Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 140

Διάλογος μεταξύ του Σατανά και του Ιεχωβά Θεού (Επιλεγμένα εδάφια)

Ιώβ 1:6-11 Ημέραν δε τινά ήλθον οι υιοί του Θεού διά να παρασταθώσιν ενώπιον του Ιεχωβά, και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς. Και είπεν ο Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Πόθεν έρχεσαι; Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Ιεχωβά και είπε, Περιελθών την γην και εμπεριπατήσας εν αυτή πάρειμι. Και είπεν ο Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Έβαλες τον νούν σου επί τον δούλον μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεόν και απεχόμενος από κακού; Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Ιεχωβά και είπε, Μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ τον Θεόν; δεν περιέφραξας κυκλόθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει; τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησας, και τα κτήνη αυτού επληθύνθησαν επί της γής· πλην τώρα έκτεινον την χείρα σου και έγγισον πάντα όσα έχει, διά να ίδης εάν δεν σε βλασφημήση κατά πρόσωπον.

Ιώβ 2:1-5 Ημέραν δε τινά ήλθον οι υιοί του Θεού διά να παρασταθώσιν ενώπιον του Ιεχωβά· και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς, διά να παρασταθή ενώπιον του Ιεχωβά. Και είπεν ο Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Πόθεν έρχεσαι; Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Ιεχωβά και είπε, Περιελθών την γην και εμπεριπατήσας εν αυτή πάρειμι. Και είπεν ο Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Έβαλες τον νούν σου επί τον δούλον μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεόν και απεχόμενος από κακού; και έτι κρατεί την ακεραιότητα αυτού, αν και με παρώξυνας κατ’ αυτού, διά να εξολοθρεύσω αυτόν άνευ αιτίας. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Ιεχωβά και είπε, Δέρμα υπέρ δέρματος, και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού· πλην τώρα έκτεινον την χείρα σου και έγγισον τα οστά αυτού και την σάρκα αυτού, διά να ίδης εάν δεν σε βλασφημήση κατά πρόσωπον.

Στο 6.000 ετών σχέδιο διαχείρισης του Θεού, αυτά τα δύο εδάφια που λέει ο Σατανάς, καθώς και τα πράγματα που κάνει στο Βιβλίο του Ιώβ, είναι αντιπροσωπευτικά της αντίστασής του προς τον Θεό, δείχνοντας το αληθινό του πρόσωπο. Έχεις δει τα λόγια και τα έργα του Σατανά στην πραγματική ζωή; Όταν τα βλέπεις, ίσως να μην πιστεύεις ότι πρόκειται για λόγια δικά του, αλλά αντίθετα να τα θεωρείς λόγια του ανθρώπου, σωστά; Ποιον αντιπροσωπεύουν τα λόγια αυτά, όταν εκφέρονται από τον άνθρωπο; Τον Σατανά αντιπροσωπεύουν. Ακόμα κι αν τα αναγνωρίζεις, και πάλι αδυνατείς να αντιληφθείς ότι, στην πραγματικότητα, μιλάει ο Σατανάς. Αλλά εδώ και τώρα, είδες πέραν πάσης αμφιβολίας τι έχει πει ο ίδιος ο Σατανάς. Τώρα πλέον έχεις μια αδιαμφισβήτητη, ξεκάθαρη κατανόηση του βδελυρού προσώπου και της κακίας του Σατανά. Είναι αυτά τα δύο εδάφια, τα λεχθέντα από τον Σατανά, πολύτιμα για τους σημερινούς ανθρώπους, ώστε να είναι ικανοί να γνωρίσουν τη φύση του Σατανά; Αξίζουν τα δύο αυτά εδάφια να συλλεχθούν, προκειμένου η σημερινή ανθρωπότητα να δύναται να αναγνωρίζει το αποκρουστικό πρόσωπο του Σατανά, το πρωταρχικό, αληθινό πρόσωπό του; Παρόλο που δεν μοιάζει και πολύ σωστό να λέμε κάτι τέτοιο, η έκφρασή του με τον συγκεκριμένο τρόπο μπορεί πάντα να θεωρείται ακριβής. Μπορώ να το θέσω μονάχα έτσι, και αν εσείς δύνασθε να το κατανοήσετε, τότε αρκεί. Ο Σατανάς επιτίθεται ξανά και ξανά σε όσα πράττει ο Ιεχωβά Θεός, εξαπολύοντας κατηγορίες για τον σεβασμό του Ιώβ προς τον Ιεχωβά Θεό. Προσπαθεί να προκαλέσει τον Ιεχωβά Θεό με διάφορες μεθόδους, καταφέρνοντας να του επιτρέψει ο Ιεχωβά Θεός να βάλει σε πειρασμό τον Ιώβ. Τα λόγια του είναι, επομένως, εξόχως προκλητικά. Πείτε μου, λοιπόν, μπορεί ο Θεός να δει καθαρά τι θέλει να κάνει ο Σατανάς, αφότου ο Σατανάς πει τα λόγια αυτά; (Ναι.) Δηλαδή, ο Θεός καταλαβαίνει τι θέλει να κάνει; (Ναι.) Στην καρδιά του Θεού, ο άνθρωπος αυτός, ο Ιώβ, που ο Θεός προσέχει —ο δούλος Του, που ο Θεός θεωρεί ότι είναι ένας δίκαιος, ένας τέλειος άνθρωπος— μπορεί, λοιπόν, αυτός να ανθέξει σε αυτόν τον πειρασμό; (Ναι.) Γιατί ο Θεός λέει «Ναι» με τόση βεβαιότητα; Ο Θεός εξετάζει πάντοτε την καρδιά των ανθρώπων; (Ναι.) Ο Σατανάς είναι ικανός να εξετάσει την καρδιά των ανθρώπων; (Όχι.) Ο Σατανάς δεν μπορεί. Ακόμα κι αν ο Σατανάς μπορεί να βλέπει την καρδιά του ανθρώπου, η κακή του φύση αδυνατεί να πιστέψει ότι η αγιότητα είναι αγιότητα, ή ότι η αθλιότητα είναι αθλιότητα. Ο κακός Σατανάς αδυνατεί να εκτιμήσει οτιδήποτε άγιο, δίκαιο ή φωτεινό. Είναι αναγκασμένος να καταβάλει τεράστιους κόπους, προκειμένου να ενεργεί δια της φύσης του, της κακίας του και δια των μεθόδων που χρησιμοποιεί. Ακόμη και με το κόστος της προσωπικής τιμωρίας ή της εκ Θεού καταστροφής, δεν διστάζει να Του αντιστέκεται πεισματικά —τούτο είναι το κακό, τούτη είναι η φύση του Σατανά. Έτσι, σ’ αυτό το εδάφιο, ο Σατανάς λέει: «Δέρμα υπέρ δέρματος, και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού· πλην τώρα έκτεινον την χείρα σου και έγγισον τα οστά αυτού και την σάρκα αυτού, διά να ίδης εάν δεν σε βλασφημήση κατά πρόσωπον». Ο Σατανάς πιστεύει ότι ο σεβασμός του ανθρώπου προς τον Θεό οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος έχει αποκομίσει τόσα πολλά πλεονεκτήματα από Εκείνον. Ο άνθρωπος αποκομίζει πλεονεκτήματα από τον Θεό, οπότε λέει ότι ο Θεός είναι καλός. Δεν είναι, όμως, ότι ο Θεός είναι καλός, αλλά ότι ο άνθρωπος αποκομίζει τόσο πολλά πλεονεκτήματα, που δύναται να σέβεται τον Θεό εξαιτίας τους: Μόλις ο Θεός τού στερήσει τα πλεονεκτήματα αυτά, τότε κι αυτός Τον εγκαταλείπει. Με την κακή φύση του, ο Σατανάς δεν πιστεύει ότι η καρδιά του ανθρώπου μπορεί πραγματικά να σέβεται τον Θεό. Λόγω της κακής του φύσης, δεν γνωρίζει τι είναι αγιότητα και, ακόμα λιγότερο, θεοσεβούμενη ευλάβεια. Δεν ξέρει τι σημαίνει υπακοή στον Θεό ή σέβας προς τον Θεό. Επειδή ο ίδιος δεν Τον σέβεται, σκέπτεται ότι δεν γίνεται ο άνθρωπος να σέβεται τον Θεό, ότι είναι αδύνατον. Πείτε Μου, δεν είναι κακός ο Σατανάς; (Ναι!) Ο Σατανάς είναι κακός. Πέραν της δικής μας εκκλησίας, οι υπόλοιποι, είτε πρόκειται για τις διάφορες θρησκείες και δόγματα, είτε για θρησκευτικές και κοινωνικές ομάδες, κανείς τους δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού, ούτε ότι ο Θεός μπορεί να επιτελέσει έργο, οπότε σκέπτονται ότι ούτε αυτό, στο οποίο πιστεύεις εσύ, είναι ο Θεός. Ο ασύδοτος άνθρωπος θεωρεί ότι και όλοι οι άλλοι είναι ασύδοτοι, ακριβώς όπως και ο ίδιος. Κάποιος που ψεύδεται όλην την ώρα, δεν βλέπει κανέναν ειλικρινή, τους θεωρεί όλους ψεύτες. Ένας κακός άνθρωπος, τους βλέπει όλους κακούς και θέλει να πολεμήσει όποιον βρίσκεται μπροστά του. Ενώ όποιος είναι συγκριτικά έντιμος, τους βλέπει όλους έντιμους· έτσι, πέφτει πάντοτε θύμα κοροϊδίας και εξαπάτησης, και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει γι’ αυτό. Αναφέρω τα λίγα αυτά παραδείγματα για να σας διαβεβαιώσω: Η κακή φύση του Σατανά δεν αποτελεί πρόσκαιρη παρόρμηση ή κάτι που προκαλείται από το περιβάλλον του, ούτε είναι μια προσωρινή εκδήλωση που πηγάζει από οποιονδήποτε λόγο ή υπόβαθρο. Και βέβαια όχι! Δεν μπορεί παρά να είναι έτσι ακριβώς! Δεν μπορεί να πράξει τίποτα καλό. Ακόμα και όταν λέει κάτι ευχάριστο στ’ αυτιά, απλά σε αποπλανά. Όσο πιο ευχάριστα, διακριτικά και ευγενικά είναι τα λόγια του, τόσο πιο κακοήθεις είναι οι μοχθηρές προθέσεις του πίσω από αυτά τα λόγια. Τι είδος φύσης, τι είδος προσώπου παρουσιάζει ο Σατανάς στα δύο αυτά εδάφια; (Ύπουλο, μοχθηρό και κακό.) Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η κακία, ιδιαίτερα η κακία και η μοχθηρία.

«Ο Λόγος», τόμ. 2: «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Δ΄

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο