Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 517

Το έργο του Θεού στη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα είναι θαυμαστό και ασύλληπτο. Θα οδηγήσει μια ομάδα ανθρώπων στην τελείωση και θα εξαλείψει κάποιους άλλους, διότι υπάρχουν κάθε λογής άνθρωποι στην εκκλησία —αυτοί που αγαπούν την αλήθεια και αυτοί που δεν την αγαπούν· αυτοί που βιώνουν το έργο του Θεού και αυτοί που δεν το βιώνουν· αυτοί που κάνουν το καθήκον τους και αυτοί που δεν το κάνουν· αυτοί που καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό και αυτοί που δεν το κάνουν —και μια μερίδα εξ αυτών είναι μη πιστοί και μοχθηροί, και αυτοί θα εξαλειφθούν σίγουρα. Αν δεν γνωρίζεις ξεκάθαρα το έργο του Θεού, τότε θα είσαι αρνητικός· αυτό συμβαίνει γιατί το έργο του Θεού φαίνεται μόνο στη μειοψηφία των ανθρώπων. Αυτήν την ώρα, θα φανεί ξεκάθαρα ποιος αγαπά αληθινά τον Θεό και ποιος όχι. Όσοι αγαπούν αληθινά τον Θεό έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, ενώ όσοι δεν Τον αγαπούν αληθινά θα αποκαλυφθούν μέσα από κάθε βήμα του έργου Του. Θα γίνουν αντικείμενα εξάλειψης. Οι άνθρωποι αυτοί θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια του έργου της κατάκτησης, και πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν ουδεμία αξία να τελειωθούν. Όσοι έχουν τελειωθεί έχουν κερδηθεί εξ ολοκλήρου από τον Θεό και είναι ικανοί να αγαπούν τον Θεό όπως ο Πέτρος. Όσοι έχουν κατακτηθεί δεν νιώθουν αυθόρμητη αγάπη, αλλά μόνο παθητική αγάπη και αναγκάζονται να αγαπούν τον Θεό. Η αυθόρμητη αγάπη αναπτύσσεται μέσω της κατανόησης που αποκτάται από την πρακτική εμπειρία. Η αγάπη αυτή καταλαμβάνει την καρδιά των ανθρώπων και τους κάνει να αφιερώνονται εκουσίως στον Θεό· ο λόγος του Θεού γίνεται το θεμέλιό τους και αυτοί είναι σε θέση να υποφέρουν για τον Θεό. Φυσικά, αυτά είναι πράγματα που κατέχει κάποιος που έχει τελειωθεί από τον Θεό. Αν επιζητάς μόνο να κατακτηθείς, τότε δεν μπορείς να καταθέσεις μαρτυρία για τον Θεό. Αν ο Θεός επιτυγχάνει τον στόχο Του όσον αφορά τη σωτηρία μόνο μέσω της κατάκτησης των ανθρώπων, τότε το στάδιο των παρόχων υπηρεσιών θα έφερνε το έργο εις πέρας. Ωστόσο, η κατάκτηση των ανθρώπων δεν είναι ο τελικός στόχος του Θεού. Αυτός είναι η τελείωση των ανθρώπων. Άρα, αντί να λες πως το στάδιο αυτό είναι το έργο της κατάκτησης, πες πως είναι το έργο της τελείωσης και της εξάλειψης. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν κατακτηθεί πλήρως και, κατά τη διάρκεια της κατάκτησής τους, μια ομάδα ανθρώπων θα τελειωθεί. Τα δύο αυτά κομμάτια του έργου επιτελούνται μαζί. Οι άνθρωποι δεν έχουν αποχωρήσει ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας μακράς περιόδου του έργου, κι αυτό δείχνει πως ο στόχος της κατάκτησης έχει επιτευχθεί —αυτό αποτελεί γεγονός της κατάκτησης. Οι εξευγενισμοί δεν γίνονται για χάρη της κατάκτησης αλλά για χάρη της τελείωσης. Δίχως εξευγενισμούς οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να τελειωθούν. Άρα οι εξευγενισμοί είναι όντως πολύτιμοι! Σήμερα, μια ομάδα ανθρώπων τελειώνεται και κερδίζεται. Και οι δέκα ευλογίες που αναφέρθηκαν νωρίτερα απευθύνονταν σε όσους έχουν τελειωθεί. Τα πάντα σχετικά με την αλλαγή της εικόνας τους στη γη απευθύνονται σ’ όσους έχουν τελειωθεί. Εκείνοι που δεν έχουν τελειωθεί δεν έχουν τα προσόντα να λάβουν τις υποσχέσεις του Θεού.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όσοι πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση πρέπει να υποβληθούν σε εξευγενισμό

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο