Γιατί λέμε πως το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» περιλαμβάνει τις ομιλίες του Θεού;

17 Μαΐου 2020

Μπορούμε όλοι να δούμε από τη Βίβλο πως όλα τα λόγια, είτε διατυπώνονται απευθείας από το Πνεύμα του Θεού, είτε μεταφέρονται μέσω κάποιου προφήτη, είτε διατυπώνονται από τον ενσαρκωμένο Θεό μέσω της εικόνας του Κυρίου Ιησού, αποτελούν ομιλίες του Θεού. Όλα ανεξαιρέτως τα λόγια του Θεού επιτρέπουν στους ανθρώπους να αισθανθούν την εξουσία και τη δύναμή τους, καθώς και να αντιληφθούν πως όλα είναι η αλήθεια· αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όλοι όσοι διαβάζουν συχνά τα λόγια του Θεού μπορούν να δουν εκφράσεις της εξουσίας, της παντοδυναμίας και της σοφίας Του μέσα σ’ αυτά, καθώς επίσης και εκφράσεις της δίκαιης διάθεσής Του· με τον τρόπο αυτόν, η ταυτότητα και η θέση του Θεού αντανακλώνται ξεκάθαρα μέσα στα λόγια Του. Το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» αποτελεί συλλογή από λόγια τα οποία εκφράστηκαν από τη δεύτερη ενσάρκωση του Θεού και διατυπώθηκαν αφού ο Θεός ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας κατά την εποχή της Χάριτος και αφού είχε επισήμως ξεκινήσει το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες, αρχίζοντας από τον οίκο Του. Αυτά είναι τα λόγια που διατύπωσε ο Θεός προς ολόκληρη την ανθρωπότητα κατά τις έσχατες ημέρες. Μέσα σ’ αυτά, ο Παντοδύναμος Θεός αποκαλύπτει το μυστήριο σχετικά με το σχέδιο διαχείρισής Του των έξι χιλιετιών, τον σκοπό και τη σημασία των τριών σταδίων του έργου Του, το μυστήριο της ενσάρκωσής Του, το μυστήριο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες και το μυστήριο του τέλους και του προορισμού της ανθρωπότητας. Επίσης, αποκαλύπτει την ουσία και την αλήθεια της ανθρώπινης διαφθοράς από τον Σατανά και δείχνει στην ανθρωπότητα το μονοπάτι σύμφωνα με το οποίο θα κάνει πράξη την αλήθεια και θα επιτύχει αλλαγές στη διάθεση της ζωής των ανθρώπων, και ούτω καθεξής —εκπληρώνοντας έτσι τις προφητείες στο Βιβλίο της Αποκάλυψης: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη 2:7). «Και είδον εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίον γεγραμμένον έσωθεν και όπισθεν, κατεσφραγισμένον με σφραγίδας επτά. Και είδον άγγελον ισχυρόν κηρύττοντα μετά φωνής μεγάλης· Τις είναι άξιος να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας σφραγίδας αυτού; Και ουδείς ηδύνατο εν τω ουρανώ, ουδέ επί της γης ουδέ υποκάτω της γης να ανοίξη το βιβλίον ουδέ να βλέπη αυτό. Και εγώ έκλαιον πολλά, ότι ουδείς ευρέθη άξιος να ανοίξη και να αναγνώση το βιβλίον ούτε να βλέπη αυτό. Και εις εκ των πρεσβυτέρων μοι λέγει· Μη κλαίε· ιδού, υπερίσχυσεν ο λέων, όστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας επτά σφραγίδας αυτού» (Αποκάλυψη 5:1-5). Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού έχουν εκπληρώσει εξ ολοκλήρου τις προφητείες του Βιβλίου της Αποκάλυψης. Μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει το μυστήριο του δικού Του σχεδίου διαχείρισης και μόνο ο Θεός, με την ταυτότητά Του ως Δημιουργός, μπορεί να εκφράσει τις ομιλίες Του σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, να κρίνει και να αποκαλύψει την αλήθεια για τη διαφθορά της ανθρωπότητας και να καθορίσει το τέλος και τον προορισμό όλων των διαφόρων ειδών ανθρώπων. Οι ομιλίες του Παντοδύναμου Θεού διαθέτουν εξουσία και δύναμη και κάθε λέξη αντιπροσωπεύει αυτό που έχει και είναι ο Θεός. Συνεπώς, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε πως το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», όπως εκφράστηκε από τον Παντοδύναμο Θεό, αποτελεί συλλογή από λόγια τα οποία έχει εκφράσει ο Θεός προς ολόκληρη την ανθρωπότητα κατά τις έσχατες ημέρες, καθώς επίσης και από λόγια τα οποία έχει εκφράσει στις εκκλησίες το Άγιο Πνεύμα.

Κάθε φορά που ο Θεός ενσαρκώνεται ώστε να μιλήσει, χρησιμοποιεί πάντοτε λόγια τα οποία επιπλήττουν τους ανθρώπους και θέτουν απαιτήσεις για αυτούς· λόγια που κρίνουν, παιδεύουν και αποκαλύπτουν διεφθαρμένους ανθρώπους, καθώς επίσης και λόγια που τους δίνουν υποσχέσεις, και ούτω καθεξής. Όλα τα λόγια του Θεού αποτελούν εκφράσεις της αλήθειας, της οδού και της ζωής· συνιστούν αποκαλύψεις της ουσίας της ζωής Του, αντιπροσωπεύοντας τη διάθεσή Του και αυτό που έχει και είναι. Είναι όπως όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε για να κάνει το έργο Του και εξέφρασε πολλά λόγια. Για παράδειγμα: «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Κατά Ματθαίον 4:17). «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται» (Κατά Ματθαίον 22:37-40). «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν» (Κατά Ματθαίον 23:14). Τα λόγια του Κυρίου Ιησού περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις του Θεού από τους ανθρώπους, καθώς και τα λόγια της κρίσεώς Του προς εκείνους. Ο Θεός με την ταυτότητά Του ως Δημιουργός εξέφρασε όλα αυτά τα λόγια προς τους ανθρώπους, και από τα λόγια που εξέφρασε ο Κύριος Ιησούς μπορούμε να δούμε πως τα λόγια του Θεού είναι η αλήθεια, πως είναι γεμάτα εξουσία και δύναμη και πως αντιπροσωπεύουν πλήρως την ταυτότητα και τη θέση του Θεού. Τα λόγια που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός είναι τα ίδια με του Κυρίου Ιησού· είναι όλα λόγια τα οποία εκφράστηκαν προς την ανθρωπότητα από τον ενσαρκωμένο Θεό και εκφράζουν τη διάθεση και την άγια ουσία του Θεού, φανερώνοντας πλήρως την ταυτότητα και τη θέση Του. Ο Παντοδύναμος Θεός όχι μόνο αποκαλύπτει το μυστήριο αναφορικά με το σχέδιο διαχείρισης του Θεού διάρκειας έξι χιλιετιών, αλλά αποκαλύπτει και την ουσία και την πηγή της διαφθοράς ολόκληρης της ανθρωπότητας, και μάλιστα εκθέτει τη διαφθορά της καρδιάς και του νου ορισμένων ανθρώπων, κάτι για το οποίο εκείνοι δεν έχουν καν επίγνωση. Διαβάζοντας αυτά τα λόγια, οι άνθρωποι τα αποδέχονται με όλη τους την καρδιά. Την ίδια στιγμή, τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού τούς δείχνουν τον τρόπο ώστε να αποτινάξουν τις σκοτεινές επιρροές του Σατανά και να εξαγνιστούν και να επιτύχουν σωτηρία, και λένε στους ανθρώπους όλες τις αλήθειες τις οποίες θα πρέπει να κάνουν πράξη και να εισαγάγουν στην πίστη τους, όπως το πώς να γίνουν έντιμοι άνθρωποι, πώς να αγαπούν και να υποτάσσονται στον Θεό, πώς να Τον σέβονται και να αποφεύγουν το κακό, πώς να Τον υπηρετούν, πώς να βιώνουν μια κανονική ανθρώπινη φύση, και ούτω καθεξής. Όλες οι διαφορετικές πτυχές της αλήθειας τις οποίες εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός κατά τις έσχατες ημέρες, εκπληρώνουν και πραγματοποιούν την προφητεία του Κυρίου Ιησού: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Πέρα από τον Δημιουργό, ποιος θα μπορούσε να μιλήσει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα; Ποιος θα μπορούσε να εκφράσει απευθείας το θέλημα του Θεού και να θέσει απαιτήσεις για την ανθρωπότητα; Πέρα από τον Θεό, ποιος θα μπορούσε να δει την αλήθεια και την ουσία της διεφθαρμένης ανθρωπότητας; Ποιος θα μπορούσε να εκθέσει τη σατανική φύση που κρύβεται στα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς; Ποιος θα μπορούσε να πραγματοποιήσει το έργο της κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες και να σώσει εντελώς τους ανθρώπους από την επιρροή του Σατανά; Κανένας διάσημος, κανένας σπουδαίος άνθρωπος, κανένας διανοούμενος ή θεολόγος δεν μπορεί να εκφράσει την αλήθεια ή να μιλήσει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, πόσω μάλλον να διακρίνει μέσα από τη διεφθαρμένη ουσία των ανθρώπων ή να τους σώσει από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά· μόνο ο Δημιουργός διαθέτει αυτού του είδους την εξουσία και δύναμη! Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού αποτελούν απόλυτη εκδήλωση της μοναδικής εξουσίας και δύναμης του Θεού· αποτελούν εκδήλωση της ταυτότητας και της ουσίας Του. Συνεπώς, τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι τα λόγια του Θεού και του Αγίου Πνεύματος και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο