Καθημερινά λόγια του Θεού: Τα τρία στάδια του έργου | Απόσπασμα 36

Μόλις άρχισε η Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός άρχισε να εκφέρει τα λόγια Του. Στο μέλλον, αυτά τα λόγια θα εκπληρωθούν σταδιακά, και τότε ο άνθρωπος θα αναπτυχθεί στη ζωή. Η χρήση του λόγου από τον Θεό για να αποκαλύψει τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου είναι πιο αληθινή και πιο αναγκαία, κι Εκείνος δεν χρησιμοποιεί τίποτε άλλο πέρα από τον λόγο για να επιτελέσει το έργο Του προκειμένου να οδηγήσει στην τελείωση την πίστη του ανθρώπου, διότι σήμερα είναι η Εποχή του Λόγου και απαιτεί πίστη, αποφασιστικότητα και συνεργασία εκ μέρους του ανθρώπου. Το έργο του ενσαρκωμένου Θεού τις έσχατες ημέρες είναι η χρήση του λόγου Του για να υπηρετεί και να παρέχει τα απαραίτητα στον άνθρωπο. Μόνο αφότου ολοκληρώσει ο ενσαρκωμένος Θεός την εκφορά των λόγων Tου θα αρχίσουν αυτά να εκπληρώνονται. Κατά το χρονικό διάστημα που μιλά, τα λόγια Του δεν εκπληρώνονται, διότι όταν βρίσκεται στο στάδιο της σάρκας, τα λόγια Του δεν μπορούν να εκπληρωθούν. Αυτό συμβαίνει ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να δει ότι ο Θεός είναι σάρκα και όχι Πνεύμα· ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να δει την πραγματικότητα του Θεού ιδίοις όμμασι. Την ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί το έργο Του, όταν θα έχουν ειπωθεί όλα τα λόγια που θα πρέπει να ειπωθούν από Αυτόν στη γη, τα λόγια Του θα αρχίσουν να εκπληρώνονται. Τώρα δεν είναι η εποχή της εκπλήρωσης των λόγων του Θεού, διότι Εκείνος δεν έχει ολοκληρώσει την εκφορά των λόγων Του. Όταν, λοιπόν, βλέπεις ότι ο Θεός εξακολουθεί να εκφέρει τα λόγια Του στη γη, μην περιμένεις την εκπλήρωση των λόγων Του· όταν ο Θεός σταματήσει να εκφέρει τα λόγια Του και όταν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο Του στη γη, τότε θα αρχίσουν να εκπληρώνονται τα λόγια Του. Στα λόγια που εκφέρει στη γη, υπάρχει, από μία άποψη, η παροχή της ζωής, και από μια άλλη, υπάρχουν προφητείες —οι προφητείες των μελλοντικών γεγονότων, των πραγμάτων που θα γίνουν και των πραγμάτων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη. Και στα λόγια του Ιησού υπήρχαν προφητείες. Από τη μία πλευρά, παρείχε ζωή και, από την άλλη, εξέφερε προφητείες. Σήμερα, δεν γίνεται λόγος για την ταυτόχρονη εκτέλεση λόγων και γεγονότων, επειδή η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που μπορεί να δει ο άνθρωπος με τα μάτια του και σε αυτό που επιτελείται από τον Θεό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το μόνο που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι μόλις ολοκληρωθεί το έργο του Θεού, θα εκπληρωθούν τα λόγια Του, και τα γεγονότα θα ακολουθήσουν τα λόγια. Κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, ο ενσαρκωμένος Θεός εκτελεί τη διακονία του λόγου στη γη και, κατά την εκτέλεση της διακονίας του λόγου, εκφέρει μόνο λόγια και δεν ασχολείται με άλλα θέματα. Μόλις αλλάξει το έργο του Θεού, θα αρχίσουν να εκπληρώνονται τα λόγια Του. Σήμερα, τα λόγια χρησιμοποιούνται αρχικά για να σε οδηγήσουν στην τελείωση. Όταν Εκείνος δοξαστεί σε ολόκληρο το σύμπαν, το έργο Του θα ολοκληρωθεί —θα έχουν ειπωθεί όλα τα λόγια που θα πρέπει να ειπωθούν και όλα τα λόγια θα έχουν γίνει γεγονότα. Ο Θεός έχει έρθει στη γη κατά τις έσχατες ημέρες για να εκτελέσει τη διακονία του λόγου ώστε η ανθρωπότητα να μπορέσει να Τον γνωρίσει και ώστε η ανθρωπότητα να μπορέσει να δει αυτό που Αυτός είναι, να δει τη σοφία Του και όλες τις θαυμαστές Του πράξεις μέσα από τον λόγο Του. Κατά τη διάρκεια της Εποχής της Βασιλείας, ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο κυρίως για να κατακτήσει όλη την ανθρωπότητα. Στο μέλλον, ο λόγος Του θα έρθει, επίσης, πάνω σε κάθε θρησκεία, τομέα, έθνος και δόγμα. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να κατακτήσει, να κάνει όλους τους ανθρώπους να δουν ότι ο λόγος Του φέρει εξουσία και δύναμη —κι έτσι σήμερα έρχεστε αντιμέτωποι μόνο με τον λόγο του Θεού.

Τα λόγια που εκφέρονται από τον Θεό σε αυτήν την εποχή είναι διαφορετικά από αυτά που ειπώθηκαν κατά την Εποχή του Νόμου, κι επίσης διαφέρουν από τα λόγια που ειπώθηκαν κατά την Εποχή της Χάριτος. Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Θεός δεν επιτέλεσε το έργο του λόγου, αλλά περιέγραψε απλώς τη σταύρωση για να λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα. Η Βίβλος περιγράφει μόνο τον λόγο για τον οποίο επρόκειτο να σταυρωθεί ο Ιησούς, τα βάσανα που υπέστη πάνω στον σταυρό και πώς θα πρέπει ο άνθρωπος να σταυρωθεί για τον Θεό. Κατά τη διάρκεια εκείνης της εποχής, όλο το έργο που επιτελούσε ο Θεός ήταν επικεντρωμένο γύρω από τη σταύρωση. Κατά τη διάρκεια της Εποχής της Βασιλείας, ο ενσαρκωμένος Θεός εκφέρει λόγια για να κατακτήσει όλους εκείνους που πιστεύουν σ’ Αυτόν. Αυτός είναι ο «Λόγος που ενσαρκώνεται». Ο Θεός έχει έρθει κατά τις έσχατες ημέρες για να επιτελέσει αυτό το έργο, που σημαίνει ότι έχει έρθει για να επιτύχει την πραγματική σημασία του Λόγου που ενσαρκώνεται. Εκφέρει μόνο λόγια και σπάνια υπάρχει η έλευση των γεγονότων. Αυτή είναι η πεμπτουσία του Λόγου που ενσαρκώνεται, και όταν ο ενσαρκωμένος Θεός εκφέρει τα λόγια Του, πρόκειται για την ενσάρκωση του Λόγου και τον Λόγο που εισέρχεται στη σάρκα. «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Και ο Λόγος έγινε σαρξ». Αυτό (το έργο της ενσάρκωσης του Λόγου) είναι το έργο που θα πραγματοποιήσει ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες και αποτελεί το τελικό κεφάλαιο ολόκληρου του σχεδίου διαχείρισής Του, κι έτσι ο Θεός πρέπει να έρθει στη γη και να εκδηλώσει τα λόγια Του στη σάρκα. Αυτό που γίνεται σήμερα, αυτό που θα γίνει στο μέλλον, αυτό που θα πραγματοποιηθεί από τον Θεό, o τελικός προορισμός του ανθρώπου, εκείνοι που θα σωθούν, εκείνοι που θα καταστραφούν και ούτω καθεξής —όλο αυτό το έργο που θα πρέπει να επιτευχθεί στο τέλος έχει διατυπωθεί στο σύνολό του με σαφήνεια και όλο αποσκοπεί στην επίτευξη της πραγματικής σημασίας του Λόγου που ενσαρκώνεται. Τα διοικητικά διατάγματα και το σύνταγμα που είχαν εκδοθεί προηγουμένως, όσοι θα καταστραφούν, όσοι θα εισέλθουν στην ανάπαυση —όλα αυτά τα λόγια πρέπει να εκπληρωθούν. Αυτό είναι το έργο που πραγματοποιεί κατά κύριο λόγο ο ενσαρκωμένος Θεός κατά τις έσχατες μέρες. Κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν πού ανήκουν εκείνοι που έχουν προκαθοριστεί από τον Θεό και πού ανήκουν εκείνοι που δεν έχουν προκαθοριστεί από τον Θεό, πώς θα ταξινομηθούν ο λαός και οι υιοί Του, τι θα γίνει με το Ισραήλ, τι θα γίνει με την Αίγυπτο —στο μέλλον, θα πραγματοποιηθεί κάθε ένα από αυτά τα λόγια. Ο ρυθμός του έργου του Θεού επιταχύνεται. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο ως μέσο για να αποκαλύψει στον άνθρωπο τι πρόκειται να γίνει σε κάθε εποχή, τι πρόκειται να γίνει από τον ενσαρκωμένο Θεό κατά τις έσχατες ημέρες, καθώς και τη διακονία Του που πρόκειται να εκτελεστεί, και όλα αυτά τα λόγια αποσκοπούν στην επίτευξη της πραγματικής σημασίας του Λόγου που ενσαρκώνεται.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο