Τι πραγματικά εννοούσε ο Κύριος Ιησούς όταν είπε «Τετέλεσται» στον σταυρό;

20 Σεπτεμβρίου 2021

Οι πιστοί του Θεού πιστεύουν πως όταν ο Κύριος Ιησούς είπε «Τετέλεσται» στον σταυρό, εννοούσε πως το σωτήριο έργο του Θεού για τον άνθρωπο είχε ολοκληρωθεί. Έτσι, όλοι είναι βέβαιοι πως όταν ο Κύριος επιστρέψει, δεν θα επιτελέσει άλλο σωτήριο έργο. Θα σηκώσει απλώς ψηλά τους πιστούς για να Τον συναντήσουν, θα τους μεταφέρει στον ουρανό κι αυτό θα είναι όλο. Όσοι πιστεύουν στον Κύριο, είναι απόλυτα πεπεισμένοι γι’ αυτό. Γι’ αυτό πολλοί ατενίζουν πάντα τον ουρανό, περιμένοντας χαλαρά τον Κύριο να τους πάρει στη βασιλεία Του. Όμως, οι μεγάλες συμφορές έχουν τώρα έρθει και πολλοί αποθαρρύνονται και η πίστη τους μειώνεται, καθώς δεν έχουν δει την έλευση του Κυρίου. Μερικοί έχουν μάλιστα αμφιβολίες: Η υπόσχεση του Κυρίου ήταν αληθινή; Θα έρθει ή όχι; Στην πραγματικότητα, ο Κύριος Ιησούς από καιρό έχει επιστρέψει στα κρυφά ως Υιός του ανθρώπου. Εκφράζει πολλές αλήθειες και επιτελεί το έργο της κρίσεως ξεκινώντας απ’ τον οίκο του Θεού. Όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν προσπαθούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού ούτε τα λόγια του Αγίου Πνεύματος προς τις εκκλησίες. Εξ αρχής θεώρησαν πως ο Κύριος θα έρθει πάνω σε νεφέλη για να τους μεταφέρει στον ουρανό, κι έτσι χάνουν την ευκαιρία να Τον υποδεχτούν. Θα το μετανιώνουν για μια ζωή. Αυτό μπορεί να συνδέεται στενά με το πώς ερμηνεύουν τη φράση του Κυρίου Ιησού στον σταυρό: «Τετέλεσται».

Ας αρχίσουμε απ’ το εξής: Γιατί πολλοί πιστοί θεωρούν πως η φράση του Κυρίου Ιησού «Τετέλεσται» σήμαινε πως το σωτήριο έργο του Θεού για τον άνθρωπο ολοκληρώθηκε; Υπάρχει βιβλική βάση σ’ αυτό; Επιβεβαιώνεται από το Άγιο Πνεύμα; Είπε ποτέ ο Κύριος πως δεν θα εκτελούσε άλλο σωτήριο έργο για τον άνθρωπο; Το Άγιο Πνεύμα έχει μαρτυρήσει πως η φράση αυτή αναφερόταν στην ολοκλήρωση του σωτήριου έργου του Θεού; Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως όχι. Επομένως, γιατί όλοι θεωρούν πως η φράση αυτή του Κυρίου Ιησού σημαίνει πως το σωτήριο έργο του Θεού ολοκληρώθηκε πλήρως; Είναι κάπως παράλογο, σωστά; Η κατανόηση των λόγων του Θεού δεν είναι κάτι εύκολο. Στη Β΄ Πέτρου 1,20 αναφέρεται: «Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως». Όταν ερμηνεύετε μόνοι σας τις Γραφές, οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές. Θυμηθείτε τους Φαρισαίους. Οι ίδιοι ερμήνευαν τις προφητείες σχετικά με τον Μεσσία, κι ως αποτέλεσμα, όταν ο Μεσσίας ήρθε, εκείνοι είδαν πως ο Κύριος Ιησούς δεν ταίριαζε με τις ερμηνείες τους. Έτσι, καταδίκασαν το έργο Του και μάλιστα Τον σταύρωσαν. Αντιμετώπισαν πολύ σοβαρές συνέπειες. Αυτό οδήγησε στην άμεση καταδίκη τους από τον Κύριο Ιησού. Ήταν καταραμένοι!

Έτσι, όταν ο Κύριος Ιησούς είπε «Τετέλεσται» στον σταυρό, σε τι αναφερόταν; Η κατανόησή του απαιτεί προσεκτική μελέτη των βιβλικών προφητειών της επιστροφής του Κυρίου τις έσχατες ημέρες, ειδικά όσων είπε ο Κύριος Ιησούς πως θα έκανε, και των παραβολών Του για τη βασιλεία των ουρανών. Αυτά συνδέονται άμεσα με το έργο Του τις έσχατες ημέρες. Πρέπει να έχουμε μια βασική κατανόηση των προφητειών και των παραβολών, για να καταλάβουμε σωστά σε τι αναφερόταν ο Κύριος Ιησούς όταν είπε τη φράση αυτή στον σταυρό. Ακόμα κι αν δεν την κατανοούμε πλήρως, δεν είναι λόγος αυτός να υποθέτουμε ότι εννοούσε πως το έργο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου ολοκληρώθηκε. Αυτό αποτελεί αυθαίρετη και αστεία άποψη. Αν εξετάσουμε σοβαρά τις προφητείες και τις παραβολές του Κυρίου Ιησού για τη βασιλεία των ουρανών, θα αποκτήσουμε μια βασική κατανόηση της βασιλείας και του έργου Του όταν επιστρέψει. Τότε δεν θα παρερμηνεύουμε τη δήλωσή Του, «Τετέλεσται». Ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Κατά Ιωάννην 12:47-48). «Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλ’ εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν […] και εξουσίαν έδωκεν εις αυτόν να κάμνη και κρίσιν, διότι είναι Υιός ανθρώπου» (Κατά Ιωάννην 5:22, 27). Και η Α΄ Πέτρου αναφέρει: «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (Α΄ Πέτρου 4:17). Στην Αποκάλυψη, διαβάζουμε: «Ιδού, υπερίσχυσεν ο λέων, όστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας επτά σφραγίδας αυτού» (Αποκάλυψη 5:5). «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη 2:7). Ο Κύριος Ιησούς είπε επίσης πολλές παραβολές για τη βασιλεία των ουρανών, όπως: «Πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με δίκτυον, το οποίον ερρίφθη εις την θάλασσαν και συνήγαγεν από παντός είδους· το οποίον, αφού εγεμίσθη, ανεβίβασαν επί τον αιγιαλόν και καθήσαντες συνέλεξαν τα καλά εις αγγεία, τα δε αχρεία έρριψαν έξω. Ούτω θέλει είσθαι εν τη συντελεία του αιώνος. Θέλουσιν εξέλθει οι άγγελοι και θέλουσιν αποχωρίσει τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων, και θέλουσι ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων» (Κατά Ματθαίον 13:47-50). Από τις προφητείες και τις παραβολές, μπορούμε να δούμε πως ο Κύριος Ιησούς είπε πως θα επιτελούσε πολλά έργα όταν επέστρεφε. Τα σημαντικότερα είναι η έκφραση της αλήθειας και το έργο της κρίσεως. Οι άνθρωποι θα εισέλθουν έτσι σε όλες τις αλήθειες κι έπειτα θα ταξινομηθούν ανάλογα με το είδος τους. Όσοι μπορούν να τελειωθούν θα τελειωθούν, κι όσοι πρέπει να εξαλειφθούν θα εξαλειφθούν. Έτσι, θα πραγματοποιηθούν όλα όσα είπε ο Κύριος Ιησούς για τη βασιλεία. Θυμηθείτε το σιτάρι και τα ζιζάνια, το δίχτυ, τις φρόνιμες και τις μωρές παρθένες, τα πρόβατα και τα ερίφια, τους καλούς και τους κακούς δούλους. Το έργο της κρίσεως που ξεκινά από τον οίκο του Θεού, θα ξεχωρίσει το σιτάρι από τα ζιζάνια, τους καλούς δούλους από τους κακούς, αυτούς που αγαπούν την αλήθεια απ’ αυτούς που επιθυμούν ανέσεις. Στο γαμήλιο τραπέζι του Αρνίου, θα βρίσκονται οι φρόνιμες παρθένες που θα τελειώσει ο Θεός. Τι θα γίνει με τις μωρές παρθένες; Θα τις βρουν οι συμφορές και θα θρηνούν και θα τρίζουν τα δόντια τους, διότι δεν άκουσαν τη φωνή του Θεού. Με την ταξινόμηση όλων κατά το έργο της κρίσεως, οι καλοί θα ανταμειφθούν και οι κακοί θα τιμωρηθούν. Έτσι θα εκπληρωθεί πλήρως η προφητεία της Αποκάλυψης: «Όστις αδικεί ας αδικήση έτι, και όστις είναι μεμολυσμένος ας μολυνθή έτι, και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος» (Αποκάλυψη 22:11). «Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού» (Αποκάλυψη 22:12). Όταν κατανοούμε τις προφητείες του Κυρίου Ιησού, βλέπουμε πως τις έσχατες ημέρες, ο Κύριος έρχεται να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσεως, ταξινομώντας τους πάντες σύμφωνα με το είδος τους και καθορίζοντας το αποτέλεσμά τους. Μπορούμε, λοιπόν, να ισχυριζόμαστε πως όταν ο Κύριος Ιησούς είπε «Τετέλεσται» στον σταυρό, εννοούσε πως το σωτήριο έργο του Θεού για τον άνθρωπο τελείωσε; Θα συνεχίσουμε να ατενίζουμε σαν ανόητοι τον ουρανό, περιμένοντας τον Κύριο Ιησού να κατέβει σε νεφέλη για να μας σηκώσει ψηλά και να Τον συναντήσουμε; Θα συνεχίσουμε να καταδικάζουμε χαλαρά όλες τις αλήθειες που εκφράζει ο Θεός τις έσχατες ημέρες; Να αρνούμαστε ξεδιάντροπα πως ο Κύριος έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος ως Υιός του ανθρώπου για το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών; Οι μεγάλες συμφορές είναι ήδη εδώ, και πολλοί θρησκευόμενοι άνθρωποι, χαμένοι στο όνειρο της επιστροφής του Κυρίου, θεωρούν πως ποτέ δεν θα τους εξεδίωκε. Είναι ώρα να ξυπνήσουν. Διαφορετικά, όταν οι συμφορές τελειώσουν κι ο Παντοδύναμος Θεός φανερωθεί στους ανθρώπους, ο Θεός θα έχει δημιουργήσει εκ νέου τον ουρανό και τη γη κι όλοι αυτοί οι θρησκευόμενοι θα θρηνούν και θα τρίζουν τα δόντια τους. Έτσι θα εκπληρωθεί η προφητεία της Αποκάλυψης: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης» (Αποκάλυψη 1:7).

Πολλοί σίγουρα διερωτώνται: Τι πραγματικά εννοούσε ο Κύριος Ιησούς όταν είπε «Τετέλεσται» στον σταυρό; Είναι πολύ απλό. Τα λόγια του Κυρίου Ιησού είναι πάντα πολύ ρεαλιστικά. Έτσι, με τη φράση αυτή, αναφερόταν βέβαια στο λυτρωτικό Του έργο. Όμως, οι άνθρωποι επιμένουν να κατανοούν αυτά τα πρακτικά λόγια του Κυρίου ως αναφορά στο έργο της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο. Όμως, αυτό είναι εντελώς αυθαίρετο, καθώς ο Θεός είχε μόνο εν μέρει ολοκληρώσει το έργο της σωτηρίας Του. Απόμενε ακόμα το πιο κρίσιμο στάδιο: Το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες. Γιατί να ισχυρίζεστε πως το «Τετέλεσται» σήμαινε πως όλο το έργο της σωτηρίας του Θεού ολοκληρώθηκε; Δεν είναι κάπως άτοπο και παράλογο; Κατ’ αρχάς, γιατί σταυρώθηκε ο Κύριος Ιησούς; Ουσιαστικά, τι πέτυχε μ’ αυτό; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Όλοι οι πιστοί το γνωρίζουν, διότι καταγράφεται σαφέστατα στη Βίβλο. Ο Κύριος Ιησούς ήρθε να λυτρώσει τον άνθρωπο. Με τη σταύρωσή Του, έγινε προσφορά περί αμαρτίας για την ανθρωπότητα, επωμιζόμενος τις αμαρτίες όλων, ώστε να μη χρειαζόταν πια να καταδικαστούν και να θανατωθούν υπό τον νόμο. Εφόσον οι άνθρωποι πίστευαν, προσεύχονταν και εξομολογούνταν στον Κύριο, οι αμαρτίες τους συγχωρούνταν και απολάμβαναν την απίστευτη χάρη του Θεού. Είναι σωτηρία μέσω της χάρης, που επιτυγχάνεται με το λυτρωτικό έργο του Κυρίου Ιησού. Αν και οι αμαρτίες μας συγχωρέθηκαν μέσω της πίστης μας, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε διαρκώς. Ζούμε σ’ έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο αμαρτίας και εξομολόγησης. Δεν έχουμε ξεφύγει καθόλου από την αμαρτία. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως έχουμε ακόμα αμαρτωλή φύση και σατανικές διαθέσεις, άρα, δεν μπορούμε να πάψουμε να αμαρτάνουμε μετά τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Αυτό σαστίζει όλους τους πιστούς. Είναι πολύ οδυνηρό. Τα λόγια του Θεού αναφέρουν: «Θέλετε λοιπόν είσθαι άγιοι, διότι άγιος είμαι εγώ» (Λευιτικόν 11:45). Ο Θεός είναι δίκαιος και άγιος, κι έτσι κανείς ακάθαρτος δεν μπορεί να Τον δει. Πώς θα μπορούσαν λοιπόν οι άνθρωποι, που συνεχώς αμαρτάνουν κι αντιστέκονται στον Θεό, να είναι άξιοι να εισέλθουν στη βασιλεία Του; Χωρίς να έχουν ξεφύγει εντελώς από την αμαρτία και να έχουν εξαγνιστεί, μπορεί το έργο του Θεού για τη σωτηρία τους να έχει τελειώσει; Η σωτηρία του Θεού θα είναι πλήρης. Ποτέ δεν θα παρατούσε το έργο Του στη μέση. Γι’ αυτό ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε πολλές φορές την επιστροφή Του. Εδώ και αρκετό καιρό, έχει επιστρέψει τις έσχατες ημέρες ως ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός. Έχει εκφράσει αλήθειες για να επιτελέσει το έργο της κρίσεως επί τη βάσει του λυτρωτικού έργου του Κυρίου, για να μας καθάρει από τις διεφθαρμένες διαθέσεις μας και να αποτινάξουμε τα δεσμά της αμαρτίας. Για να μας σώσει εντελώς από τις δυνάμεις του Σατανά και να μας φέρει τελικά στη βασιλεία του Θεού. Όταν ολοκληρωθεί το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες, το σωτήριο έργο του Θεού για τον άνθρωπο θα τελειώσει.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Παρόλο που ο Ιησούς έκανε μεγάλο έργο ανάμεσα στους ανθρώπους, ολοκλήρωσε μόνο τη λύτρωση όλης της ανθρωπότητας και έγινε η προσφορά περί αμαρτίας του ανθρώπου· δεν απάλλαξε τον άνθρωπο από όλη τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Για να σωθεί ολοκληρωτικά ο άνθρωπος από την επιρροή του Σατανά, δεν αρκούσε μόνο να γίνει ο Ιησούς προσφορά περί αμαρτίας, αλλά έπρεπε, επίσης, ο Θεός να επιτελέσει ακόμα μεγαλύτερο έργο για να απαλλάξει πλήρως τον άνθρωπο από τη σατανικά διεφθαρμένη διάθεσή του. Συνεπώς, τώρα που ο άνθρωπος έχει συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του, ο Θεός έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη νέα εποχή και έχει ξεκινήσει το έργο του παιδέματος και της κρίσης. Αυτό το έργο ανέβασε τον άνθρωπο σε ένα υψηλότερο βασίλειο. Όλοι όσοι υποτάσσονται στο κράτος Του θα απολαμβάνουν ανώτερη αλήθεια και θα λαμβάνουν μεγαλύτερες ευλογίες. Θα ζούνε πραγματικά στο φως και θα κερδίσουν την αλήθεια, την οδό και τη ζωή» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος).

«Μέσω αυτού του έργου της κρίσης και της παίδευσης, ο άνθρωπος θα καταφέρει να γνωρίσει πλήρως την ακάθαρτη και διεφθαρμένη ουσία μέσα του και θα μπορέσει να αλλάξει εντελώς και να γίνει καθαρός. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να αξιωθεί να επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όλο το έργο που επιτελείται σήμερα έχει σκοπό να γίνει ο άνθρωπος καθαρός και να αλλάξει. Μέσω της κρίσης και της παίδευσης του λόγου, και μέσω του εξευγενισμού, ο άνθρωπος μπορεί να αποβάλει τη διαφθορά του και να γίνει αγνός. Αντί να θεωρηθεί πως αυτό το στάδιο του έργου είναι εκείνο της σωτηρίας, θα ήταν πιο κατάλληλο να ειπωθεί ότι είναι το έργο του εξαγνισμού» [«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το μυστήριο της ενσάρκωσης (4)].

«Ο σκοπός του έργου της παίδευσης και της κρίσης του Θεού έχει ουσιαστικά πρόθεση να εξαγνίσει την ανθρωπότητα, χάριν της τελικής ανάπαυσής της· χωρίς έναν τέτοιον εξαγνισμό, κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ταξινομηθεί σε διαφορετική κατηγορία ανάλογα με το είδος του ή να εισέλθει στην ανάπαυση. Αυτό το έργο είναι το μοναδικό μονοπάτι της ανθρωπότητας για να εισέλθει στην ανάπαυση. Μόνο το έργο του εξαγνισμού του Θεού θα εξαγνίσει τους ανθρώπους από την αδικία τους, και μόνο το έργο της παίδευσης και της κρίσης Του θα αναδείξει αυτά τα ανυπάκουα στοιχεία της ανθρωπότητας, διαχωρίζοντας έτσι εκείνους που μπορούν να σωθούν από αυτούς που δεν μπορούν, και εκείνους που θα παραμείνουν από εκείνους που δεν θα το κάνουν. Όταν τελειώσει αυτό το έργο, όλοι εκείνοι στους οποίους επιτραπεί να παραμείνουν, θα εξαγνιστούν και θα εισέλθουν σε μια υψηλότερη κατάσταση της ανθρωπότητας, στην οποία θα απολαύσουν μια πιο θαυμάσια δεύτερη ανθρώπινη ζωή πάνω στη γη· με άλλα λόγια, θα ξεκινήσουν την ανθρώπινη ημέρα ανάπαυσής τους και θα συνυπάρξουν μαζί με τον Θεό. Αφού θα έχουν παιδευτεί και κριθεί όσοι δεν επιτρέπεται να παραμείνουν, θα εκτεθούν πλήρως τα αληθινά τους πρόσωπα και μετά από αυτό, θα καταστραφούν όλοι. Όπως και ο Σατανάς, δεν θα τους επιτραπεί πλέον να επιβιώσουν πάνω στη γη. Η ανθρωπότητα του μέλλοντος δεν θα περιλαμβάνει πλέον κανένα από αυτά τα είδη ανθρώπων· τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι κατάλληλοι να εισέλθουν στη χώρα της τελικής ανάπαυσης, ούτε να λάβουν μέρος στην ημέρα ανάπαυσης που θα μοιραστούν ο Θεός και η ανθρωπότητα, γιατί είναι οι στόχοι της τιμωρίας και είναι μοχθηροί, άδικοι άνθρωποι. […] Ο μοναδικός σκοπός πίσω από το τελικό έργο του Θεού για την τιμωρία του κακού και την ανταμοιβή του καλού είναι να εξαγνίσει τελείως όλους τους ανθρώπους, ώστε να μπορεί να φέρει σε αιώνια ανάπαυση μια αμιγώς αγία ανθρωπότητα. Αυτό το στάδιο του έργου Του είναι το πιο κρίσιμο· είναι το τελικό στάδιο ολόκληρου του έργου διαχείρισής Του» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί).

Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι πολύ σαφή. Την Εποχή της Χάριτος, το λυτρωτικό έργο του Κυρίου Ιησού απλώς συγχωρούσε τις αμαρτίες. Το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες καθαίρει και σώζει τους ανθρώπους. Τα λόγια Του κρίνουν και εκθέτουν την ανυπότακτη, αντίθεη φύση και ουσία τους για να γνωρίσουν τη σατανική τους διάθεση και διαφθορά. Τους δείχνουν πως είναι γεμάτοι σατανικές διαθέσεις, όπως η αλαζονεία, η πανουργία και η κακία, χωρίς ίχνος ανθρώπινης ομοιότητας. Μόνον έτσι θα δουν την αλήθεια του πόσο βαθιά διεφθαρμένοι είναι από τον Σατανά, ώστε να σιχαθούν τον εαυτό τους, να νιώσουν τύψεις και να μετανοήσουν στον Θεό. Τότε θα δουν πόσο πολύτιμη είναι η αλήθεια και θα αρχίσουν να εισέρχονται στην πραγματικότητά της και να κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού. Σταδιακά, θα αποτινάξουν τη διεφθαρμένη διάθεσή τους, θα αρχίσουν να αλλάζουν τη διάθεση της ζωής τους και τελικά θα αποκτήσουν υποταγή και φόβο Θεού και θα ζουν σύμφωνα με τα λόγια Του. Έτσι θα απαλλαχθούν εντελώς από τις δυνάμεις του Σατανά και θα σωθούν πλήρως απ’ τον Θεό. Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός θα τους προστατεύσει από τις μεγάλες συμφορές και θα εισέλθουν στον όμορφο προορισμό που τους έχει ετοιμάσει. Αυτό εκπληρώνει την προφητεία στο Αποκάλυψη 21:3-6: «Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν· Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών· και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου· Ιδού, κάμνω νέα τα πάντα. Και λέγει προς εμέ· Γράψον, διότι ούτοι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Και είπε προς εμέ· Ετελέσθη. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν». Εδώ, ο Θεός λέει: «Ετελέσθη». Είναι εντελώς διαφορετικό απ’ το «Τετέλεσται» που είπε ο Κύριος Ιησούς στον σταυρό. Είναι διαφορετικά πλαίσια, διαφορετικοί κόσμοι. Όταν ο Κύριος Ιησούς είπε «Τετέλεσται» στον σταυρό, αναφερόταν στην ολοκλήρωση του λυτρωτικού Του έργου. Με τη φράση «Ετελέσθη» στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο Θεός αναφέρεται στην ολοκλήρωση του έργου της σωτηρίας του ανθρώπου. Όταν στήσει τη σκηνή Του ανάμεσα στους ανθρώπους, θα ζει μαζί τους κι εκείνοι θα είναι ο λαός της βασιλείας Του, όπου δεν θα υπάρχουν πια δάκρυα, θάνατος ή θλίψη. Έτσι μόνο σφραγίζεται η ολοκλήρωση του έργου της σωτηρίας από τον Θεό.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να είναι σε όλους σαφές πως ο ισχυρισμός πως η φράση του Κυρίου Ιησού στον σταυρό σήμαινε πως το έργο σωτηρίας του Θεού ολοκληρώθηκε είναι αντίθετος με την πραγματικότητα του έργου του Θεού. Είναι ανθρώπινη αντίληψη. Αποτελεί δόλια και παραπλανητική παρερμηνεία της φράσης του Κυρίου και είναι άγνωστο πόσους έχει καταστρέψει. Όσοι προσκολλούνται τυφλά σ’ αυτήν, περιμένοντας απλώς τον Κύριο να εμφανιστεί ξαφνικά σε νεφέλη και να τους φέρει στη βασιλεία, ενώ στο μεταξύ αρνούνται να εξετάσουν τις τόσες αλήθειες που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός, θα χάσουν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Κύριο. Και φυσικά, ποτέ δεν θα ξεφύγουν από την αμαρτία και δεν θα σωθούν πλήρως. Έτσι, η πίστη μιας ζωής θα πάει στράφι και σίγουρα θα τους βρουν οι συμφορές και θα εξαλειφθούν απ’ τον Θεό.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ο Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει τη ζωή και φέρνει τη διαρκή και αέναη οδό για την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια είναι το μονοπάτι με το οποίο ο άνθρωπος κερδίζει τη ζωή και είναι το μοναδικό μονοπάτι για να γνωρίσει τον Θεό και να λάβει την έγκρισή Του. Εάν δεν αναζητήσεις την οδό της ζωής που προσφέρει ο Χριστός των εσχάτων ημερών, τότε δεν θα κερδίσεις ποτέ την έγκριση του Ιησού και δεν θα έχεις ποτέ τα προσόντα για να διαβείς την πόρτα της βασιλείας των ουρανών, γιατί είσαι μαριονέτα και δεσμώτης της ιστορίας. Εκείνοι που εξουσιάζονται από κανονισμούς, από γράμματα, και είναι εγκλωβισμένοι στην ιστορία, δεν θα μπορέσουν ποτέ να κερδίσουν τη ζωή ούτε να κερδίσουν την αέναη οδό της ζωής. Κι αυτό γιατί το μόνο που έχουν είναι θολό νερό στο οποίο προσκολλώνται για χιλιάδες χρόνια, κι όχι το νερό της ζωής που αναβλύζει από τον θρόνο. Αυτοί που δεν είναι εφοδιασμένοι με το νερό της ζωής, θα παραμείνουν για πάντα πτώματα, παιχνιδάκια του Σατανά και υιοί της κόλασης. Πώς, λοιπόν, θα μπορέσουν να δουν τον Θεό; Εάν απλώς προσπαθείς να παραμείνεις προσκολλημένος στο παρελθόν, εάν απλώς προσπαθείς να διατηρήσεις τα πράγματα ως έχουν παραμένοντας ακίνητος, και δεν προσπαθείς να αλλάξεις την καθεστηκυία τάξη και να απορρίψεις την ιστορία, μήπως τότε δεν θα είσαι πάντα ενάντια στον Θεό; Τα στάδια του έργου του Θεού είναι τεράστια και πανίσχυρα, σαν φουσκωμένα κύματα και βροντεροί κεραυνοί —κι εσύ, παρ’ όλα αυτά, κάθεσαι περιμένοντας παθητικά την καταστροφή, προσκολλημένος στον παραλογισμό σου, και δεν κάνεις τίποτα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, πώς είναι δυνατόν να θεωρηθείς σαν κάποιος που ακολουθεί τα βήματα του Αμνού; Πώς μπορείς να τεκμηριώσεις ότι ο Θεός στον οποίον είσαι προσκολλημένος είναι ένας Θεός πάντα νέος και ποτέ παλιός; Και πώς μπορούν οι λέξεις από τα κιτρινισμένα σου βιβλία να σε περάσουν σε μια νέα εποχή; Πώς μπορούν να σε οδηγήσουν στην αναζήτηση των σταδίων του έργου του Θεού; Και πώς μπορούν να σε οδηγήσουν στον ουρανό; Αυτό που κρατάς στα χέρια σου είναι γράμματα που μπορούν να παράσχουν μόνο παροδική παρηγοριά, κι όχι αλήθειες που μπορούν να δώσουν ζωή. Οι γραφές που διάβασες μπορούν μόνο να σου εμπλουτίζουν τη γλώσσα και δεν είναι λόγια φιλοσοφίας που θα σε βοηθήσουν να γνωρίσεις την ανθρώπινη ζωή, πόσο μάλλον τα μονοπάτια που μπορούν να σε οδηγήσουν στην τελείωση. Αυτή η διαφορά, δεν νομίζεις ότι είναι λόγος για περίσκεψη; Μήπως δεν σε κάνει να συνειδητοποιήσεις τα μυστήρια που εμπεριέχονται; Έχεις την ικανότητα να οδηγήσεις μόνος σου τον εαυτό σου να συναντήσει τον Θεό στον ουρανό; Χωρίς την έλευση του Θεού, μπορείς να πας μόνος σου στον ουρανό και να απολαύσεις την οικογενειακή ευτυχία μαζί με τον Θεό; Εξακολουθείς ακόμα να ονειρεύεσαι; Σου προτείνω, λοιπόν, να πάψεις να ονειρεύεσαι και να δεις ποιος είναι αυτός που εργάζεται τώρα —να κοιτάξεις για να δεις ποιος είναι τώρα αυτός που επιτελεί το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών. Εάν δεν το κάνεις, δεν θα κερδίσεις ποτέ την αλήθεια και δεν θα κερδίσεις ποτέ τη ζωή» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή).

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Απάντηση