Τα βασικά πιστεύω της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού

12 Μαΐου 2018

(1) Τα δόγματα της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού

Τα δόγματα του χριστιανισμού προέρχονται από τη Βίβλο και τα δόγματα της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού προέρχονται από όλες τις αλήθειες που έχουν εκφραστεί από τον Θεό από την εποχή της δημιουργίας, στη διάρκεια του έργου Του κατά την Εποχή του Νόμου, την Εποχή της Χάριτος και την Εποχή της Βασιλείας. Δηλαδή, η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη και η Βίβλος της Εποχής της Βασιλείας —Ο Λόγος Ενσαρκώνεται— που εκφέρθηκε από τον Κύριο Ιησού ο οποίος επέστρεψε τις έσχατες ημέρες, δηλαδή από τον Παντοδύναμο Θεό, αποτελούν τα βασικά πιστεύω και τα δόγματα της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη καταγράφεται το έργο της θέσπισης νόμων και εντολών και της καθοδήγησης της ζωής του ανθρώπου από τον Ιεχωβά Θεό κατά την Εποχή του Νόμου. Στην Καινή Διαθήκη καταγράφεται το έργο της λύτρωσης που επιτέλεσε ο Κύριος Ιησούς κατά την Εποχή της Χάριτος. Και «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» αναφέρεται εξ ολοκλήρου στις αλήθειες για τον εξαγνισμό και τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, οι οποίες εκφράστηκαν από τον Παντοδύναμο Θεό κατά την Εποχή της Βασιλείας, ενώ επίσης περιγράφει το έργο της κρίσεως που επιτέλεσε ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες. Τα θεμελιώδη πιστεύω της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού είναι όλοι οι λόγοι του Θεού κατά τα τρία στάδια του έργου Του, δηλαδή όλες οι αλήθειες που ο Θεός εξέφρασε κατά τη διάρκεια αυτών των τριών σταδίων του έργου Του. Αποτελούν τα βασικά πιστεύω και τα δόγματα της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Ο χριστιανισμός γεννήθηκε μέσα από το έργο του Κυρίου Ιησού κατά την Εποχή της Χάριτος, όμως ο Κύριος Ιησούς Χριστός, στον οποίο πιστεύει ο χριστιανισμός, επιτέλεσε μονάχα το έργο της λύτρωσης την Εποχή της Χάριτος. Επειδή ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε και κατέστη προσφορά περί της αμαρτίας του ανθρώπου, ελευθερώνοντας τον άνθρωπο από τα χέρια του Σατανά και από την καταδίκη και το ανάθεμα του νόμου, ο άνθρωπος δεν μπορούσε παρά να έρθει ενώπιον του Θεού, να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και να μετανοήσει για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του και να απολαύσει την πλούσια χάρη και τις ευλογίες του Θεού. Αυτό ήταν το έργο της λύτρωσης που επιτέλεσε ο Κύριος Ιησούς. Παρόλο που οι αμαρτίες του ανθρώπου συγχωρέθηκαν μέσα από τη λύτρωση που του πρόσφερε ο Κύριος Ιησούς, ο άνθρωπος δεν απαλλάχθηκε από την αμαρτωλή φύση του, εξακολουθούσε να είναι δέσμιος αυτής και να ελέγχεται από αυτή και αναπόφευκτα αμαρτούσε και αντιστεκόταν στον Θεό όντας υπερόπτης και αλαζόνας, πασχίζοντας για φήμη και κέρδη, όντας ζηλιάρης και εριστικός, λέγοντας ψέματα και εξαπατώντας τους ανθρώπους, ακολουθώντας τις κακοήθεις τάσεις του κόσμου και ούτω καθεξής. Ο άνθρωπος δεν είχε απελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας ούτε είχε γίνει άγιος, γι’ αυτό ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε πολλές φορές ότι θα ερχόταν ξανά για να επιτελέσει το έργο της κρίσης των έσχατων ημερών, λέγοντας: «Και ιδού, έρχομαι ταχέως» (Αποκ. 22:12). «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Ιωάν. 12:47-48). Στην Α’ Επιστολή του Πέτρου αναφέρεται επίσης ότι «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (1Πέτ. 4:17). Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των έσχατων ημερών, είναι ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει. Έχει εκφράσει όλες τις αλήθειες για τον εξαγνισμό και τη σωτηρία του ανθρώπου, έχει επιτελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού και έχει εκπληρώσει πλήρως τις προφητείες της Βίβλου. «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», που εκφέρθηκε από τον Παντοδύναμο Θεό, είναι «τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκ. 2:7), όπως προφητεύεται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης, και αποτελεί μια αναφορά στο έργο της κρίσεως που επιτέλεσε ο Θεός τις έσχατες ημέρες. Το έργο της κρίσεως που επιτελέστηκε από τον Παντοδύναμο Θεό αποτελεί το τελευταίο στάδιο του έργου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους και είναι επίσης το βασικότερο και το πιο κρίσιμο στάδιο του έργου. Εάν ο άνθρωπος επιθυμεί να σωθεί από τον Θεό και να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών, οφείλει να αποδεχθεί το έργο της κρίσεως του Θεού και με αυτό εκπληρώνονται τα λόγια του Κυρίου Ιησού: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Ματθ. 25:6). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκ. 3:20). Μόνο εάν ο άνθρωπος αποδεχθεί και βιώσει την κρίση και το παίδεμα των λόγων του Θεού, θα μπορέσει να γνωρίσει την αγιοσύνη και τη δικαιοσύνη του Θεού, να γνωρίσει την ουσία και τη φύση της διαφθοράς του ανθρώπου από τον Σατανά και την πραγματική αλήθεια της, να μετανοήσει αληθινά ενώπιον του Θεού, να απαλλαχθεί εξ ολοκλήρου από την αμαρτία, να φθάσει στην αγιοσύνη, να γίνει κάποιος που υπακούει στον Θεό και λατρεύει τον Θεό και να κερδηθεί από τον Θεό. Μόνο τότε θα είναι ικανός να λάβει τις υποσχέσεις και τις ευλογίες του Θεού και να κερδίσει την είσοδό του στον ωραίο προορισμό.

Ο Θεός άρχισε το έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους αφότου δημιούργησε τον κόσμο, και το σχέδιο διαχείρισής Του για τη σωτηρία του ανθρώπου δεν θα ολοκληρωθεί έως ότου τελειώσει το έργο της κρίσεως, με αφετηρία τον οίκο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Από τα λόγια και όλες τις αλήθειες που εξέφρασε ο Θεός στα τρία στάδια του έργου Του, μπορούμε να δούμε καθαρά ότι τόσο κατά το έργο που ο Θεός επιτέλεσε χρησιμοποιώντας αρχικά τον άνθρωπο κατά την Εποχή του Νόμου, όσο και κατά το έργο Του τις δύο φορές που ενσαρκώθηκε, την Εποχή της Χάριτος και την Εποχή της Βασιλείας, όλα είναι τα λόγια και η έκφραση της αλήθειας ενός Πνεύματος· ουσιαστικά, ο Θεός που ομιλεί και εργάζεται είναι Ένας. Συνεπώς, τα δόγματα της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού προέρχονται από τη Βίβλο και από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται».

(2) Σχετικά με το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

«Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» είναι τα λόγια που εξέφερε προσωπικά ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των έσχατων ημερών, και είναι όλες οι αλήθειες που εξέφρασε ο Θεός για τον εξαγνισμό και τη σωτηρία του ανθρώπου κατά το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών. Αυτές οι αλήθειες αποτελούν την άμεση έκφραση του Αγίου Πνεύματος, την αποκάλυψη της ζωής και της ουσίας του Θεού, καθώς και την έκφραση της διάθεσης του Θεού και αυτού που έχει και είναι Αυτός. Είναι το μοναδικό μονοπάτι μέσα από το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει τον Θεό και να εξαγνιστεί και να σωθεί. Τα λόγια που εκφέρει ο Παντοδύναμος Θεός είναι η υπέρτατη αρχή που οδηγεί τις πράξεις και τη συμπεριφορά του ανθρώπου και δεν υπάρχουν σημαντικότεροι αφορισμοί για τη ζωή του ανθρώπου.

Οι χριστιανοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού διαβάζουν κάθε μέρα τον λόγο του Θεού στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», ακριβώς όπως οι χριστιανοί του χριστιανισμού διαβάζουν τη Βίβλο. Όλοι οι χριστιανοί έχουν τον λόγο του Θεού ως οδηγό για τη ζωή τους και τον θεωρούν τον σημαντικότερο από όλους τους αφορισμούς σχετικά με τη ζωή. Την Εποχή της Χάριτος, όλοι οι χριστιανοί διάβαζαν τη Βίβλο και άκουγαν τα κηρύγματα της Βίβλου. Σταδιακά, η συμπεριφορά των ανθρώπων άλλαξε και αμάρταναν όλο και λιγότερο. Παρομοίως, μέσα από την ανάγνωση των λόγων του Παντοδύναμου Θεού και τη συναναστροφή με τον λόγο του Θεού, οι χριστιανοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού κατανοούν σταδιακά την αλήθεια και απελευθερώνονται από τα δεσμά της αμαρτίας, δεν αμαρτάνουν ούτε αντιστέκονται πλέον στον Θεό και έρχονται σε αρμονία με τον Θεό. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι μόνο μέσα από την ανάγνωση των λόγων του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να εξαγνιστεί, να μεταμορφωθεί και να βιώσει την εικόνα του αληθινού ανθρώπου. Αυτά είναι στοιχεία που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Τα λόγια του Θεού, τα οποία είναι καταγεγραμμένα στη Βίβλο, εκφέρθηκαν καθώς ο Θεός επιτελούσε το έργο Του την Εποχή του Νόμου και την Εποχή της Χάριτος, ενώ «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» εμπεριέχει τα λόγια που ο Θεός εξέφερε κατά τη διάρκεια του έργου των έσχατων ημερών. Η πηγή και των δύο λόγων είναι το Άγιο Πνεύμα. Ο λόγος και το έργο του Παντοδύναμου Θεού έχουν εκπληρώσει πλήρως τις προφητείες της Βίβλου και ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε, ακριβώς όπως είπε ο Κύριος Ιησούς: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Ιωάν. 16:12-13). Στο Βιβλίο της Αποκάλυψης προφητεύεται επίσης ότι, «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκ. 2:7). «Και είδον εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίον γεγραμμένον έσωθεν και όπισθεν, κατεσφραγισμένον με σφραγίδας επτά. […] ιδού, υπερίσχυσεν ο λέων, όστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας επτά σφραγίδας αυτού» (Αποκ. 5:1, 5).

Σήμερα, όλοι έχουμε διαπιστώσει ένα στοιχείο: όλα τα λόγια που εκφέρει ο Παντοδύναμος Θεός είναι η αλήθεια και έχουν εξουσία και δύναμη —είναι η φωνή του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί ή να το αλλάξει αυτό. «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο για να τον αναζητήσουν και να τον μελετήσουν άνθρωποι από όλες τις χώρες και περιοχές. Κανείς δεν τολμά να αρνηθεί ότι αυτά είναι τα λόγια του Θεού ή ότι είναι η αλήθεια. Τα λόγια του Θεού καθοδηγούν ολόκληρη την ανθρωπότητα, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει σταδιακά να αφυπνίζονται με τα λόγια του Θεού και προχωρούν σταδιακά προς την αποδοχή της αλήθειας και τη γνώση της αλήθειας. Η Εποχή της Βασιλείας είναι η Εποχή κατά την οποία τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού βασιλεύουν στη γη. Το κάθε ένα από τα λόγια του Θεού θα επιτευχθεί και θα εκπληρωθεί. Ακριβώς όπως όλοι όσοι πιστεύουν στον Θεό αποδέχονται σήμερα τη Βίβλο, οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό θα αναγνωρίσουν στο εγγύς μέλλον ότι «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» αποτελεί τον λόγο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Σήμερα, «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» αποτελεί τη βάση των πεποιθήσεων της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού και είναι βέβαιο ότι θα γίνει το θεμέλιο της ύπαρξης ολόκληρου του ανθρώπινου γένους κατά την επόμενη εποχή.

(3) Σχετικά με τα ονόματα του Θεού και τα τρία στάδια του έργου του Θεού

Αφότου διεφθάρη από τον Σατανά, ο άνθρωπος ζει υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και η διαφθορά του έχει γίνει μεγαλύτερη από ποτέ. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να απαλλαγεί από τα δεσμά της αμαρτίας και χρειάζεται τη σωτηρία του Θεού. Σύμφωνα με τις ανάγκες του διεφθαρμένου ανθρώπινου γένους, ο Θεός επιτέλεσε τρία στάδια του έργου Του κατά την Εποχή του Νόμου, την Εποχή της Χάριτος και την Εποχή της Βασιλείας. Την Εποχή του Νόμου, ο Θεός επιτέλεσε το έργο της θέσπισης νόμων και εντολών και της καθοδήγησης της ζωής του ανθρώπου. Την Εποχή της Χάριτος, ο Θεός ενσαρκώθηκε και, βασιζόμενος στο έργο Του κατά την Εποχή του Νόμου, επιτέλεσε το έργο της σταύρωσης και λύτρωσε τον άνθρωπο από την αμαρτία. Την Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός ενσαρκώθηκε ακόμα μία φορά και, βασιζόμενος στο έργο της λύτρωσης κατά την Εποχή της Χάριτος, επιτελεί το έργο της κρίσεως με αφετηρία τον οίκο του Θεού, εκφράζει όλες τις αλήθειες για τον εξαγνισμό και τη σωτηρία του ανθρώπου και μας δείχνει τον μόνο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επιδιώξουμε τον εξαγνισμό και τη σωτηρία. Μόνο εάν αποκτήσουμε την πραγματικότητα της αλήθειας στη ζωή μας και γίνουμε εκείνοι οι οποίοι υπακούν και λατρεύουν τον Θεό, τότε θα είμαστε ικανοί να οδηγηθούμε στο βασίλειο του Θεού και να λάβουμε τις υποσχέσεις και τις ευλογίες του Θεού. Τα τρία στάδια του έργου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου συνδέονται στενά μεταξύ τους, το κάθε στάδιο είναι απαραίτητο, το κάθε ένα πηγαίνει ψηλότερα και βαθύτερα από το προηγούμενο και μόνο τα τρία στάδια του έργου του Θεού αποτελούν το ολοκληρωμένο έργο για τη σωτηρία του ανθρώπου.

Τα τρία ονόματα —Ιεχωβά, Ιησούς και Παντοδύναμος Θεός— είναι τα διαφορετικά ονόματα που έλαβε ο Θεός κατά την Εποχή του Νόμου, την Εποχή της Χάριτος και την Εποχή της Βασιλείας. Ο Θεός λαμβάνει διαφορετικά ονόματα διότι το έργο Του ποικίλει κατά τις διαφορετικές εποχές. Ο Θεός χρησιμοποιεί ένα νέο όνομα για να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής και να αντιπροσωπεύσει το έργο εκείνης της εποχής. Το όνομα του Θεού ήταν Ιεχωβά την Εποχή του Νόμου και Ιησούς την Εποχή της Χάριτος. Ο Θεός χρησιμοποιεί ένα νέο όνομα —Παντοδύναμος Θεός— την Εποχή της Βασιλείας, εκπληρώνοντας τις προφητείες που εμπεριέχονται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης: «Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον. […] Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ’ αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέον» (Αποκ. 3:7, 12). «Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ» (Αποκ. 1:8). Παρόλο που τα ονόματα και το έργο του Θεού είναι διαφορετικά κατά τις τρεις εποχές, υπάρχει μόνο ένας Θεός κατ’ ουσία και η πηγή είναι η ίδια.

Το έργο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τρία στάδια. Ο Θεός χρησιμοποίησε διαφορετικό όνομα σε κάθε εποχή αλλά η ουσία Του δεν αλλάζει ποτέ. Τα τρία στάδια του έργου επιτελούνται από έναν Θεό· επομένως, ο Ιεχωβά, ο Ιησούς και ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο ίδιος ένας Θεός. Ο Ιησούς ήταν η εμφάνιση του Ιεχωβά και ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε κι επομένως, ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο ένας αληθινός Θεός που δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα, που διοικεί όλα τα πράγματα και είναι κυρίαρχος των πάντων και είναι ο ένας και μοναδικός Δημιουργός.

Στα τρία στάδια του έργου της σωτηρίας του ανθρώπου, ο Θεός αποκάλυψε στον άνθρωπο ολόκληρη τη διάθεσή του, επιτρέποντάς μας να δούμε ότι η διάθεση του Θεού δεν περιλαμβάνει μόνο έλεος και αγάπη, αλλά επίσης δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια και οργή, ότι η ουσία Του είναι η αγιοσύνη και η δικαιοσύνη, είναι η αλήθεια και η αγάπη, και ότι κανένα δημιουργημένο ή μη δημιουργημένο ον δεν κατέχει τη διάθεση του Θεού και την εξουσία και τη δύναμη του Θεού. Πιστεύουμε ότι όλα τα λόγια που έχει εκφέρει ο Θεός από την ώρα της δημιουργίας έως το τέλος του κόσμου είναι η αλήθεια. Ο ουρανός και η γη θα εκλείψουν, όμως τα λόγια του Θεού δεν θα εξαφανισθούν ποτέ και το κάθε ένα από αυτά θα πραγματοποιηθεί!

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο