Ερώτηση 38: Τα τελευταία χρόνια, τα διάφορα δόγματα εντός του θρησκευτικού κόσμου καθίστανται όλο και πιο ζοφερά· οι άνθρωποι έχουν χάσει την πίστη και την αγάπη που είχαν κάποτε, και έχουν γίνει όλο και πιο αρνητικοί και αδύναμοι. Επίσης, όλοι μας έχουμε νιώσει τον μαρασμό του πνεύματος, ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο να κηρύξουμε και ότι, όλοι μας, έχουμε απωλέσει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε γιατί ολόκληρος ο θρησκευτικός κόσμος είναι τόσο ζοφερός; Μήπως ο Θεός όντως τον απεχθάνεται; Μήπως ο Θεός όντως τον έχει παραμερίσει; Πώς θα πρέπει να κατανοήσουμε τα λόγια της καταδίκης του Θεού για τον θρησκευτικό κόσμο μέσα στο Βιβλίο της Αποκάλυψης;

Απαντήση:

Τώρα, όλος ο κόσμος της θρησκείας αντιμετωπίζει μια ευρέως διαδεδομένη ερήμωση, δεν έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος και η πίστη και η αγάπη πολλών ανθρώπων έχουν ψυχρανθεί. Αυτό έχει γίνει ήδη ένα αποδεκτό γεγονός. Το ποια είναι ακριβώς η κύρια αιτία της ερήμωσης των θρησκευτικών κύκλων είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να καταλάβουμε καλά όλοι μας. Πρώτα, ας δούμε για μια στιγμή γιατί είχαν ερημώσει οι ναοί κατά τις τελευταίες ημέρες της Εποχής του Νόμου, και τότε θα μπορέσουμε να καταλάβουμε εκτενώς την αιτία της ερήμωσης του κόσμου της θρησκείας κατά τις έσχατες ημέρες. Κατά τις τελευταίες ημέρες της Εποχής του Νόμου, οι Iουδαίοι ηγέτες δεν τηρούσαν τις εντολές του Θεού. Βάδιζαν στον δικό τους μονοπάτι και πήγαιναν ενάντια στον Θεό. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την ερήμωση των ναών. Ο Κύριος Ιησούς εξέθεσε και επέπληξε τους Φαρισαίους, λέγοντας: «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω και σεις έξωθεν μεν φαίνεσθε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν όμως είσθε πλήρεις υποκρίσεως και ανομίας» (Ματθ. 23:27-28).

«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί· διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων, και λέγετε· Εάν ήμεθα εν ταις ημέραις των πατέρων ημών, δεν ηθέλομεν είσθαι συγκοινωνοί αυτών εν τω αίματι των προφητών. Ώστε μαρτυρείτε εις εαυτούς ότι είσθε υιοί των φονευσάντων τους προφήτας. Αναπληρώσατε και σεις το μέτρον των πατέρων σας. Όφεις, γεννήματα εχιδνών· πως θέλετε φύγει από της καταδίκης της γεέννης; Διά τούτο ιδού, εγώ αποστέλλω προς εσάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει, και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν ταις συναγωγαίς σας και διώξει από πόλεως εις πόλιν, διά να έλθη εφ’ υμάς παν αίμα δίκαιον εκχυνόμενον επί της γης από του αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου υιού Βαραχίου, τον οποίον εφονεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου.. Αληθώς σας λέγω, Πάντα ταύτα θέλουσιν ελθεί επί την γενεάν ταύτην» (Ματθ. 23:29-36).

«Ότι καλώς προεφήτευσεν ο Ησαΐας περί υμών των υποκριτών, ως είναι γεγραμμένον· Ούτος ο λαός διά των χειλέων με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ’ εμού. Εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Διότι αφήσαντες την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων, πλύματα ξεστών και ποτηρίων, και άλλα παρόμοια τοιαύτα πολλά κάμνετε. Και έλεγε προς αυτούς· Καλώς αθετείτε την εντολήν του Θεού, διά να φυλάττητε την παράδοσίν σας» (Μάρκ. 7:6-9).

Μπορεί να φανεί ξεκάθαρα από τα λόγια του Κυρίου Ιησού που εξέθεσαν τους Φαρισαίους ότι όσα έκαναν οι Ιουδαίοι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι αψηφούσαν τον Θεό και πήγαιναν εναντίον Του. Παραβίαζαν τους νόμους και τις εντολές του Θεού και τηρούσαν μόνο τις θρησκευτικές παραδόσεις. Αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι με τον τρόπο που υπηρετούσαν τον Θεό, στην ουσία Τον αψηφούσαν και πήγαιναν ενάντια στο θέλημά Του. Ειδικά κατά το διάστημα της φανέρωσης και του έργου του Κυρίου Ιησού, Τον καταδίκαζαν και Τον αψηφούσαν με άγριο τρόπο, και η φύση και η ουσία τους εκτέθηκαν πλήρως. Μπορεί, συνεπώς, να γίνει εμφανές ότι η κύρια αιτία που οδήγησε στην ερήμωση του Ιουδαϊσμού ήταν ότι οι Ιουδαίοι αρχιερείς, γραμματείς και Φαρισαίοι αψηφούσαν τον Θεό και πήγαιναν εναντίον Του. Μια άλλη αιτία ήταν ότι το έργο του Θεού είχε ήδη αλλάξει. Ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς είχε ξεκινήσει το έργο της λύτρωσης κατά την Εποχή της Χάριτος έξω από τους ναούς. Δηλαδή, το έργο του Θεού προχωρούσε ακάθεκτο επάνω στα θεμέλια του έργου που έγινε κατά την Εποχή του Νόμου, και ο πυρήνας του έργου του Θεού μετέβη στο έργο της λύτρωσης κατά την Εποχή της Χάριτος. Η έναρξη του έργου της λύτρωσης από τον Κύριο Ιησού σήμανε την έναρξη της Εποχής της Χάριτος και τη λήξη της Εποχής του Νόμου. Μόνο όσοι δέχθηκαν τον Κύριο Ιησού είχαν το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα τους και την καθοδήγηση του Κυρίου, ενώ εκείνοι που παρέμειναν στους ναούς, εκείνοι που απέρριψαν τον Κύριο Ιησού, που Τον αψήφησαν και Τον καταδίκασαν, όπως ήταν φυσικό, εγκαταλείφθηκαν από το έργο του Θεού, έπεσαν στο σκοτάδι και υπέστησαν τις κατάρες και την τιμωρία του Θεού. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η ερήμωση του κόσμου της θρησκείας κατά την Εποχή του Νόμου προκλήθηκε αναμφίβολα από τον άνθρωπο και οφειλόταν εξ ολοκλήρου στο γεγονός ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες είχαν παρεκκλίνει από την οδό του Κυρίου, δεν τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου, πήγαιναν ενάντια στο θέλημα του Θεού και τάχθηκαν εναντίον του Θεού. Αν οι Ιουδαίοι ηγέτες ήταν ικανοί να παραμείνουν στην οδό του Κυρίου και να τηρούν τις εντολές του Κυρίου, θα πήγαινε ο Κύριος Ιησούς στην ερημιά για να κηρύξει και να εργαστεί; Θα πήγαινε και πάλι στους άπιστους για να αναζητήσει εκείνους που θα ακολουθούσαν τον Θεό; Φυσικά και όχι. Ο Κύριος Ιησούς θα πήγαινε σίγουρα πρώτα στους ναούς και στις συναγωγές για να κηρύξει, να εμφανιστεί στους ανθρώπους και να κάνει το έργο Του. Γιατί, λοιπόν, δεν το έκανε αυτό ο Κύριος Ιησούς; Προφανώς, επειδή όσοι ήταν στους ναούς και στις συναγωγές δεν αποδέχθηκαν τον Κύριο Ιησού· αντιθέτως, Τον καταδίκασαν και Τον αψήφησαν, πηγαίνοντας ακόμα και οπουδήποτε για να προσπαθήσουν να Τον συλλάβουν. Εξαιτίας αυτού, ο Κύριος Ιησούς δεν είχε άλλη επιλογή από το να πάει στην ερημιά για να κηρύξει και να εργαστεί, και να πάει στους άπιστους για να αναζητήσει ποιος θα Τον ακολουθούσε. Οι ευφυείς άνθρωποι μπορούν να το δουν ξεκάθαρα αυτό το γεγονός.

Τώρα που καταλαβαίνουμε ποια είναι η αιτία για την ερήμωση του κόσμου της θρησκείας κατά τις ύστερες ημέρες της Εποχής του Νόμου, ας εξετάσουμε την αιτία για την ερήμωση του κόσμου της θρησκείας κατά τις έσχατες ημέρες. Μπορούμε όλοι να δούμε ότι οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι του κόσμου της θρησκείας κατά τις έσχατες ημέρες έχουν ως προτεραιότητα μέσα στις εκκλησίες το κήρυγμα της γνώσης της Βίβλου και τις θεολογικές θεωρίες. Χρησιμοποιούν συχνά ερμηνείες της Αγίας Γραφής για να κορδώνονται και να επιδεικνύονται, ώστε να τους λατρεύουν οι άλλοι, και δεν ακολουθούν τα λόγια ή τις εντολές του Κυρίου Ιησού και δεν τηρούν την οδό του Κυρίου. Σπανίως κηρύττουν για την είσοδο στη ζωή και ποτέ δεν οδηγούν τους ανθρώπους για να κάνουν πράξη ή να βιώσουν τα λόγια του Κυρίου, με τρόπο που θα τους έδινε μια κατανόηση της αλήθειας και γνώση του Κυρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλοι οι πιστοί των θρησκευτικών κύκλων να παρεκκλίνουν από την οδό του Κυρίου. Μπορεί να πίστευαν στον Κύριο ακόμα και για πολλά χρόνια, όμως το μόνο που καταλαβαίνουν είναι οι γνώσεις από τη Βίβλο και οι θεολογικές θεωρίες· δεν έχουν καμία γνώση για τον Κύριο και δεν δείχνουν καμία ευλάβεια ή υπακοή απέναντί Του. Έχουν παρεκκλίνει εντελώς από τα λόγια του Κυρίου και έχουν γίνει άνθρωποι που πιστεύουν στον Κύριο, αλλά δεν Τον γνωρίζουν, και είναι ικανοί να αψηφούν και να προδίδουν τον Κύριο. Από αυτό μπορεί να γίνει εμφανές ότι οι ηγέτες του κόσμου της θρησκείας έχουν παρεκκλίνει εντελώς από την οδό του Κυρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και τις ευλογίες του Θεού. Μπορεί να ειπωθεί ότι αυτή είναι η κύρια αιτία για την ερήμωση του κόσμου της θρησκείας. Μια άλλη αιτία είναι ότι το έργο του Θεού έχει αλλάξει και ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει ως ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός, επιτελεί το έργο της κρίσεως, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, το οποίο βασίζεται στα θεμέλια που έθεσε το έργο της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού. Έχει εγκαθιδρύσει την Εποχή της Βασιλείας και έχει βάλει τέλος στην Εποχή της Χάριτος. Ο πυρήνας του έργου του Αγίου Πνεύματος έχει μεταφερθεί στο έργο της κρίσεως του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, και μόνο εκείνοι που αποδέχονται τον Παντοδύναμο Θεό θα έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και θα μπορέσουν να απολαύσουν την παροχή του ζωντανού νερού της ζωής, το οποίο αναβλύζει από τον θρόνο. Εκείνοι που δεν μπορούν να συμβαδίσουν με το τωρινό έργο του Θεού και αρνούνται να δεχθούν τον Παντοδύναμο Θεό έχουν χάσει το έργο του Αγίου Πνεύματος και έχουν πέσει στο σκοτάδι. Ειδικά οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι του κόσμου της θρησκείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών, όχι μόνο δεν το αναζητούν ή δεν το διερευνούν, αλλά αψηφούν και καταδικάζουν αγρίως τον Θεό, διασπείρουν κάθε είδους φήμες και αναλήθειες για να εξαπατήσουν και να ελέγξουν τους πιστούς, και εμποδίζουν τους ανθρώπους στην αναζήτηση και τη διερεύνηση της αληθινής οδού. Έχουν από καιρό ενοχλήσει τη διάθεση του Θεού και έχουν κερδίσει το μίσος και τις κατάρες του Θεού, οπότε, πώς θα ήταν δυνατόν να μην τους απαρνηθεί και να μην τους εξαλείψει ο Θεός; Έχουμε δει τώρα ότι μετά την εμφάνιση των τεσσάρων ματωμένων φεγγαριών, οι μεγάλες συμφορές θα είναι προ των πυλών. Όλοι εκείνοι που δεν έχουν αποδεχτεί τον Παντοδύναμο Θεό θα υποστούν σίγουρα καταστροφή και εν μέσω αυτής θα υποφέρουν από την παίδευση και τον εξευγενισμό, ενώ εκείνοι που έχουν αποδεχτεί τον Παντοδύναμο Θεό θα αρπαγούν πριν από τις συμφορές. Όσοι δεν έχουν αποδεχτεί τον Παντοδύναμο Θεό μπορούν μόνο να υποστούν τις συμφορές και να περιμένουν να αρπαγούν μετά από τις συμφορές. Ο Κύριος δεν θα απαρνηθεί και δεν θα εξαλείψει τέτοιου είδους ανθρώπoυς; Μετά από τη συμφορά, πόσοι άνθρωποι θα έχουν μείνει για να αρπαγούν; Τώρα, σχεδόν ολόκληρος ο κόσμος της θρησκείας βρίσκεται υπό τον έλεγχο αυτής της συμμορίας των παστόρων και των ηγετών, οι οποίοι μισούν την αλήθεια και βάλλονται κατά του Θεού, οπότε, πώς θα μπορούσε να αποκτήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα σε αυτή την κατάσταση; Και πώς θα μπορούσε να είχε αποφύγει την ερήμωση; Αυτή είναι η θεμελιώδης αιτία για την ερήμωση του κόσμου της θρησκείας.

Καταλαβαίνουμε τώρα την κύρια αιτία για την ερήμωση του κόσμου της θρησκείας, η οποία είναι ότι οι ηγέτες του κόσμου της θρησκείας δεν ακολουθούν τα λόγια του Κυρίου και, αντιθέτως, έχουν παρεκκλίνει από την οδό Του, δεν τηρούν τις εντολές Του, έχουν παραβιάσει πλήρως το θέλημα του Θεού και έχουν γίνει άνθρωποι που αψηφούν τον Θεό. Δεύτερον, καθότι οι ηγέτες του κόσμου της θρησκείας έχουν γίνει άνθρωποι που αψηφούν τον Θεό και κανένας από αυτούς δεν μπορεί να δεχθεί το έργο του Θεού ή να υπακούσει σ’ αυτό, ο Θεός έχει αλλάξει το έργο Του και ο κόσμος της θρησκείας έχει χάσει το έργο του Αγίου Πνεύματος και έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Γιατί, όταν ο Κύριος Ιησούς επιτελούσε το έργο Του εκείνον τον καιρό, δεν κήρυττε μέσα στους ναούς; Ο λόγος ήταν ότι όλοι οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι μέσα στους ναούς ήταν άνθρωποι που αψηφούσαν τον Κύριο. Αν ο Κύριος Ιησούς είχε εισέλθει στους ναούς, απλώς θα Τον παραμέριζαν και θα Τον καταδίκαζαν ή θα Τον συνελάμβαναν και θα Τον σταύρωναν αμέσως. Δεν είναι αυτό γεγονός; Αυτός είναι ο κύριος λόγος που ο Θεός άλλαξε το έργο Του. Αν οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι στους ναούς μπορούσαν να συμμορφωθούν με τα λόγια του Κυρίου και να υπηρετήσουν τον Θεό σύμφωνα με το θέλημά Του, πώς θα μπορούσαν να ερημώσουν οι ναοί; Και πώς θα μπορούσε ο Θεός να αλλάξει το έργο Του; Έτσι δεν είναι; Η ερήμωση του κόσμου της θρησκείας εκπληρώνει, επίσης, εξ ολοκλήρου την προφητεία της Βίβλου: «Και εγώ προσέτι εκράτησα την βροχήν από σας, ότε έμενον τρεις μήνες έτι έως του θέρους· και έβρεξα επί μίαν πόλιν και επί άλλην πόλιν δεν έβρεξα· μία μερίς εβράχη και η μερίς, επί την οποίαν δεν έβρεξεν εξηράνθη. Ούτω δύο τρεις πόλεις υπήγαν περιπλανώμεναι εις μίαν πόλιν να πίωσιν ύδωρ και δεν εχορτάσθησαν, και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Ιεχώβα» (Αμώς 4:7-8). «Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Ιεχώβα ο Θεός, και θέλω εξαποστείλει πείναν επί την γήν· ουχί πείναν άρτου ουδέ δίψαν ύδατος, αλλ’ ακροάσεως των λόγων του Ιεχώβα» (Αμώς 8:11). Από αυτά τα δύο εδάφια της Αγίας Γραφής μπορούμε να καταλάβουμε ότι η «μίαν πόλιν» στη φράση «έβρεξα επί μίαν πόλιν» αναφέρεται στην εκκλησία όπου εμφανίζεται ο ενσαρκωμένος Θεός και επιτελεί το έργο Του, ενώ η «άλλην πόλιν» στη φράση «επί άλλην πόλιν δεν έβρεξα» αναφέρεται, φυσικά, στον κόσμο της θρησκείας, ο οποίος δεν δίνει προσοχή στα λόγια του Θεού, δεν ακολουθεί τις εντολές του Θεού και αρνείται, αψηφά και καταδικάζει τη φανέρωση και το έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Ο Θεός εξαποστέλλει λιμό στον κόσμο της θρησκείας, προκειμένου να αναγκάσει εκείνους που βρίσκονται εντός της θρησκείας, και πιστεύουν ειλικρινά στον Θεό και αγαπούν την αλήθεια, να τον εγκαταλείψουν, να αναζητήσουν τα βήματα του έργου του Θεού, να αναζητήσουν τα όσα λέει το Άγιο Πνεύμα σε όλες τις εκκλησίες και να αναζητήσουν τη φανέρωση και το έργο του Θεού. Όλοι εκείνοι που ακούν τη φωνή του Θεού και αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και υπακούν σ’ αυτό, είναι οι φρόνιμες παρθένες και είναι εκείνοι που ανυψώνονται ενώπιον του θρόνου του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι παρευρίσκονται όλοι στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου και απολαμβάνουν τη θρέψη του ζωντανού νερού της ζωής, το οποίο αναβλύζει από τον θρόνο· έχει αποκατασταθεί η αρχική πίστη και αγάπη τους. Εξασκούνται στη βρώση και την πόση των λόγων του Θεού, βιώνουν τα λόγια του Θεού και τα κάνουν πράξη, και θα καταφέρουν να κατανοήσουν την αλήθεια και την είσοδο στην πραγματικότητα. Όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν την αλήθεια και έχουν πραγματική γνώση του Θεού, θα μπορούν να σέβονται και να υπακούν τον Θεό, και μόνο έτσι θα αποκτήσουν μια νέα ζωή από τον Θεό! Ο Θεός απεχθάνεται, απορρίπτει και εξαλείφει όλες αυτές τις θρησκευτικές οργανώσεις ή τα άτομα που δεν αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού και στερούνται του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πέραν πάσας αμφιβολίας! Ας διαβάσουμε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Ο Θεός θα εκπληρώσει το εξής γεγονός: θα κάνει τους ανθρώπους σε ολόκληρο το σύμπαν να έρθουν ενώπιόν Tου και να προσκυνήσουν τον Θεό στη γη, και το έργο Του σε άλλα μέρη θα σταματήσει. Κι έτσι, οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να αναζητήσουν την αληθινή οδό. Θα είναι σαν τον Ιωσήφ: Όλοι έρχονταν σ’ αυτόν για τροφή, υποκλίνονταν σ’ αυτόν, διότι αυτός είχε αγαθά να φάνε. Προκειμένου να αποφύγουν τον λιμό, οι άνθρωποι θα αναγκαστούν ν’ αναζητήσουν την αληθινή οδό. Ολόκληρη η θρησκευτική κοινότητα θα υποφέρει από βαρύ λιμό, και μόνον ο Θεός του σήμερα είναι η πηγή του νερού που δίνει ζωή, που έχει στην κατοχή του την πηγή που ρέει συνεχώς και που παρέχεται για την απόλαυση του ανθρώπου, κι έτσι οι άνθρωποι θα έρθουν και θα εξαρτώνται απ’ Αυτόν» («Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Όλο το έργο του Θεού σε ολόκληρο το σύμπαν έχει εστιάσει σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Όλες οι προσπάθειες Του είναι αφιερωμένες σ’ εσάς και θυσιάστηκε για όλους εσάς. Έχει ανακτήσει και σας έχει δώσει όλο το έργο του Πνεύματος σε ολόκληρο το σύμπαν. Για αυτόν τον λόγο σας λέω πως εσείς είστε οι τυχεροί. Επιπλέον, έχει μεταφέρει τη δόξα Του από τον Ισραήλ, τον εκλεκτό λαό Του, σ’ εσάς, ώστε να καταστήσει πλήρως εμφανή τον σκοπό του σχεδίου Του μέσω της δικής σας ομάδας ανθρώπων. Επομένως, εσείς είστε εκείνοι που θα λάβουν την κληρονομιά του Θεού και, επιπλέον, οι κληρονόμοι της δόξας Του» («Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό όσο φαντάζεται ο άνθρωπος;» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι ο Θεός δεν έχει απορρίψει ποτέ όσους πιστεύουν ειλικρινά σ’ Εκείνον και λαχταρούν τη φανέρωσή Του. Μέσα από την παντοδυναμία και τη σοφία Του, ο Θεός σώζει όσους πιστεύουν ειλικρινά σ’ Εκείνον, ώστε να απαλλαχτούν από τα δεσμά και τον έλεγχο των αντίχριστων και των κακών ανθρώπων του κόσμου της θρησκείας, και τους κάνει να ανυψωθούν ενώπιον του θρόνου του Θεού και να δεχθούν την κρίση, τον εξαγνισμό και την τελείωση μέσα από τα λόγια του Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών επιτελεί το έργο της κρίσεως και εκφράζει ολόκληρη την αλήθεια που εξαγνίζει και σώζει την ανθρωπότητα, ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα νικητών πριν από τις συμφορές, οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι Του καρποί. Αυτό εκπληρώνει την προφητεία από το Βιβλίο της Αποκάλυψης: «Ούτοι είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας· διότι παρθένοι είναι. Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη. Ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον» (Αποκ. 14:4). Αφότου δημιουργηθεί αυτή η ομάδα νικητών από τον Θεό, θα ολοκληρωθεί προσωρινά ένα στάδιο του έργου της κρίσεως, το οποίο ξεκινά από τον οίκο του Θεού και πραγματοποιείται από τον ενσαρκωμένο Θεό. Στη συνέχεια, ο Θεός θα εξαποστείλλει τις μεγάλες συμφορές για να ανταμείψει τους καλούς και να τιμωρήσει τους μοχθηρούς. Εκείνο το διάστημα, όλοι όσοι δεν έχουν αποδεχτεί το έργο της κρίσεως του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, όσοι καταδικάζουν και αψηφούν τον Παντοδύναμο Θεό, θα πέσουν όλοι τους μέσα στις συμφορές και θα υποστούν τον εξευγενισμό από την κρίση και την παίδευση. Μόνο αν εγκαταλείψουμε τη θρησκεία, αν συμβαδίζουμε με τα βήματα του Αρνίου, δεχόμαστε το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και υπακούμε σ’ αυτό, και υποβληθούμε σε κρίση και εξαγνισμό ενώπιον της έδρας του Χριστού, θα μπορέσουμε να τελειωθούμε από τον Θεό για να γίνουμε νικητές. Μόνο τότε θα γλιτώσουμε από τις δοκιμασίες, ενώ όλοι κάτω από τους ουρανούς θα πρέπει να υποστούν δοκιμασίες. Μόνο αυτοί οι νικητές που έχουν δημιουργηθεί από τον Θεό —οι πρώτοι καρποί— έχουν τα προσόντα για να κληρονομήσουν την υπόσχεση και τις ευλογίες του Θεού! Σήμερα έχει ήδη δημιουργηθεί μια ομάδα νικητών στην ηπειρωτική Κίνα, και με τις μεγάλες συμφορές προ των πυλών, όλοι εκείνοι που καταδικάζουν και αψηφούν τον Παντοδύναμο Θεό θα πέσουν μέσα στις συμφορές και θα τιμωρηθούν, χάνοντας για πάντα κάθε ευκαιρία να σωθούν.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Η αντίσταση της θρησκευτικής κοινότητας στον Θεό χρονολογείται τουλάχιστον από το τέλος της Εποχής του Νόμου. Όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε και επιτέλεσε το έργο Του για πρώτη φορά την Εποχή της Χάριτος, οι Φαρισαίοι κι οι αντίχριστοι είχαν ήδη από καιρό τον έλεγχο της θρησκευτικής κοινότητας. Έγιναν το αντίπαλο δέος στο λυτρωτικό έργο του Κυρίου Ιησού. Όταν ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, εμφανίζεται και επιτελεί το έργο Του, η θρησκευτική κοινότητα στέκεται ακόμα εχθρός στο έργο της κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες. Όχι μόνο καταδικάζουν φανατικά και βλασφημούν τον Παντοδύναμο Θεό, συνεργάζονται και με το σατανικό ΚΚΚ για τη δίωξη και την καταπίεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Έχουν διαπράξει ξανά την ειδεχθή αμαρτία της σταύρωσης του Θεού! Όχι μόνο ο Κύριος Ιησούς καταράστηκε τους Φαρισαίους αποκαλύπτοντας το σκότος της θρησκευτικής κοινότητας, μα όταν ο Παντοδύναμος Θεός επιτελεί το έργο Του της κρίσεως τις έσχατες ημέρες, ξεσκεπάζει την αληθινή ουσία παστόρων και πρεσβύτερων: την αντίστασή τους στον Θεό. Επίσης, καταράστηκε τους αντίχριστους που σταύρωσαν και πάλι τον Θεό. Αυτό οδηγεί σε πολλές σκέψεις! Και τις δυο φορές που ενσαρκώθηκε ο Θεός, καταδίκασε και καταράστηκε τη θρησκευτική κοινότητα. Τι δείχνει αυτό; Οι εκλεκτοί του Θεού επιτέλους καταλαβαίνουν πως η θρησκευτική κοινότητα, η μεγάλη Βαβυλών, θα πέσει. Η θρησκευτική κοινότητα πιστεύει στον Θεό μόνο κατ’ όνομα, μα ποτέ δεν Τον υψώνει και δεν γίνεται μάρτυράς Του. Ασφαλώς δεν εφαρμόζουν το θέλημά Του. Δεν μπορούν να ανεβάσουν τους εκλεκτούς του Θεού στον θρόνο Του. Δεν μπορούν να τους βάλουν στην ορθή οδό της κατανόησης της αλήθειας και γνώσης του Θεού, κάνοντας πράξη και βιώνοντας τον λόγο του Θεού. Οι θρησκευτικοί ηγέτες εναντιώνονται πλήρως στο θέλημα του Θεού. Δεν κάνουν πράξη την αλήθεια ούτε οι ίδιοι, παρά κηρύττουν βιβλικές γνώσεις και θεολογικές θεωρίες για τους θαυμάζει και να τους λατρεύει ο κόσμος. Οδηγούν τους πιστούς στο υποκριτικό μονοπάτι των Φαρισαίων. Βλάπτουν και καταστρέφουν τους εκλεκτούς του Θεού. Οι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν γίνει όργανα του Σατανά, γνήσιοι αντίχριστοι. Στα τρία στάδια του έργου Του για να σώσει την ανθρωπότητα, ο Θεός έχει ενσαρκωθεί δυο φορές για να λυτρώσει και να σώσει την ανθρωπότητα. Όλοι στη θρησκευτική κοινότητα είναι εχθροί του Χριστού. Έχουν γίνει εμπόδιο στο έργο του Θεού για τη σωτηρία. Έχουν υβρίσει τη διάθεση του Θεού και γι’ αυτό Αυτός τους καταράστηκε και τους τιμώρησε. Όπως λένε και οι προφητείες: «Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη, και έγεινε κατοικητήριον δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου» (Αποκ. 18:2). «Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η πόλις η μεγάλη, διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη» (Αποκ. 14:8). «Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη, Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, διότι εν μιά ώρα ήλθεν η κρίσις σου» (Αποκ. 18:10).

Ας δούμε πώς καταδικάζει ο Παντοδύναμος Θεός αυτούς τους αντίχριστους που αντιστέκονται στον Θεό και τη θρησκευτική κοινότητα που ελέγχεται από αυτούς. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ο Χριστός έρχεται τις έσχατες ημέρες, ώστε σε όλους εκείνους που Τον πιστεύουν αληθινά, να παρέχονται με ζωή. Το έργο Του έχει σκοπό να κλείσει την παλιά εποχή και να μπούμε σε μια νέα, και είναι το μονοπάτι που πρέπει να διαβούν όλοι εκείνοι που θα μπουν στη νέα εποχή. Εάν δεν είσαι ικανός να Τον αναγνωρίσεις, και, αντ’ αυτού, Τον καταδικάζεις, Τον βλασφημείς ή ακόμα Τον καταδιώκεις, τότε είναι σίγουρο ότι θα καίγεσαι στην αιωνιότητα και δεν θα εισέλθεις ποτέ στη βασιλεία του Θεού. Επειδή ο Χριστός αυτός είναι ο ίδιος η έκφραση του Αγίου Πνεύματος, η έκφραση του Θεού, Εκείνος τον οποίο εμπιστεύτηκε ο Θεός να εκτελέσει το έργο Του πάνω στη γη. Κι έτσι, λέω ότι εάν δεν μπορείς να αποδεχτείς όλα εκείνα που κάνει ο Χριστός των εσχάτων ημερών, τότε βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα. Τα αντίποινα που θα πρέπει να υποστούν εκείνοι που βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα, είναι αυταπόδεικτα σε όλους. Σου λέω επίσης ότι αν αντιταχθείς στον Χριστό των εσχάτων ημερών και Τον απαρνηθείς, τότε δεν θα υπάρξει κανένας που να μπορεί να υποστεί τις συνέπειες για λογαριασμό σου. Περαιτέρω, απ’ αυτή εδώ την ημέρα και μετά, δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία να κερδίσεις την αποδοχή του Θεού. Ακόμη κι αν προσπαθήσεις να λυτρώσεις τον εαυτό σου, ποτέ δεν θα μπορέσεις να κοιτάξεις ξανά το πρόσωπο του Θεού. Γιατί αυτό στο οποίο αντιτίθεσαι, δεν είναι ένας άνθρωπος, αυτό που απαρνείσαι, δεν είναι ένα ασήμαντο ον, αλλά ο Χριστός. Είσαι ενήμερος για τις επιπτώσεις; Δεν έχεις κάνει ένα μικρό λάθος, αντιθέτως, έχεις διαπράξει ένα απεχθές έγκλημα» («Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Θυμήσου τι ακολούθησε μετά την σταύρωση του Ιησού από τους Ιουδαίους 2.000 χρόνια πριν. Οι Ιουδαίοι εκδιώχθηκαν από το Ισραήλ και κατέφυγαν σε χώρες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πολλοί σκοτώθηκαν, και ολόκληρο το Ιουδαϊκό έθνος υποβλήθηκε σε πρωτοφανή καταστροφή. Είχαν καρφώσει τον Θεό στον σταυρό —διέπραξαν ένα ειδεχθές έγκλημα— και προκάλεσαν τη διάθεση του Θεού. Αναγκάστηκαν να πληρώσουν για ό,τι έκαναν, αναγκάστηκαν να υποστούν τις συνέπειες των πράξεών τους. Καταδίκασαν τον Θεό, απέρριψαν τον Θεό, και συνεπώς, δεν είχαν παρά μόνο μια μοίρα: να τιμωρηθούν από τον Θεό. Αυτή είναι η πικρή συνέπεια και καταστροφή, την οποία οι κυβερνώντες επέφεραν πάνω στην χώρα και στο έθνος τους» («Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Πιστεύουμε ότι καμιά χώρα ή εξουσία δεν μπορεί να σταθεί στον δρόμο αυτού που επιθυμεί να πετύχει ο Θεός. Αυτοί που παρεμποδίζουν το έργο του Θεού, αντιστέκονται στον λόγο του Θεού, ενοχλούν και βλάψουν το σχέδιο του Θεού, τελικά θα τιμωρηθούν από τον Θεό. Αυτός που αψηφά το έργο του Θεού, θα σταλεί στην κόλαση. Οποιαδήποτε χώρα αψηφά το έργο του Θεού, θα καταστραφεί. Οποιοδήποτε έθνος υψώνεται για να εναντιωθεί στο έργο του Θεού, θα αφανιστεί από προσώπου γης, και θα παύσει να υπάρχει» («Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Όμως, για όσο εξακολουθεί να υπάρχει ο παλιός κόσμος, Εγώ θα εξαπολύω την οργή Μου στα έθνη του, θα διακηρύσσω ανοιχτά τα διοικητικά διατάγματά Μου σε όλο το σύμπαν και θα παιδεύω οποιονδήποτε τα παραβιάζει:

«Καθώς στρέφω το πρόσωπό Μου προς το σύμπαν για να μιλήσω, όλη η ανθρωπότητα ακούει τη φωνή Μου, και επ’ αυτού βλέπει όλα τα έργα που έχω εκπονήσει σε ολόκληρο το σύμπαν. Όσοι πηγαίνουν ενάντια στο θέλημά Μου, δηλαδή, όσοι Μου αντιτάσσονται με τις πράξεις του ανθρώπου, θα καταρρεύσουν υπό το βάρος του παιδέματός Μου. Θα πάρω τα πολυπληθή αστέρια του ουρανού και θα τα ξαναφτιάξω και, χάρη σ’ Εμένα, ο ήλιος κι η σελήνη θα ανανεωθούν, οι ουρανοί δεν θα είναι πλέον όπως ήταν, οι μυριάδες των στοιχείων επάνω στη γη θα ανανεωθούν. Όλα θα ολοκληρωθούν μέσα από τα λόγια Μου. Τα πολυάριθμα έθνη του σύμπαντος θα διαχωριστούν εκ νέου και θα αντικατασταθούν από το έθνος Μου, ούτως ώστε όλα τα έθνη επάνω στη γη να εξαφανιστούν για πάντα και να γίνουν ένα έθνος που θα Με λατρεύει. Όλα τα έθνη επάνω στη γη θα καταστραφούν και θα πάψουν να υπάρχουν. Απ’ όλα τα ανθρώπινα όντα του σύμπαντος, όλα όσα ανήκουν στον διάβολο θα εξολοθρευτούν, όλοι όσοι λατρεύουν τον Σατανά θα εξαλειφθούν από την πυρωμένη φλόγα Μου. Εκτός από αυτούς που βρίσκονται τώρα εντός του ρεύματος, οι υπόλοιποι θα γίνουν στάχτη. Όταν παιδέψω τους πολυάριθμους λαούς, αυτοί που ανήκουν στον θρησκευτικό κόσμο θα επιστρέψουν, σε διαφορετικό βαθμό, στη βασιλεία Μου, κατακτημένοι από τα έργα Μου, επειδή θα έχουν δει την έλευση του Πανάγιου επάνω σε ένα λευκό σύννεφο. Όλοι οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν το είδος τους και θα δεχθούν παίδεμα, ανάλογα με τις πράξεις τους. Όλοι όσοι Μου εναντιώθηκαν θα αφανιστούν. Όσο για εκείνους των οποίων οι πράξεις επάνω στη γη δεν είχαν να κάνουν με Εμένα, λόγω του τρόπου με τον οποίο εξιλεώθηκαν, θα συνεχίσουν να υπάρχουν επάνω στη γη κάτω από την εξουσία των υιών Μου και του λαού Μου. Θα αποκαλύψω τον Εαυτό Mου στις μυριάδες των λαών και στις μυριάδες των εθνών, ηχώντας με τη δική Μου φωνή σε ολόκληρη τη γη, για να ανακηρύξω την ολοκλήρωση του υπέροχου έργου Μου, ώστε να μπορεί να το αντικρίσει ολόκληρη η ανθρωπότητα με τα ίδια της τα μάτια» («Κεφάλαιο 26» του «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Ο κόσμος καταρρέει! Η Βαβυλώνα έχει παραλύσει! Ο κόσμος της θρησκείας, πώς είναι δυνατόν να μην καταστραφεί από την εξουσία Μου επί της γης; Ποιος τολμά ακόμα να μην Με υπακούει και να Μου αντιτάσσεται; Οι γραμματείς; Όλοι οι θρησκευτικοί αξιωματούχοι; Οι ηγέτες και οι αρχές επί της γης; Οι άγγελοι; Ποιος δεν γιορτάζει την τελειότητα και την πληρότητα του σώματός Μου; Από όλους τους ανθρώπους, ποιος δεν Με δοξολογεί ασταμάτητα, ποιος δεν είναι αιωνίως ευτυχής;» («Κεφάλαιο 22» του «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Κάθε πρόταση στα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η αλήθεια. Έχουν εξουσία και δύναμη. Δείχνουν τη δικαιοσύνη του Θεού, τη μεγαλοπρέπεια, την οργή και την απρόσβλητη διάθεσή Του. Όσοι αντιστέκονται στον Θεό, διακόπτουν ή εμποδίζουν το έργο Του θα δεχθούν ασφαλώς τιμωρία και αντίποινα από τον Θεό. Την Εποχή του Νόμου, οι Σοδομίτες αρνήθηκαν δημόσια τον Θεό και Του αντιστάθηκαν. Εξόργισαν τη διάθεσή Του και καταστράφηκαν όλοι απ’ τον Θεό. Εξαφανίστηκαν τελείως. Την Εποχή της Χάριτος, οι Ιουδαίοι αρχιερείς, γραμματείς και Φαρισαίοι αντιστάθηκαν στον Κύριο Ιησού και Τον καταδίκασαν. Συνέργησαν με την κυβέρνηση των Ρωμαίων για να Τον σταυρώσουν. Διέπραξαν ειδεχθή αμαρτία που προκάλεσε τη διάθεση του Θεού. Όλο το έθνος των Ιουδαίων υποβλήθηκε σε πρωτοφανή καταστροφή. Τις έσχατες ημέρες, οι θρησκευτικοί ηγέτες κρίνουν άσκοπα τον Παντοδύναμο Θεό, Του αντιστέκονται και Τον καταδικάζουν. Συνεργάζονται μάλιστα και συνωμοτούν με το διαβολικό ΚΚΚ, για να καταπιέσουν, να συλλάβουν και να διώξουν όσα αδέλφια διαδίδουν το ευαγγέλιο της βασιλείας. Διέπραξαν ειδεχθείς αμαρτίες εδώ και καιρό, βλασφημώντας το Άγιο Πνεύμα και ξανασταυρώνοντας τον Θεό. Η μοχθηρή τους συμπεριφορά είναι ακόμα χειρότερη από των Σοδομιτών. Είναι ασύγκριτα χειρότερη από των Ιουδαίων Φαρισαίων. Αυτοί είναι οι αντίχριστοι που ξεσκέπασε το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Είναι η μοχθηρή θρησκευτική δύναμη που αντιστάθηκε στον Θεό πιο φανατικά από οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία! Η θρησκευτική κοινότητα αποτελείται από δυνάμεις του κακού που αντιστέκονται στον Θεό. Είναι φωλιά αντίχριστων δαιμόνων. Είναι το προπύργιο που προσπαθεί να σταθεί ισότιμα δίπλα στη βασιλεία του Χριστού. Είναι το σατανικό στρατόπεδο ορκισμένων εχθρών του Θεού, που επαναστατούν εναντίον Του! Η δίκαιη διάθεση του Θεού δεν υβρίζεται. Η αγιοσύνη του Θεού δεν αμαυρώνεται! Το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες είναι η αυγή μιας νέας εποχής και το τέλος μιας παλιάς. Η θρησκευτική κοινότητα που ελέγχεται από κάθε είδους αντίχριστους δαίμονες και ο σατανικός κόσμος θα εξαλειφθούν σύντομα απ’ την καταστροφή του Θεού τις έσχατες ημέρες. Η δίκαιη τιμωρία του Θεού έχει ήδη φθάσει! Όπως λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Ο κόσμος καταρρέει! Η Βαβυλώνα έχει παραλύσει! Ο κόσμος της θρησκείας, πώς είναι δυνατόν να μην καταστραφεί από την εξουσία Μου επί της γης;» («Κεφάλαιο 22» του «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Όλοι όσοι δεν ασπάζονται το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες, όσο κι αν φυλάσσουν το όνομα του Κυρίου Ιησού στη θρησκευτική κοινότητα, όσο κι αν ακολουθούν τη Βίβλο, τη σωτηρία του σταυρού ή τις θρησκευτικές τελετές, όσο κι αν μοχθούν, υποφέρουν ή θυσιάζονται, αν δεν μετανοήσουν και δεν στραφούν στον Παντοδύναμο Θεό, θα ανατραπούν και θα εξαλειφθούν με την υπόλοιπη θρησκευτική κοινότητα. Ο Θεός το διέταξε αυτό εδώ και καιρό. Κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει! Ο Θεός κάλεσε τους εκλεκτούς Του στις προφητείες της Αποκάλυψης: «Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, διά να μη συγκοινωνήσητε εις τας αμαρτίας αυτής, και να μη λάβητε εκ των πληγών αυτής» (Αποκ. 18:4).

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Προηγούμενο: Ερώτηση 37: Παρόλο που οι πάστορες και πρεσβύτεροι κατέχουν τη δύναμη εντός των θρησκευτικών κύκλων και βαδίζουν στο μονοπάτι των Φαρισαίων υποκριτών, εμείς πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού και όχι σ’ αυτούς, άρα πώς μπορείτε να λέτε ότι βαδίζουμε κι εμείς στο μονοπάτι των Φαρισαίων; Είναι, στ’ αλήθεια, αδύνατον να σωθούμε μέσω της πίστης μας εντός της θρησκείας;

Επόμενο: Ερώτηση 39: Τις τελευταίες δύο χιλιετίες, σύσσωμος ο θρησκευτικός κόσμος πίστευε ότι ο Θεός είναι Τριάδα· η Τριάδα έχει αποτελέσει κλασική θεωρία ολόκληρου του χριστιανικού δόγματος. Άρα η ερμηνεία της Τριάδας ισχύει στ’ αλήθεια; Υπάρχει πραγματικά η Τριάδα; Γιατί λέτε ότι η Τριάδα είναι η μεγαλύτερη πλάνη του θρησκευτικού κόσμου;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

4. Ο τρόπος με τον οποίον τα τρία στάδια του έργου του Θεού βαθαίνουν ανά στάδιο, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να σωθούν και να οδηγηθούν στην τελείωση

Σχετικά λόγια του Θεού: Η όλη διαχείριση του Θεού χωρίζεται σε τρία στάδια, και σε κάθε στάδιο υπάρχουν αντίστοιχες δέουσες απαιτήσεις προς...

Ερώτηση 17: Καταθέτετε μαρτυρία ότι ο Κύριος ενσαρκώθηκε εκ νέου για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά οι θρησκευτικοί πάστορες και οι πρεσβύτεροι πιστεύουν ότι Αυτός θα επιστρέψει ερχόμενος μετά νεφελών, και ότι όλοι οι πιστοί θα αλλάξουν μορφή μέσα σε μια στιγμή και θα αρπαχθούν στα σύννεφα για να συναντηθούν με τον Κύριο. Έτσι ακριβώς είπε ο Παύλος: «Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, όστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γείνη σύμμορφον με το σώμα της δόξης Αυτού κατά την ενέργειαν, διά της οποίας δύναται και να υποτάξη τα πάντα εις εαυτόν» (Φιλ. 3:20-21). Ο Κύριος είναι παντοδύναμος και δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει. Ο Θεός μπορεί να μας μεταμορφώσει και να μας εξαγνίσει με μία μόνο λέξη, άρα γιατί να πρέπει να ενσαρκωθεί, προκειμένου να εκφράσει την αλήθεια και να πραγματοποιήσει ένα στάδιο του έργου της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου;

Απαντήση:Το έργο του Θεού είναι πάντα αδύνατον να συλληφθεί. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει ξεκάθαρα τις προφητείες του Θεού προς τους...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο