Ερώτηση 12: Καταθέτετε ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει και επιτελεί το έργο της κρίσης Του, αρχίζοντας από τον οίκο του Θεού κατά τις έσχατες μέρες. Τούτο μοιάζει διαφορετικό από την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Οι περισσότεροι άνθρωποι στους θρησκευτικούς κύκλους πιστεύουν ότι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου απευθύνεται στους άπιστους που ανήκουν στον διάβολο Σατανά. Όταν έρθει ο Κύριος, οι πιστοί θα αναληφθούν στους ουρανούς και, τότε, Εκείνος θα στείλει συμφορές, για να καταστρέψει τους άπιστους. Τούτη είναι η κρίση ενώπιον του μεγάλου λευκού θρόνου. Εσείς μαρτυρείτε την αρχή της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά δεν έχουμε δει τον Θεό να φέρνει οποιεσδήποτε συμφορές για να καταστρέψει τους άπιστους. Οπότε, πώς μπορεί να είναι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου;

Απαντήση:

Όποιος έχει διαβάσει καλά τη Βίβλο μπορεί να καταλάβει ότι η κρίση μπροστά στον μεγάλο λευκό θρόνο στην Αποκάλυψη είναι ένα όραμα της κρίσεως του Θεού στις έσχατες ημέρες. Ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός εκφράζει την αλήθεια για να επιτελέσει το έργο της κρίσεώς Του και αρχίζει να καθαίρει και να σώζει την ανθρωπότητα. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση Του μπροστά στον μεγάλο λευκό θρόνο έχει ήδη αρχίσει. Ξεκινάει μέσα στον οίκο του Θεού. Έτσι, ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα νικητών. Κι έπειτα, ο Θεός θα στείλει καταστροφές, ανταμείβοντας το αγαθό και τιμωρώντας το κακό, ώσπου να εξαλειφθεί αυτός ο κόσμος της κακίας. Η κρίση του Θεού από τον μεγάλο λευκό θρόνο θα έχει ολοκληρωθεί. Εκείνος θα τη φέρει σε πέρας. Τότε ο Θεός θα φανερωθεί και θα ξεκινήσει, μια νέα εποχή! Ήδη, μπορούμε να δούμε καθαρά τα σημάδια. Οι οιωνοί του ολέθρου —τέσσερα φεγγάρια σαν αίμα— έχουν ήδη φανεί. Οι μεγάλες καταστροφές είναι κοντά. Όταν η μεγάλη καταστροφή έρθει, όποιος αντιστέκεται στον Θεό, Τον κατακρίνει ή Τον πολεμά, καθώς και το γένος του Σατανά και των δαιμόνων, θα γνωρίσει τον όλεθρο από το ίδιο το χέρι του Θεού. Και τώρα πείτε μου, δεν είναι αυτή ακριβώς η κρίση από τον μεγάλο λευκό θρόνο; Αδελφοί και αδελφές, από τις βιβλικές προφητείες μπορούμε να δούμε σαφώς ότι ο Θεός σχεδιάζει μία μυστική έλευση και μία φανερή έλευση. Στην αρχή, ο Κύριος θα έρθει σαν κλέφτης, που σημαίνει ότι ο ενσαρκωμένος Θεός έρχεται μυστικά, για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσεώς Του. Το πρώτο του έργο είναι να δημιουργήσει μία ομάδα νικητών. Αυτό εκπληρώνει την προφητεία ότι η «κρίση θα ξεκινήσει από τον οίκο του Θεού!» Το έργο της κρίσεως του Θεού στις έσχατες ημέρες έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που ο ενσαρκωμένος Θεός ήρθε μυστικά για να εκφράσει την αλήθεια και να κρίνει όλη την ανθρωπότητα. Το πρώτο βήμα είναι να εκφέρει κρίση ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Κάνοντάς το αυτό, ο Θεός καθαίρει και σώζει όλους εκείνους που έρχονται ενώπιόν Του αφού ακούσουν τη φωνή Του για να τους κάνει νικητές. Τότε ολοκληρώνεται το μεγάλο έργο του Θεού, και αρχίζουν οι μεγάλες καταστροφές. Μέσω των καταστροφών θα τιμωρήσει και θα καταστρέψει αυτόν τον παλιό κόσμο. Τότε, η κρίση της ανθρωπότητας από τον Θεό θα φτάσει στο αποκορύφωμά της. Όταν ο Θεός επανεμφανιστεί μέσα στα σύννεφα, θα σημάνει ότι η κρίση Του έχει πλέον ολοκληρωθεί. Και τότε θα εμφανιστεί ένα νέο βασίλειο του Θεού! Αυτό θα εκπληρώσει τη βιβλική προφητεία για τη νέα Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό. Όπως ακριβώς λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Μια πτυχή του έργου του Θεού είναι να κατακτήσει όλη την ανθρωπότητα και να κερδίσει τους εκλεκτούς Του μέσα από τα λόγια Του. Μια άλλη πτυχή είναι να κατακτήσει όλους του γιους της παρακοής μέσα από διάφορες συμφορές. Αυτό είναι ένα μέρος του μεγάλης κλίμακας έργου του Θεού. Μόνο μέσα από αυτόν τον τρόπο θα υλοποιηθεί πλήρως η βασιλεία στη γη που επιθυμεί ο Θεός, και αυτό είναι το κομμάτι του έργου του Θεού που είναι σαν ατόφιο χρυσάφι» («Κεφάλαιο 17» του «Ερμηνείες των μυστηρίων των λόγων του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Μέσα στον λόγο του Θεού, το έργο που θα κάνει Εκείνος συνοψίζεται ακριβέστατα. Μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα. Η κρίση του Παντοδύναμου Θεού στις έσχατες ημέρες είναι η κρίση ενώπιον του μεγάλου λευκού θρόνου, όπως προφητεύτηκε στην Αποκάλυψη. Με βάση το έργο του Παντοδύναμου Θεού στις έσχατες ημέρες μπορούμε επίσης να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνουν το άνοιγμα του Βιβλίου της Ζωής και το άνοιγμα των βιβλίων για να κριθούν οι νεκροί. Αν θέλετε, θα το εξηγήσουμε. Βλέπετε, το άνοιγμα των βιβλίων για να κριθούν οι νεκροί αναφέρεται στη θεϊκή κρίση όλων εκείνων που αρνούνται τον Θεό, κι ακόμα εκείνων που τολμούν να Του ανθίστανται. Αυτό θα οδηγήσει, στην καταδίκη τους, στην τιμωρία τους, στην καταστροφή τους. Και το άνοιγμα του βιβλίου της ζωής αναφέρεται στην κρίση που ξεκινάει από τον οίκο του Θεού, πράγμα που σημαίνει ότι ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, εκφράζει την αλήθεια, για να κρίνει και να εξαγνίσει όποιον έχει έρθει μπροστά στον θρόνο Του. Αυτοί οι εκλεκτοί που αποδέχονται την κρίση του Παντοδύναμου Θεού, και έχουν αρπαχθεί προς Αυτόν θα λάβουν την κρίση, τον εξαγνισμό και την αληθινή σωτηρία από τον Θεό. Η κρίση που αρχίζει από τον οίκο του Θεού, είναι για να τελειωθεί αυτή η ομάδα πριν από την καταστροφή. Μόνο αυτοί δικαιούνται να αποκληθούν φρόνιμες παρθένες και ασφαλώς τα ονόματά τους θα μπουν στο βιβλίο της ζωής. Αυτοί είναι οι 144.000 νικητές της Αποκάλυψης! Θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών για να κληρονομήσουν αιώνια ζωή. Αυτό εκπληρώνει την προφητεία της Αποκάλυψης: «Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ’ αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης· και ήκουσα φωνήν κιθαρωδών οίτινες εκιθάριζον με τας κιθάρας αυτών. Και έψαλλον ως ωδήν νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων· και ουδείς ηδύνατο να μάθη την ωδήν, ειμή αι εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οι ηγορασμένοι από της γης. Ούτοι είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας· διότι παρθένοι είναι. Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη. Ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον· και εν τω στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου Θεού» (Αποκ. 14:1-5).

Όταν ο Παντοδύναμος Θεός επιτελέσει το έργο της κρίσεως, θα εκπληρωθεί η προφητεία ότι ο Θεός θα κρίνει καθισμένος σε μεγάλο λευκό θρόνο. Όπως γράφει το Βιβλίο της Αποκαλύψεως, ο μεγάλος λευκός θρόνος αντιπροσωπεύει την εξουσία του Θεού. Αλλά πώς μπορούμε να γνωρίσουμε την εξουσία του Θεού; Όπως όλοι ξέρουμε, ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς τη γη και όλα τα πράγματα με τον λόγο Του. Χρησιμοποιεί τον λόγο του για να καθοδηγεί, να εξαγνίζει και να σώσει όλους εμάς, και για να κάνει το καθετί! Ο λόγος του Θεού αντιπροσωπεύει την εξουσία Του. Όπως λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Μιλώ και γίνεται. Δίνω εντολή και εδραιώνεται» («Κεφάλαιο 21» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Ό,τι έχω πει πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ό,τι λαμβάνεται υπόψη πρέπει να ολοκληρώνεται και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς. Αυτό είναι απόλυτο» («Κεφάλαιο 1» του «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Το έργο του Παντοδύναμου Θεού στις έσχατες ημέρες είναι έργο λόγου. Χρησιμοποιεί τον λόγο Του για να ελέγχει το σύμπαν και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Χρησιμοποιεί τον λόγο Του για να καθοδηγεί και να παρέχει για την ανθρωπότητα, και στις έσχατες ημέρες χρησιμοποιεί τον λόγο Του για να κρίνει και να εξαγνίσει τους ανθρώπους. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Επιθυμώ να φέρω ανθρώπους από όλη τη γη στη γη της Χαναάν, οπότε συνεχίζω να εκφέρω ομιλίες στη γη της Χαναάν για να ελέγξω ολόκληρο το σύμπαν. Αυτήν τη χρονική στιγμή, εκτός από τη Χαναάν, δεν υπάρχει καθόλου φως στη γη, και όλοι οι άνθρωποι κινδυνεύουν από την πείνα και το κρύο» («Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, όταν ενσαρκώνεται ο Θεός, χρησιμοποιεί κυρίως τον λόγο για να πραγματοποιήσει τα πάντα και να αποσαφηνίσει τα πάντα» («Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Όλοι όσοι είναι ασεβείς, θα παιδευτούν απ’ τον λόγο στο στόμα του Θεού. Όλοι όσοι είναι δίκαιοι, θα ευλογηθούν απ’ τον λόγο στο στόμα Του. Κι όλα θα καθιερωθούν και θα ολοκληρωθούν με τον λόγο στο στόμα Του. Δεν θα επιδείξει σημεία και θαύματα. Όλα θα πραγματοποιηθούν με τον λόγο Του κι ο λόγος Του θα προκαλέσει γεγονότα. Όλοι στη γη θα πανηγυρίσουν τον λόγο του Θεού, είτε είναι ενήλικοι είτε παιδιά, άνδρες, γυναίκες, γέροι ή νέοι, όλοι οι άνθρωποι θα υποταχθούν κάτω απ’ τον λόγο του Θεού» («Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Όταν εκφέρεται ο λόγος του Παντοδύναμου Θεού, είναι σαν την αστραπή, που λάμπει από την Ανατολή ως τη Δύση. Εξαγνίζει και οδηγεί στην τελείωση όποιον έχει επιστρέψει μπροστά στον θρόνο του Θεού, εκθέτει τους υποκριτές, σαν τους Φαρισαίους, που δυσφορούν όταν τους δείχνεται η αλήθεια, όπως και τους φαύλους ανθρώπους που αρνούνται και ανθίστανται στον Θεό. Ο Θεός χρησιμοποιεί επίσης τον λόγο Του για να πατάξει όλους τους γιους της απείθειας. Η κρίση του Παντοδύναμου Θεού στη γη, στις έσχατες ημέρες, δείχνει ότι ο Θεός κάθεται ήδη και άρχει πάνω στον θρόνο Του. Αν και ο παλιός αυτός κόσμος της κακίας και του σκότους υπάρχει ακόμα, πολύ σύντομα, θα καταστραφεί από τις συμφορές που θα στείλει πάνω του ο Θεός. Καμία δύναμη πάνω στη γη δεν μπορεί να καταστρέψει τη βασιλεία του Θεού, ούτε και υπάρχει δύναμη που μπορεί να καταστρέψει το έργο του Θεού ή που μπορεί να εμποδίσει την πρόοδο του έργου Του. Η άσκηση της εξουσίας του Θεού για κρίση στη γη, είναι σαν τον θρόνο Του στον ουρανό. Είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να κλονίσει και κανένας δεν μπορεί να αλλάξει. Είμαστε βέβαιοι γι’ αυτό! Όπως λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Η βασιλεία επεκτείνεται εν μέσω της ανθρωπότητας, διαμορφώνεται εν μέσω της ανθρωπότητας, ορθώνεται εν μέσω της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει καμία δύναμη ικανή να καταστρέψει τη βασιλεία Μου» («Κεφάλαιο 19» του «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Αυτή είναι η δύναμη και η εξουσία που εκδηλώνεται στον λόγο του Θεού. Όταν ο λόγος του Θεού βασιλεύει στη γη, σημαίνει ότι ο Χριστός βασιλεύει στη γη. Αυτό καταδεικνύει ότι ο Θεός βασιλεύει ήδη από τον θρόνο Του στη γη. Αυτό αρκεί για να δείξουμε, ότι η βασιλεία του Θεού βρίσκεται ήδη στη γη. Αυτό είναι ένα αδιάσειστο γεγονός που κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί! Μπορούμε να δούμε ένα πράγμα: ότι το θέλημα του Θεού ήδη εκτελείται εδώ στη γη, όπως εκτελείται επάνω στον ουρανό. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Ματθ. 6:10). Στην Αποκάλυψη, διαβάζουμε επίσης: «Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισε και έγειναν φωναί μεγάλαι εν τω ουρανώ, λέγουσαι· Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Και οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι, οι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους θρόνους αυτών, έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και προσεκύνησαν τον Θεόν, λέγοντες· Ευχαριστούμέν σοι, Κύριε Θεέ παντοκράτωρ, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, διότι έλαβες την δύναμίν σου την μεγάλην και εβασίλευσας» (Αποκ. 11:15-17). Αυτά τα λόγια έχουν γίνει πραγματικότητα. Είναι αλήθειες που έχουν επιτελεστεί με το έργο και την κραταιά κρίση του Παντοδύναμου Θεού.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

«Η δικαιοσύνη, η μεγαλοπρέπεια και η κρίση Μου δεν δείχνουν κανένα έλεος στον Σατανά. Όμως για εσάς, αυτά προορίζονται για να σας σώσουν. Ωστόσο, εσείς είστε απλώς ανίκανοι να καταλάβετε τη διάθεσή Μου κι ούτε γνωρίζετε τις αρχές πίσω από τις ενέργειές Μου» («Κεφάλαιο 90» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Αυτές οι φράσεις από τα λόγια του Θεού αναφέρονται στα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν στους ανθρώπους η δικαιοσύνη, η μεγαλοπρέπεια και η κρίση του Θεού. Ποια είναι τα αποτελέσματα; Κάποιοι δεν μπορούν να τα δουν. «Η δικαιοσύνη, η μεγαλοπρέπεια και η κρίση Μου δεν δείχνουν κανένα έλεος στον Σατανά». Ποιο είναι το νόημα αυτών των λόγων; Κάποιοι λένε: «Το νόημα αυτών των λόγων είναι ότι η δικαιοσύνη, η μεγαλοπρέπεια και η κρίση του Θεού απευθύνονται στον Σατανά, όχι στους ανθρώπους». Είναι αυτή η ερμηνεία σωστή ή λανθασμένη; Αυτή η ερμηνεία είναι εσφαλμένη, και μάλιστα παράλογη. Εδώ λέει επίσης: «Όμως για εσάς, αυτά προορίζονται για να σας σώσουν». Τι σημαίνει αυτό; Το «εσείς» αναφέρεται στον εκλεκτό λαό του Θεού, σε όλους εκείνους που δέχονται το έργο του Θεού. Για τον εκλεκτό λαό του Θεού και όλους εκείνους που πιστεύουν πραγματικά στον Θεό, η δικαιοσύνη, η μεγαλοπρέπεια και η κρίση του Θεού προορίζονται για τη σωτηρία τους. Κάποιοι νιώθουν ότι αυτό είναι αντιφατικό, λέγοντας: «Δεν δείχνουν κανένα έλεος στον Σατανά, αλλά προορίζονται για τη σωτηρία του ανθρώπου, οπότε η δικαιοσύνη, η μεγαλοπρέπεια και η κρίση του Θεού απευθύνονται στον Σατανά ή στον άνθρωπο;» Είναι εύκολο να λυθεί αυτό το πρόβλημα; Κάποιοι μπορεί να σκεφτούν ως εξής: «Απ’ όλους τους ανθρώπους, κάποιοι ανήκουν στον Σατανά, στον διάβολο, και κάποιοι ανήκουν στον εκλεκτό λαό του Θεού, είναι αντικείμενα σωτηρίας. Έτσι, για τον Σατανά, η δικαιοσύνη, η μεγαλοπρέπεια και η κρίση του Θεού αποτελούν έκθεση, απόρριψη ή τιμωρία. Για τον εκλεκτό λαό του Θεού, για εκείνους που πιστεύουν πραγματικά στον Θεό, προορίζονται αποκλειστικά για σωτηρία, εξαγνισμό και τελείωση». Είναι αυτή η ερμηνεία σωστή ή όχι; Αυτή η ερμηνεία είναι σωστή. Κάποιοι άνθρωποι έχουν βρει τον δρόμο. Οπότε, λοιπόν, είναι ο Σατανάς ή ο εκλεκτός λαός του Θεού που θα υποβληθούν στη δίκαιη, μεγαλοπρεπή και οργισμένη κρίση του Θεού; Όλοι πρέπει να τη δεχτούν. Κανένας δεν νοείται να μην τη δεχτεί. Με άλλα λόγια, κανένας δεν μπορεί να την αποφύγει, αυτό είναι γεγονός. Κάποιοι μπορεί να πουν: «Ο Θεός εκφέρει τα λόγια Του, αλλά οι άπιστοι, οι θρησκευόμενοι και εκείνοι που ανήκουν στον Σατανά δεν τα έχουν ακούσει ούτε τα έχουν διαβάσει!» Αν δεν τα ακούν κι ούτε τα διαβάζουν, θα αποφύγουν την κρίση και την παίδευση του Θεού; Μπορεί να αποφύγουν την κρίση και την παίδευση των λόγων του Θεού, αλλά μπορούν να αποφύγουν την οργή του Θεού και τις συμφορές που στέλνει ο Θεός; Μπορούν να αποφύγουν την κρίση και την παίδευση των πραγματικών γεγονότων; Κανένας δεν μπορεί να τα αποφύγει. Αν δεν δεχτείς την κρίση και την παίδευση των λόγων του Θεού, τότε θα πρέπει να δεχτείς την κρίση και την παίδευση των πραγματικών γεγονότων. Τι είναι, λοιπόν, η κρίση και η παίδευση των πραγματικών γεγονότων; Συμφορές! Συνεπώς, η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες έχει ήδη ξεκινήσει.

Η κρίση των λόγων του Θεού απευθύνεται στον εκλεκτό λαό του Θεού. Η κρίση των πραγματικών γεγονότων, η κρίση και η τιμωρία των συμφορών απευθύνονται στους άπιστους. Το έργο της κρίσεως έχει, λοιπόν, δύο πτυχές, οι οποίες πραγματοποιούνται συγχρόνως. Αυτό το σημείο δεν μπορεί να αγνοηθεί. Κάποιοι λένε: «Ο εκλεκτός λαός στον οίκο του Θεού υποβάλλεται στην κρίση και την παίδευση του Θεού, αλλά οι άπιστοι τρώνε, πίνουν και γλεντοκοπάνε, και δεν έχουν δεχτεί την κρίση και την παίδευση του Θεού!» Η κρίση και η παίδευση των πραγματικών γεγονότων διαφέρει από την κρίση και την παίδευση των λόγων. Η κρίση και η παίδευση των λόγων συντελούνται στο πλαίσιο μιας μακράς χρονικής περιόδου, όμως η κρίση και η παίδευση των πραγματικών γεγονότων θα συμβούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε μία στιγμή. Είναι σαν ένας μεγάλος σεισμός. Εντελώς ξαφνικά, εκεί που οι άνθρωποι τρώνε, πίνουν και διασκεδάζουν, η γη αρχίζει να σείεται και γίνεται ο μεγάλος σεισμός. Όλοι θέλουν να τρέξουν, αλλά δεν μπορούν, και καταλήγουν να καταπλακωθούν μέχρι θανάτου. Η κρίση και η παίδευση των πραγματικών γεγονότων είναι γρήγορες, παροδικές, ξαφνικές και αναπόφευκτες. Η κρίση και η παίδευση των λόγων είναι κάτι διαφορετικό. Έχουν μια ορισμένη χρονική διάρκεια. Εξάλλου, κάποιοι δεν έχουν φάει ούτε πιει τα λόγια του Θεού, ενώ κάποιοι τα έχουν φάει και τα έχουν πιει, αλλά δεν τα έχουν βάλει στην καρδιά τους. Κάποιοι τα έχουν βάλει στην καρδιά τους, αλλά δεν έχουν βιώσει την κρίση τους. Η μη βίωσή τους δεν είναι αποδεκτή. Την πρώτη φορά που τα βιώνουν ενδεχομένως να μην μπορούν να υπακούσουν, και δεν έχουν καμία γνώση ή κατανόηση, όμως, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, επέρχεται η κατανόηση και, μετά από λίγο καιρό ακόμα, κατανοούν κάπως περισσότερα. Αφού βιώσουν για λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορούν να κατανοούν πιο ενδελεχώς, και τότε μπορούν να επέλθουν πραγματική μετάνοια και πραγματική αλλαγή. Αυτή είναι η διαδικασία της επιδίωξης της αλήθειας. Από την έλλειψη κατανόησης έως την κατανόηση, η υπακοή είναι αποτέλεσμα της κατανόησης και η γνώση είναι αποτέλεσμα της υπακοής —αυτή η διαδικασία παίρνει πολύ χρόνο. Για την επίτευξη αποτελεσμάτων, οι άνθρωποι πρέπει να το βιώσουν αυτό για δέκα ή είκοσι χρόνια, ενώ κάποιοι για είκοσι έως τριάντα χρόνια. Και ενώ εμείς βιώνουμε την κρίση και την παίδευση των λόγων του Θεού, οι άπιστοι τι κάνουν; Τρώνε, πίνουν, διασκεδάζουν, κοιμούνται και ονειρεύονται! Όταν θα έχουμε υποβληθεί σε αρκετή κρίση και παίδευση και θα έχουμε εξαγνιστεί, όταν θα ξεκινήσουμε να ευφραινόμαστε και να δοξάζουμε τον Θεό, όταν ο λαός του Θεού θα έχει οδηγηθεί στην ολοκλήρωση από τον Θεό, τότε θα τους βρουν τους άπιστους οι συμφορές. Και όταν τους βρουν οι συμφορές, θα είναι και η στιγμή του θανάτου τους! Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πλέον συνειδητοποιήσει: «Αυτή είναι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου! Η κρίση και η παίδευση των λόγων είναι εσωτερικές, ενώ η έλευση και η τιμωρία των συμφορών είναι εξωτερικές. Όσοι δεν πιστεύουν στον Θεό και όσοι αντιστέκονται στον Θεό πρέπει όλοι να πεθάνουν στις συμφορές». Ποια είναι η χρονική σχέση ανάμεσα στην εσωτερική κρίση και παίδευση των λόγων και στην εξωτερική τιμωρία των συμφορών; Συμβαίνουν συγχρόνως. Κάθε είδους συμφορές συμβαίνουν επίσης στους άπιστους, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες ούτε ταξινομούνται ως ολέθριες. Όμως, μόλις ο εκλεκτός λαός του Θεού οδηγηθεί στην ολοκλήρωση, μόλις εμφανιστεί μια ομάδα νικητών, «μπαμ», στη στιγμή θα πέσουν οι μεγάλες συμφορές. Αυτές είναι η κρίση και η παίδευση των συμφορών που χρησιμοποιούνται για να εξοντωθούν οι άπιστοι. Αυτές, η κρίση και η παίδευση, είναι γεμάτες οργή και μεγαλοπρέπεια!

Απόσπασμα από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Προηγούμενο: Ερώτηση 11: Γίνεστε μάρτυρες ότι ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει την αλήθεια και επιτελεί το έργο Του της κρίσης των εσχάτων ημερών, αλλά εγώ πιστεύω ότι η πίστη μας στον Κύριο Ιησού και η αποδοχή του έργου του Αγίου Πνεύματος σημαίνουν ότι έχουμε ήδη υποβληθεί στο έργο της κρίσης του Θεού. Τούτα είναι τα λόγια του Κυρίου Ιησού που το αποδεικνύουν: «Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ’ αφού απέλθω, θέλω πέμψει Αυτόν προς εσάς· και ελθών Εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως» (Ιωάν. 16:7-8). Πιστεύουμε ότι, αν και ο Κύριος Ιησούς επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης, μετά την ανάληψή Του στους ουρανούς και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε και εργάστηκε στους ανθρώπους: «[…] θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως». Αυτό θα πρέπει να είναι το έργο της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, έτσι, εκείνο, το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω, είναι το ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου της κρίσης του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και του έργου του Κυρίου Ιησού;

Επόμενο: Ερώτηση 13: Οι περισσότεροι άνθρωποι στον θρησκευτικό κόσμο πιστεύουν ότι η ρήση «Τετέλεσται» (Ιωάν. 19:30) του Κυρίου Ιησού πάνω στον σταυρό, αποτελεί απόδειξη ότι το έργο της σωτηρίας του Θεού έχει ήδη τελειώσει ολοκληρωτικά. Κι όμως, εσείς καταθέτετε ότι ο Κύριος επέστρεψε ενσαρκωμένος για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, προκειμένου να σώσει εξολοκλήρου την ανθρωπότητα. Άρα, πώς ακριβώς πρέπει να κατανοήσει κάποιος το έργο του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας; Δεν είμαστε ξεκάθαροι ως προς τη συγκεκριμένη πτυχή της αλήθειας, γι’ αυτό, παρακαλούμε, συναναστραφείτε τη για εμάς.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 41: Έχουμε παρακολουθήσει μια σειρά διαδικτυακών ομιλιών από την Κινεζική Κομμουνιστική κυβέρνηση και τον θρησκευτικό κόσμο που κακολογούν, συκοφαντούν, προσβάλλουν και δυσφημούν την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού (όπως το περιστατικό της «28ης Μαΐου» στο Ζαογιουάν της επαρχίας Σαντόνγκ). Γνωρίζουμε, επίσης, ότι το ΚΚΚ είναι πολύ επιδέξιο στο να λέει ψέματα, να κατασκευάζει πράγματα, και να στρεβλώνει τα γεγονότα για να εξαπατήσει τους ανθρώπους. Επιπλέον, είναι πολύ καλό στη δυσφήμηση, την προσβολή και την επίκριση των εθνών στα οποία είναι εχθρικά προσκείμενο, άρα ό,τι λέει το ΚΚΚ δεν είναι καθόλου αξιόπιστο. Εντούτοις, πολλά από αυτά που λένε οι πάστορες και πρεσβύτεροι εντός των θρησκευτικών κύκλων είναι ίδια με αυτά που λέει το ΚΚΚ, οπότε πώς μπορούμε όντως να διακρίνουμε τις φήμες και τις συκοφαντίες που διαδίδουν το ΚΚΚ και ο θρησκευτικός κόσμος;

Απαντήση:Γιατί οι κακές δυνάμεις του Σατανά επιτίθενται τόσο πολύ στο έργο του Θεού, κρίνοντας έτσι το έργο του Θεού; Γιατί οι κακές...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο