Γιατί λέγεται πως η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού πιστεύει στον ενσαρκωμένο Θεό

16 Μαΐου 2020

Και οι δύο μεγαλύτερες θρησκείες στον κόσμο —ο χριστιανισμός και ο καθολικισμός— πιστεύουν στον Κύριο Ιησού και αναγνωρίζουν πως Εκείνος ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Εξωτερικά, ο Κύριος Ιησούς φαινόταν σαν ένας συνηθισμένος και κανονικός Υιός του ανθρώπου, μα είχε θεϊκή ουσία, εξέφρασε την αλήθεια και παραχώρησε στον άνθρωπο την οδό της μετάνοιας, σταυρώθηκε για χάρη της ανθρωπότητας, εκτέλεσε το έργο της λύτρωσης, τερμάτισε την Εποχή του Νόμου και ξεκίνησε την Εποχή της Χάριτος, εκπληρώνοντας, έτσι, την προφητεία του Μεσσία στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του Θεού · ήταν ο Σωτήρας του ανθρώπινου είδους. Τώρα, κατά τις έσχατες ημέρες, ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει, ενσαρκωμένος, ως o Παντοδύναμος Θεός, o Χριστός των εσχάτων ημερών. Ο Παντοδύναμος Θεός δεν διαφέρει από τον Κύριο Ιησού: Εξωτερικά, φαίνεται σαν ένας συνηθισμένος Υιός του ανθρώπου με κανονική ανθρώπινη φύση, μα διαθέτει, επιπλέον, πλήρη θεϊκή φύση. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει όλες τις αλήθειες προκειμένου να εξαγνίσει και να σώσει την ανθρωπότητα, έχει εκτελέσει το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες, έχει τερματίσει την Εποχή της Χάριτος και έχει ξεκινήσει την Εποχή της Βασιλείας. Ο Παντοδύναμος Θεός είναι η ενσάρκωση του Θεού —του δίκαιου Θεού που κρίνει την ανθρωπότητα.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Η έννοια της ενσάρκωσης είναι πως ο Θεός εμφανίζεται με σάρκα και έρχεται να εργαστεί με μορφή σάρκας μεταξύ των ανθρώπων που δημιούργησε. Έτσι, για να ενσαρκωθεί ο Θεός, πρέπει πρώτα να αποκτήσει σάρκα, σάρκα με κανονική ανθρώπινη φύση· αυτή είναι η πιο βασική προϋπόθεση. Στην πραγματικότητα, η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού είναι πως ο Θεός ζει και εργάζεται στη σάρκα, στην ουσία Του ενσαρκώνεται, γίνεται άνθρωπος» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό). «Αυτός που είναι η ενσάρκωση του Θεού θα κατέχει την ουσία του Θεού, κι αυτός που είναι η ενσάρκωση του Θεού θα κατέχει την έκφραση του Θεού. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, θα φέρνει το έργο που πρέπει να επιτελέσει. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, θα εκφράζει αυτό που είναι και θα έχει την ικανότητα να μεταδώσει την αλήθεια στον άνθρωπο, να του εμφυσήσει τη ζωή και να του δείξει την οδό. Η σάρκα που δεν περιέχει την ουσία του Θεού ασφαλώς δεν είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος). Από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, προκύπτει πως η ενσάρκωση είναι το Πνεύμα του Θεού, το οποίο έρχεται στη γη, έχοντας ενδυθεί τη σάρκα σαν ένα συνηθισμένο άτομο. Διαθέτει κανονική ανθρώπινη φύση, αλλά και πλήρη θεϊκή φύση. Εξωτερικά, ο Χριστός φαίνεται συνηθισμένος και κανονικός, αλλά διαθέτει τη θεϊκή Του ουσία και μπορεί να εκφράσει τη διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι ο Θεός. Επιπλέον, μπορεί να εκφράσει την αλήθεια ώστε να κάνει το έργο του εξαγνισμού και της σωτηρίας της ανθρωπότητας, και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτύχει ο οποιοσδήποτε. Η εμφάνιση και το έργο του Παντοδύναμου Θεού εκπληρώνουν πλήρως τις προφητείες στη Βίβλο σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου Ιησού: «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:27). «Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:44). «Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού» (Αποκάλυψη 22:12). «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (Α΄ Πέτρου 4:17). Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Υιός του ανθρώπου όπως προφητεύεται στη Βίβλο. Τουτέστιν, είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, ο οποίος έχει εκφράσει όλες τις αλήθειες προκειμένου να εξαγνίσει και να σώσει την ανθρωπότητα και έχει εκτελέσει το έργο της κρίσεώς Του, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Οι περισσότερες από αυτές τις ομιλίες είναι συγκεντρωμένες στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Τα λόγια που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός αποκαλύπτουν όλες τις αλήθειες και τα μυστήρια του σχεδίου διαχείρισης των έξι χιλιετιών για τη σωτηρία του ανθρώπου, του σκοπού των τριών σταδίων του έργου Του, του μυστηρίου της ενσάρκωσής Του, του πώς ο Σατανάς διαφθείρει την ανθρωπότητα, του πώς ο Θεός, έπειτα, εξαγνίζει, σώζει και οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση, των μελλοντικών προορισμών των ανθρώπων, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά εξακριβώνουν απόλυτα πως ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή και πως μόνο ο Θεός μπορεί να εκφράζει την αλήθεια και να αποκαλύπτει μυστήρια. Οι άνθρωποι στερούνται της αλήθειας, πόσο μάλλον της ικανότητας εκτέλεσης του έργου της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Όλες οι αλήθειες, οι οποίες εκφράζονται από τον Παντοδύναμο Θεό, μας καθιστούν σαφές πως ο Παντοδύναμος Θεός είναι η ενσάρκωση του Θεού και η εμφάνιση του Χριστού κατά τις έσχατες ημέρες.

Πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια πριν, όταν ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς εμφανίστηκε και εκτέλεσε το έργο Του, καταδικάστηκε από τους αρχιερείς, τους διδασκάλους και τους Φαρισαίους του Ιουδαϊσμού ως ένας απλός άνθρωπος, ως γιος ενός ξυλουργού (βλ. Κατά Ματθαίον 13:55). Ωστόσο, δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα, το ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού έχει διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν και στα πέρατα της γης. Η δεύτερη ενσάρκωση του Θεού έχει πλέον εμφανιστεί και εκτελεί το έργο Του, και οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι του θρησκευτικού κόσμου καταδικάζουν με μανία τον Παντοδύναμο Θεό ως απλό άνθρωπο. Ωστόσο, το κοπάδι του Θεού ακούει τη φωνή Του, και πολλοί άνθρωποι, από κάθε θρησκεία και δόγμα, οι οποίοι πιστεύουν ειλικρινά στον Κύριο και λαχταρούν να εμφανιστεί και να εργαστεί ο Θεός, ακούνε τη φωνή Του μέσα από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Έχουν επιβεβαιώσει ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι πράγματι ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει, και ο ένας μετά τον άλλο έχουν επιστρέψει ενώπιον του Θεού. Ό, τι προέρχεται από τον Θεό θα ευδοκιμήσει. Σε λίγο περισσότερα από είκοσι χρόνια, το ευαγγέλιο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών έχει διαδοθεί σε ολόκληρη την ηπειρωτική Κίνα, και αυτήν τη στιγμή εξαπλώνεται σε όλα τα έθνη και σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στον Παντοδύναμο Θεό. Αυτό καθορίζεται από τη μοναδική εξουσία και δύναμή Του και, επιπλέον, είναι η επιτομή της παντοδυναμίας και της σοφίας του Θεού. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν επαρκή απόδειξη ότι τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή· ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο ενσαρκωμένος Χριστός και είναι η εμφάνιση του σωτήρα κατά τις έσχατες ημέρες. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο!

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο