32. Ποια ανταμοιβή δίδεται στις φρόνιμες παρθένες; Οι μωρές παρθένες θα βουλιάξουν στην καταστροφή;

Σχετικά λόγια του Θεού:

«Ακολουθώ το έργο του Αγίου Πνεύματος» σημαίνει ότι κατανοώ το θέλημα του Θεού σήμερα, είμαι ικανός να ενεργώ σύμφωνα με τις παρούσες απαιτήσεις του Θεού, είναι ικανός να υπακούει και να ακολουθεί τον Θεό του σήμερα και εισέρχεται σε συμφωνία με τις νεότερες ομιλίες του Θεού. Μόνο αυτός είναι κάποιος που ακολουθεί το έργο του Αγίου Πνεύματος και βρίσκεται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι μόνο ικανοί να δέχονται τον έπαινο του Θεού και να Τον βλέπουν, αλλά μπορούν επίσης να γνωρίζουν τη διάθεση του Θεού μέσα από το τελευταίο έργο Του. Μέσα από το τελευταίο έργο Του, μπορούν ακόμα να γνωρίζουν τις αντιλήψεις και την ανυπακοή του ανθρώπου, καθώς και τη φύση και την ουσία του ανθρώπου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, είναι ικανοί να επιτύχουν σταδιακές αλλαγές στη διάθεσή τους. Μονάχα τέτοιοι άνθρωποι είναι ικανοί να αποκτήσουν τον Θεό και έχουν βρει πραγματικά την αληθινή οδό. Όσοι εξαλείφονται από το έργο του Αγίου Πνεύματος, είναι άνθρωποι ανίκανοι να ακολουθήσουν το τελευταίο έργο του Θεού, και που επαναστατούν εναντίον Του. Το ότι τέτοιοι άνθρωποι εναντιώνονται ανοιχτά στον Θεό, οφείλεται στο ότι ο Θεός έχει επιτελέσει νέο έργο, και στο ότι η εικόνα του Θεού δεν είναι η ίδια με αυτή των αντιλήψεών τους —ως αποτέλεσμα του οποίου εκείνοι εναντιώνονται ανοιχτά στον Θεό και Τον κρίνουν, οδηγώντας στην απέχθεια και την απόρριψή τους από τον Θεό. Η κατοχή της γνώσης του τελευταίου έργου του Θεού δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά εάν οι άνθρωποι έχουν στον νου τους να υπακούν στο έργο του Θεού και να το αναζητούν, τότε θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον Θεό, και θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν τη νεότερη καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Όσοι εναντιώνονται εκούσια στο έργο του Θεού, δεν μπορούν να λάβουν τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος ή την καθοδήγηση του Θεού. Έτσι, το αν οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν το τελευταίο έργο του Θεού, εξαρτάται από τη χάρη του Θεού, αλλά και από τη δική τους επιδίωξη και τις προθέσεις τους.

Όλοι όσοι είναι ικανοί να υπακούν στις παρούσες ομιλίες του Αγίου Πνεύματος, είναι ευλογημένοι. Δεν έχει σημασία πώς ήταν κάποτε ή με τι τρόπο εργαζόταν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα —όσοι έχουν κερδίσει το τελευταίο έργο, είναι οι πιο ευλογημένοι, και όσοι είναι ανίκανοι να ακολουθήσουν το τελευταίο έργο σήμερα, εξαλείφονται. Ο Θεός επιθυμεί όσους είναι ικανοί να δεχτούν το νέο φως και όσους δέχονται και γνωρίζουν το τελευταίο έργο Του. Γιατί λέγεται ότι πρέπει να είσαι μια αγνή παρθένος; Μια αγνή παρθένος είναι ικανή να αναζητήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος και να κατανοήσει τα νέα πράγματα και, επιπλέον, είναι ικανή να παραμερίσει παλιές αντιλήψεις και να υπακούσει στο έργο του Θεού σήμερα. Αυτή η ομάδα ανθρώπων, που αποδέχονται το νεότερο έργο τού σήμερα, είχε προκαθοριστεί από τον Θεό προαιώνια, και αποτελούν τους πλέον ευλογημένους από τους ανθρώπους. Ακούτε άμεσα τη φωνή του Θεού και παρακολουθείτε την εμφάνιση του Θεού και έτσι, σε όλο τον ουρανό και τη γη και μέσα στους αιώνες, κανείς δεν υπήρξε πιο ευλογημένος από εσάς, από αυτήν την ομάδα των ανθρώπων.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Γνώρισε το νεότερο έργο του Θεού και ακολούθησε τα βήματά Του» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Όταν βιώσεις κάθε στάδιο από το έργο του ενσαρκωμένου Θεού στην Εποχή της Βασιλείας, θα νιώσεις ότι οι ελπίδες τόσων ετών έχουν επιτέλους πραγματωθεί. Θα νιώσεις ότι μόνο τώρα μπόρεσες να δεις πραγματικά τον Θεό κατά πρόσωπο. Μόνο τώρα αντίκρισες το πρόσωπο του Θεού, άκουσες τον προσωπικό λόγο του Θεού, εκτίμησες τη σοφία που εμπεριέχεται στο έργο του Θεού κι ένιωσες πραγματικά πόσο αληθινός και παντοδύναμος είναι ο Θεός. Θα νιώσεις ότι κέρδισες τόσα πράγματα, τα οποία άνθρωποι άλλων εποχών δεν είχαν δει ή αποκτήσει ποτέ τους. Αυτήν τη χρονική στιγμή θα ξέρεις με σαφήνεια τι σημαίνει να πιστεύεις στον Θεό και τι σημαίνει να σε επιθυμεί η καρδιά του Θεού. Φυσικά, αν είσαι προσκολλημένος στις απόψεις του παρελθόντος και απορρίπτεις ή αρνείσαι το γεγονός της δεύτερης ενσάρκωσης του Θεού, τότε θα παραμείνεις με άδεια τα χέρια, δεν θα αποκτήσεις τίποτα και, τελικά, θα είσαι ένοχος που εναντιώθηκες στον Θεό. Όσοι υπακούουν στην αλήθεια και υποτάσσονται στο έργο του Θεού θα βρεθούν υπό τη σκέπη του ονόματος της δεύτερης ενσάρκωσης του Θεού, του Παντοδύναμου. Θα έχουν τη δυνατότητα να αποδεχτούν την προσωπική καθοδήγηση του Θεού, θα κερδίσουν περισσότερη και μεγαλύτερη αλήθεια και θα λάβουν την πραγματική ανθρώπινη ζωή. Θα δουν το όραμα που δεν έχουν δει ποτέ στο παρελθόν οι άνθρωποι: «Και εστράφην να ίδω την φωνήν, ήτις ελάλησε μετ’ εμού· και στραφείς είδον επτά λυχνίας χρυσάς, και εν μέσω των επτά λυχνιών είδον ένα όμοιον με υιόν ανθρώπου, ενδεδυμένον ποδήρη χιτώνα και περιεζωσμένον πλησίον των μαστών ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και αι τρίχες ήσαν λευκαί και ως μαλλίον λευκόν, ως χιών· και οι οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνω πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχεν εν τη δεξιά αυτού χειρί επτά αστέρας, και εκ του στόματος αυτού του εξήρχετο ρομφαία δίστομος οξεία, και η όψις αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού» (Αποκάλυψη 1:12-16). Αυτό το όραμα είναι η έκφραση ολόκληρης της διάθεσης του Θεού. Αυτή η έκφραση ολόκληρης της διάθεσής Του είναι, επίσης, η έκφραση του έργου του Θεού, όταν Αυτός ενσαρκωθεί αυτήν τη φορά. Μέσα στους χείμαρρους των παιδεμάτων και των κρίσεων, ο Υιός του ανθρώπου εκφράζει την εγγενή του διάθεση μέσα από λόγια, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους όσοι αποδέχονται την παίδευση και την κρίση του να δούν το πραγματικό πρόσωπο του Υιού του ανθρώπου, ένα πρόσωπο που αποτελεί πιστή απεικόνιση του προσώπου του Υιού του ανθρώπου που είδε ο Ιωάννης. (Φυσικά, όλα αυτά θα είναι αόρατα σε εκείνους που δεν αποδέχονται το έργο του Θεού στην Εποχή της Βασιλείας.) Το πραγματικό πρόσωπο του Θεού δεν είναι δυνατόν να διατυπωθεί πλήρως χρησιμοποιώντας τον λόγο του ανθρώπου, οπότε ο Θεός χρησιμοποιεί την έκφραση της εγγενούς διάθεσής Του για να δείξει το πραγματικό πρόσωπό Του στον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι, όλοι όσοι έχουν βιώσει την εγγενή διάθεση του Υιού του ανθρώπου, έχουν δει το πραγματικό πρόσωπο του Υιού του ανθρώπου, καθώς ο Θεός είναι τόσο μεγάλος που είναι αδύνατον να διατυπωθεί πλήρως με τον λόγο του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος θα έχει βιώσει όλα τα στάδια του έργου του Θεού στην Εποχή της Βασιλείας, τότε θα γνωρίζει το πραγματικό νόημα των λόγων του Ιωάννη, όταν μιλούσε για τον Υιό του ανθρώπου ανάμεσα στις λυχνίες: «Η δε κεφαλή αυτού και αι τρίχες ήσαν λευκαί και ως μαλλίον λευκόν, ως χιών· και οι οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνω πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχεν εν τη δεξιά αυτού χειρί επτά αστέρας, και εκ του στόματος αυτού του εξήρχετο ρομφαία δίστομος οξεία, και η όψις αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού». Εκείνη τη χρονική στιγμή, θα γνωρίζεις πέραν πάσας αμφιβολίας ότι αυτή η συνηθισμένη σάρκα που είπε τόσο πολλά λόγια είναι πραγματικά η δεύτερη ενσάρκωση του Θεού. Και θα συνειδητοποιήσεις πραγματικά πόσο ευλογημένος είσαι, και θα νιώσεις ότι είσαι εξαιρετικά τυχερός. Θα ήσουν απρόθυμος να δεχθείς αυτήν την ευλογία;

Απόσπασμα από τον Πρόλογο του βιβλίου «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Σας λέω, αυτοί που πιστεύουν στον Θεό λόγω των σημείων, ανήκουν σίγουρα στην κατηγορία που θα υποστεί καταστροφή. Αυτοί που δεν είναι ικανοί να αποδεχτούν τα λόγια του Ιησού που επέστρεψε ενσαρκωμένος είναι σίγουρα τα τέκνα της κολάσεως, οι απόγονοι του αρχαγγέλου, η κατηγορία που θα υποβληθεί σε αιώνια καταστροφή. Πολλοί μπορεί να μην ενδιαφέρονται γι’ αυτά που λέω, μα εξακολουθώ να θέλω να πω σε κάθε αυτοαποκαλούμενο άγιο που ακολουθεί τον Ιησού πως, όταν δείτε τον Ιησού με τα ίδια σας τα μάτια να κατεβαίνει από τον ουρανό επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο, αυτή θα είναι η δημόσια εμφάνιση του Ηλίου της δικαιοσύνης. Αυτή ίσως να είναι μια στιγμή μεγάλου ενθουσιασμού για εσένα, όμως θα πρέπει να γνωρίζεις πως η στιγμή που θα γίνεις μάρτυρας της καθόδου του Ιησού από τον ουρανό, θα είναι επίσης η στιγμή που θα πας στην κόλαση για να τιμωρηθείς. Θα είναι ο καιρός του τέλους του σχεδίου διαχείρισης του Θεού και θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα επιβραβεύσει τον καλό και θα τιμωρήσει τον πονηρό. Διότι η κρίση του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί πριν ο άνθρωπος διακρίνει τα σημεία, όταν θα υπάρχει μόνο η έκφραση της αλήθειας. Αυτοί που αποδέχονται την αλήθεια και δεν αναζητούν σημεία και, συνεπώς, έχουν εξαγνιστεί, θα έχουν επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού και θα έχουν μπει στην αγκάλη του Δημιουργού. Μονάχα αυτοί που εμμένουν στην πεποίθηση πως «ο Ιησούς που δεν επιβαίνει ένα λευκό σύννεφο, είναι ένας ψευδόχριστος», θα υποβληθούν σε αιώνια τιμωρία, επειδή πιστεύουν μονάχα στον Ιησού που επιδεικνύει σημεία, αλλά δεν αναγνωρίζουν τον Ιησού που διακηρύσσει αυστηρή κρίση και απελευθερώνει την αληθινή οδό της ζωής. Κι έτσι, ο Ιησούς θα ασχοληθεί μαζί τους μονάχα όταν θα επιστρέψει φανερά επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο. Είναι πολύ ισχυρογνώμονες, με υπέρμετρη αυτοπεποίθηση και αλαζονεία. Πώς μπορεί ο Ιησούς να επιβραβεύσει τέτοιους αχρείους;

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Όταν πλέον δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού, ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ο Χριστός έρχεται τις έσχατες ημέρες, ώστε σε όλους εκείνους που Τον πιστεύουν αληθινά, να παρέχονται με ζωή. Το έργο Του έχει σκοπό να κλείσει την παλιά εποχή και να μπούμε σε μια νέα, και είναι το μονοπάτι που πρέπει να διαβούν όλοι εκείνοι που θα μπουν στη νέα εποχή. Εάν δεν είσαι ικανός να Τον αναγνωρίσεις, και, αντ’ αυτού, Τον καταδικάζεις, Τον βλασφημείς ή ακόμα Τον καταδιώκεις, τότε είναι σίγουρο ότι θα καίγεσαι στην αιωνιότητα και δεν θα εισέλθεις ποτέ στη βασιλεία του Θεού. Επειδή ο Χριστός αυτός είναι ο ίδιος η έκφραση του Αγίου Πνεύματος, η έκφραση του Θεού, Εκείνος τον οποίο εμπιστεύτηκε ο Θεός να εκτελέσει το έργο Του πάνω στη γη. Κι έτσι, λέω ότι εάν δεν μπορείς να αποδεχτείς όλα εκείνα που κάνει ο Χριστός των εσχάτων ημερών, τότε βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα. Τα αντίποινα που θα πρέπει να υποστούν εκείνοι που βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα, είναι αυταπόδεικτα σε όλους. Σου λέω επίσης ότι αν αντιταχθείς στον Χριστό των εσχάτων ημερών και Τον απαρνηθείς, τότε δεν θα υπάρξει κανένας που να μπορεί να υποστεί τις συνέπειες για λογαριασμό σου. Περαιτέρω, απ’ αυτή εδώ την ημέρα και μετά, δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία να κερδίσεις την αποδοχή του Θεού. Ακόμη κι αν προσπαθήσεις να λυτρώσεις τον εαυτό σου, ποτέ δεν θα μπορέσεις να κοιτάξεις ξανά το πρόσωπο του Θεού. Γιατί αυτό στο οποίο αντιτίθεσαι, δεν είναι ένας άνθρωπος, αυτό που απαρνείσαι, δεν είναι ένα ασήμαντο ον, αλλά ο Χριστός. Είσαι ενήμερος για τις επιπτώσεις; Δεν έχεις κάνει ένα μικρό λάθος, αντιθέτως, έχεις διαπράξει ένα απεχθές έγκλημα.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώνεται και κατέρχεται κρυφά ανάμεσα στους ανθρώπους για να μιλήσει και να τελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον Οίκο του Θεού, εξαγνίζει και οδηγεί στην τελείωση όσους ακούν τη φωνή Του κι επιστρέφουν ενώπιον του θρόνου Του, και με αυτούς δημιουργεί μια ομάδα νικητών. Τότε, ο Θεός προκαλεί τη μεγάλη καταστροφή, εξευγενίζοντας και παιδεύοντας όλους εκείνους που δεν αποδέχονται την κρίση Του κατά τις έσχατες ημέρες. Κατόπιν, ο Θεός κατέρχεται με τα σύννεφα για να εμφανιστεί σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι, εκπληρώνεται πλήρως η προφητεία στην Αποκάλυψη 1:7: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης». Την κάθοδο του Κυρίου με τα σύννεφα θα μπορέσουν να τη δουν ακόμα και εκείνοι που Τον κάρφωσαν; Ποιοι είναι αυτοί που Tον κάρφωσαν; Κάποιοι λένε ότι είναι εκείνοι που κάρφωσαν τον Κύριο Ιησού στον σταυρό. Είναι πράγματι έτσι; Εκείνους που σταύρωσαν τον Κύριο Ιησού δεν τους καταράστηκε και τους κατέστρεψε ο Θεός πριν από πολύ καιρό; Στην πραγματικότητα, οι σταυρωτές Του είναι εκείνοι που, ενώ ο ενσαρκωμένος Θεός έχει κατέλθει κρυφά τις έσχατες ημέρες για να εργαστεί, δεν αναζητούν τη φωνή του Θεού, μα καταδικάζουν τον Παντοδύναμο Θεό και Του αντιστέκονται. Τη στιγμή εκείνη, θα δουν ότι ο Παντοδύναμος Θεός τον οποίο καταδίκαζαν και απέρριπταν, είναι ο Σωτήρας Ιησούς τον οποίο προσμένουν εναγωνίως όλα αυτά τα χρόνια. Θα χτυπούν τα στήθη τους, θα θρηνούν και θα οδύρονται. Μόνο οι φρόνιμοι παρθένοι που ακούν τη φωνή του Θεού θα έχουν την ευκαιρία να υποδεχτούν την επιστροφή του Κυρίου, να οδηγηθούν ενώπιον του θρόνου του Θεού για να παραστούν στο γαμήλιο δείπνο του Αμνού, και να τελειωθούν από τον Θεό γενόμενοι νικητές. Έτσι εκπληρώνεται η προφητεία στην Αποκάλυψη 14:4: «Ούτοι είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας· διότι παρθένοι είναι. Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη. Ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον». Κι όσοι εμμένουν στην αντίληψη ότι ο Κύριος θα κατέλθει με τα σύννεφα, μα δεν εξετάζουν και δεν ερευνούν το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών, είναι οι μωρές παρθένες. Ειδικά εκείνοι που με μένος αντιστέκονται στον Παντοδύναμο Θεό και Τον καταδικάζουν, είναι οι Φαρισαίοι και οι αντίχριστοι τους οποίους αποκάλυψε το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Έχουν όλοι τους ξανασταυρώσει τον Θεό. Όλοι αυτοί θα πέσουν σε τεράστιες καταστροφές και θα λάβουν τιμωρία.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Σήμερα, ο λόγος του Θεού έχει διαδοθεί και γίνει μάρτυρας, και είστε η πρώτη ομάδα ανθρώπων από όλα τα έθνη, από όλες τις περιοχές που αποδέχεστε το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών. Είστε οι πιο ευλογημένοι. […] Πρώτον, έχετε αποδεχτεί το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών επειδή έχετε δει ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει, ότι έχει ενσαρκωθεί ως ο Υιός του ανθρώπου, εκφράζοντας την αλήθεια και επιτελώντας το έργο Του της κρίσης τις έσχατες ημέρες. Συνεπώς, η αποδοχή σας σημαίνει ότι έχετε αρπαγεί, έχετε αρπαγεί ενώπιον του Θεού. Έχετε ανυψωθεί στον αέρα για να συναντήσετε τον Κύριο. Τι σημαίνει «αέρας» εν προκειμένω; Η διάδοση του ευαγγελίου για να αποκτηθούν άνθρωποι και οι ομιλίες διαδικτυακά δεν πραγματοποιούνται «στον αέρα»; Πού είναι «ο αέρας»; Ο «αέρας» είναι μια μεταφορά, και αντιπροσωπεύει το ερώτημα αν είμαστε στον ουρανό ή στη γη. Μιλώντας πιο κυριολεκτικά, είμαστε στη γη, αλλά απολαμβάνουμε μια ζωή δίπλα στον Θεό και τρώμε και πίνουμε τον λόγο του Θεού, ο οποίος είναι το νερό του ποταμού της ζωής που ρέει από τον θρόνο, οπότε ζούμε σαν να ήμαστε στον τρίτο ουρανό. Σύμφωνα με την πραγματική σημασία του, πού βρισκόμαστε; Βρισκόμαστε στον ουρανό ή στη γη; Είναι δύσκολο να πει κανείς, έτσι χρησιμοποιούμε τη φράση «στον αέρα» ως περιγραφή. Σήμερα, έχετε αρπαγεί ενώπιον του θρόνου του Θεού για να δειπνήσετε με το Αρνίο, δηλαδή για να δειπνήσετε με τον Θεό. Δεύτερον, έχετε κερδίσει την ευκαιρία να τελειωθείτε από τον Θεό τις έσχατες ημέρες. Αν είστε εξαγνισμένοι και τελειωμένοι μέσω της κρίσης και της παίδευσης ενώπιον της έδρας του Χριστού, θα είστε ικανοί να κερδίσετε την έγκριση του Θεού. Τι τεράστια ευλογία! Έχουμε επιτύχει ό,τι λαχταρούσαν οι άγιοι καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς δεν κατάφεραν να επιτύχουν. Δεν είμαστε εμείς οι πλέον τυχεροί; Τρίτον, υποβαλλόμαστε στην παίδευση και την κρίση του Θεού, κλαδευόμαστε και αντιμετωπιζόμαστε, και συμμορφωνόμαστε και πειθαρχούμε. Παρόλο που υποφέρουμε λίγο μέσα στην καρδιά μας και ίσως αισθανόμαστε αμήχανα στην αρχή, στο τέλος θα επιτύχουμε κάτι. Δηλαδή, θα επιτύχουμε το αποτέλεσμα του εξαγνισμού, της κατανόησης της αλήθειας και της γνώσης του Θεού. Ακόμα κι αν συμμορφωνόμαστε, παραμερίζουμε την αξιοπρέπεια και την υπόληψή μας, προσπέφτουμε και κλαίμε γοερά, εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας και μετανοούμε, αλλά μετά από μια περίοδο τέτοιου ραφιναρίσματος, αρχίζουμε να βιώνουμε μια πραγματική ανθρώπινη ομοιότητα. Γινόμαστε όλο και πιο λογικοί, η συνείδησή μας αφυπνίζεται, η διάθεσή μας φτιάχνει και βλέπουμε τον Θεό. Βεβαιωνόμαστε απόλυτα για αυτό το μονοπάτι και η οδός μας γίνεται όλο και πιο φωτεινή, μέχρι που τελικά βρισκόμαστε στο μονοπάτι της τελείωσης και γινόμαστε νικητές. Τι σημαίνει να γίνεται κανείς νικητής; Σημαίνει ότι δεν υποβάλλεται στα δεινά της μεγάλης καταστροφής. Όταν έρθει: «Χιλιάς θέλει πίπτει εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου· πλην εις σε δεν θέλει πλησιάζει» (Ψαλ. 91:7). Δεν είναι αυτή μεγάλη ευλογία; Οι άπιστοι και οι θρησκόληπτοι άνθρωποι θα πέσουν στην καταστροφή, και ενώ μπορεί να φανεί ότι και εμείς οι ίδιοι βρισκόμαστε εν μέσω της καταστροφής, ο Θεός είναι μαζί μας, οπότε δεν θα μας πλήξει η καταστροφή. Εάν πραγματικά έχετε κερδίσει την αλήθεια, σας λέω, δεν θα δοκιμάσετε τον θάνατο. Τα λόγια αυτά είναι αλήθεια. Η υπόσχεση του Θεού για τις έσχατες ημέρες, τις μεγαλύτερες ευλογίες, θα εκπληρωθεί επάνω μας.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Προηγούμενο: 31. Ποιες είναι οι φρόνιμες παρθένες; Ποιες είναι οι μωρές παρθένες;

Επόμενο: 33. Τι σημαίνει αρπαγή πριν από την καταστροφή; Τι είναι ο νικητής που δημιουργείται πριν από την καταστροφή;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο