Ο Παντοδύναμος Θεός και ο Κύριος Ιησούς είναι ένας Θεός;

15 Μαΐου 2018

Όταν ο Σατανάς διέφθειρε το ανθρώπινο γένος, ο Θεός ξεκίνησε το σχέδιο διαχείρισής Του για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Ο Θεός έχει πραγματοποιήσει τρία στάδια του έργου για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Την Εποχή του Νόμου, ο Ιεχωβά Θεός θέσπισε τους νόμους και καθοδήγησε τη ζωή του ανθρώπινου γένους, μαθαίνοντας στους ανθρώπους ότι θα πρέπει να λατρεύουν τον Θεό και μαθαίνοντάς τους τι είναι η αμαρτία. Όμως, με την άφιξη των τελευταίων σταδίων της Εποχής του Νόμου, η διαφθορά του ανθρώπινου γένους έγινε ακόμα μεγαλύτερη και οι άνθρωποι συχνά παραβίαζαν τους νόμους και αμάρταναν κατά του Ιεχωβά. Εξαιτίας των παραβιάσεων που έκαναν, κινδύνευαν να καταδικαστούν και να θανατωθούν. Συνεπώς, εις απάντηση στις ανάγκες του ανθρώπινου γένους, την Εποχή της Χάριτος ο Θεός έλαβε ανθρώπινη μορφή και έγινε ο Ιησούς. Σταυρώθηκε για χάρη του ανθρώπινου γένους και λύτρωσε τους ανθρώπους από την αμαρτία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να σταθούν ενώπιον του Θεού και να προσευχηθούν στον Θεό, να εξομολογηθούν και να μετανοήσουν, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους και να ζήσουν πλουσιοπάροχα με τη χάρη και τις ευλογίες του Θεού. Ωστόσο, καθώς η αμαρτωλή φύση των ανθρώπων δεν είχε εξαλειφθεί ακόμα, κι επειδή εκείνοι συχνά εξακολουθούσαν να αμαρτάνουν και να αντιτίθενται στον Θεό, την Εποχή της Βασιλείας ο Θεός ενσαρκώθηκε ακόμα μία φορά και χρησιμοποίησε το όνομα Παντοδύναμος Θεός για να εκφράσει όλες τις αλήθειες σχετικά με τη σωτηρία και τον εξαγνισμό του ανθρώπινου γένους, στηριζόμενος στο έργο της λύτρωσης που επιτέλεσε ο Ιησούς, για να εξαλείψει την αμαρτωλή φύση του ανθρώπινου γένους, για να κάνει το ανθρώπινο γένος να σταματήσει να δείχνει ανυπακοή στον Θεό και να αντιτίθεται στον Θεό, για να επιτρέψει στους ανθρώπους να υπακούσουν αληθινά στον Θεό και να λατρέψουν τον Θεό και, εν τέλει, για να οδηγήσει το ανθρώπινο γένος σε έναν ωραίο προορισμό. Παρόλο που ο Θεός επιτέλεσε διαφορετικό έργο την Εποχή του Νόμου, την Εποχή της Χάριτος και την Εποχή της Βασιλείας, και παρόλο που έλαβε διαφορετικά ονόματα και επέδειξε διαφορετική διάθεση, η ουσία και οι στόχοι του έργου Του είναι οι ίδιοι —όλοι αποσκοπούν στη σωτηρία του ανθρώπινου γένους και ολόκληρο το έργο επιτελείται από τον ίδιο τον Θεό. Όπως είπε ο Παντοδύναμος Θεός: «Από το έργο του Ιεχωβά έως το έργο του Ιησού και από το έργο του Ιησού έως το έργο του σημερινού σταδίου, αυτά τα τρία στάδια καλύπτουν χωρίς διακοπή ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης του Θεού και όλα τους αποτελούν το έργο ενός Πνεύματος. Από τη δημιουργία του κόσμου, ο Θεός ανέκαθεν εργαζόταν για τη διαχείριση της ανθρωπότητας. Αυτός είναι η Αρχή και το Τέλος, Αυτός είναι ο Πρώτος και ο Έσχατος, και Αυτός ξεκινά μια εποχή και Αυτός φέρνει την εποχή στο τέλος της. Τα τρία στάδια του έργου, σε διαφορετικές εποχές και διαφορετικές τοποθεσίες, είναι αναμφίβολα το έργο ενός Πνεύματος. Όλοι όσοι διαχωρίζουν αυτά τα τρία στάδια αντιτάσσονται στον Θεό» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το όραμα του έργου του Θεού (3)).

Για χιλιάδες χρόνια, λίγοι άνθρωποι γνώριζαν πραγματικά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός, ότι είναι η εμφάνιση του Θεού και ότι είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Η Βίβλος, μάλιστα, το είχε προφητεύσει αυτό ξεκάθαρα πριν από πολύ καιρό. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα» (Ιωάν. 14:9). «Ο Πατήρ είναι εν εμοί και εγώ εν αυτώ» (Ιωάν. 10:38). «Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα» (Ιωάν. 10:30). Όταν ο Ιησούς είπε ότι «Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα», εννοούσε ότι Αυτός και ο Ιεχωβά είναι ένα Πνεύμα. Τα λόγια που εκφέρθηκαν από τον Ιησού και εκείνα που εκφέρθηκαν από τον Ιεχωβά είναι τα ίδια —και τα δύο είναι η αλήθεια, είναι τα λόγια ενός Πνεύματος και η πηγή τους είναι η ίδια· με άλλα λόγια, ο Ιησούς και ο Ιεχωβά είναι ένας Θεός. Παρομοίως, η πηγή των λόγων του Παντοδύναμου Θεού των έσχατων ημερών και των λόγων του Ιησού είναι η ίδια· είναι τα λόγια του Άγιου Πνεύματος, είναι η αλήθεια και είναι η φωνή του Θεού. Όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο γνωρίζουν ότι ένας μεγάλος αριθμός προφητειών στη Βίβλο αφορούν στην επιστροφή του Κυρίου και στο έργο της κρίσεως του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Όπως είπε ο Ιησούς: «Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Ιωάν. 14:3). «Και ιδού, έρχομαι ταχέως» (Αποκ. 22:12). «Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής» (Λουκ. 21:27). «Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης» (Αποκ. 16:15). «Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Ιωάν. 12:48). Στην Α΄ Επιστολή του Πέτρου αναφέρεται επίσης ότι «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (1Πέτ. 4:17). Αυτές οι γραφές αναφέρουν με μεγάλη σαφήνεια ότι ο Ιησούς θα επέστρεφε κατά τις έσχατες ημέρες, ότι θα εξέφερε λόγια και ότι θα επιτελούσε το έργο της κρίσεως. Όταν ο Παντοδύναμος Θεός φθάνει κατά τις έσχατες ημέρες, επιτελεί το έργο της κρίσεως με αφετηρία τον οίκο του Θεού, βασιζόμενος στο έργο της λύτρωσης που επιτέλεσε ο Ιησούς, και εκφράζει όλες τις αλήθειες για τον εξαγνισμό και τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Παρόλο που ο Παντοδύναμος Θεός και ο Ιησούς επιτέλεσαν διαφορετικό έργο, η πηγή αυτού του έργου είναι η ίδια —ο ένας Θεός! Με αυτό εκπληρώνεται απόλυτα η προφητεία του Ιησού: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Ιωάν. 16:12-13). Ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός των έσχατων ημερών είναι η προσωποποίηση του Πνεύματος της αλήθειας· ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Ιησούς που επέστρεψε.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο