έναν βαθμό. Στην αρχή, τους αγάπησες ως έναν βαθμό και τώρα τους απεχθάνεσαι. Εσύ είσαι αυτός που μισεί την ανθρωπότητα, μα Εσύ είσαι και Αυτός που αγαπά την ανθρωπότητα. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ; Αυτό δεν είναι αντίφαση;» Ανεξάρτητα απ’ το πώς το βλέπετε, αυτό συμβαίνει στον ουρανό· αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίον ο αρχάγγελος πρόδωσε τον Θεό και η ανθρωπότητα διεφθάρη, κι οι άνθρωποι έχουν συνεχίσει έτσι μέχρι και σήμερα. Όπως κι αν την πείτε, αυτή είναι ολόκληρη η ιστορία. Όμως, πρέπει να καταλάβετε ότι ολόκληρος ο σκοπός πίσω από αυτό το έργο που πραγματοποιεί ο Θεός σήμερα είναι να σας σώσει και να νικήσει τον Σατανά.

Επειδή οι άγγελοι ήταν εξαιρετικά αδύναμοι και δεν κατείχαν καμία ικανότητα να επιδείξουν, έγιναν υπερόπτες μόλις τους δόθηκε εξουσία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον αρχάγγελο, του οποίου το κύρος ήταν υψηλότερο από όλους τους άλλους αγγέλους. Όντας βασιλιάς ανάμεσα στους αγγέλους, ηγούνταν εκατομμυρίων απ’ αυτούς και, υπό τον Ιεχωβά, η εξουσία του ξεπέρασε την αντίστοιχη όλων των άλλων αγγέλων. Ήθελε να κάνει το ένα και το άλλο, και να οδηγήσει τους αγγέλους κάτω ανάμεσα στους ανθρώπους για να ελέγξουν τον κόσμο. Ο Θεός είπε ότι Εκείνος είναι που βρίσκεται επικεφαλής του σύμπαντος· μα ο αρχάγγελος ισχυρίστηκε ότι αυτός ήταν επικεφαλής του σύμπαντος —από τότε, ο αρχάγγελος πρόδωσε τον Θεό. Ο Θεός είχε δημιουργήσει έναν άλλο κόσμο στον ουρανό και ο αρχάγγελος θέλησε να ελέγξει αυτόν τον κόσμο, κι επίσης να κατέβει στο θνητό βασίλειο. Μπορούσε ο Θεός να του το επιτρέψει; Έτσι, χτύπησε τον αρχάγγελο και τον έριξε στον αέρα. Από τότε που ο Σατανάς διέφθειρε τους ανθρώπους, ο Θεός έχει ανοίξει πόλεμο με τον αρχάγγελο, προκειμένου να τους σώσει· έχει χρησιμοποιήσει αυτές τις έξι χιλιετίες για να τον νικήσει. Οι αντιλήψεις σας για έναν παντοδύναμο Θεό δεν συμβαδίζουν με το έργο που επιτελεί τώρα ο Θεός· δεν είναι καθόλου πρακτικό και αποτελεί τεράστια πλάνη! Στην πραγματικότητα, μόνο μετά την προδοσία του αρχαγγέλου διακήρυξε ο Θεός ότι ο αρχάγγελος είναι εχθρός Του. Εξαιτίας της προδοσίας του και μόνο ποδοπάτησε ο αρχάγγελος την ανθρωπότητα μετά την άφιξή του στο θνητό βασίλειο, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανθρωπότητα έχει εξελιχθεί μέχρι αυτό το σημείο. Αφού έγινε αυτό, ο Θεός ορκίστηκε στον Σατανά, «Θα σε νικήσω και θα φέρω τη σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους που δημιούργησα». Ο Σατανάς, που αρχικά δεν πείστηκε, απάντησε: «Ειλικρινά, τι μπορείς να μου κάνεις; Μπορείς στ’ αλήθεια να με χτυπήσεις και να με πετάξεις στον αέρα; Μπορείς πραγματικά να με νικήσεις;» Αφού ο Θεός τον πέταξε στον αέρα, δεν έδωσε άλλη σημασία στον αρχάγγελο, κι έπειτα ξεκίνησε να σώζει την ανθρωπότητα και να εκτελεί το δικό Του έργο, παρά τις συνεχιζόμενες ενοχλήσεις. Ο Σατανάς μπορούσε να κάνει το ένα και το άλλο, μα όλα οφείλονταν στις δυνάμεις που του είχε δώσει πρωτύτερα ο Θεός· τις πήρε μαζί του στον αέρα, και τις έχει κρατήσει μέχρι σήμερα. Όταν έριξε τον αρχάγγελο στον αέρα, ο Θεός δεν πήρε πίσω την εξουσία του, κι έτσι ο Σατανάς συνέχισε να διαφθείρει την ανθρωπότητα. Ο Θεός, από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε να σώζει την ανθρωπότητα, την οποία ο Σατανάς είχε διαφθείρει λίγο μετά τη δημιουργία της. Ο Θεός δεν αποκάλυψε τις πράξεις Του ενώ βρισκόταν στον ουρανό. Όμως, πριν δημιουργήσει τη γη, επέτρεψε στους ανθρώπους στον κόσμο που δημιούργησε στον ουρανό να δουν τις πράξεις Του, καθοδηγώντας έτσι τους ανθρώπους πάνω απ’ τον ουρανό. Τους έδωσε σοφία και ευφυΐα, και τους καθοδήγησε να ζουν σ’ αυτόν τον κόσμο. Φυσικά, κανείς από εσάς δεν το έχει ακούσει αυτό στο παρελθόν. Αργότερα, αφού ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους, ο αρχάγγελος άρχισε να τους διαφθείρει· στη γη, όλη η ανθρωπότητα βρέθηκε στο χάος. Μόνο τότε είναι που ξεκίνησε ο Θεός τον πόλεμό Του εναντίον του Σατανά, και μόνο τότε άρχισαν οι άνθρωποι να βλέπουν τις πράξεις Του. Αρχικά, αυτού του είδους οι πράξεις ήταν κρυμμένες από την ανθρωπότητα. Αφότου ο Σατανάς ρίχτηκε στον αέρα, έκανε τα δικά του και ο Θεός συνέχισε να επιτελεί το δικό Του έργο, συνεχίζοντας ακατάπαυστα τον πόλεμο εναντίον του Σατανά, μέχρι και τις έσχατες ημέρες. Τώρα είναι η ώρα που ο Σατανάς πρέπει να καταστραφεί. Στην αρχή, ο Θεός του έδωσε εξουσία, και στη συνέχεια τον έριξε στον αέρα, όμως εκείνος παρέμεινε ανυποχώρητος. Κατόπιν αυτού, εκείνος διέφθειρε την ανθρωπότητα πάνω στη γη, όμως ο Θεός βρισκόταν εκεί για να διαχειρίζεται την ανθρωπότητα. Ο Θεός χρησιμοποιεί τη διαχείριση των ανθρώπων για να νικήσει τον Σατανά. Διαφθείροντας τους ανθρώπους, ο Σατανάς ολοκληρώνει τη μοίρα τους και διακόπτει το έργο του Θεού. Από την άλλη πλευρά, έργο του Θεού είναι η σωτηρία της ανθρωπότητας. Ποιο βήμα του έργου που κάνει ο Θεός δεν έχει ως σκοπό να σώσει την ανθρωπότητα; Ποιο βήμα δεν έχει ως σκοπό να εξαγνίσει τους ανθρώπους, να τους κάνει να συμπεριφέρονται δίκαια και βιώνουν την εικόνα ατόμων που μπορούν να αγαπηθούν; Ο Σατανάς, όμως, δεν κάνει αυτό. Διαφθείρει την ανθρωπότητα. Ακατάπαυστα διενεργεί το έργο της διαφθοράς της ανθρωπότητας μέσα στο σύμπαν. Φυσικά, ο Θεός επίσης επιτελεί το δικό Του έργο, μην δίνοντας καμιά σημασία στον Σατανά. Ανεξάρτητα από το πόση εξουσία έχει ο Σατανάς, αυτή η εξουσία εξακολουθεί να του δίνεται από τον Θεό· απλώς, ο Θεός δεν του έδωσε στην πραγματικότητα όλη Του την εξουσία, κι έτσι, ανεξάρτητα από το τι κάνει ο Σατανάς, δεν μπορεί ποτέ να ξεπεράσει τον Θεό και θα βρίσκεται πάντα στο πλαίσιο δυνατοτήτων του Θεού. Ο Θεός δεν αποκάλυψε καμία από τις πράξεις Του ενώ βρισκόταν στον ουρανό. Απλώς έδωσε στον Σατανά μια μικρή μερίδα εξουσίας και του επέτρεψε να ασκεί τον έλεγχο πάνω στους άλλους αγγέλους. Επομένως, ό,τι κι αν κάνει ο Σατανάς, δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξουσία του Θεού, διότι η εξουσία που του παραχώρησε αρχικά ο Θεός είναι περιορισμένη. Ενώ ο Θεός εργάζεται, ο Σατανάς διακόπτει. Τις έσχατες ημέρες, οι διακοπές του θα τελειώσουν· ομοίως, το έργο του Θεού θα τελειώσει και αυτό, και το είδος των ατόμων που ο Θεός επιθυμεί να ολοκληρώσει, θα έχουν ολοκληρωθεί. Ο Θεός καθοδηγεί τους ανθρώπους θετικά. Η ζωή Του είναι νερό που δίνει ζωή, αμέτρητη και απεριόριστη. Ο Σατανάς έχει διαφθείρει τον άνθρωπο μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό. Στο τέλος, το νερό της ζωής που δίνει ζωή, θα ολοκληρώσει τον άνθρωπο, και θα είναι αδύνατο για τον Σατανά να αναμειχθεί και να φέρει εις πέρας το έργο του. Έτσι, ο Θεός τελικά θα μπορέσει να κερδίσει εντελώς αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και τώρα, ο Σατανάς εξακολουθεί να αρνείται να το αποδεχτεί αυτό· συνεχώς τα βάζει με τον Θεό, αλλά ο Θεός δεν του δίνει καμιά σημασία. Έχει πει, «Θα νικήσω όλες τις σατανικές σκοτεινές δυνάμεις κι όλες τις σκοτεινές επιρροές». Αυτό είναι το έργο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τώρα εν σαρκί, και αυτό που καθιστά την ενσάρκωση σημαντική: δηλαδή, να ολοκληρώσει το στάδιο του έργου της νίκης κατά του Σατανά τις έσχατες ημέρες και να αφανίσει όλα τα πράγματα που ανήκουν στον Σατανά. Η νίκη του Θεού επί του Σατανά είναι αναπόφευκτη! Στην πραγματικότητα, ο Σατανάς έχει ήδη αποτύχει προ πολλού. Όταν το ευαγγέλιο άρχισε να διαδίδεται στα εδάφη του μεγάλου κόκκινου δράκοντα —δηλαδή, όταν ο ενσαρκωμένος Θεός άρχισε το έργο Του και αυτό το έργο τέθηκε σε εφαρμογή— ο Σατανάς νικήθηκε εντελώς, διότι ακριβώς ο σκοπός της ενσάρκωσης ήταν να κατατροπώσει τον Σατανά. Μόλις είδε ο Σατανάς ότι ο Θεός είχε και πάλι ενσαρκωθεί και είχε ξεκινήσει να επιτελεί το έργο Του, το οποίο καμιά δύναμη δεν μπορούσε να σταματήσει, έμεινε αποσβολωμένος στη θέα αυτού του έργου και δεν τόλμησε να κάνει άλλες πονηριές. Αρχικά, ο Σατανάς σκέφτηκε ότι ήταν κι ο ίδιος προικισμένος με άπλετη σοφία, κι έτσι διέκοπτε και ενοχλούσε το έργο του Θεού. Όμως, δεν περίμενε ότι ο Θεός θα ενσαρκωνόταν ξανά, ή ότι στο έργο Του, ο Θεός θα χρησιμοποιούσε την παρακοή του Σατανά για να λειτουργήσει ως αποκάλυψη και κρίση για την ανθρωπότητα, κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο την ανθρωπότητα και νικώντας τον Σατανά. Ο Θεός είναι πιο σοφός απ’ τον Σατανά και το έργο Του τον ξεπερνά κατά πολύ. Συνεπώς, όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, «Το έργο που επιτελώ, πραγματοποιείται ως απάντηση των τεχνασμάτων του Σατανά· στο τέλος, θα αποκαλύψω την παντοδυναμία τη δική Μου και την αδυναμία του Σατανά». Ο Θεός θα επιτελέσει το έργο Του, ενώ ο Σατανάς θα τον ακολουθεί κατά πόδας, ώσπου στο τέλος να καταστραφεί —δεν θα ξέρει καν από πού του ήρθε! Θα συνειδητοποιήσει την αλήθεια μόνον όταν θα έχει ήδη κατατροπωθεί και συντριβεί, και μέχρι τότε, ήδη θα έχει απανθρακωθεί στη λίμνη της φωτιάς. Δεν θα είναι τότε αρκετά πειστικό; Διότι τότε, ο Σατανάς δεν θα έχει άλλες μηχανορραφίες να χρησιμοποιήσει.

Αυτό το βήμα προς βήμα πραγματικό έργο γεμίζει την καρδιά του Θεού με θλίψη για την ανθρωπότητα, κι έτσι ο πόλεμός Του με τον Σατανά διαρκεί έξι χιλιάδες χρόνια, και ο Θεός είπε το εξής: «Δεν θα δημιουργήσω ξανά την ανθρωπότητα, ούτε θα ξαναδώσω εξουσία στους αγγέλους». Από τότε, όταν οι άγγελοι ήρθαν στη γη, απλώς ακολούθησαν τον Θεό για να εκτελέσουν κάποιο έργο· ποτέ δεν τους ξαναέδωσε την παραμικρή εξουσία. Πώς εκτέλεσαν το έργο τους οι άγγελοι που είδαν οι Ισραηλίτες; Παρουσιάστηκαν μέσα σε όνειρα και εξέφρασαν τον λόγο του Ιεχωβά. Όταν ο Ιησούς αναστήθηκε τρεις μέρες αφότου σταυρώθηκε, οι άγγελοι ήταν αυτοί που κύλησαν τον λίθο· το έργο αυτό δεν έγινε από το ίδιο το Πνεύμα του Θεού. Μόνον οι άγγελοι έκαναν τέτοιου είδους έργο. Έπαιζαν υποστηρικτικό ρόλο, μα δεν είχαν καμία εξουσία, διότι ο Θεός δεν θα τους έδινε ποτέ ξανά καμία εξουσία. Οι άνθρωποι τους οποίους ο Θεός χρησιμοποίησε στη γη, αφού εργάστηκαν για κάποιο διάστημα, πήραν τη θέση του Θεού και είπαν: «Επιθυμώ να υπερβώ το σύμπαν! Θέλω να σταθώ στον τρίτο ουρανό! Θέλουμε να κατέχουμε τις βασιλείες της ύψιστης δύναμης!» Μετά από αρκετές ημέρες εργασίας, γίνονταν υπερόπτες· επιθυμούσαν να κατέχουν την ύψιστη εξουσία πάνω στη γη, να εγκαθιδρύσουν ένα άλλο έθνος, να κάνουν τα πάντα να υποταχθούν σ’ αυτούς και να σταθούν στον τρίτο ουρανό. Δεν γνωρίζεις ότι είσαι απλώς ένας άνθρωπος, τον οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός; Πώς θα μπορούσες να ανυψωθείς στον τρίτο ουρανό; Ο Θεός έρχεται στη γη να εργαστεί, σιωπηλά και χωρίς φασαρία, και στη συνέχεια φεύγει αφού ολοκληρώσει αθόρυβα το έργο Του. Ποτέ δεν φωνάζει, όπως κάνουν οι άνθρωποι, αλλά, αντιθέτως, εκτελεί το έργο Του με τρόπο πρακτικό. Ούτε μπαίνει ποτέ στην εκκλησία και φωνάζει: «Θα σας αφανίσω όλους! Θα σας καταραστώ και θα σας παιδεύσω!» Απλώς συνεχίζει να κάνει το δικό Του έργο, και φεύγει μόλις τελειώσει. Αυτοί οι θρησκευόμενοι πάστορες που θεραπεύουν τους αρρώστους, εκβάλλουν δαίμονες, κάνουν κήρυγμα στους άλλους από τον άμβωνα, βγάζουν μακριούς και πομπώδεις λόγους και συζητούν εξωπραγματικά θέματα, είναι όλοι υπερόπτες μέχρι το κόκαλο! Δεν είναι παρά απόγονοι του αρχαγγέλου!

Αφού επιτέλεσε το έργο Του των έξι χιλιάδων ετών μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει ήδη αποκαλύψει πολλές από τις πράξεις Του, με πρωταρχικό σκοπό να κατατροπώσει τον Σατανά και να φέρει σωτηρία σε όλη την ανθρωπότητα. Χρησιμοποιεί αυτήν την ευκαιρία για να επιτρέψει στα πάντα στον ουρανό, στη γη, μέσα στις θάλασσες και στο κάθε αντικείμενο της δημιουργίας Του στη γη ανεξαιρέτως να δει την παντοδυναμία του Θεού και να γίνει μάρτυρας όλων των πράξεών Του. Αρπάζει την ευκαιρία που δίνεται από τη νίκη Του επί του Σατανά για να αποκαλύψει όλες Του τις πράξεις στους ανθρώπους και για να τους επιτρέψει να καταστούν ικανοί να Τον δοξάζουν και να εξυμνήσουν τη σοφία Του στο ότι νίκησε τον Σατανά. Τα πάντα στη γη, στον ουρανό και μέσα στις θάλασσες αποδίδουν τιμή στον Θεό, δοξάζουν την παντοδυναμία Του, κάθε μία από τις πράξεις Του και φωνάζουν το άγιο όνομά Του. Αυτό είναι η απόδειξη ότι νίκησε τον Σατανά· είναι η απόδειξη ότι κατατρόπωσε τον Σατανά. Και το σημαντικότερο, είναι η απόδειξη ότι έσωσε την ανθρωπότητα. Ολόκληρη η δημιουργία του Θεού, Του αποδίδει τιμή, Τον δοξάζει που νίκησε τον εχθρό Του και επέστρεψε νικητής και Τον εξυμνεί ως τον μεγάλο νικηφόρο Βασιλιά. Σκοπός Του δεν ήταν μόνο να νικήσει τον Σατανά, κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον το έργο Του συνεχίστηκε για έξι χιλιάδες χρόνια. Χρησιμοποιεί τη νίκη επί του Σατανά, για να σώσει την ανθρωπότητα. Χρησιμοποιεί τη νίκη επί του Σατανά, για να αποκαλύψει όλες τις πράξεις Του και όλη τη δόξα Του. Θα αποκτήσει δόξα, και όλες οι στρατιές των αγγέλων θα δουν όλη τη δόξα Του. Οι αγγελιοφόροι του ουρανού, οι άνθρωποι πάνω στη γη και όλα τα αντικείμενα της δημιουργίας στη γη θα δουν τη δόξα του Δημιουργού. Αυτό είναι το έργο που επιτελεί. Η δημιουργία Του στον ουρανό και στη γη θα δουν επίσης την δόξα Του, και θα επιστρέψει θριαμβευτής αφού νικήσει ολοκληρωτικά τον Σατανά και επιτρέψει στην ανθρωπότητα να Τον δοξάσει, επιτυγχάνοντας έτσι διπλή νίκη στο έργο Του. Στο τέλος, όλη η ανθρωπότητα θα κατακτηθεί από Εκείνον και θα αφανίσει όλους όσοι εναντιώνονται ή επαναστατούν· με άλλα λόγια, θα αφανίσει όλους αυτούς που ανήκουν στον Σατανά. Αυτή τη στιγμή γίνεσαι μάρτυρας τόσο πολλών πράξεων του Θεού, εντούτοις συνεχίζεις να αντιστέκεσαι, να επαναστατείς και να μην υποτάσσεσαι. Κρύβεις πολλά εντός σου και κάνεις ό,τι θέλεις. Ακολουθείς τις δικές σου επιθυμίες και προτιμήσεις· αυτό αποτελεί παρακοή και αντίσταση. Κάθε πίστη στον Θεό για χάρη της σάρκας και για τις επιθυμίες, όπως για χάρη των προσωπικών προτιμήσεων, του κόσμου και του Σατανά είναι βρόμικη· είναι εκ φύσεως αντίσταση και παρακοή. Στις μέρες μας, υπάρχουν όλα τα διαφορετικά είδη πίστης: Μερικοί αναζητούν καταφύγιο από την καταστροφή, άλλοι αναζητούν να αποκτήσουν ευλογίες· άλλοι επιθυμούν να κατανοήσουν μυστήρια, ενώ άλλοι προσπαθούν να αναζητήσουν χρήματα. Όλες αυτές είναι μορφές αντίστασης και όλες αποτελούν βλασφημία! Όταν λέμε ότι κάποιος εναντιώνεται ή επαναστατεί —δεν αναφέρεται αυτό σε τέτοιες συμπεριφορές; Πολλοί άνθρωποι αυτές τις ημέρες γκρινιάζουν, παραπονούνται ή ασκούν κριτική. Όλα αυτά τα κάνουν οι πονηροί. Είναι παραδείγματα ανθρώπινης αντίστασης και παρακοής. Τέτοιοι άνθρωποι κατέχονται και καταλαμβάνονται από τον Σατανά. Εκείνοι που αποκτά ο Θεός είναι αυτοί που υποτάσσονται σ’ Εκείνον εντελώς· είναι άνθρωποι που έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά, αλλά έχουν σωθεί κι έχουν κατακτηθεί από το τωρινό έργο του Θεού, που έχουν υποστεί δοκιμασίες και που, στο τέλος, έχουν αποκτηθεί εντελώς από τον Θεό, που δεν ζουν πια υπό την σφαίρα επιρροής του Σατανά, και που έχουν απελευθερωθεί από την αδικία, και που είναι πρόθυμοι να βιώσουν την αγιοσύνη —τέτοιοι είναι οι πιο άγιοι από τους ανθρώπους· αυτοί είναι, όντως, οι άγιοι. Αν οι τρέχουσες πράξεις σου δεν είναι σε συμφωνία ούτε με ένα μέρος των απαιτήσεων του Θεού, τότε θα αποκλειστείς. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όλα από το τι συμβαίνει τώρα· αν και σε έχει προκαθορίσει και επιλέξει, οι σημερινές σου πράξεις θα καθορίσουν την κατάληξή σου. Αν δεν προφτάσεις τώρα, θα αποκλειστείς. Αν δεν προφτάσεις τώρα, πώς μπορείς να προφτάσεις αργότερα; Έχει παρουσιαστεί μπροστά σου που ένα τέτοιο θαύμα, κι όμως ακόμα δεν πιστεύεις. Πώς, λοιπόν, θα πιστέψεις στον Θεό αργότερα, όταν θα έχει τελειώσει το έργο Του και δεν θα κάνει άλλο τέτοιο έργο; Μέχρι τότε, θα είναι ακόμα πιο αδύνατο για σένα να Τον ακολουθήσεις! Αργότερα, ο Θεός θα βασιστεί στη στάση σου, στη γνώση σου απέναντι στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού και στην εμπειρία σου, για να καθορίσει αν είσαι αμαρτωλός ή δίκαιος, ή για να καθορίσει αν θα οδηγηθείς στην τελείωση ή αν θα αποκλειστείς. Πρέπει να δεις καθαρά τώρα. Έτσι εργάζεται το Άγιο Πνεύμα: καθορίζει την κατάληξή σου σύμφωνα με την συμπεριφορά σου σήμερα. Ποιος προφέρει τους σημερινούς λόγους; Ποιος επιτελεί το σημερινό έργο; Ποιος αποφασίζει ότι θα αποκλειστείς σήμερα; Ποιος αποφασίζει να σε οδηγήσει στην τελείωση; Δεν είμαι Εγώ ο ίδιος που το κάνει αυτό; Εγώ είμαι Αυτός που προφέρει αυτούς τους λόγους. Εγώ είμαι Αυτός που πραγματοποιεί τέτοιου είδους έργο. Η κατάρα, η παίδευση και η κρίση των ανθρώπων είναι όλα μέρη του έργου Μου. Στο τέλος, από Εμένα θα εξαρτάται και ο αποκλεισμός σου. Δική Μου δουλειά! Το να σε οδηγήσω στην τελείωση είναι δική Μου δουλειά, και το να σου επιτρέψω να απολαύσεις ευλογίες είναι επίσης δική Μου δουλειά. Όλο αυτό είναι έργο που κάνω Εγώ. Η κατάληξή σου δεν προκαθορίστηκε από τον Ιεχωβά. Καθορίζεται από τον Θεό τού σήμερα. Καθορίζεται τώρα. Δεν προκαθορίστηκε παλιά, πριν τη δημιουργία του κόσμου. Κάποιοι παράλογοι άνθρωποι λένε: «Ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα μάτια Σου και δεν με βλέπεις όπως θα έπρεπε να με δεις. Στο τέλος, θα δεις τι φανερώνει το Πνεύμα». Αρχικά, ο Ιησούς επέλεξε τον Ιούδα για μαθητή Του. Οι άνθρωποι ρωτούν: «Πώς μπορούσε να επιλέξει έναν μαθητή που θα Τον πρόδιδε;» Στην αρχή, ο Ιούδας δεν είχε πρόθεση να προδώσει τον Ιησού· αυτό απλώς έγινε αργότερα. Τότε, ο Ιησούς είχε κοιτάξει τον Ιούδα αρκετά ευνοϊκά. Είχε κάνει τον άνθρωπο να Τον ακολουθήσει και τον είχε ορίσει υπεύθυνο για τα οικονομικά ζητήματα. Αν γνώριζε ότι ο Ιούδας θα υπεξαιρούσε χρήματα, δεν θα τον άφηνε ποτέ υπεύθυνο για τέτοια θέματα. Μπορεί να ειπωθεί ότι ο Ιησούς αρχικά δεν γνώριζε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν διεφθαρμένος και δόλιος ή ότι θα εξαπατούσε τους αδελφούς και τις αδελφές του. Αργότερα, αφού ο Ιούδας ακολουθούσε τον Ιησού για κάποιο διάστημα, ο Ιησούς είδε ότι καλόπιανε τους αδελφούς και τις αδελφές του, και ότι καλόπιανε και τον Θεό. Επίσης, οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι ο Ιούδας είχε τη συνήθεια να παίρνει χρήματα από το ταμείο, κι έτσι το είπαν στον Ιησού. Μόνον τότε έμαθε ο Ιησούς τι συνέβαινε. Επειδή ο Ιησούς επρόκειτο να πραγματοποιήσει το έργο της σταύρωσης και χρειαζόταν κάποιον να Τον προδώσει, κι επειδή ο Ιούδας τύχαινε να είναι ακριβώς το κατάλληλο άτομο γι’ αυτόν τον ρόλο, ο Ιησούς είπε: «Υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας που θα Με προδώσει. Ο Υιός του Ανθρώπου θα χρησιμοποιήσει αυτή την προδοσία για να σταυρωθεί και μετά από τρεις μέρες θα αναστηθεί». Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς τότε δεν είχε επιλέξει τον Ιούδα για να τον προδώσει· αντιθέτως, ήλπιζε ο Ιούδας να είναι ένας πιστός μαθητής. Απροσδόκητα, ο Ιούδας αποδείχτηκε ένας άπληστος αχρείος που πρόδωσε τον Κύριο, έτσι ο Ιησούς χρησιμοποίησε αυτή την κατάσταση για να επιλέξει τον Ιούδα γι’ αυτό το έργο. Αν και οι δώδεκα μαθητές του Ιησού ήταν όλοι πιστοί, και δεν υπήρχε κανείς σαν τον Ιούδα ανάμεσά τους, τότε το άτομο που θα πρόδιδε τον Ιησού θα ήταν τελικά κάποιος που δεν θα ανήκε στους μαθητές. Όμως, απλώς έτυχε τότε να υπάρχει κάποιος ανάμεσα στους μαθητές που του άρεσε να δωροδοκείται: ο Ιούδας. Ο Ιησούς, λοιπόν, χρησιμοποίησε αυτόν τον άνδρα για να ολοκληρώσει το έργο Του. Πόσο απλό ήταν αυτό! Ο Ιησούς δεν το είχε προκαθορίσει στην αρχή του έργου Του. Πήρε αυτή την απόφαση μόνον όταν τα πράγματα είχαν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό ήταν απόφαση του Ιησού, δηλαδή ήταν απόφαση του ίδιου του Πνεύματος του Θεού. Αρχικά, ο Ιησούς ήταν Εκείνος που είχε επιλέξει τον Ιούδα· όταν αργότερα ο Ιούδας πρόδωσε τον Ιησού, αυτό ήταν κάτι που έκανε το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον δικό Του σκοπό. Ήταν έργο του Αγίου Πνεύματος που εκτελούταν εκείνη τη στιγμή. Όταν ο Ιησούς είχε επιλέξει τον Ιούδα, δεν είχε ιδέα ότι ο Ιούδας θα Τον πρόδιδε. Γνώριζε μόνο ότι αυτός ο άνδρας ήταν ο Ιούδας Ισκαριώτης. Η κατάληξή σας έχει, επίσης, καθοριστεί σύμφωνα με το βαθμό της υποταγής σας σήμερα και σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξης της ζωής σας, κι όχι σύμφωνα με οποιαδήποτε ανθρώπινη σύλληψη ότι τα αποτελέσματά σας έχουν προκαθοριστεί κατά τη δημιουργία του κόσμου. Πρέπει να έχεις ξεκάθαρη αντίληψη γι’ αυτά τα πράγματα. Κανένα μέρος απ’ αυτό το έργο δεν γίνεται όπως εσύ φαντάζεσαι ότι γίνεται.

Προηγούμενο: Λόγια για τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους

Επόμενο: Περί ονομασιών και ταυτότητας

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο