Ερώτηση 32: Συχνά, οι Φαρισαίοι μιλούσαν εκτενώς για τη Βίβλο στους ανθρώπους στις συναγωγές. Εξωτερικά, φαίνονταν ευσεβείς και συμπονετικοί, και φαινομενικά δεν παραβίαζαν ξεκάθαρα τον νόμο. Γιατί, λοιπόν, ο Κύριος Ιησούς καταράστηκε τους Φαρισαίους; Πώς εκδηλώθηκε η υποκρισία τους; Γιατί λέγεται ότι οι σημερινοί θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι βαδίζουν στο ίδιο μονοπάτι με τους υποκριτές Φαρισαίους;

Απαντήση:

Οι πιστοί στον Κύριο γνωρίζουν πως ο Κύριος Ιησούς μισούσε πραγματικά τους Φαρισαίους, τους καταράστηκε και τους είπε επτά φορές «ουαί». Αυτό είναι σημαντικό, για να μπορέσουν οι πιστοί του Κυρίου να διακρίνουν τους υποκριτές Φαρισαίους, να ελευθερωθούν απ’ τα δεσμά και τον έλεγχό τους και να κερδίσουν τη σωτηρία του Θεού. Είναι, όμως, κρίμα. Πολλοί πιστοί δεν μπορούν να διακρίνουν την ουσία της υποκρισίας των Φαρισαίων. Δεν καταλαβαίνουν καν γιατί ο Κύριος Ιησούς μισούσε τους Φαρισαίους και τους καταράστηκε. Σήμερα, θα μιλήσουμε λίγο γι’ αυτά τα προβλήματα. Οι Φαρισαίοι συχνά ερμήνευαν τη Βίβλο στη συναγωγή. Συχνά προσεύχονταν μπροστά στους άλλους και καταδίκαζαν κόσμο μέσω βιβλικών κανόνων. Στους εξωτερικούς παρατηρητές, έμοιαζαν ευσεβείς τηρητές της Βίβλου. Αν ήταν έτσι, τότε γιατί ο Κύριος τους μισούσε και τους καταράστηκε τόσο πολύ; Ο βασικός λόγος είναι ότι ουσιαστικά ήταν υποκριτές και αντιστέκονταν στον Θεό. Τους Φαρισαίους τους ένοιαζε μόνο να κάνουν θρησκευτικές τελετές και ν’ ακολουθούν κανόνες. Απλώς ερμήνευαν τους κανόνες και τα δόγματα της Βίβλου και ποτέ δεν κοινωνούσαν το θέλημα του Θεού σε κανέναν, ούτε εστίαζαν στο να κάνουν πράξη τον λόγο του Θεού και να υπακούν τις εντολές Του. Για την ακρίβεια, αγνοούσαν τις εντολές του Θεού. Όλα όσα έκαναν εναντιώνονταν πλήρως στο θέλημα και τις απαιτήσεις του Θεού. Αυτή είναι η ουσία της υποκρισίας των Φαρισαίων. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που ο Κύριος Ιησούς τους μισούσε και τους καταράστηκε. Αυτό είπε κι ο Κύριος Ιησούς όταν τους ξεσκέπασε: «Διά τι και σεις παραβαίνετε την εντολήν του Θεού διά την παράδοσίν σας; Διότι ο Θεός προσέταξε, λέγων· Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα· και, Ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντος να θανατόνηται· σεις όμως λέγετε· Όστις είπη προς τον πατέρα ή προς την μητέρα, Δώρον είναι ό,τι ήθελες ωφεληθή εξ εμού, αρκεί, και δύναται να μη τιμήση τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού· και ηκυρώσατε την εντολήν του Θεού διά την παράδοσίν σας. Υποκριταί, καλώς προεφήτευσε περί υμών ο Ησαΐας, λέγων· Ο λαός ούτος με πλησιάζει με το στόμα αυτών και με τα χείλη με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ’ εμού. Εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων» (Ματθ. 15:3-9). Τώρα που ο Κύριος Ιησούς έχει ξεσκεπάσει τους Φαρισαίους, βλέπουμε ξεκάθαρα πως, αν και οι Φαρισαίοι ερμήνευαν συχνά τη Βίβλο στη συναγωγή, δεν είχαν φόβο Θεού ούτε μεγάλυναν τον Θεό. Δεν ακολουθούσαν τις εντολές του Θεού και μάλιστα τις αντικαθιστούσαν με ανθρώπινες παραδόσεις. Ξέχασαν τις εντολές του Θεού. Εναντιώνονταν στον Θεό ανοιχτά. Δεν είναι αυτό απόδειξη για το πώς οι Φαρισαίοι υπηρετούσαν τον Θεό, ενώ ταυτόχρονα Του αντιστέκονταν; Πώς θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει τις κατάρες και το μίσος του Θεού; Οι εντολές του Θεού λένε ξεκάθαρα: «Μη φονεύσης. […] Μη ψευδομαρτυρήσης κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή» (Έξ. 20:13, 16). Όμως οι Φαρισαίοι αγνόησαν τις εντολές του Θεού. Γίνονταν ανοιχτά ψευδομάρτυρες, καταδίκαζαν και σκότωναν τους προφήτες και τους δίκαιους ανθρώπους σταλμένους από τον Θεό. Αντιστέκονταν ευθέως στον Θεό. Επομένως, ο Κύριος Ιησούς τούς καταδίκασε και τους καταράστηκε λέγοντας: «Όφεις, γεννήματα εχιδνών· πως θέλετε φύγει από της καταδίκης της γεέννης; Διά τούτο ιδού, εγώ αποστέλλω προς εσάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει, και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν ταις συναγωγαίς σας και διώξει από πόλεως εις πόλιν, διά να έλθη εφ’ υμάς παν αίμα δίκαιον εκχυνόμενον επί της γης» (Ματθ. 23:33-35). Οι Φαρισαίοι αντιστάθηκαν στον Θεό και σκότωσαν τους προφήτες και τους δίκαιους ανθρώπους που Αυτός έστειλε. Προσπάθησαν να καταστρέψουν το έργο του Θεού και να εμποδίσουν να γίνει το θέλημά Του. Εξόργισαν φοβερά τη διάθεση του Θεού. Πώς να μην τους καταραστεί! Όσα έκαναν οι Φαρισαίοι είναι γεγονότα, έτσι δεν είναι; Δεν μπορούμε να δούμε την υποκριτική ουσία και συμπεριφορά των Φαρισαίων;

Οι Φαρισαίοι εξωτερικά έμοιαζαν ευσεβείς, αλλά η ουσία τους ήταν ύπουλη και πονηρή. Ήξεραν καλά να υποκρίνονται και να ξεγελούν τους άλλους. Αν ο Κύριος Ιησούς δεν είχε ξεσκεπάσει τις κακές τους πράξεις, όπως την προδοσία και εγκατάλειψη των εντολών του Θεού, δεν θα βλέπαμε την ουσία της υποκρισίας των Φαρισαίων. Ας ξαναδούμε το ξεσκέπασμα και την καταδίκη των Φαρισαίων από τον Κύριο Ιησού. «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι αποδεκατίζετε το ηδύοσμον και το άνηθον και το κύμινον, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν· ταύτα έπρεπε να πράττητε και εκείνα να μη αφίνητε. Οδηγοί τυφλοί, οίτινες διυλίζετε τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνετε» (Ματθ. 23:23-24). «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω και σεις έξωθεν μεν φαίνεσθε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν όμως είσθε πλήρεις υποκρίσεως και ανομίας» (Ματθ. 23:27-28). Οι Φαρισαίοι μπροστά σε κόσμο προσποιούνταν τους ευσεβείς. Προσεύχονταν επίτηδες στη συναγωγή και στους δρόμους. Όταν νήστευαν, τα πρόσωπά τους είχαν επίτηδες θλιμμένη έκφραση. Πρόσθεταν γραφές στα κρόσσια των ρούχων τους. Όταν έκαναν ελεημοσύνες, βεβαιώνονταν πως οι άλλοι τους έβλεπαν. Δεν ξεχνούσαν να συνεισφέρουν δωρίζοντας δυόσμο, κύμινο και άνηθο. Ακολουθούσαν και κάποιους ιστορικούς κανόνες, όπως «Δεν τρώμε αν δεν έχουμε πλύνει καλά τα χέρια μας» κλπ. Οι Φαρισαίοι πρόσεχαν ιδιαίτερα πολλές μικρολεπτομέρειες. Δεν υπάκουαν, όμως, τις εντολές του Θεού, δηλαδή να αγαπούν τον Θεό και τους άλλους, να είναι δίκαιοι, ελεήμονες και πιστοί. Δεν υπάκουαν καθόλου τις εντολές του Θεού. Μιλούσαν μόνο για βιβλικές γνώσεις και θεολογικές θεωρίες. Έκαναν μόνο θρησκευτικές τελετές και υπάκουαν κανόνες. Αυτό είναι το μέγεθος της υποκρισίας τους κι ο τρόπος με τον οποίο εξαπατούσαν τους άλλους. Ό,τι έκαναν οι Φαρισαίοι ήταν μέρος της προσπάθειάς τους να εξαπατήσουν και να ελέγξουν του άλλους. Επεδίωκαν μόνο να καθιερωθούν οι ίδιοι, για να λατρεύονται. Τους ένοιαζε μόνο η διαχείριση και η εδραίωση της θέσης τους και του εισοδήματός τους. Πήραν έναν ψεύτικο δρόμο υποκρισίας και αντίστασης στον Θεό. Γι’ αυτό η αντίστασή τους στον Θεό έκανε τον Θεό να τους καταραστεί.

Οι Φαρισαίοι δεν αγαπούν την αλήθεια. Δεν εστίαζαν στο να κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού ή να τηρήσουν τις εντολές Του. Εστίαζαν μόνο στις θρησκευτικές τελετές και στην αντίστασή τους προς τον Θεό. Κι όταν ήρθε ο Κύριος Ιησούς να επιτελέσει έργο και να κηρύξει, η σατανική φύση της υποκρισίας και της εχθρότητας προς τον Θεό ξεσκεπάστηκε πλήρως από τον Θεό. Οι Φαρισαίοι ήξεραν καλά πως τα λόγια του Κυρίου Ιησού είχαν εξουσία και δύναμη. Όχι μόνο δεν αναζήτησαν την ουσία και την πηγή του λόγου και του έργου του Κυρίου Ιησού, αλλά επιτέθηκαν στον Κύριο Ιησού και τον δυσφήμησαν. Είπαν ότι εξέβαλλε δαιμόνια διά του άρχοντος των δαιμονίων. Χαρακτήρισαν το έργο του Κυρίου Ιησού, το γεμάτο από την εξουσία και τη δύναμη του Θεού, ως τρέλα. Διέπραξαν την αμαρτία της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος και ύβρισαν τη διάθεση του Θεού. Οι Φαρισαίοι, όχι μόνο βλασφήμησαν και καταδίκασαν οι ίδιοι τον Κύριο Ιησού, αλλά παρακίνησαν και ξεγέλασαν τους πιστούς για να αντισταθούν στον Κύριο Ιησού και να Τον καταδικάσουν. Έκαναν τους πιστούς να χάσουν τη σωτηρία του Κυρίου, τους μετέτρεψαν σε νεκρικά αντικείμενα και θύματα. Όταν ο Κύριος Ιησούς τούς καταδίκασε και τους καταράστηκε, είπε: «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν» (Ματθ. 23:13). «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών» (Ματθ. 23:15). Έτσι, μπορούμε να δούμε πως οι Φαρισαίοι ήταν υποκριτές που αντιστάθηκαν στον Θεό και Τον βλασφήμησαν, αντίχριστοι που ήταν εχθροί του Θεού. Ήταν μια σατανική ομάδα που καταβρόχθιζε ψυχές ανθρώπων και τους παρέσυρε στην κόλαση. Ο Κύριος Ιησούς αποκήρυξε τους Φαρισαίους με τα «Επτά Ουαί» λόγω της κακής τους συμπεριφοράς. Αυτό δείχνει την αγιοσύνη και τη δίκαιη διάθεση του Θεού, που δεν μπορεί να υβριστεί.

Τώρα έχουμε την ευθυκρισία να δούμε την υποκριτική ουσία των Φαρισαίων. Ας δούμε λοιπόν τους σύγχρονους πάστορες και πρεσβύτερους. Ερμηνεύουν μόνο βιβλικές γνώσεις και θεολογικές θεωρίες. Κάνουν μόνο θρησκευτικές τελετές και ακολουθούν κανόνες. Δεν κάνουν πράξη τον λόγο του Θεού ούτε εφαρμόζουν τις εντολές Του. Είναι ίδιοι με τους Φαρισαίους. Yπηρετoύν τον Θεό ενώ ταυτόχρονα Του αντιστέκονται. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (Ματθ. 22:37-39). Όσοι αγαπούν τον Θεό πρέπει να κάνουν πράξη τα λόγια Του και να σκέφτονται το θέλημά Του. Πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις ζωές των αδελφών τους. Οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι τώρα, αντιμετωπίζουν έρημες εκκλησίες και τη μειωμένη πίστη και αγάπη των πιστών. Δεν βρίσκουν το ζων ύδωρ της ζωής για τους πιστούς. Όταν έρχεται ο Παντοδύναμος Θεός για να εκφράσει την αλήθεια και να δώσει ζωή, εκείνοι το απορρίπτουν. Δεν το μελετούν ούτε το ασπάζονται. Συνεχώς του αντιστέκονται και το καταδικάζουν, εμποδίζοντας τους πιστούς να αναζητήσουν την αληθινή οδό. Δεν επιτρέπουν στους πιστούς να επικοινωνούν με άτομα της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού ούτε να διαβάζουν τα λόγια Του. Και το χειρότερο, καταριούνται τα αδέλφια που διαδίδουν το ευαγγέλιο της βασιλείας Του ή τους επιτίθενται. Μέχρι και την αστυνομία καλούν να τους συλλάβει. Δεν πράττουν το κακό και δεν αντιστέκονται στον Θεό με όσα κάνουν; Σε τι διαφέρουν οι πράξεις τους από την αντίσταση των Φαρισαίων στον Κύριο Ιησού και την καταδίκη Του; Για να προστατέψουν τις θέσεις και το εισόδημά τους, οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι εμποδίζουν τους πιστούς να δεχτούν τη σωτηρία του Θεού τις έσχατες ημέρες. Μήπως οδηγούν τους ανθρώπους στην κόλαση; Μήπως είναι οι κακοί υπηρέτες για τους οποίους μίλησε ο Κύριος Ιησούς; Μήπως είναι οι σύγχρονοι Φαρισαίοι;

Οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι σίγουρα δεν είναι αληθινοί πιστοί και υπηρέτες του Θεού. Διαρκώς προδίδουν τα λόγια του Κυρίου, εγκαταλείπουν τις εντολές Του και γίνονται εχθροί Του. Ο Κύριος Ιησούς είπε πως μόνο σε όσους ακολουθούν το θέλημα του ουράνιου Πατέρα θα επιτρέπεται η είσοδος στη βασιλεία Του. Όμως οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι λένε πως, αφού οι άνθρωποι δικαιωθούν λόγω πίστης και σωθούν από τη χάρη, θα εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Μήπως προδίδουν τα λόγια του Κυρίου και μιλούν σε πλήρη αντίθεση με Αυτόν; Ο Κύριος Ιησούς απαίτησε: «ας ήναι ο λόγος σας Ναι ναι, Ου, ού» (Ματθ. 5:37). Όμως, οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι διαδίδουν ψεύδη, καταδικάζουν και βλασφημούν τον Παντοδύναμο θεό. Γίνονται ψευδομάρτυρες και δυσφημούν την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Ο Κύριος Ιησούς είπε ξεκάθαρα: «όστις δέχεται όντινα πέμψω, εμέ δέχεται» (Ιωάν. 13:20). Οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι δεν επιτρέπουν στους πιστούς να δέχονται αδέλφια που διαδίδουν το ευαγγέλιο της βασιλείας. Όποιος τους δέχεται αποπέμπεται από την εκκλησία. Ο Κύριος Ιησούς απαιτεί οι άνθρωποι να είναι φρόνιμες παρθένες, να ακούν τη φωνή του νυμφίου και να Τον υποδέχονται. Όμως, όταν οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι ακούν ότι κάποιος έγινε μάρτυρας της επιστροφής του Κυρίου Ιησού, τον κρίνουν και τον καταδικάζουν χωρίς καν να εξετάσουν. Δεν ξέρω ποια πρόταση από τα λόγια του Κυρίου κάνουν πράξη οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι. Αν οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι πίστευαν αλήθεια στον Θεό, αν σέβονταν καθόλου τον Θεό, δεν θα διέδιδαν τέτοια ψεύδη ούτε θα καταδίκαζαν τον Παντοδύναμο Θεό ούτε θα Του αντιστέκονταν. Αυτό είναι αλήθεια. Οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι είναι οι σύγχρονοι Φαρισαίοι. Αυτό είναι σωστό!

Απόσπασμα από το Απαντήσεις σε Ερωτήσεις για το σενάριο

Εκείνη την εποχή, οι Εβραίοι Φαρισαίοι εξηγούσαν συχνά τις γραφές και προσεύχονταν για τους πιστούς στις συναγωγές. Κι εκείνοι δεν φαίνονταν πολύ ευσεβείς στους ανθρώπους; Τότε γιατί ο Κύριος Ιησούς εξέθεσε και καταράστηκε τους Φαρισαίους, λέγοντας «ουαί» στους υποκριτές Φαρισαίους; Γίνεται να τους αδίκησε ο Κύριος Ιησούς; Δεν πιστεύουμε ότι ο λόγος του Κυρίου Ιησού αποτελεί την αλήθεια; Υποπτευόμαστε ότι ο Κύριος Ιησούς έκανε κάτι λάθος; Η διάκριση για το εάν οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι είναι υποκριτές Φαρισαίοι και αντίχριστοι ή όχι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί βλέποντάς μόνο πώς φέρονται στους ανθρώπους εξωτερικά. Το βασικό που πρέπει να δούμε είναι πώς αντιμετωπίζουν τον Κύριο και την αλήθεια. Εξωτερικά μπορεί να δείχνουν αγάπη προς τους πιστούς, έχουν όμως αγάπη προς τον Κύριο; Εάν αγαπούν τους ανθρώπους πολύ αλλά είναι γεμάτοι πλήξη και μίσος για τον Κύριο και την αλήθεια και κρίνουν και καταδικάζουν τον Χριστό των εσχάτων ημερών —τον Παντοδύναμο Θεό, δεν είναι τότε υποκριτές Φαρισαίοι; Δεν είναι αντίχριστοι; Φαίνεται εξωτερικά ότι κηρύττουν και εργάζονται σκληρά, αλλά αν το κάνουν για να στεφανώνονται και να ανταμείβονται, δείχνει αυτό υπακοή και πίστη στον Κύριο; Για να ξεχωρίσουμε αν κάποιος είναι υποκριτής, πρέπει να κοιτάξουμε κυρίως την καρδιά του και τις προθέσεις του. Αυτό είναι το σημαντικότερο για να το ξεχωρίσουμε. Ο Θεός εξετάζει τις καρδιές των ανθρώπων. Για να δούμε λοιπόν αν ένας άνθρωπος αγαπάει πραγματικά και υπακούει τον Κύριο, το βασικό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι αν κάνει πράξη και τηρεί τον λόγο και τις εντολές Του, και επιπλέον να κοιτάξουμε αν δοξάζει τον Κύριο Ιησού και γίνεται μάρτυρας για τον Κύριο Ιησού, και αν ακολουθεί το θέλημα του Θεού. Βλέπουμε ότι οι Φαρισαίοι εξηγούσαν συχνά τις Γραφές στους ανθρώπους στις συναγωγές, τηρούσαν τους κανόνες της Βίβλου στα πάντα και έδειχναν αγάπη προς τους ανθρώπους. Αλλά στην πραγματικότητα, όλα όσα έκαναν δεν έκαναν πράξη τον λόγο του Θεού ούτε τηρούσαν τις εντολές Του, αλλά γίνονταν για να φανούν στους ανθρώπους. Όπως ακριβώς είπε και ο Κύριος Ιησούς όταν τους αποκάλυψε: «Πράττουσι δε πάντα τα έργα αυτών διά να βλέπωνται υπό των ανθρώπων.Και πλατύνουσι τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ιματίων αυτών» (Ματθ. 23:5). Στέκονταν μάλιστα επίτηδες στις συναγωγές και στις γωνίες των δρόμων για να κάνουν μεγάλες προσευχές. Στη διάρκεια της νηστείας, έκαναν σκόπιμα τους πολύ θλιμμένους, για να βλέπει ο κόσμος ότι νήστευαν. Έκαναν σκόπιμα καλές πράξεις στους δρόμους, για να τις βλέπουν όλοι. Συνέχισαν να τηρούν αρχαίες παραδόσεις και θρησκευτικές τελετές όπως να μην τρώνε αν δεν είχαν πλύνει καλά τα χέρια τους… Για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους, ώστε να τους στηρίζουν και να τους λατρεύουν, οι Φαρισαίοι αναδείκνυαν σε σημαντικά ζητήματα πράγματα ασήμαντα, για να κρυφτούν, και καθοδηγούσαν τους ανθρώπους σε θρησκευτική λατρεία, ύμνους και δοξολογίες ή διατηρούσαν κάποιες παραδόσεις των προγόνων, αλλά δεν οδήγησαν τους ανθρώπους να κάνουν πράξη τον λόγο του Θεού, να τηρούν τις εντολές Του και να εισέλθουν στην πραγματικότητα της αλήθειας. Επιπλέον, δεν οδήγησαν τους ανθρώπους να κάνουν πράξη την αλήθεια και να υπακούν και να λατρεύουν τον Θεό. Το μόνο που έκαναν ήταν κάποιες ενέργειες προς τα έξω για να μπερδεύουν και να εξαπατούν τους πιστούς! Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε για να κηρύξει και να επιτελέσει το έργο Του, αυτοί οι Φαρισαίοι που παρίσταναν τους ευσεβείς, για να προστατεύσουν τη θέση και το εισόδημά τους, εγκατέλειψαν ανοικτά τους νόμους και τις εντολές του Θεού, με πρόσχημα την «υπεράσπιση της Βίβλου». Δημιούργησαν φήμες, έγιναν ψευδομάρτυρες και καταδίκασαν μανιασμένα και παγίδευσαν τον Κύριο Ιησού, κάνοντας ό,τι μπορούσαν για να εμποδίσουν τους πιστούς να ακολουθήσουν τον Κύριο Ιησού. Στο τέλος, συνωμότησαν και με τα άτομα στην εξουσία για να σταυρώσουν τον Κύριο Ιησού! Αντίστοιχα, η υποκριτική ουσία των Φαρισαίων που μισούσαν την αλήθεια, αποκαλύφθηκε πλήρως. Η αντίχριστη ουσία τους αποκαλύφθηκε πλήρως. Αυτό δείχνει ότι η ουσία των Φαρισαίων ήταν υποκριτική, δόλια, απατηλή και κακόβουλη. Ήταν ψεύτικοι ποιμένες που εγκατέλειψαν τον δρόμο του Θεού, εξαπάτησαν και παγίδευσαν τους ανθρώπους! Εξαπάτησαν και δέσμευσαν τους πιστούς, ελέγχοντας τον θρησκευτικό κόσμο για να αντιταχθεί στον Θεό, αρνούμενοι μανιασμένα, καταδικάζοντας και μισώντας τον ενσαρκωμένο Χριστό. Αυτό αρκεί για να αποδειχθεί ότι αυτοί ήταν οι αντίχριστοι που ήθελαν να δημιουργήσουν τη δική τους ανεξάρτητη βασιλεία!

Τώρα βλέπουμε ξεκάθαρα τις διάφορες εκφράσεις της υποκρισίας των Φαρισαίων και αν τους συγκρίνουμε με τους σημερινούς θρησκευτικούς πάστορες και πρεσβύτερους, δεν ανακαλύπτουμε ότι κι αυτοί είναι ακριβώς σαν τους Φαρισαίους κι ότι είναι όλοι τους άνθρωποι που δεν κάνουν πράξη τον λόγο του Κυρίου ούτε τηρούν τις εντολές Του και επιπλέον δεν δοξάζουν τον Κύριο και δεν γίνονται μάρτυρες για Αυτόν; Είναι άνθρωποι που πιστεύουν μόνο τυφλά στη Βίβλο, τη λατρεύουν και τη δοξάζουν. Τηρούν διάφορες θρησκευτικές τελετές, όπως τις τακτικές λειτουργίες, τον όρθρο, τη λήψη του άρτου, τη συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία και ούτω καθεξής. Μιλούν μόνο στους ανθρώπους λέγοντάς τους να έχουν ταπεινότητα, υπομονή, ευσέβεια και αγάπη, αλλά δεν αγαπούν τον Θεό στις καρδιές τους και επιπλέον δεν υπακούν τον Θεό και δεν έχουν καθόλου μια καρδιά που έχει φόβο Θεού. Το έργο και το κήρυγμά τους εστιάζουν μόνο στην τήρηση και την επεξήγηση των γνώσεων της Βίβλου και των θεολογικών θεωριών. Αλλά σε ό,τι αφορά το πώς θα κάνουμε πράξη και θα βιώσουμε τον λόγο του Κυρίου, πώς θα τηρήσουμε τις εντολές του Κυρίου και πώς θα διαδώσουμε και θα μαρτυρήσουμε τον λόγο του Κυρίου, πώς οι άνθρωποι πρέπει να ακολουθούν το θέλημα του ουράνιου Πατέρα, πώς να αγαπούν πραγματικά τον Θεό, να Τον υπακούν και να Τον λατρεύουν, και όλα αυτά τα διάφορα πράγματα που ο Κύριος Ιησούς ζητάει από την ανθρωπότητα, δεν αναζητούν, δεν ερευνούν και δεν διαπιστώνουν τις προθέσεις του Κυρίου και επιπλέον δεν οδηγούν τους ανθρώπους να κάνουν πράξη ή να συμμορφώνονται. Ο λόγος που πάνε από εδώ και από εκεί και κηρύττουν τις γνώσεις της Βίβλου και τη θεολογική θεωρία είναι για να κάνουν επίδειξη, να αναδειχθούν και να κάνουν τους ανθρώπους να τους σέβονται και να τους λατρεύουν. Επομένως, όταν ήρθε ο Παντοδύναμος Θεός για να εκφράσει αλήθειες και να επιτελέσει το έργο της κρίσεώς Του των εσχάτων ημερών, αυτοί οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι, για να αποκτήσουν μόνιμη δύναμη στον θρησκευτικό κόσμο και λόγω της φιλοδοξίας τους να ελέγχουν τους πιστούς και να δημιουργήσουν τη δική τους, ανεξάρτητη βασιλεία, παραβίασαν ανοικτά τον λόγο του Κυρίου Ιησού, δημιουργώντας φήμες, κρίνοντας, βλασφημώντας τον Παντοδύναμο Θεό και κάνοντάς Του επίθεση, κάνοντας ό,τι μπορούσαν για να εμποδίσουν τους πιστούς να αναζητούν και να ερευνούν την αληθινή οδό. Για παράδειγμα, ο Κύριος Ιησούς δίδαξε τους ανθρώπους να είναι φρόνιμες παρθένες: Όταν ακούν κάποιον να φωνάζει «Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται», θα ’πρεπε να βγουν για να Τον υποδεχθούν. Όταν όμως οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι έμαθαν τα νέα για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου Ιησού, αντίθετα, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να σφραγίσουν την εκκλησία και να εμποδίσουν τους πιστούς να αναζητήσουν και να ερευνήσουν την αληθινή οδό! Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν», έκαναν τους πιστούς να δυσφημούν και να χτυπούν τους αδερφούς και τις αδερφές που μαρτυρούν για το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών. Ο Κύριος Ιησούς ζήτησε από τον άνθρωπο να μη λέει ψέματα, να μην ψευδομαρτυρεί, αλλά οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι επινόησαν έναν σωρό ψέματα για να δυσφημήσουν τον Παντοδύναμο Θεό, και συνωμότησαν και με το δαιμονικό ΚΚΚ για να αντισταθούν στο έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών, να το καταδικάσουν και να αμαυρώσουν την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού… Από αυτό βλέπουμε ότι όσα έχουν πει και κάνει οι θρησκευτικοί πάστορες και οι πρεσβύτεροι παραβιάζουν πλήρως τη διδασκαλία του Κυρίου. Είναι όπως οι υποκριτές Φαρισαίοι. Είναι όλοι άνθρωποι που ηγούνται τυφλά, αντισ τέκονται στον Θεό και εξαπατούν τους ανθρώπους.

Ας διαβάσουμε ένα χωρίο από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν αναζητούν την υπακοή στον Θεό, μέσα από την πίστη τους εναντιώνονται στον Θεό. Ο Θεός ζητάει από τους ανθρώπους να αναζητούν την αλήθεια, να διψούν για τον λόγο του Θεού και να τρώνε και να πίνουν τον λόγο του Θεού και να τον κάνουν πράξη, ώστε να επιτύχουν την υπακοή στον Θεό. Εάν τα κίνητρά σου είναι πραγματικά τέτοια, τότε ο Θεός σίγουρα θα σε επαινέσει και σίγουρα θα είναι ευγενικός απέναντι σου. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό και κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει. Εάν τα κίνητρά σου δεν είναι προς χάρη της υπακοής στον Θεό και έχεις άλλους σκοπούς, τότε όλα όσα λες και κάνεις —οι προσευχές σου ενώπιον του Θεού, ακόμη και κάθε πράξη σου— θα είναι σε αντίθεση με τον Θεό. Μπορεί να είσαι γλυκομίλητος και ευγενής, κάθε μία πράξη και έκφρασή σου μπορεί να φαίνεται σωστή, ίσως δείχνεις υπάκουος, αλλά όταν πρόκειται για τα κίνητρά σου και τις απόψεις σου για την πίστη στον Θεό, ό,τι κάνεις είναι μοχθηρό και αντιτίθεται στον Θεό. Οι άνθρωποι που εμφανίζονται τόσο υπάκουοι σαν πρόβατα, αλλά οι καρδιές τους υποκρύπτουν κακές προθέσεις, είναι λύκοι με προβιά προβάτου, προσβάλλουν άμεσα τον Θεό και ο Θεός δεν θα χαριστεί σε κανέναν από αυτούς. Το Άγιο Πνεύμα θα αποκαλύψει τον καθένα από αυτούς, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να δουν ότι ο κάθε ένας από εκείνους που είναι υποκριτές σίγουρα θα γίνει απεχθής και θα απορριφθεί από το Άγιο Πνεύμα. Μην ανησυχείς: ο Θεός θα αντιμετωπίσει και θα αποφασίσει για κάθε έναν από αυτούς στην ώρα του» («Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Αυτοί οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι φαίνονται ταπεινοί, υπομονετικοί και γεμάτη αγάπη εξωτερικά, αλλά οι καρδιές τους είναι γεμάτες προδοσία, εξαπάτηση και κακία. Με πρόσχημα ότι «υπερασπίζονται την αληθινή οδό και προστατεύουν το ποίμνιο», αντιστέκονται ανοιχτά στον Παντοδύναμο Θεό και Τον καταδικάζουν και σχεδιάζουν να ελέγξουν τους πιστούς, για να αποκτήσουν μόνιμη δύναμη στον θρησκευτικό κόσμο και να φτιάξουν τη δική τους, ανεξάρτητη βασιλεία. Αυτοί οι υποκριτές Φαρισαίοι που μισούν την αλήθεια και τον Θεό είναι ακριβώς η ομάδα των επίμονων αντίχριστων που αντιτίθενται στον Θεό και αποκαλύπτονται από το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών. Όλοι όσοι πιστεύουν αληθινά στον Θεό πρέπει να μάθουν να διακρίνουν την υποκριτική ουσία και τη σατανική, αντίχριστη φύση τους. Μην εξαπατάστε, μην μπερδεύεστε, μην παγιδεύεστε και μην ελέγχεστε πια απ’ αυτούς. Πρέπει να αναζητάτε και να ερευνάτε την αληθινή οδό, να αποδεχθείτε το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών, και να επιστρέψετε ενώπιον του θρόνου του Θεού!

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Προηγούμενο: Ερώτηση 31: Γίνεστε μάρτυρες ότι τα λόγια που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» είναι οι ομιλίες που προέρχονται από το ίδιο το στόμα του Θεού, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι αποτελούν λόγια κάποιου που έχει διαφωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω είναι, ποια ακριβώς είναι η διαφορά μεταξύ των λόγων που εκφράζει ο Θεός ενσαρκωμένος και των λόγων που είπε κάποιος που έχει διαφωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα;

Επόμενο: Ερώτηση 33: Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε για να επιτελέσει το έργο Του, οι Ιουδαίοι Φαρισαίοι Τον αψήφησαν άγρια και Τον καταδίκασαν, και Τον σταύρωσαν. Τώρα που ο Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών έχει έλθει για να επιτελέσει το έργο Του, οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι Τον αψηφούν, κι αυτοί, άγρια και Τον καταδικάζουν, σταυρώνοντας τον Θεό εκ νέου. Γιατί οι Ιουδαίοι Φαρισαίοι και οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι μισούν τόσο την αλήθεια, καθιστώντας, έτσι, εαυτούς εχθρούς του Χριστού; Ποια ακριβώς είναι η φύση και η ουσία τους;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

3. Ο θρησκευτικός κόσμος νομίζει πως πίστη στον Θεό σημαίνει πίστη στη Βίβλο, και πως η αναχώρηση από τη Βίβλο δεν είναι πίστη στον Θεό· αυτή η κατανόηση είναι λανθασμένη

Σχετικά λόγια του Θεού:Για πολλά χρόνια, το παραδοσιακό μέσο της πίστης των ανθρώπων (του χριστιανισμού, μίας εκ των τριών μεγάλων...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο