Χριστιανική ταινία | Δεν υπάρχουν λόγια ή έργο του Θεού εκτός της Βίβλου; (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

4 Δεκεμβρίου 2018

Οι περισσότεροι άνθρωποι σε θρησκευτικούς κύκλους πιστεύουν ότι όλα τα λόγια του Θεού περιέχονται στη Βίβλο και οτιδήποτε εκτός της Βίβλου δεν περιέχει το έργο και τα λόγια Του. Συνάδει, όμως, αυτή η άποψη με τα γεγονότα; Ο Κύριος Ιησούς κάποτε προφήτευσε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Πώς θα μπορούσε να εκπληρωθεί η προφητεία του Κυρίου Ιησού αν δεν υπάρχουν άλλα λόγια ή έργο του Θεού εκτός της Βίβλου; Υπάρχουν λόγια και έργο του Θεού πέραν της Βίβλου; Αυτό το βίντεο έχει τις απαντήσεις.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο