Χριστιανική ταινία | Πώς δημιουργείται ένας αληθινός νικητής; (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

24 Φεβρουαρίου 2019

Το βιβλίο της Αποκάλυψης προβλέπει: «Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον […] Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου. Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω» (Αποκάλυψη 3:7, 10-12). Το βιβλίο της Αποκάλυψης προβλέπει ότι μια ομάδα νικητών θα συγκροτηθεί πριν από τις συμφορές. Αυτό το έργο της συγκρότησης των νικητών αποτελεί έργο του Θεού. Επομένως, πώς συγκροτεί ο Θεός αυτήν την ομάδα νικητών μέσα από το έργο Του τις έσχατες ημέρες; Μάθετε την απάντηση σε αυτό το βίντεο.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο