Ερώτηση 30: Καταθέτετε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει ως ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός, ότι Αυτός εκφράζει κάθε αλήθεια προκειμένου να εξαγνίσει και να σώσει την ανθρωπότητα και να επιτελέσει το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, άρα πώς μπορούμε, λοιπόν, να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού και πώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι πράγματι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς;

Απαντήση:

Αυτή η ερώτηση είναι μεγάλης σημασίας. Για να αποδεχθούμε το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών και να δούμε την εμφάνιση του Θεού, πρέπει πρώτα να ξέρουμε πώς θα αναγνωρίσουμε τη φωνή του Θεού. Για την ακρίβεια, όταν αναγνωρίζουμε τη φωνή του Θεού, αναγνωρίζουμε τα λόγια και τις ομιλίες Του και τα χαρακτηριστικά των λόγων του Δημιουργού. Ανεξάρτητα από το εάν είναι τα λόγια του ενσαρκωμένου Θεού ή οι ομιλίες του Πνεύματος του Θεού, είναι όλα λόγια που ειπώθηκαν από τον Θεό στην ανθρωπότητα, από ψηλά. Αυτός είναι ο τόνος και τα χαρακτηριστικά των λόγων του Θεού. Εδώ, η εξουσία και η ταυτότητα του Θεού εκδηλώνονται ξεκάθαρα. Αυτό μπορούμε να πούμε πως είναι το μοναδικό μέσο με το οποίο μιλάει ο Δημιουργός. Οι ομιλίες του Θεού, κάθε φορά που ενσαρκώνεται σίγουρα καλύπτουν πολλούς τομείς. Κυρίως σχετίζονται με τις απαιτήσεις του Θεού και τις επιπλήξεις προς τον άνθρωπο, με τα λόγια των διοικητικών διαταγμάτων και των εντολών του Θεού, τα λόγια κρίσεως και παίδευσής Του και την αποκάλυψή Του της διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Αυτά λοιπόν τα λόγια είναι και οι προφητείες και οι υποσχέσεις του Θεού προς την ανθρωπότητα, κ.λπ. Αυτά τα λόγια αποτελούν όλα την έκφραση της αλήθειας, της οδού και της ζωής. Αποτελούν όλα την αποκάλυψη της ουσίας της ζωής του Θεού. Εκπροσωπούν τη διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι ο Θεός. Έτσι, μπορούμε να δούμε απ’ τα λόγια που εκφράζονται από τον Θεό ότι τα λόγια του Θεού είναι η αλήθεια και έχουν εξουσία και δύναμη. Έτσι, εάν θέλετε να κρίνετε αν τα λόγια που εκφράζονται από τον Παντοδύναμο Θεό αποτελούν τη φωνή του Θεού, μπορείτε να κοιτάξετε τα λόγια του Κυρίου Ιησού και τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Μπορείτε να τα συγκρίνετε και να δείτε εάν είναι τα λόγια που εκφράζονται από ένα Πνεύμα και αν είναι έργο που επιτελείται από έναν Θεό. Αν η πηγή τους είναι ίδια, αυτό αποδεικνύει ότι τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι ομιλίες του Θεού και ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι η εμφάνιση του Θεού. Ας δούμε τώρα τα λόγια που είπε ο Ιεχωβά την Εποχή του Νόμου και τα λόγια του Ιησού την Εποχή της Χάριτος. Ήταν και τα δύο απευθείας έκφραση του Αγίου Πνεύματος και έργο ενός Θεού. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Κύριος Ιησούς αποτελούσε την εμφάνιση του Ιεχωβά, την εμφάνιση του Δημιουργού. Όσοι έχουν διαβάσει τη Βίβλο ξέρουν όλοι ότι στα λόγια που εκφράστηκαν από τον Κύριο Ιησού κατά την Εποχή της Χάριτος, υπήρχαν λόγια επίπληξης, λόγια των απαιτήσεων του Θεού από τον άνθρωπο και λόγια που αφορούσαν τα διοικητικά διατάγματα του Θεού. Υπήρχαν επίσης λόγια πολλών προφητειών και υποσχέσεων κ.λπ. Αποτελούσαν ένα πλήρες στάδιο έργου που επιτελέστηκε από τον Θεό την Εποχή της Χάριτος.

Τα πρόβατα του Θεού ακούν τη φωνή Του, σε ό,τι αφορά το πώς να αναγνωρίζουμε συγκεκριμένα τη φωνή του Θεού, όλα θα ξεκαθαριστούν αν δούμε τα λόγια του Κυρίου Ιησού. Πρώτα, θα δούμε τις απαιτήσεις του Κυρίου Ιησού και τις επιπλήξεις Του για τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, ο Κύριος Ιησούς είπε: «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 4:17). «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται» (Ματθ. 22:37-40). Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. […] Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή» (Ματθ. 5:3, 6). «Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. 5:10-12).

Ας δούμε τι είπε ο Κύριος Ιησούς σχετικά με τα διοικητικά διατάγματα. Κατά Ματθαίον 12:31-32: Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Διά τούτο σας λέγω, Πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους, η κατά του Πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους· και όστις είπη λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθή εις αυτόν· όστις όμως είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι». Επίσης, στο Κατά Ματθαίον 5:22, ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο οργιζόμενος αναιτίως κατά του αδελφού αυτού θέλει είσθαι ένοχος εις την κρίσιν· και όστις είπη προς τον αδελφόν αυτού Ρακά, θέλει είσθαι ένοχος εις το συνέδριον· όστις δε είπη Μωρέ, θέλει είσθαι ένοχος εις την γέενναν του πυρός».

Εκτός από αυτά τα λόγια των διοικητικών διαταγμάτων, υπάρχουν επίσης τα λόγια κρίσεως και αποκάλυψης των Φαρισαίων από τον Κύριο Ιησού. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν» (Ματθ. 23:14). «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών» (Ματθ. 23:15).

Ο Κύριος Ιησούς είπε επίσης προφητείες και υποσχέσεις στον άνθρωπο. Στο κατά Ιωάννην 14:2-3, ο Κύριος Ιησούς είπε: «υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ». Στο κατά Ιωάννην 12:47-48, όπου ο Κύριος Ιησούς επίσης είπε: «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Έχουμε και την Αποκάλυψη 21:3-4: «Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών· και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον».

Από τις διάφορες αλήθειες που εκφράστηκαν από τον Κύριο Ιησού την Εποχή της Χάριτος, βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν η εμφάνιση του Σωτήρα και ότι τα λόγια του Κυρίου Ιησού ήταν οι ομιλίες του Θεού σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτός εξέφρασε άμεσα τη διάθεση του Θεού και το θέλημά Του για την ανθρωπότητα, για να οδηγήσει την ανθρωπότητα, να προσφέρει στην ανθρωπότητα και να λυτρώσει προσωπικά την ανθρωπότητα. Αυτό απεικονίζει τέλεια την ταυτότητα και την εξουσία του ίδιου του Θεού. Διαβάζοντάς τα, νιώθουμε αμέσως ότι αυτά τα λόγια είναι η αλήθεια και διαθέτουν εξουσία και δύναμη. Αυτά τα λόγια είναι η φωνή του Θεού, είναι οι ομιλίες του Θεού στην ανθρωπότητα. Τις έσχατες ημέρες, ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει: ο Παντοδύναμος Θεός έχει έρθει για να επιτελέσει το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών. Έχει φέρει την Εποχή της Βασιλείας και έχει δώσει τέλος στην Εποχή της Χάριτος. Σύμφωνα με το λυτρωτικό έργο του Κυρίου Ιησού, ο Παντοδύναμος Θεός έχει ολοκληρώσει το στάδιο του έργου της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, και έχει εκφράσει όλες τις αλήθειες για τον εξαγνισμό και τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Τα λόγια που εκφράζονται από τον Παντοδύναμο Θεό είναι πλούσια σε περιεχόμενο και απόλυτα πλήρη. Όπως ακριβώς λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Μπορεί κάλλιστα να ειπωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά από τη δημιουργία του κόσμου που ο Θεός έχει απευθυνθεί σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ποτέ πριν δεν είχε μιλήσει ο Θεός στη δημιουργημένη ανθρωπότητα με τόση λεπτομέρεια και τόσο συστηματικά. Φυσικά, αυτή είναι επίσης η πρώτη φορά που έχει μιλήσει τόσο πολύ και για τόσο μεγάλο διάστημα σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι τελείως άνευ προηγουμένου. Επιπλέον, οι ομιλίες αυτές αποτελούν το πρώτο κείμενο που εξέφρασε ο Θεός μεταξύ της ανθρωπότητας, στο οποίο εκθέτει τους ανθρώπους, τους καθοδηγεί, τους κρίνει και τους μιλά εγκάρδια, και είναι επίσης οι πρώτες ομιλίες στις οποίες ο Θεός πληροφορεί τους ανθρώπους για τα βήματά Του, το μέρος όπου βρίσκεται, τη διάθεση του Θεού, αυτό που έχει και είναι ο Θεός, τις σκέψεις του Θεού και την ανησυχία Του για την ανθρωπότητα. Μπορεί να ειπωθεί ότι είναι οι πρώτες ομιλίες που έχει εκφέρει ο Θεός στην ανθρωπότητα από τον τρίτο ουρανό από τον καιρό της δημιουργίας, καθώς και η πρώτη φορά που ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει την έμφυτη ταυτότητά Του για να εμφανιστεί και να εκφράσει τη φωνή της καρδιάς Του στην ανθρωπότητα μέσα από λόγια» (Εισαγωγή του «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Τώρα είναι οι έσχατες ημέρες και τα λόγια που εκφράστηκαν από τον Παντοδύναμο Θεό έχουν μεγάλο εύρος και είναι πλούσια πέρα από κάθε σύγκριση. Σε αυτά βρίσκουμε κυρίως την κρίση, την αποκάλυψη του ανθρώπου και τα διοικητικά διατάγματα και τις εντολές της Εποχής της Βασιλείας, καθώς και τις επιπλήξεις, τις απαιτήσεις και τις υποσχέσεις του Θεού προς τον άνθρωπο, τις προφητείες κ.ο.κ. Στη συνέχεια ας διαβάσουμε πρώτα μερικά εδάφια των λόγων του Θεού με επιπλήξεις και απαιτήσεις του Θεού από τον άνθρωπο, καθώς και σχετικά με το έργο Του.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Σήμερα, εκείνοι που έχουν γνήσια αγάπη για Μένα, τέτοιοι άνθρωποι είναι ευλογημένοι. Ευλογημένοι εκείνοι που Μου υποτάσσονται, οι οποίοι σίγουρα θα έχουν μια θέση στη βασιλεία Μου. Ευλογημένοι εκείνοι που Με γνωρίζουν, οι οποίοι σίγουρα θα έχουν ισχύ στη βασιλεία Μου. Ευλογημένοι εκείνοι που Με επιζητούν, οι οποίοι σίγουρα θα ξεφύγουν από τα δεσμά του Σατανά και θα απολαμβάνουν την ευλογία Μου. Ευλογημένοι εκείνοι που μπορούν να απαρνηθούν τον εαυτό τους, οι οποίοι σίγουρα θα εισέλθουν στην κατοχή Μου και θα κληρονομήσουν την αφθονία της βασιλείας Μου. Εκείνους που τρέχουν ολόγυρα για χάρη Μου θα τους θυμάμαι, εκείνους που ξοδεύουν για χάρη Μου θα τους αγκαλιάσω χαρωπά, εκείνους που Μου κάνουν προσφορές θα τους παρέχω απολαύσεις. Εκείνους που βρίσκουν την απόλαυση στα λόγια Μου θα τους ευλογήσω. Θα αποτελέσουν σίγουρα τους πυλώνες που συγκρατούν το επιστύλιο της βασιλείας Μου, θα απολαμβάνουν σίγουρα απαράμιλλης αφθονίας στον οίκο Μου και κανένας δεν θα μπορεί να συγκριθεί μαζί τους» («Κεφάλαιο 19» του «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Παρόλο που ο Ιησούς έκανε μεγάλο έργο ανάμεσα στους ανθρώπους, ολοκλήρωσε μόνο τη λύτρωση όλης της ανθρωπότητας και έγινε η προσφορά περί αμαρτίας του ανθρώπου, αλλά δεν απάλλαξε τον άνθρωπο από όλη τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Για να σωθεί ολοκληρωτικά ο άνθρωπος από την επιρροή του Σατανά, δεν αρκούσε μόνο να σηκώσει ο Ιησούς στους ώμους Του τις αμαρτίες του ανθρώπου ως η προσφορά περί αμαρτίας, αλλά έπρεπε, επίσης, ο Θεός να επιτελέσει ακόμα μεγαλύτερο έργο για να απαλλάξει πλήρως τον άνθρωπο από τη διάθεσή του, η οποία έχει διαφθαρεί από τον Σατανά. Συνεπώς, αφότου ο άνθρωπος συγχωρέθηκε για τις αμαρτίες του, ο Θεός επέστρεψε ενσαρκωμένος για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη νέα εποχή και ξεκίνησε το έργο του παιδέματος και της κρίσης. Αυτό το έργο ανέβασε τον άνθρωπο σε ένα υψηλότερο βασίλειο. Όλοι όσοι υποτάσσονται στο κράτος Του θα απολαμβάνουν ανώτερη αλήθεια και θα λαμβάνουν μεγαλύτερες ευλογίες. Θα ζούνε πραγματικά στο φως και θα κερδίσουν την αλήθεια, την οδό και τη ζωή.

«Αν οι άνθρωποι παραμείνουν στην Εποχή της Χάριτος, δεν θα απελευθερωθούν ποτέ από τη διεφθαρμένη διάθεσή τους, ούτε θα γνωρίσουν την εγγενή διάθεση του Θεού. Αν οι άνθρωποι ζούνε συνεχώς μέσα σε αφθονία χάρης, αλλά χωρίς την οδό ζωής που θα τους δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Θεό και να ικανοποιήσουν τον Θεό, τότε δεν θα καταφέρουν ποτέ να Τον έχουν πραγματικά μέσα τους, παρόλο που πιστεύουν σ’ Αυτόν. Τι αξιοθρήνητο είδος πίστης που είναι αυτό» (Πρόλογος του βιβλίου «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Προτού λυτρωθεί ο άνθρωπος, πολλά από τα δηλητήρια του Σατανά είχαν ήδη φυτευτεί μέσα του και, μετά από χιλιάδες έτη διαφθοράς από τον Σατανά, έχει μέσα του μια καθιερωμένη φύση που αντιστέκεται στον Θεό. Επομένως, όταν λυτρωθεί ο άνθρωπος, αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από λύτρωση κατά την οποία ο άνθρωπος αγοράζεται έναντι υψηλού τιμήματος, αλλά η δηλητηριώδης φύση μέσα του δεν έχει εξαλειφθεί. Ο άνθρωπος, που είναι τόσο μιαρός, πρέπει να υποβληθεί σε αλλαγή προτού γίνει άξιος να υπηρετήσει τον Θεό. Μέσω αυτού του έργου της κρίσης και της παίδευσης, ο άνθρωπος θα καταφέρει να γνωρίσει πλήρως την ακάθαρτη και διεφθαρμένη ουσία μέσα του και θα μπορέσει να αλλάξει εντελώς και να γίνει καθαρός. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να αξιωθεί να επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού» («Το μυστήριο της ενσάρκωσης (4)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Κανείς δεν αναζητά ενεργά τα βήματα ή την εμφάνιση του Θεού και κανείς δεν επιθυμεί να υπάρξει υπό τη φροντίδα και τη συντήρηση του Θεού. Αντίθετα, είναι πρόθυμοι να στηριχθούν στη διάβρωση του Σατανά και του κακού προκειμένου να προσαρμοστούν σε αυτόν τον κόσμο και στους κανόνες της ζωής που ακολουθεί η διαβολική ανθρωπότητα. Σε αυτό το σημείο, η καρδιά και το πνεύμα του ανθρώπου έχουν γίνει το αντικείμενο φόρου τιμής του ανθρώπου στον Σατανά και η τροφή του Σατανά. Επιπλέον, η ανθρώπινη καρδιά και το πνεύμα γίνονται ένα μέρος στο οποίο ο Σατανάς μπορεί να κατοικεί και ένας κατάλληλος τόπος που αυτός μπορεί να παίξει. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος εν αγνοία του δεν κατανοεί τις αρχές της ανθρώπινης οντότητας, και την αξία και τον σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι νόμοι από τον Θεό και η διαθήκη μεταξύ Θεού και ανθρώπου βαθμιαία ξεθωριάζουν στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος δεν αναζητά πλέον ούτε δίνει βάση στον Θεό. Καθώς ο χρόνος περνάει, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει πλέον γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, ούτε καταλαβαίνει τα λόγια που προέρχονται από το στόμα του Θεού ούτε και συνειδητοποιεί όλα όσα προέρχονται από τον Θεό. Ο άνθρωπος αρχίζει να αντιστέκεται στους νόμους και στις εντολές του Θεού· η καρδιά και το πνεύμα του ανθρώπου νεκρώνονται… Ο Θεός χάνει τον άνθρωπο της αρχικής Του δημιουργίας και ο άνθρωπος χάνει τη ρίζα της απαρχής του. Αυτή είναι η θλίψη αυτής της ανθρωπότητας» («Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Το ανθρώπινο γένος αναπτύχθηκε μεσ’ από δεκάδες χιλιάδες χρόνια ιστορίας για να φτάσει εκεί που βρίσκεται σήμερα. Ωστόσο, το ανθρώπινο γένος της αρχικής Μου δημιουργίας έχει προ πολλού βυθιστεί στον εκφυλισμό. Έχουν ήδη πάψει να είναι αυτό που θέλω, κι έτσι η ανθρωπότητα, όπως εμφανίζεται στα μάτια Μου, δεν αξίζει πλέον το όνομα του ανθρώπινου γένους. Είναι, μάλλον, το απόβρασμα του ανθρώπινου γένους που έχει αιχμαλωτίσει ο Σατανάς, τα σαπισμένα κινούμενα πτώματα, τα οποία ο Σατανάς έχει ενδυθεί και μέσα στα οποία ζει. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ούτε κατ’ ελάχιστον την ύπαρξή Μου, ούτε καλωσορίζουν τον ερχομό Μου. Το ανθρώπινο γένος ανταποκρίνεται μόνο με βαρυγκώμια στα αιτήματά Μου, ενδίδοντας περιστασιακά σε αυτά, και δεν συμμερίζεται ειλικρινά τις χαρές και τις λύπες της ζωής μαζί Μου. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι με θεωρούν ανεξιχνίαστο, με βαρυγκώμια προσποιούνται πως Μου χαμογελούν, υιοθετώντας τη συμπεριφορά του κόλακα προς κείνον που έχει την εξουσία. Και αυτό επειδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το έργο Μου, και ακόμα λιγότερο το θέλημά Μου στο παρόν. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας: Όταν θα έλθει η ημέρα, ο πόνος οποιουδήποτε Με λατρεύει θα είναι πολύ πιο υποφερτός από τον δικό σας. Ο βαθμός της πίστης σας σ’ Εμένα δεν ξεπερνά, στην πραγματικότητα, εκείνον του Ιώβ —ακόμα και η πίστη των Ιουδαίων Φαρισαίων ξεπερνά τη δική σας— οπότε, όταν θα έρθει η ημέρα της φωτιάς, ο πόνος σας θα είναι πολύ πιο βαρύς από εκείνον των Φαρισαίων όταν δέχθηκαν την επίπληξη του Ιησού, από εκείνον των 250 φυλάρχων που εναντιώθηκαν στον Μωυσή, και από εκείνον των Σοδόμων κάτω από τις πύρινες φλόγες της καταστροφής τους» («Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Ο άνθρωπος έχασε τη θεοσεβούμενη καρδιά του αφού διαφθάρηκε από τον Σατανά, και έχασε τη λειτουργία που ένα από τα πλάσματα του Θεού θα έπρεπε να έχει, με το να μετατραπεί σε εχθρό ανυπάκουο στον Θεό. Ο άνθρωπος έζησε κάτω από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και ακολούθησε τις εντολές του Σατανά· οπότε ο Θεός δεν είχε τρόπο να δουλέψει μεταξύ των πλασμάτων Του και ήταν ακόμη πιο αδύναμος ως προς το να εισπράξει σεβασμό από τα πλάσματά Του. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό και όφειλε να λατρεύει τον Θεό, αλλά ο άνθρωπος, στην πραγματικότητα, γύρισε την πλάτη του προς τον Θεό και λάτρεψε τον Σατανά. Ο Σατανάς έγινε το είδωλο στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι, ο Θεός έχασε τη θέση Του στην καρδιά του ανθρώπου, έχασε δηλαδή ουσιαστικά τη σημασία της δημιουργίας του ανθρώπου από Εκείνον, κι έτσι, για να αποκαταστήσει τη σημασία της δημιουργίας του ανθρώπου από Εκείνον, πρέπει να αποκαταστήσει την αρχική ομοίωση του ανθρώπου και να τον απαλλάξει από τη διεφθαρμένη του διάθεση. Για να διεκδικήσει τον άνθρωπο από τον Σατανά, πρέπει να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποκαταστήσει σταδιακά την αρχική ομοίωση του ανθρώπου και να αποκαταστήσει την αρχική λειτουργία του ανθρώπου και, τελικά, τη βασιλεία Του. Η τελική καταστροφή αυτών των υιών της ανυπακοής θα πραγματοποιηθεί επίσης για να επιτρέψει στον άνθρωπο να λατρεύει καλύτερα τον Θεό και να ζήσει καλύτερα πάνω στη γη. Από τη στιγμή που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, θα κάνει τον άνθρωπο να Τον λατρεύει· αφού επιθυμεί να αποκαταστήσει την αρχική λειτουργία του ανθρώπου, θα την αποκαταστήσει πλήρως και χωρίς καμία νόθευση. Η αποκατάσταση της εξουσίας Του σημαίνει πως θα κάνει τον άνθρωπο να Τον λατρεύει και θα τον κάνει να Τον υπακούει· σημαίνει ότι θα κάνει τον άνθρωπο να ζει εξαιτίας Αυτού και να ωθεί τους εχθρούς Του στο να χάνονται εξαιτίας της εξουσίας Του. Αυτό σημαίνει ότι θα βοηθήσει κάθε τελευταίο κομμάτι Του να κυριαρχήσει μεταξύ της ανθρωπότητας και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε αντίσταση από τον άνθρωπο. Η βασιλεία που επιθυμεί να εγκαθιδρύσει είναι η δική Του βασιλεία. Η ανθρωπότητα που επιθυμεί είναι εκείνη που Τον λατρεύει, που Τον υπακούει πλήρως και έχει τη δόξα Του. Εάν δεν σώσει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα, η σημασία της δημιουργίας του ανθρώπου από Εκείνον θα καταλήξει στο μηδέν. Δεν θα έχει άλλη εξουσία στον άνθρωπο και η βασιλεία Του δεν θα είναι πλέον σε θέση να υπάρχει πάνω στη γη. Εάν δεν καταστρέψει εκείνους τους εχθρούς που είναι ανυπάκουοι σ’ Αυτόν, δεν θα μπορέσει να αποκτήσει την πλήρη δόξα Του, ούτε θα μπορέσει να εδραιώσει τη βασιλεία Του πάνω στη γη. Αυτά είναι τα σύμβολα της ολοκλήρωσης του έργου Του και τα σύμβολα της ολοκλήρωσης του μεγάλου επιτεύγματός Του: να καταστρέψει τελείως εκείνους μεταξύ της ανθρωπότητας που είναι ανυπάκουοι σ’ Αυτόν και να φέρει αυτούς που έχουν καταστεί ολοκληρωμένοι, στην ανάπαυση» («Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Ξέρεις μόνο ότι ο Ιησούς θα κατέλθει τις έσχατες ημέρες, αλλά πώς ακριβώς θα κατέλθει; Έναν αμαρτωλό όπως εσάς, ο οποίος έχει μόλις λυτρωθεί και δεν έχει αλλάξει ούτε τελειωθεί από τον Θεό, μπορεί να σε επιθυμεί η καρδιά του Θεού; Γιατί εσύ, εσύ που είσαι ακόμα ο παλιός εαυτός σου, είναι αλήθεια ότι σώθηκες από τον Ιησού και ότι δεν θεωρείσαι αμαρτωλός λόγω της σωτηρίας του Θεού, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι δεν είσαι αμαρτωλός και ότι δεν είσαι ακάθαρτος. Πώς μπορείς να είσαι άγιος αν δεν έχεις αλλάξει; Μέσα σου είσαι κυριευμένος από ακαθαρσία, εγωισμό και κακία, αλλά εξακολουθείς να επιθυμείς να κατέλθεις με τον Ιησού —τι τυχερός που θα ήσουν! Έχεις χάσει ένα στάδιο στην πίστη σου στον Θεό: Έχεις απλώς λυτρωθεί, αλλά δεν έχεις αλλάξει. Για να μπορείς να είσαι κάποιος που επιθυμεί η καρδιά του Θεού, ο Θεός πρέπει προσωπικά να επιτελέσει το έργο της αλλαγής και της κάθαρσής σου. Αν έχεις λυτρωθεί μόνο, θα είσαι ανίκανος να επιτύχεις την αγιότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είσαι ακατάλληλος να κοινωνήσεις τις καλές ευλογίες του Θεού, επειδή έχεις χάσει ένα στάδιο στο έργο του Θεού για τη διαχείριση του ανθρώπου, το οποίο είναι το βασικό βήμα της αλλαγής και της τελείωσης. Και έτσι εσύ, ένας αμαρτωλός που έχει μόλις λυτρωθεί, είσαι ανίκανος να κληρονομήσεις άμεσα την κληρονομιά του Θεού» («Περί ονομασιών και ταυτότητας» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Πρέπει να ξέρεις τι είδους ανθρώπους επιθυμώ· όσοι δεν είναι αγνοί δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη βασιλεία, όσοι είναι ακάθαρτοι δεν επιτρέπεται να σπιλώσουν το ιερό έδαφος. Παρόλο που μπορεί να έχεις κάνει πολύ έργο και να έχεις εργαστεί εδώ και πολλά χρόνια, αν τελικά είσαι θλιβερά βρόμικος, είναι απαράδεκτο στον νόμο του Ουρανού να επιθυμείς να εισέλθεις στη βασιλεία Μου! Από την ίδρυση του κόσμου μέχρι σήμερα, δεν έχω προσφέρει ποτέ εύκολη πρόσβαση στη βασιλεία Μου σε όσους προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοιά Μου. Αυτός είναι ένας ουράνιος κανόνας και κανείς δεν μπορεί να τον παραβιάσει! Πρέπει να αναζητήσεις τη ζωή. Σήμερα, αυτοί που θα οδηγηθούν στην τελείωση είναι το ίδιο είδος με τον Πέτρο: Είναι αυτοί που επιδιώκουν τις αλλαγές στη δική τους διάθεση και είναι πρόθυμοι να γίνουν μάρτυρες για τον Θεό και να εκτελέσουν το καθήκον τους ως πλάσματα του Θεού. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι θα οδηγηθούν στην τελείωση. Εάν αποβλέπεις μόνο στις ανταμοιβές και δεν προσπαθείς να αλλάξεις τη δική σου διάθεση ζωής, τότε όλες οι προσπάθειές σου θα είναι μάταιες —και αυτή είναι μια αναλλοίωτη αλήθεια!» («Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που βαδίζει ο άνθρωπος» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Σχετικά με το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού την Εποχή της Βασιλείας, ας διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Τις έσχατες ημέρες, ο Χριστός χρησιμοποιεί μια ποικιλία από αλήθειες για να διδάξει τον άνθρωπο, να εκθέσει την ουσία του ανθρώπου και να αναλύσει τα λόγια και τις πράξεις του. Αυτά τα λόγια εμπεριέχουν διάφορες αλήθειες, όπως το καθήκον του ανθρώπου, πώς θα πρέπει να υπακούει τον Θεό, πώς θα πρέπει να είναι πιστός σ’ Εκείνον, πώς οφείλει να βιώνει την κανονική ανθρώπινη φύση, καθώς και τη σοφία και τη διάθεση του Θεού, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα λόγια απευθύνονται στην ουσία του ανθρώπου και στη διεφθαρμένη διάθεσή του. Συγκεκριμένα, αυτά τα λόγια που εκθέτουν το πώς ο άνθρωπος αποστρέφεται τον Θεό, λέγονται σε σχέση με το πώς ο άνθρωπος αποτελεί ενσάρκωση του Σατανά και μια εχθρική δύναμη απέναντι στον Θεό. Αναλαμβάνοντας το έργο της κρίσης Του, ο Θεός δεν καθιστά απλώς σαφή τη φύση του ανθρώπου με λίγα μόνο λόγια· εκθέτει, αντιμετωπίζει και κλαδεύει μακροπρόθεσμα. Αυτές οι μέθοδοι έκθεσης, αντιμετώπισης και κλαδέματος δεν μπορούν να αντικατασταθούν με συνηθισμένα λόγια, αλλά με την αλήθεια, την οποία ο άνθρωπος δεν κατέχει καθόλου. Μονάχα τέτοιου είδους μέθοδοι θεωρούνται ως κρίση· μόνο μέσω μιας τέτοιας κρίσης μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί και να πειστεί πλήρως να είναι υποταγμένος στον Θεό και, επιπλέον, να αποκτήσει αληθινή γνώση του Θεού. Αυτό που αποφέρει το έργο της κρίσης είναι η κατανόηση του ανθρώπου για το αληθινό πρόσωπο του Θεού και για την αλήθεια σχετικά με τη δική του παρακοή. Το έργο της κρίσης δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει μεγάλο μέρος από το θέλημα του Θεού, τον σκοπό του έργου του Θεού, και τα μυστήρια που παραμένουν ακατανόητα γι’ αυτόν. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να μάθει τη διεφθαρμένη ουσία του και τις ρίζες της διαφθοράς του, καθώς επίσης και να ανακαλύψει την ασχήμια του. Αυτές οι επιδράσεις προκαλούνται από το έργο της κρίσης, διότι η ουσία αυτού του έργου είναι στην πραγματικότητα το έργο του ανοίγματος της αλήθειας, της οδού και της ζωής του Θεού σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Εκείνον. Αυτό το έργο είναι το έργο της κρίσης που επιτελεί ο Θεός» («Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Ο Θεός επιτελεί το έργο της κρίσης και της παίδευσης, ώστε ο άνθρωπος να Τον γνωρίσει, και για χάρη της μαρτυρίας Του. Χωρίς την κρίση Του για τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν θα γνώριζε τη δίκαιη διάθεσή Του που δεν επιτρέπει κανένα παράπτωμα και δεν θα μπορούσε να μετατρέψει την παλαιά γνώση του Θεού σε νέα. Για χάρη της μαρτυρίας Του και για χάρη της διαχείρισής Του, δημοσιοποιεί την ολότητά Του, επιτρέποντας έτσι στον άνθρωπο να επιτύχει τη γνώση του Θεού και να αλλάξει τη διάθεσή του και να φέρει την ηχηρή μαρτυρία του Θεού μέσω της δημόσιας εμφάνισης του Θεού. Η αλλαγή επιτυγχάνεται στη διάθεση του ανθρώπου μέσω διαφόρων ειδών του έργου του Θεού. Χωρίς αυτές τις αλλαγές στη διάθεση του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να φέρει τη μαρτυρία του Θεού, και δεν θα μπορούσε να επιδιώκει την καρδιά του Θεού. Οι αλλαγές στη διάθεση του ανθρώπου σηματοδοτούν ότι ο άνθρωπος έχει απελευθερωθεί από τα δεσμά του Σατανά, έχει απελευθερωθεί από την επιρροή του σκότους και έχει μετατραπεί αληθινά σε ένα πρότυπο και δείγμα του έργου του Θεού, έχει γίνει πραγματικά μάρτυρας του Θεού και επιδιώκει την καρδιά του Θεού» («Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Στο τελικό έργο Του που αφορά την ολοκλήρωση της εποχής, η διάθεση του Θεού χαρακτηρίζεται από παίδευση και κρίση, κατά την οποία αποκαλύπτει όλα όσα είναι άδικα προκειμένου να κρίνει δημοσίως όλους τους λαούς και να οδηγήσει στην τελείωση όσους Τον αγαπούν με ειλικρινή καρδιά. Μόνο μια τέτοια διάθεση μπορεί να φέρει την εποχή στο τέλος της. Οι έσχατες ημέρες έχουν ήδη καταφτάσει. Τα πάντα στην κτίση θα διαχωριστούν σύμφωνα με το είδος τους και θα χωριστούν σε διαφορετικές κατηγορίες με βάση τη φύση τους. Αυτή είναι η στιγμή που ο Θεός αποκαλύπτει την έκβαση και τον προορισμό της ανθρωπότητας. Εάν οι άνθρωποι δεν υποβληθούν σε παίδευση και κρίση, τότε δεν θα υπάρχει τρόπος να εκτεθεί η ανυπακοή και η αδικία τους. Μόνο μέσω παίδευσης και κρίσης μπορεί να αποκαλυφθεί η έκβαση όλης της κτίσης. Ο άνθρωπος δείχνει το αληθινό του πρόσωπο μόνο όταν παιδεύεται και κρίνεται. Το κακό θα ταξινομηθεί με το κακό, το καλό με το καλό και όλοι οι άνθρωποι θα διαχωριστούν σύμφωνα με το είδος τους. Μέσω της παίδευσης και της κρίσης θα αποκαλυφθεί η έκβαση όλης της κτίσης, έτσι ώστε να τιμωρηθούν οι κακοί και να ανταμειφθούν οι καλοί, και όλοι οι άνθρωποι να υπαχθούν στο κράτος του Θεού. Όλο αυτό το έργο πρέπει να επιτευχθεί μέσω της δίκαιης παίδευσης και κρίσης. Επειδή η διαφθορά του ανθρώπου έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της και η ανυπακοή του γίνεται όλο και πιο έντονη, μόνο η δίκαιη διάθεση του Θεού —μια διάθεση η οποία συνίσταται κυρίως από παίδευση και κρίση και αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών— μπορεί να μεταμορφώσει και να ολοκληρώσει πλήρως τον άνθρωπο. Μόνο αυτή η διάθεση μπορεί να εκθέσει το κακό και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να τιμωρήσει αυστηρά όλους τους άδικους. […] Κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, μόνο η δίκαιη κρίση μπορεί να διαχωρίσει τους ανθρώπους σύμφωνα με το είδος τους και να φέρει τον άνθρωπο σε μια νέα σφαίρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ολόκληρη η εποχή φτάνει στο τέλος της μέσω της δίκαιης διάθεσης της κρίσης και της παίδευσης του Θεού» («Το όραμα του έργου του Θεού (3)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι είναι κρίση και τι είναι αλήθεια; Εάν έχεις καταλάβει, τότε σε προτρέπω να υποταχθείς υπάκουα στην κρίση, αλλιώς δεν θα έχεις ποτέ την ευκαιρία να λάβεις την επιδοκιμασία του Θεού ή να σε οδηγήσει στη βασιλεία Του. Εκείνοι που απλώς αποδέχονται την κρίση, μα δεν μπορούν να εξαγνιστούν ποτέ, δηλαδή, εκείνοι που διαφεύγουν εν μέσω του έργου της κρίσης, ο Θεός θα τους απεχθάνεται και θα τους απορρίπτει για πάντα. Οι αμαρτίες τους είναι πιο πολλές και πιο βαριές από εκείνες των Φαρισαίων, διότι έχουν προδώσει τον Θεό και επαναστατούν εναντίον Του. Τέτοιοι άνθρωποι που δεν είναι άξιοι ούτε καν να υπηρετούν, θα λάβουν ακόμα μεγαλύτερη τιμωρία, μια τιμωρία που θα είναι επιπλέον αιώνια. Ο Θεός δεν θα δείξει έλεος σε κανέναν προδότη που κάποτε επέδειξε αφοσίωση σ’ Εκείνον μονάχα στα λόγια και στη συνέχεια Τον πρόδωσε. Τέτοιοι άνθρωποι θα υποστούν αντίποινα μέσω τιμωρίας του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος. Δεν είναι αυτή μια ακριβής αποκάλυψη της δίκαιης διάθεσης του Θεού; Δεν είναι αυτός ο σκοπός του Θεού για την κρίση και την αποκάλυψη του ανθρώπου; Ο Θεός ξαποστέλνει όλους εκείνους που κάνουν κάθε είδους κακές πράξεις κατά τη διάρκεια της κρίσης, σε ένα μέρος μολυσμένο από μοχθηρά πνεύματα, επιτρέποντας σε αυτά τα κακά πνεύματα να καταστρέψουν τη σάρκα αυτών των ανθρώπων κατά βούληση. Τα σώματα τους αναδίδουν δυσωδία πτωμάτων και τέτοια είναι η τιμωρία που τους αρμόζει. Ο Θεός καταγράφει στο αρχείο τους όλες τις αμαρτίες αυτών των άπιστων ψευδών ακολούθων, των ψευδών αποστόλων, και των ψευδών εργατών· έπειτα, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, τους πετά ανάμεσα στα ακάθαρτα πνεύματα, επιτρέποντας σε τούτα τα πνεύματα να βεβηλώσουν κατά βούληση τα σώματα τους, ώστε να μη μπορέσουν ποτέ ξανά να ενσαρκωθούν και να μη δουν ποτέ ξανά το φως. Αυτοί οι υποκριτές που υπηρετούσαν μέχρι κάποια στιγμή, μα τώρα δεν είναι ικανοί να παραμείνουν πιστοί μέχρι το τέλος, ο Θεός τους προσμετρά ανάμεσα στους αχρείους, έτσι ώστε να περάσουν στο συμβούλιο των αχρείων και να γίνουν κομμάτι του απείθαρχου αυτού όχλου· στο τέλος, ο Θεός θα τους αφανίσει. Ο Θεός απορρίπτει και δεν λαμβάνει υπόψη αυτούς που ποτέ δεν υπήρξαν πιστοί στον Χριστό ή που δεν αφιέρωσαν καμία προσπάθεια, και θα τους εξολοθρεύσει όλους με την αλλαγή των εποχών. Δεν θα υπάρχουν πλέον στη γη, πόσο μάλλον θα αποκτήσουν πρόσβαση στη βασιλεία του Θεού. Εκείνοι που ποτέ δεν υπήρξαν ειλικρινείς απέναντι στον Θεό, αλλά αναγκάστηκαν από τις περιστάσεις να ασχοληθούν επιπόλαια μ’ Αυτόν, προσμετρούνται ανάμεσα σε αυτούς που υπηρετούν τον λαό Του. Μονάχα ένας μικρός αριθμός αυτών των ανθρώπων μπορεί να επιβιώσει, ενώ η πλειοψηφία θα χαθεί μαζί μ’ εκείνους που δεν είναι ικανοί ούτε καν να υπηρετήσουν. Τελικά, ο Θεός θα φέρει στη βασιλεία Του όλους εκείνους που σκέφτονται όπως ο ίδιος, τον λαό και τους υιούς του Θεού, όπως επίσης κι εκείνους που προορίζονται από τον Θεό να γίνουν ιερείς. Αυτό είναι το απόσταγμα που λαμβάνει ο Θεός από το έργο Του. Όσο για εκείνους που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες που έχει ορίσει ο Θεός, θα προσμετρηθούν μαζί με τους άπιστους. Και σίγουρα μπορείτε να φανταστείτε ποια θα είναι η κατάληξή τους. Ήδη σας έχω πει όλα όσα έπρεπε να πω· εσείς θα αποφασίσετε ποιον δρόμο θα επιλέξετε. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι το εξής: Το έργο του Θεού δεν περιμένει ποτέ κάποιον που δεν μπορεί να συμβαδίσει μαζί Του, και η δίκαιη διάθεση του Θεού δεν δείχνει έλεος σε κανέναν άνθρωπο» («Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Ας διαβάσουμε τώρα δύο αποσπάσματα από τα διοικητικά διατάγματα που εκδίδονται από τον Παντοδύναμο Θεό την Εποχή της Βασιλείας.

«Οι δέκα κανονιστικές διατάξεις που πρέπει να τηρεί ο εκλεκτός λαός του Θεού την Εποχή της Βασιλείας.

1. Ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να μεγεθύνει εαυτόν, ούτε να δοξάζει εαυτόν. Θα πρέπει να λατρεύει και να δοξάζει τον Θεό.

2. Να πράττεις όλα όσα είναι προς όφελος του έργου του Θεού και να απέχεις από οτιδήποτε βλάπτει τα συμφέροντα του έργου Του. Να υπερασπίζεσαι το όνομα του Θεού, τη μαρτυρία Του και το έργο Του.

3. Τα χρήματα, τα υλικά αντικείμενα και κάθε περιουσιακό στοιχείο στον οίκο του Θεού συνιστούν τις προσφορές που θα πρέπει να δίδουν οι άνθρωποι. Τις προσφορές αυτές δεν δύναται να τις απολαμβάνει κανείς πέραν του ιερέα και του Θεού, καθώς οι προσφορές του ανθρώπου είναι προς τέρψη του Θεού. Ο Θεός μοιράζεται αυτές τις προσφορές μόνο με τον ιερέα και κανείς άλλος δεν είναι σε θέση ούτε έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει οποιοδήποτε τμήμα αυτών. Όλες οι προσφορές του ανθρώπου (συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων και των υλικών αντικειμένων που είναι προς απόλαυση) δίδονται στον Θεό, όχι στον άνθρωπο. Οπότε, ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να απολαμβάνει αυτά τα υλικά αγαθά. Αν το έπραττε αυτό, τότε αυτό θα συνιστούσε κλοπή των προσφορών. Όποιος το πράττει αυτό είναι Ιούδας, γιατί, εκτός του ότι ήταν προδότης, ο Ιούδας εκμεταλλεύτηκε τα χρήματα που υπήρχαν στο πουγκί.

4. Η διάθεση του ανθρώπου είναι διεφθαρμένη, ενώ επιπροσθέτως γίνεται έρμαιο των συναισθημάτων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά σε δύο μέλη του αντίθετου φύλου να εργάζονται μαζί ασυνόδευτοι όταν υπηρετούν τον Θεό. Οποιοσδήποτε αποκαλύπτεται ότι δρα κατά αυτόν τον τρόπο, θα εκδιώκεται, χωρίς εξαίρεση.

5. Μην κρίνεις τον Θεό, ούτε να συζητάς με απερίσκεπτο τρόπο θέματα που Tον αφορούν. Να πράττεις όπως οφείλει να πράττει ο άνθρωπος και να μιλάς όπως οφείλει να μιλά ο άνθρωπος και να μην υπερβαίνεις τα εσκαμμένα, ούτε να παραβιάζεις τα όρια. Έλεγχε τη γλώσσα σου και πρόσεχε τα βήματά σου ώστε να μην πράξεις οτιδήποτε προσβάλλει τη διάθεση του Θεού.

6. Να κάνεις ό,τι οφείλει να κάνει ο άνθρωπος, να εκπληρώνεις τις υποχρεώσεις σου, να εκπληρώνεις τις ευθύνες σου και να τηρείς το καθήκον σου. Εφόσον πιστεύεις στον Θεό, θα πρέπει να συμβάλλεις στο έργο Του. Αν δεν το πράττεις, τότε είσαι ακατάλληλος να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού και να ζεις στον οίκο Του.

7. Όσον αφορά το έργο και τα θέματα της εκκλησίας, πέραν της υπακοής στον Θεό, να ακολουθείς σε όλα τις οδηγίες του ανθρώπου που χρησιμοποιεί το Άγιο Πνεύμα. Ακόμη και η παραμικρή παράβαση θεωρείται απαράδεκτη. Να συμμορφώνεσαι απόλυτα και να μην αναλύεις τι είναι σωστό και τι λάθος. Το τι είναι σωστό και τι λάθος δεν σε αφορά. Η μόνη σου έγνοια πρέπει να είναι η πλήρης υπακοή.

8. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό θα πρέπει να υπακούουν τον Θεό και να Τον προσκυνούν. Να μην εξυμνείς ή εξαίρεις κανένα άτομο. Μην δίδεις την πρώτη θέση στον Θεό, τη δεύτερη θέση στους ανθρώπους που εξαίρεις και την τρίτη θέση στον εαυτό σου. Κανένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να κατέχει θέση στην καρδιά σου και δεν θα πρέπει να θεωρείς τους ανθρώπους —ιδίως εκείνους που σέβεσαι— ισότιμους με τον Θεό, ίσους με Αυτόν. Αυτό είναι ανυπόφορο για τον Θεό.

9. Οι σκέψεις σου θα πρέπει να αφορούν το έργο της εκκλησίας. Άφησε κατά μέρος τις προσδοκίες της δικής σου σάρκας, να είσαι αποφασιστικός για τα οικογενειακά θέματα, να αφιερώνεσαι ολόψυχα στο έργο του Θεού και να το θέτεις σε πρώτη μοίρα και τη δική σου ζωή σε δεύτερη. Αυτή είναι η ευπρέπεια ενός αγίου.

10. Οι συγγενείς που δεν είναι πιστοί (τα τέκνα σου, ο σύζυγoς ή η σύζυγός σου, οι αδελφές σου ή οι γονείς σου κλπ.) δεν θα πρέπει να εξαναγκάζονται προκειμένου να συμμετέχουν στην εκκλησία. Του οίκου του Θεού δεν του λείπουν μέλη και δεν είναι ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός τους με ανθρώπους που δεν έχουν καμία χρησιμότητα. Όσοι δεν πιστεύουν πρόθυμα, δεν πρέπει να οδηγούνται στην εκκλησία. Το διάταγμα αυτό απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Ως προς αυτό, θα πρέπει να ελέγχετε, να παρακολουθείτε και να υπενθυμίζετε ο ένας στον άλλο το παρόν διάταγμα, και κανείς δεν επιτρέπεται να το παραβιάζει. Ακόμη και όταν συγγενείς που δεν είναι πιστοί εισέρχονται διστακτικά στην εκκλησία, δεν πρέπει να λαμβάνουν βιβλία ή νέο όνομα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ανήκουν στον οίκο του Θεού και η είσοδός τους στην εκκλησία πρέπει να εμποδίζεται με κάθε αναγκαίο μέσο. Αν η εκκλησία αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της εισβολής δαιμόνων, τότε εσύ ο ίδιος θα εκδιωχθείς ή θα σου επιβληθούν περιορισμοί. Εν ολίγοις, όλοι έχουν ευθύνη όσον αφορά αυτό το ζήτημα, δεν θα πρέπει όμως να ενεργείτε απερίσκεπτα, ούτε να το χρησιμοποιείτε με σκοπό να διευθετήσετε προσωπικά ζητήματα» («Οι δέκα κανονιστικές διατάξεις που πρέπει να τηρεί ο εκλεκτός λαός του Θεού την Εποχή της Βασιλείας» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Εγώ θα εξαπολύω την οργή Μου στα έθνη του, θα διακηρύσσω ανοιχτά τα διοικητικά διατάγματά Μου σε όλο το σύμπαν και θα παιδεύω οποιονδήποτε τα παραβιάζει:

«Καθώς στρέφω το πρόσωπό Μου προς το σύμπαν για να μιλήσω, όλη η ανθρωπότητα ακούει τη φωνή Μου, και επ’ αυτού βλέπει όλα τα έργα που έχω εκπονήσει σε ολόκληρο το σύμπαν. Όσοι πηγαίνουν ενάντια στο θέλημά Μου, δηλαδή, όσοι Μου αντιτάσσονται με τις πράξεις του ανθρώπου, θα καταρρεύσουν υπό το βάρος του παιδέματός Μου. Θα πάρω τα πολυπληθή αστέρια του ουρανού και θα τα ξαναφτιάξω και, χάρη σ’ Εμένα, ο ήλιος κι η σελήνη θα ανανεωθούν, οι ουρανοί δεν θα είναι πλέον όπως ήταν, οι μυριάδες των στοιχείων επάνω στη γη θα ανανεωθούν. Όλα θα ολοκληρωθούν μέσα από τα λόγια Μου. Τα πολυάριθμα έθνη του σύμπαντος θα διαχωριστούν εκ νέου και θα αντικατασταθούν από το έθνος Μου, ούτως ώστε όλα τα έθνη επάνω στη γη να εξαφανιστούν για πάντα και να γίνουν ένα έθνος που θα Με λατρεύει. Όλα τα έθνη επάνω στη γη θα καταστραφούν και θα πάψουν να υπάρχουν. Από τα ανθρώπινα όντα του σύμπαντος, όλα όσα ανήκουν στον διάβολο θα εξολοθρευτούν, όλοι όσοι λατρεύουν τον Σατανά θα εξαλειφθούν από την πυρωμένη φλόγα Μου. Εκτός από αυτούς που βρίσκονται τώρα εντός του ρεύματος, οι υπόλοιποι θα γίνουν στάχτη. Όταν παιδέψω τους πολυάριθμους λαούς, αυτοί που ανήκουν στον θρησκευτικό κόσμο θα επιστρέψουν, σε διαφορετικό βαθμό, στη βασιλεία Μου, κατακτημένοι από τα έργα Μου, επειδή θα έχουν δει την έλευση του Πανάγιου επάνω σε ένα λευκό σύννεφο. Όλοι οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν τους ομοίους τους και θα δεχθούν παίδεμα, ανάλογα με τις πράξεις τους. Όλοι όσοι Μου εναντιώθηκαν θα αφανιστούν. Όσο για εκείνους των οποίων οι πράξεις επάνω στη γη δεν είχαν να κάνουν με Εμένα, λόγω του τρόπου με τον οποίο εξιλεώθηκαν, θα συνεχίσουν να υπάρχουν επάνω στη γη κάτω από την εξουσία των υιών Μου και του λαού Μου. Θα αποκαλύψω τον Εαυτό Mου στις μυριάδες των λαών και στις μυριάδες των εθνών, ηχώντας με τη δική Μου φωνή σε ολόκληρη τη γη, για να ανακηρύξω την ολοκλήρωση του υπέροχου έργου Μου, ώστε να μπορεί να το αντικρίσει ολόκληρη η ανθρωπότητα με τα ίδια της τα μάτια» («Κεφάλαιο 26» του «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Θα διαβάσουμε μερικές ακόμη περικοπές των προφητειών του Παντοδύναμου Θεού, καθώς και την υπόσχεσή Του στον άνθρωπο. «Εντός της βασιλείας, οι μυριάδες των στοιχείων της δημιουργίας ξεκινούν να ξαναζούν και να ανακτούν τη ζωτική τους δύναμη. Λόγω των αλλαγών στην κατάσταση της γης, τα όρια ανάμεσα στη μία και στην άλλη χώρα αρχίζουν επίσης να αλλάζουν. Είχα προφητεύσει στο παρελθόν: Όταν η στεριά χωριστεί από τη στεριά, και όταν η στεριά ενωθεί με τη στεριά, τότε θα είναι η στιγμή που θα συντρίψω όλα τα έθνη. Αυτήν τη φορά, θα ανανεώσω όλη τη δημιουργία και θα ανακατανείμω ολόκληρο το σύμπαν, βάζοντας έτσι το σύμπαν σε τάξη, μεταμορφώνοντας την παλιά κατάσταση σε μια νέα. Αυτό είναι το σχέδιό Μου. Αυτά είναι τα έργα Μου. Όταν τα έθνη κι οι λαοί του κόσμου επιστρέψουν όλοι ενώπιον του θρόνου Μου, θα πάρω όλη την αφθονία του ουρανού και θα την προσφέρω στον κόσμο των ανθρώπων, ούτως ώστε, χάρη σ’ Εμένα, να βρίθει απαράμιλλης αφθονίας» («Κεφάλαιο 26» του «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Με την ολοκλήρωση των λόγων Μου, η βασιλεία σχηματίζεται σταδιακά επάνω στη γη και ο άνθρωπος επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα, κι έτσι, εγκαθίσταται στη γη η βασιλεία της καρδιάς Μου. Μέσα στη βασιλεία, όλοι οι άνθρωποι του Θεού ανακτούν τη ζωή του κανονικού ανθρώπου. Ο παγερός χειμώνας φεύγει, για να πάρει τη θέση του ένας κόσμος με πόλεις γεμάτες άνοιξη, όπου θα επικρατεί άνοιξη όλον τον χρόνο. Οι άνθρωποι δεν έρχονται πλέον αντιμέτωποι με τον ζοφερό, μίζερο κόσμο του ανθρώπου, δεν υπομένουν πλέον το ψύχος του κόσμου του ανθρώπου. Οι άνθρωποι δεν μάχονται μεταξύ τους, οι χώρες δεν πολεμάνε μεταξύ τους, δεν γίνονται πλέον σφαγές και δεν υπάρχουν εκείνα τα ρυάκια αίματος από τις σφαγές· όλοι οι τόποι πλημμυρίζουν από ευτυχία και παντού υπάρχει διάχυτη εγκαρδιότητα ανάμεσα στους ανθρώπους» («Κεφάλαιο 20» του «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Όταν η ανθρωπότητα έχει αποκατασταθεί στην αρχική της ομοίωση, όταν η ανθρωπότητα μπορεί να εκπληρώσει τα αντίστοιχα καθήκοντά της, να διατηρήσει τη δική της θέση και να υπακούει σε όλες τις ρυθμίσεις του Θεού, ο Θεός θα έχει αποκτήσει μια ομάδα ανθρώπων πάνω στη γη που Τον λατρεύει και θα έχει επίσης εγκαθιδρύσει μια βασιλεία πάνω στη γη που Τον λατρεύει. Θα έχει αιώνια νίκη επί της γης και όσοι αντιτίθενται σ’ Αυτόν, θα χαθούν στην αιωνιότητα. Αυτό θα αποκαταστήσει την αρχική Του πρόθεση στη δημιουργία του ανθρώπου. Θα αποκαταστήσει την πρόθεσή Του να δημιουργήσει όλα τα πράγματα και θα αποκαταστήσει επίσης την εξουσία Του στη γη, την εξουσία Του ανάμεσα σε όλα τα πράγματα και την εξουσία Του ανάμεσα στους εχθρούς Του. Αυτά είναι τα σύμβολα της συνολικής νίκης Του. Από εκεί και πέρα, η ανθρωπότητα θα εισέλθει στην ανάπαυση και θα εισέλθει σε μια ζωή που ακολουθεί το σωστό δρόμο. Ο Θεός θα εισέλθει επίσης στην αιώνια ανάπαυση με τον άνθρωπο και θα εισέλθει σε μια αιώνια ζωή, την οποία θα μοιράζονται ο Θεός και ο άνθρωπος. Η βρωμιά και η ανυπακοή στη γη θα εξαφανιστούν, όπως και ο θρήνος στη γη. Όλοι στη γη που αντιτίθενται στον Θεό, δεν θα υπάρχουν. Μόνο ο Θεός και εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν σώσει, θα παραμείνουν· μόνο η δημιουργία Του θα παραμείνει» («Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Τώρα που ακούσαμε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, είδαμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός και ο Κύριος Ιησούς είναι ένα και το αυτό. Είναι και οι δύο ο ενσαρκωμένος Θεός που στέκεται μεγαλόπρεπος και μιλάει στην ανθρωπότητα. Αυτό που αποκαλύπτουν και οι δύο είναι η διάθεση του Θεού και η άγια ουσία Του. Και έτσι, επιδεικνύουν τέλεια την εξουσία και την ταυτότητα του Θεού. Από τα λόγια της κρίσεως και την αποκάλυψη των Φαρισαίων από τον Κύριο Ιησού και από τα λόγια της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού και την αποκάλυψη της διεφθαρμένης ανθρωπότητας, βλέπουμε ότι ο Θεός μισεί την αμαρτία και απεχθάνεται τη διαφθορά της ανθρωπότητας. Βλέπουμε τη δίκαιη και άγια διάθεση του Θεού και επιπλέον βλέπουμε ότι ο Θεός παρατηρεί τα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου. Ξέρει τη διαφθορά μας απέξω κι ανακατωτά. Από τις προφητείες του Κυρίου Ιησού και του Παντοδύναμου Θεού και τις απαιτήσεις Τους από την ανθρωπότητα, βλέπουμε τις προσδοκίες του Θεού από την ανθρωπότητα, αφού στον Θεό αρέσουν οι έντιμοι άνθρωποι και ευλογεί αυτούς που πραγματικά Του αφοσιώνονται. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον του Θεού για την ανθρωπότητα και τη σωτηρία της. Από τις υποσχέσεις του Κυρίου Ιησού και του Παντοδύναμου Θεού προς την ανθρωπότητα, βλέπουμε την αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα και επιπλέον βλέπουμε την εξουσία και τη δύναμη με τις οποίες ο Θεός ελέγχει τη μοίρα της ανθρωπότητας και κυβερνά στα πάντα. Οι ομιλίες του Κυρίου Ιησού και του Παντοδύναμου Θεού είναι παρόμοιες σε τόνο και τρόπο έκφρασης, αποτελούν και οι δύο έκφραση της διάθεσης του Θεού. Αυτό επιδεικνύει τέλεια την ταυτότητα και την ουσία του Θεού. Ας σκεφτούμε: Ποιος άλλος, εκτός από τον Δημιουργό θα μπορούσε να εκφράσει λόγια σε όλη την ανθρωπότητα; Ποιος θα μπορούσε να εκφράσει απευθείας το θέλημα του Θεού και να θέσει απαιτήσεις στην ανθρωπότητα; Ποιος θα μπορούσε να αποφασίσει το τέλος του ανθρώπου; Ποιος θα μπορούσε να ελέγχει αν ζει ή αν πεθαίνει; Ποιος θα μπορούσε να ελέγχει τα άστρα στο σύμπαν και να έχει τα πάντα υπό το κράτος Του; Εκτός από τον Θεό, ποιος άλλος θα μπορούσε να διακρίνει την αλήθεια της ουσίας της διεφθαρμένης ανθρωπότητας; Και ποιος θα μπορούσε να αποκαλύψει τη σατανική φύση που κρύβεται στα βάθη της καρδιάς μας; Ποιος θα μπορούσε να πετύχει το έργο της κρίσεως του Θεού των εσχάτων ημερών και να μας σώσει πλήρως από την επιρροή του Σατανά; Μόνο ο Δημιουργός διαθέτει τέτοια εξουσία και δύναμη! Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού επιδεικνύουν τέλεια τη μοναδική εξουσία και ταυτότητα του Θεού. Αφού ακούσαμε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, όλοι νιώθουμε μια επιβεβαίωση στις καρδιές μας: Αυτά τα λόγια εκφράζονται όλα από τον Θεό, είναι η φωνή του Θεού. Είναι όλα αλήθειες που εκφράζονται από τον Δημιουργό κατά τη διάρκεια του έργου της κρίσεως των εσχάτων ημερών. Στις καρδιές μας γεννιέται αμέσως ο αληθινός φόβος Θεού. Αυτό αποδεικνύει επαρκώς ότι τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και τα λόγια του Κυρίου Ιησού προέρχονται από την ίδια πηγή. Αποτελούν και τα δύο έκφραση ενός Πνεύματος. Είναι οι ομιλίες ενός Θεού προς την ανθρωπότητα, σε διαφορετικές εποχές. Τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός επιτελεί το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, με βάση το θεμέλιο του λυτρωτικού έργου του Κυρίου Ιησού. Ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει όλες τις αλήθειες για τη σωτηρία και τον εξαγνισμό της ανθρωπότητας και αποκαλύπτει όλα τα μυστήρια του σχεδίου διαχείρισης του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας και μας μιλάει ξεκάθαρα για την ουσία διαφόρων πτυχών της αλήθειας. Μας ανοίγουν τα μάτια και μας πείθουν πλήρως. Τα λόγια και το έργο του Παντοδύναμου Θεού έχουν εκπληρώσει και πετύχει όλες τις προφητείες του Κυρίου Ιησού. Σε όλα τα λόγια που εκφράζονται από τον Παντοδύναμο Θεό για το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών, αναγνωρίζουμε τη φωνή του Θεού και επιβεβαιώνουμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι η επιστροφή του Κυρίου Ιησού, του ενός αληθινού Θεού που δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και τα πάντα, που έρχεται να επιτελέσει το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες. Έρχεται για να τελειώσει την κυριαρχία του Σατανά στη γη, την εποχή του κακού και του σκότους και για να φέρει την κυριαρχία του Θεού στη γη, την Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας. Και αυτό εκπληρώνει την όμορφη ευχή μας να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Πώς ακούμε τη φωνή του Θεού; Ούτε οι σπουδαίες ιδιότητές μας ούτε η μεγάλη μας πείρα μετράνε σε αυτό. Πιστεύοντας στον Κύριο Ιησού, τι νιώθουμε όταν ακούμε πολλά από τα λόγια Του; Παρότι δεν έχουμε εμπειρία και γνώση των λόγων του Κυρίου, τη στιγμή που τα ακούμε αισθανόμαστε ότι είναι η αλήθεια, ότι έχουν δύναμη και εξουσία. Πώς προκύπτει αυτό το συναίσθημα; Δημιουργείται βάσει της εμπειρίας μας; Είναι αποτέλεσμα έμπνευσης και διαίσθησης. Αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι οι άνθρωποι με καρδιά και πνεύμα μπορούν όλοι να νιώσουν ότι τα λόγια του Θεού έχουν δύναμη και εξουσία. Αυτό σημαίνει ότι ακούμε τη φωνή του Θεού. Επιπλέον, η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ της φωνής του Θεού και εκείνης του ανθρώπου είναι ότι η φωνή του Θεού είναι η αλήθεια και έχει δύναμη και εξουσία. Μπορούμε να το νιώσουμε αμέσως μόλις την ακούσουμε. Ανεξάρτητα από το αν μπορούμε να το εκφέρουμε με λέξεις, το συναίσθημα είναι σαφές. Είναι πιο εύκολο να διακρίνεις τη φωνή του ανθρώπου. Μόλις την ακούμε, νιώθουμε ότι είναι κατανοητή και προσιτή. Δεν νιώθουμε την παραμικρή δύναμη ή εξουσία στα λόγια του ανθρώπου και ακόμη λιγότερο μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στα λόγια του Θεού και τα λόγια του ανθρώπου. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι τα λόγια του Κυρίου Ιησού έχουν δύναμη και εξουσία. Μόλις τα ακούσουμε, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι η αλήθεια. Είναι βαθυστόχαστα, μυστηριώδη και πέρα από το μέτρο του ανθρώπου. Τώρα, ας δούμε τα λόγια των αποστόλων στη Βίβλο. Αν και τα περισσότερα από αυτά γεννιούνται από τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουν δύναμη ούτε εξουσία. Είναι απλώς σωστά λόγια, τίποτα περισσότερο από λόγια που ωφελούν τους ανθρώπους. Θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να πει τα λόγια που είπε ο Κύριος Ιησούς; Δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούσε. Αυτό επιβεβαιώνει τα λόγια του Κυρίου Ιησού ως φωνή του Θεού. Κάνοντας συγκρίσεις σαν αυτή, δεν μπορούμε να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού από τη φωνή του ανθρώπου;

Ας διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και δούμε αν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι πραγματικά η αλήθεια και η φωνή του Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Σε ολόκληρο το σύμπαν επιτελώ το έργο Μου, και στην Ανατολή βροντεροί κρότοι αντηχούν αδιάκοπα, κάνοντας όλα τα έθνη και τα δόγματα να σείονται συθέμελα. Είναι η δική Μου φωνή που έχει οδηγήσει όλους τους ανθρώπους στο παρόν. Θα κάνω όλους τους ανθρώπους να κατακτηθούν από τη φωνή Μου, να παρασυρθούν από αυτό το ρεύμα και να υποταχθούν ενώπιόν Μου, διότι εδώ και πολύ καιρό έχω ανακτήσει τη δόξα Μου από ολόκληρη τη γη και την εξέφρασα εκ νέου στην Ανατολή. Ποιος δεν λαχταρά να δει τη δόξα Μου; Ποιος δεν περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή Μου; Ποιος δεν διψά για την επανεμφάνισή Μου; Ποιος δεν αποζητά το κάλλος Μου; Ποιος δεν θα ερχόταν στο φως; Ποιος δεν θα ατένιζε τον πλούτο της Χαναάν; Ποιος δεν λαχταρά να επιστρέψει ο Λυτρωτής; Ποιος δεν λατρεύει τον Μέγα Παντοδύναμο; Η φωνή Μου θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη γη· επιθυμώ να πω περισσότερα μπροστά στον εκλεκτό λαό Μου. Όπως οι ισχυροί κεραυνοί που κάνουν τα βουνά και τα ποτάμια να σείονται, έτσι εκφέρω τα λόγια Μου σε ολόκληρο το σύμπαν και στην ανθρωπότητα. Ως εκ τούτου, τα λόγια από το στόμα Μου έχουν γίνει ο θησαυρός του ανθρώπου, και όλοι οι άνθρωποι υπεραγαπούν τα λόγια Μου. Η αστραπή ακτινοβολεί από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Τα λόγια Μου είναι τέτοια που ο άνθρωπος είναι απρόθυμος να τα εγκαταλείψει και, συγχρόνως, τα θεωρεί ασύλληπτα, μα αγαλλιάζει με αυτά όλο και πιο πολύ. Όπως ένα νεογέννητο, όλοι οι άνθρωποι είναι ευδιάθετοι και χαρούμενοι, γιορτάζοντας τον ερχομό Μου. Μέσω της φωνής Μου, θα φέρω όλους τους ανθρώπους ενώπιόν Μου. Από τότε και στο εξής, θα εισέλθω επίσημα στο γένος των ανθρώπων, ώστε να έρθουν να Με προσκυνήσουν. Με τη δόξα που εκπέμπω και με τα λόγια από το στόμα Μου, θα πράξω έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να έρθουν ενώπιόν Μου και να δουν την αστραπή να ακτινοβολεί από την Ανατολή και πως, επίσης, κατήλθα στο “Όρος των Ελαιών” της Ανατολής. Θα δουν πως ήδη βρίσκομαι στη γη εδώ και πολύ καιρό, όχι πια ως Υιός των Ιουδαίων, μα ως Αστραπή της Ανατολής. Διότι αναστήθηκα πριν από πολύ καιρό και έφυγα από την ανθρωπότητα, και έπειτα επανεμφανίστηκα ένδοξος εν μέσω των ανθρώπων. Εγώ είμαι Αυτός που λατρεύτηκε πριν αμέτρητους αιώνες, και είμαι, επίσης, το βρέφος που εγκαταλείφθηκε από τους Ισραηλίτες αμέτρητους αιώνες πριν. Επιπλέον, είμαι ο πανένδοξος Παντοδύναμος Θεός της σημερινής εποχής! Ας έρθουν όλοι ενώπιον του θρόνου Μου για να αντικρίσουν την ένδοξη όψη Μου, να ακούσουν τη φωνή Μου και να δουν τις πράξεις Μου. Αυτό είναι ολόκληρο το θέλημά Μου· είναι το τέλος και η κορύφωση του σχεδίου Μου, καθώς και ο σκοπός της διαχείρισής Μου. Ας Με λατρέψει κάθε έθνος, ας Με αναγνωρίσει κάθε γλώσσα, ας εναποθέσει κάθε άνθρωπος την πίστη του σε Εμένα και ας υποταχθεί κάθε λαός σε Εμένα!» («Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Καθώς στρέφω το πρόσωπό Μου προς το σύμπαν για να μιλήσω, όλη η ανθρωπότητα ακούει τη φωνή Μου, και επ’ αυτού βλέπει όλα τα έργα που έχω εκπονήσει σε ολόκληρο το σύμπαν. Όσοι πηγαίνουν ενάντια στο θέλημά Μου, δηλαδή, όσοι Μου αντιτάσσονται με τις πράξεις του ανθρώπου, θα καταρρεύσουν υπό το βάρος του παιδέματός Μου. Θα πάρω τα πολυπληθή αστέρια του ουρανού και θα τα ξαναφτιάξω και, χάρη σ’ Εμένα, ο ήλιος κι η σελήνη θα ανανεωθούν, οι ουρανοί δεν θα είναι πλέον όπως ήταν, οι μυριάδες των στοιχείων επάνω στη γη θα ανανεωθούν. Όλα θα ολοκληρωθούν μέσα από τα λόγια Μου. Τα πολυάριθμα έθνη του σύμπαντος θα διαχωριστούν εκ νέου και θα αντικατασταθούν από το έθνος Μου, ούτως ώστε όλα τα έθνη επάνω στη γη να εξαφανιστούν για πάντα και να γίνουν ένα έθνος που θα Με λατρεύει. Όλα τα έθνη επάνω στη γη θα καταστραφούν και θα πάψουν να υπάρχουν. Από τα ανθρώπινα όντα του σύμπαντος, όλα όσα ανήκουν στον διάβολο θα εξολοθρευτούν, όλοι όσοι λατρεύουν τον Σατανά θα εξαλειφθούν από την πυρωμένη φλόγα Μου. Εκτός από αυτούς που βρίσκονται τώρα εντός του ρεύματος, οι υπόλοιποι θα γίνουν στάχτη. Όταν παιδέψω τους πολυάριθμους λαούς, αυτοί που ανήκουν στον θρησκευτικό κόσμο θα επιστρέψουν, σε διαφορετικό βαθμό, στη βασιλεία Μου, κατακτημένοι από τα έργα Μου, επειδή θα έχουν δει την έλευση του Πανάγιου επάνω σε ένα λευκό σύννεφο. Όλοι οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν τους ομοίους τους και θα δεχθούν παίδεμα, ανάλογα με τις πράξεις τους. Όλοι όσοι Μου εναντιώθηκαν θα αφανιστούν. Όσο για εκείνους των οποίων οι πράξεις επάνω στη γη δεν είχαν να κάνουν με Εμένα, λόγω του τρόπου με τον οποίο εξιλεώθηκαν, θα συνεχίσουν να υπάρχουν επάνω στη γη κάτω από την εξουσία των υιών Μου και του λαού Μου. Θα αποκαλύψω τον Εαυτό Mου στις μυριάδες των λαών και στις μυριάδες των εθνών, ηχώντας με τη δική Μου φωνή σε ολόκληρη τη γη, για να ανακηρύξω την ολοκλήρωση του υπέροχου έργου Μου, ώστε να μπορεί να το αντικρίσει ολόκληρη η ανθρωπότητα με τα ίδια της τα μάτια.

«[…] Όταν δημιούργησα τον κόσμο, έπλασα τα πάντα σύμφωνα με το είδος τους, τοποθετώντας το καθετί που έχει μορφή μαζί με το είδος του. Καθώς το σχέδιο διαχείρισής Μου πλησιάζει στο τέλος του, θα επαναφέρω την προηγούμενη κατάσταση της δημιουργίας, θα επαναφέρω τα πάντα σε αυτό που ήταν αρχικά, αλλάζοντας εκ βάθρων τα πάντα, έτσι ώστε τα πάντα να επιστρέψουν στην αγκαλιά του σχεδίου Μου. Ήγγικεν η ώρα! Το τελευταίο στάδιο του σχεδίου Μου πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Ω, ακάθαρτε παλιέ κόσμε! Αναπόφευκτα θα καταρρεύσεις κάτω από τα λόγια Μου! Αναπόφευκτα θα εκμηδενιστείς από το σχέδιό Μου! Ω, μυριάδες στοιχεία της δημιουργίας! Θα αποκτήσετε όλα νέα ζωή μέσα από τα λόγια Μου —θα έχετε τον κυρίαρχο Κύριό σας! Ω, αγνέ και αψεγάδιαστε νέε κόσμε! Αναπόφευκτα θα αναγεννηθείς μέσα στη δόξα Μου! Ω, Όρος της Σιών! Μη σιωπάς πια. Έχω επιστρέψει θριαμβευτικά! Εν μέσω της δημιουργίας εξετάζω εξονυχιστικά ολόκληρη τη γη. Επάνω στη γη η ανθρωπότητα έχει ξεκινήσει μια νέα ζωή, έχει κερδίσει μια νέα ελπίδα. Ω, λαέ Μου! Πώς μπορείτε να μην επιστρέψετε στη ζωή μέσα στο φως Μου; Πώς μπορείτε να μην πηδάτε από χαρά υπό την καθοδήγησή Μου; Οι στεριές κραυγάζουν από αγαλλίαση, τα ύδατα αντηχούν από εύθυμα γέλια! Ω, αναστημένο Ισραήλ! Πώς μπορείς να μη νιώθεις περηφάνια για το πεπρωμένο Μου; Ποιος θρήνησε; Ποιος έκλαψε γοερά; Το παλιό Ισραήλ έπαψε να υπάρχει. Το σημερινό Ισραήλ έχει ορθώσει το ανάστημά του, ολόρθο κι επιβλητικό μπροστά στον κόσμο, έχει ανυψωθεί στις καρδιές όλης της ανθρωπότητας. Το σημερινό Ισραήλ σίγουρα θα φτάσει στην πηγή της ύπαρξης μέσω του λαού Μου! Ω, μισητή Αίγυπτος! Σίγουρα δεν εξακολουθείς να Μου αντιτάσσεσαι; Πώς μπορείς να εκμεταλλεύεσαι το έλεός Μου και να προσπαθείς να αποφύγεις το παίδεμά Μου; Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχεις εντός του παιδέματός Μου; Όλοι αυτοί που αγαπώ θα ζήσουν σίγουρα έως την αιωνιότητα, ενώ όσοι Μου αντιτάσσονται θα λαμβάνουν το παίδεμά Μου έως την αιωνιότητα. Επειδή είμαι ένας Θεός ζηλότυπος, δεν θα λυπηθώ έτσι απλά τους ανθρώπους για όλα όσα έχουν κάνει. Θα παρακολουθώ ολόκληρη τη γη και, μέσα από την εμφάνισή Μου στην Ανατολή, με δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια, οργή και παίδεμα, θα αποκαλύψω τον εαυτό Μου στα πλήθη!» («Κεφάλαιο 26» του «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Διαβάζοντας τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, όλοι έχουμε τα ίδια συναισθήματα. Mπορούμε όλοι να νιώσουμε ότι είναι ο Θεός που μιλάει στην ανθρωπότητα. Εκτός από τον Θεό, ποιος θα μπορούσε να μιλήσει σε όλη την ανθρωπότητα; Ποιος θα μπορούσε να πει στην ανθρωπότητα για την πρόθεση του Θεού να σώσει την ανθρωπότητα; Ποιος θα μπορούσε να δηλώσει με σαφήνεια στην ανθρωπότητα το σχέδιο του Θεού για το έργο Του των εσχάτων ημερών και το αποτέλεσμα και τον προορισμό της ανθρωπότητας; Ποιος θα μπορούσε να δηλώσει επίσημα στο σύμπαν τα διοικητικά διατάγματα του Θεού; Εκτός από τον Θεό, κανείς δεν θα μπορούσε. Ο Παντοδύναμος Θεός μιλάει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και αφήνει τον άνθρωπο να νιώσει τη δύναμη και την εξουσία του λόγου του Θεού. Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η άμεση έκφραση του Θεού, είναι η φωνή του Θεού! Όλα τα λόγια που λέει ο Παντοδύναμος Θεός είναι σαν να στέκεται ο Θεός στον τρίτο ουρανό και να μιλά σε όλη την ανθρωπότητα. Εδώ ο Παντοδύναμος Θεός μιλάει ως ο Δημιουργός στην ανθρωπότητα, δηλώνοντας στην ανθρωπότητα την απρόσβλητη διάθεσή Του για δικαιοσύνη και μεγαλοπρέπεια. Όταν τα πρόβατα του Θεού ακούνε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, αν και αρχικά δεν καταλαβαίνουν την αλήθεια τους αρχή και παρότι δεν έχουν εμπειρία από αυτά, νιώθουν ότι κάθε λέξη του Παντοδύναμου Θεού έχει δύναμη και εξουσία και μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι είναι η φωνή του Θεού και η άμεση ομιλία του Πνεύματος του Θεού. Ο εκλεκτός λαός του Θεού χρειάζεται μόνο να ακούσει τα λόγια του Θεού για να επιβεβαιώσει ότι είναι η φωνή Του. Γιατί αυτοί οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι στους θρησκευτικούς κύκλους καταδικάζουν τον Παντοδύναμο Θεό; Όσο για τους διάφορους αντίχριστους που δεν αναγνωρίζουν την ενσάρκωση του Θεού και δεν παραδέχονται ότι ο Θεός μπορεί να λέει την αλήθεια, αν και βλέπουν όλες τις αλήθειες που λέει ο Θεός και νιώθουν ότι τα λόγια Του έχουν δύναμη και εξουσία, εξακολουθούν να μην πιστεύουν ότι ο Θεός μπορεί να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο και δεν παραδέχονται ότι όλα όσα λέει ο Θεός είναι η αλήθεια. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ; Καταλαβαίνετε; Ο Παντοδύναμος Θεός ενσαρκωμένος τις έσχατες ημέρες μιλά σε όλη την ανθρωπότητα, αλλά πόσοι από μας μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού; Υπάρχουν σήμερα πολλοί σε θρησκευτικούς κύκλους που βλέπουν τον Παντοδύναμο Θεό να μιλάει, αλλά ακούγοντας δεν μπορούν να διακρίνουν ότι είναι η φωνή του Θεού. Και μάλιστα αντιμετωπίζουν τα λόγια που λέει ο Θεός όπως τα λόγια του ανθρώπου και φτάνουν στο σημείο να χρησιμοποιούν τις αντιλήψεις του ανθρώπου για να Τον κρίνουν, να Τον δυσφημούν και να Τον καταδικάζουν. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καρδιά που σέβεται τον Θεό; Δεν είναι οι ίδιοι με τους Φαρισαίους του παρελθόντος; Όλοι μισούν την αλήθεια και καταδικάζουν τον Θεό. Τα λόγια του Θεού έχουν τόσο μεγάλη εξουσία, τέτοια δύναμη, κι αυτοί δεν ακούν καθόλου ότι αυτά τα λόγια είναι η φωνή του Θεού. Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να είναι πρόβατα του Θεού; Οι καρδιές τους τυφλώνονται. παρότι ακούνε, δεν γνωρίζουν, παρότι βλέπουν, δεν καταλαβαίνουν. Πώς μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι άξιοι αρπαγής; Ο Θεός ενσαρκωμένος τις έσχατες ημέρες είπε την αλήθεια και εξέθεσε τους ανθρώπους στους θρησκευτικούς κύκλους: τους αληθινούς πιστούς και τους ψευδείς, τους λάτρεις της αλήθειας και εκείνους που τη μισούν, τις φρόνιμες και τις μωρές παρθένες. Όλοι οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως διαφορετικοί, καθένας στο είδος του. Όπως λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Όλοι όσοι είναι ασεβείς, θα παιδευτούν απ’ τον λόγο στο στόμα του Θεού. Όλοι όσοι είναι δίκαιοι, θα ευλογηθούν απ’ τον λόγο στο στόμα Του» («Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Δηλαδή, εκείνοι που μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού έχουν δει τη δεύτερη έλευση του Κυρίου και έχουν αρπαγεί ενώπιον του θρόνου του Θεού και παρευρίσκονται στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι φρόνιμες παρθένες και οι πιο τυχεροί της ανθρωπότητας.

Για να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, πρέπει να ακούσουμε με την καρδιά και το πνεύμα. Τα μυαλά που συμπνέουν εύκολα κατανοούνται μεταξύ τους. Τα λόγια του Θεού είναι η αλήθεια, έχουν δύναμη και εξουσία. Εκείνοι που έχουν καρδιά και πνεύμα μπορούν σίγουρα να το νιώσουν. Πολλοί άνθρωποι, έχοντας διαβάσει τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για λίγες μέρες, μπορούν να βεβαιώσουν ότι είναι η φωνή του Θεού και οι ομιλίες Του. Κάθε φορά που ενσαρκώνεται ο Θεός, έρχεται να τελέσει ένα στάδιο έργου. Σε αντίθεση με τους προφήτες που, μέσω οδηγιών του Θεού, μεταδίδουν μόνο λίγα λόγια σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Όταν ο Θεός ενσαρκώνεται για να τελέσει ένα στάδιο έργου, πρέπει να πει πολλά λόγια. Πρέπει να εκφράσει πολλές αλήθειες, να αποκαλύψει μυστήρια και να πει προφητείες. Αυτά χρειάζονται χρόνια ή ακόμα και δεκαετίες για να περατωθούν. Για παράδειγμα, τελώντας το έργο της λύτρωσης, ο Κύριος Ιησούς κήρυξε πρώτα «Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 4:17). Kαι δίδαξε τον άνθρωπο πώς να εξομολογείται, πώς να μετανοεί, να συγχωρεί, να υπομένει και σηκώνει τον σταυρό του και όλα τα άλλα που αποτελούν την οδό που πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος στην Εποχή της Χάριτος. Έδειξε τη διάθεση του Θεού για αγάπη και έλεος και αποκάλυψε επίσης τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εισερχόμαστε σε αυτήν. Το λυτρωτικό έργο του Θεού δεν περατώθηκε παρά μόνο όταν ο Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς. Τα λόγια του Κύριου Ιησού είναι όλες οι αλήθειες με τις οποίες προίκισε ο Θεός την ανθρωπότητα στο λυτρωτικό έργο Του. Τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός έχει έρθει και έχει εκφράσει όλες τις αλήθειες που εξαγνίζουν και σώζουν την ανθρωπότητα. Έχει τελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού και αποκάλυψε στην ανθρωπότητα την έμφυτη διάθεσή Του με τη δικαιοσύνη ως τον πυρήνα της. Έχει αποκαλύψει όλα τα μεγάλα μυστήρια του σχεδίου διαχείρισής Του που εκτείνεται σε έξι χιλιάδες χρόνια. Άνοιξε την Εποχή της Βασιλείας και έδωσε τέλος στην Εποχή της Χάριτος. Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι οι φυσικές εκδηλώσεις της ουσίας της ζωής του Θεού και η έκφραση της διάθεσής Του. Aυτό είναι ένα ολόκληρο στάδιο του έργου του λόγου το οποίο επιτελεί ο Θεός τις έσχατες ημέρες για να εξαγνίσει και να σώσει πλήρως την ανθρωπότητα. ας διαβάσουμε μερικά από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, κι ας ακούσουμε αν είναι η αλήθεια και η φωνή του Θεού, εντάξει;

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Όταν ενσαρκώνεται ο Θεός αυτήν τη φορά, το έργο Του είναι να εκφράσει τη διάθεσή Του, κυρίως μέσα από παίδεμα και κρίση. Έχοντας αυτό ως θεμελιώδη λίθο, φέρνει περισσότερη αλήθεια στον άνθρωπο, δείχνει περισσότερους τρόπους άσκησης και συνεπώς πετυχαίνει τον στόχο Του να κατακτήσει τον άνθρωπο, και να τον λυτρώσει από τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Αυτό βρίσκεται πίσω από το έργο του Θεού στην Εποχή της Βασιλείας» (Πρόλογος του βιβλίου «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Τις έσχατες ημέρες, ο Χριστός χρησιμοποιεί μια ποικιλία από αλήθειες για να διδάξει τον άνθρωπο, να εκθέσει την ουσία του ανθρώπου και να αναλύσει τα λόγια και τις πράξεις του. Αυτά τα λόγια εμπεριέχουν διάφορες αλήθειες, όπως το καθήκον του ανθρώπου, πώς θα πρέπει να υπακούει τον Θεό, πώς θα πρέπει να είναι πιστός σ’ Εκείνον, πώς οφείλει να βιώνει την κανονική ανθρώπινη φύση, καθώς και τη σοφία και τη διάθεση του Θεού, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα λόγια απευθύνονται στην ουσία του ανθρώπου και στη διεφθαρμένη διάθεσή του. Συγκεκριμένα, αυτά τα λόγια που εκθέτουν το πώς ο άνθρωπος αποστρέφεται τον Θεό, λέγονται σε σχέση με το πώς ο άνθρωπος αποτελεί ενσάρκωση του Σατανά και μια εχθρική δύναμη απέναντι στον Θεό. Αναλαμβάνοντας το έργο της κρίσης Του, ο Θεός δεν καθιστά απλώς σαφή τη φύση του ανθρώπου με λίγα μόνο λόγια· εκθέτει, αντιμετωπίζει και κλαδεύει μακροπρόθεσμα. Αυτές οι μέθοδοι έκθεσης, αντιμετώπισης και κλαδέματος δεν μπορούν να αντικατασταθούν με συνηθισμένα λόγια, αλλά με την αλήθεια, την οποία ο άνθρωπος δεν κατέχει καθόλου. Μονάχα τέτοιου είδους μέθοδοι θεωρούνται ως κρίση· μόνο μέσω μιας τέτοιας κρίσης μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί και να πειστεί πλήρως να είναι υποταγμένος στον Θεό και, επιπλέον, να αποκτήσει αληθινή γνώση του Θεού. Αυτό που αποφέρει το έργο της κρίσης είναι η κατανόηση του ανθρώπου για το αληθινό πρόσωπο του Θεού και για την αλήθεια σχετικά με τη δική του παρακοή. Το έργο της κρίσης δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει μεγάλο μέρος από το θέλημα του Θεού, τον σκοπό του έργου του Θεού, και τα μυστήρια που παραμένουν ακατανόητα γι’ αυτόν. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να μάθει τη διεφθαρμένη ουσία του και τις ρίζες της διαφθοράς του, καθώς επίσης και να ανακαλύψει την ασχήμια του. Αυτές οι επιδράσεις προκαλούνται από το έργο της κρίσης, διότι η ουσία αυτού του έργου είναι στην πραγματικότητα το έργο του ανοίγματος της αλήθειας, της οδού και της ζωής του Θεού σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Εκείνον. Αυτό το έργο είναι το έργο της κρίσης που επιτελεί ο Θεός» («Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Οι έσχατες ημέρες έχουν ήδη καταφτάσει. Τα πάντα στην κτίση θα διαχωριστούν σύμφωνα με το είδος τους και θα χωριστούν σε διαφορετικές κατηγορίες με βάση τη φύση τους. Αυτή είναι η στιγμή που ο Θεός αποκαλύπτει την έκβαση και τον προορισμό της ανθρωπότητας. Εάν οι άνθρωποι δεν υποβληθούν σε παίδευση και κρίση, τότε δεν θα υπάρχει τρόπος να εκτεθεί η ανυπακοή και η αδικία τους. Μόνο μέσω παίδευσης και κρίσης μπορεί να αποκαλυφθεί η έκβαση όλης της κτίσης. Ο άνθρωπος δείχνει το αληθινό του πρόσωπο μόνο όταν παιδεύεται και κρίνεται. Το κακό θα ταξινομηθεί με το κακό, το καλό με το καλό και όλοι οι άνθρωποι θα διαχωριστούν σύμφωνα με το είδος τους. Μέσω της παίδευσης και της κρίσης θα αποκαλυφθεί η έκβαση όλης της κτίσης, έτσι ώστε να τιμωρηθούν οι κακοί και να ανταμειφθούν οι καλοί, και όλοι οι άνθρωποι να υπαχθούν στο κράτος του Θεού. Όλο αυτό το έργο πρέπει να επιτευχθεί μέσω της δίκαιης παίδευσης και κρίσης. Επειδή η διαφθορά του ανθρώπου έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της και η ανυπακοή του γίνεται όλο και πιο έντονη, μόνο η δίκαιη διάθεση του Θεού —μια διάθεση η οποία συνίσταται κυρίως από παίδευση και κρίση και αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών— μπορεί να μεταμορφώσει και να ολοκληρώσει πλήρως τον άνθρωπο. Μόνο αυτή η διάθεση μπορεί να εκθέσει το κακό και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να τιμωρήσει αυστηρά όλους τους άδικους. […] Κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, μόνο η δίκαιη κρίση μπορεί να διαχωρίσει τους ανθρώπους σύμφωνα με το είδος τους και να φέρει τον άνθρωπο σε μια νέα σφαίρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ολόκληρη η εποχή φτάνει στο τέλος της μέσω της δίκαιης διάθεσης της κρίσης και της παίδευσης του Θεού» («Το όραμα του έργου του Θεού (3)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι είναι κρίση και τι είναι αλήθεια; Εάν έχεις καταλάβει, τότε σε προτρέπω να υποταχθείς υπάκουα στην κρίση, αλλιώς δεν θα έχεις ποτέ την ευκαιρία να λάβεις την επιδοκιμασία του Θεού ή να σε οδηγήσει στη βασιλεία Του. Εκείνοι που απλώς αποδέχονται την κρίση, μα δεν μπορούν να εξαγνιστούν ποτέ, δηλαδή, εκείνοι που διαφεύγουν εν μέσω του έργου της κρίσης, ο Θεός θα τους απεχθάνεται και θα τους απορρίπτει για πάντα. Οι αμαρτίες τους είναι πιο πολλές και πιο βαριές από εκείνες των Φαρισαίων, διότι έχουν προδώσει τον Θεό και επαναστατούν εναντίον Του. Τέτοιοι άνθρωποι που δεν είναι άξιοι ούτε καν να υπηρετούν, θα λάβουν ακόμα μεγαλύτερη τιμωρία, μια τιμωρία που θα είναι επιπλέον αιώνια. Ο Θεός δεν θα δείξει έλεος σε κανέναν προδότη που κάποτε επέδειξε αφοσίωση σ’ Εκείνον μονάχα στα λόγια και στη συνέχεια Τον πρόδωσε. Τέτοιοι άνθρωποι θα υποστούν αντίποινα μέσω τιμωρίας του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος. Δεν είναι αυτή μια ακριβής αποκάλυψη της δίκαιης διάθεσης του Θεού; Δεν είναι αυτός ο σκοπός του Θεού για την κρίση και την αποκάλυψη του ανθρώπου; Ο Θεός ξαποστέλνει όλους εκείνους που κάνουν κάθε είδους κακές πράξεις κατά τη διάρκεια της κρίσης, σε ένα μέρος μολυσμένο από μοχθηρά πνεύματα, επιτρέποντας σε αυτά τα κακά πνεύματα να καταστρέψουν τη σάρκα αυτών των ανθρώπων κατά βούληση. Τα σώματα τους αναδίδουν δυσωδία πτωμάτων και τέτοια είναι η τιμωρία που τους αρμόζει. Ο Θεός καταγράφει στο αρχείο τους όλες τις αμαρτίες αυτών των άπιστων ψευδών ακολούθων, των ψευδών αποστόλων, και των ψευδών εργατών· έπειτα, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, τους πετά ανάμεσα στα ακάθαρτα πνεύματα, επιτρέποντας σε τούτα τα πνεύματα να βεβηλώσουν κατά βούληση τα σώματα τους, ώστε να μη μπορέσουν ποτέ ξανά να ενσαρκωθούν και να μη δουν ποτέ ξανά το φως. Αυτοί οι υποκριτές που υπηρετούσαν μέχρι κάποια στιγμή, μα τώρα δεν είναι ικανοί να παραμείνουν πιστοί μέχρι το τέλος, ο Θεός τους προσμετρά ανάμεσα στους αχρείους, έτσι ώστε να περάσουν στο συμβούλιο των αχρείων και να γίνουν κομμάτι του απείθαρχου αυτού όχλου· στο τέλος, ο Θεός θα τους αφανίσει. Ο Θεός απορρίπτει και δεν λαμβάνει υπόψη αυτούς που ποτέ δεν υπήρξαν πιστοί στον Χριστό ή που δεν αφιέρωσαν καμία προσπάθεια, και θα τους εξολοθρεύσει όλους με την αλλαγή των εποχών. Δεν θα υπάρχουν πλέον στη γη, πόσο μάλλον θα αποκτήσουν πρόσβαση στη βασιλεία του Θεού. Εκείνοι που ποτέ δεν υπήρξαν ειλικρινείς απέναντι στον Θεό, αλλά αναγκάστηκαν από τις περιστάσεις να ασχοληθούν επιπόλαια μ’ Αυτόν, προσμετρούνται ανάμεσα σε αυτούς που υπηρετούν τον λαό Του. Μονάχα ένας μικρός αριθμός αυτών των ανθρώπων μπορεί να επιβιώσει, ενώ η πλειοψηφία θα χαθεί μαζί μ’ εκείνους που δεν είναι ικανοί ούτε καν να υπηρετήσουν. Τελικά, ο Θεός θα φέρει στη βασιλεία Του όλους εκείνους που σκέφτονται όπως ο ίδιος, τον λαό και τους υιούς του Θεού, όπως επίσης κι εκείνους που προορίζονται από τον Θεό να γίνουν ιερείς. Αυτό είναι το απόσταγμα που λαμβάνει ο Θεός από το έργο Του. Όσο για εκείνους που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες που έχει ορίσει ο Θεός, θα προσμετρηθούν μαζί με τους άπιστους. Και σίγουρα μπορείτε να φανταστείτε ποια θα είναι η κατάληξή τους. Ήδη σας έχω πει όλα όσα έπρεπε να πω· εσείς θα αποφασίσετε ποιον δρόμο θα επιλέξετε. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι το εξής: Το έργο του Θεού δεν περιμένει ποτέ κάποιον που δεν μπορεί να συμβαδίσει μαζί Του, και η δίκαιη διάθεση του Θεού δεν δείχνει έλεος σε κανέναν άνθρωπο» («Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Αφού διαβάσαμε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, δεν κατανοήσατε πώς τελεί ο Θεός το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες; Αν ο Θεός δεν το αποκάλυπτε και δεν το δήλωνε αυτό ανοιχτά, πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια εικόνα; Τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός λέει την αλήθεια και τελεί το έργο της κρίσεως. Τα λόγια Του αποκαλύπτουν την ουσία και την πραγματική κατάσταση της βαθιάς διαφθοράς της ανθρωπότητας. Eκθέτουν εντελώς κάθε εκδήλωση της αντίστασης του ανθρώπου στον Θεό και τον εμποτισμό του ανθρώπου με σατανική διάθεση και επιδεικνύουν στην ανθρωπότητα την απρόσβλητη διάθεση της αγιοσύνης και της δικαιοσύνης του Θεού. Επομένως, οι άνθρωποι έχουν δει την εμφάνιση και το έργο του Θεού και στρέφονται προς τον Θεό ο ένας μετά το άλλον και δέχονται τη σωτηρία του Θεού.

[…]

Από την κρίση των λόγων του Παντοδύναμου Θεού, αναγνωρίσαμε και είδαμε την υπεροψία μας, την έπαρσή μας και την πλάνη μας και ότι από όλες τις απόψεις προδίδουμε τη σατανική μας διάθεση. Αν και μπορούμε να δαπανηθούμε, να υπομείνουμε δυσκολίες και να πληρώσουμε το τίμημα για τον Θεό, δεν έχουμε αυθεντική υποταγή προς τον Θεό, και ακόμα λιγότερο έχουμε αυθεντική αγάπη γι’ Αυτόν. Όταν έρθουν οι δοκιμασίες και τα βάσανα, μπορεί ακόμη και να διαμαρτυρηθούμε για τον Θεό, να Τον υποπτευθούμε και να Τον αρνηθούμε. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εμείς οι βαθιά διεφθαρμένοι άνθρωποι έχουμε τη φύση του Σατανά. Αν η σατανική μας φύση και η σατανική μας διάθεση δεν μπορούν να επιτύχουν εξαγνισμό, δεν θα υπάρξει τρόπος να επιτύχουμε την αυθεντική υποταγή στον Θεό και την αυθεντική αγάπη για τον Θεό. Στο παρελθόν, σκεφτόμασταν ότι είχαμε πιστέψει στον Θεό για πολλά χρόνια, είχαμε παραδοθεί και είχαμε δαπανηθεί για τον Θεό, είχαμε δουλέψει σκληρά, έτσι είχαμε γίνει καλοί και είχαμε γίνει άνθρωποι που αγαπούσαν τον Θεό και υποτάσσονταν στον Θεό. Μόνο αφού βιώσαμε την κρίση και το παίδεμα του Παντοδύναμου Θεού, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι, αν και εξωτερικά φαίνεται ότι εργαζόμαστε σκληρά για τον Κύριο, εξακολουθούμε να λέμε συχνά ψέματα και να εξαπατούμε τον Θεό, να προσποιούμαστε απέναντι στον Θεό, παραμένοντας αδιάλλακτοι, τραβώντας την προσοχή πάνω μας και κάνοντας επίδειξη. Τελικά, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι προσπάθειές μας και οι δαπάνες μας στην πραγματικότητα ήταν μόνο για να κερδίσουμε ευλογία, να λάβουμε την ανταμοιβή της εισόδου στη βασιλεία των ουρανών, τα οποία είναι όλα παζαρέματα με τον Θεό. Πώς μπορεί αυτό να είναι αυθεντική υποταγή στον Θεό; Πόσο μάλλον μια έκφραση αγάπης για τον Θεό! Ακόμα κι έτσι, είπαμε ξεδιάντροπα ότι αγαπάμε περισσότερο τον Θεό και ότι είμαστε οι περισσότερο υποταγμένοι στον Θεό. Αυτό είναι πραγματικά παράλογο. Δεν συνιστά με τίποτα γνώση του Θεού. Στην αποκάλυψη και κρίση των λόγων του Θεού, βλέπουμε ότι ο Θεός διαβλέπει τα πάντα και φοβόμαστε και τρέμουμε στις καρδιές μας όταν νιώθουμε την τεράστια αγιοσύνη Του, τη δικαιοσύνη Του και ότι η διάθεσή Του είναι απρόσβλητη. Αισθανόμαστε ότι είμαστε σατανικοί, ντρεπόμαστε να δούμε τον Θεό, είμαστε ανάξιοι να ζήσουμε ενώπιόν Του, μετά πέφτουμε στο έδαφος, θρηνούμε μετανοημένοι, καταριόμαστε τον εαυτό μας και αυτοτιμωρούμαστε. Μόνο τότε βλέπουμε ότι ζούμε καθημερινά στη σατανική μας διάθεση και ότι δεν έχουμε ζήσει καθόλου ως άνθρωποι και δεν αξίζουμε να λεγόμαστε άνθρωποι. Μόνο αφού βιώσουμε πολλές κρίσεις και παιδέματα, δοκιμασίες και εξευγενισμούς, κι αφού κλαδευτούμε και αντιμετωπιστούμε, καταλαβαίνουμε βαθμιαία ορισμένες αλήθειες και κατανοούμε αυθεντικά την αλήθεια της διαφθοράς μας. Εκείνη τη στιγμή, έχουμε κάποια αυθεντική γνώση του Θεού και επιτέλους αρχίζουμε να έχουμε φόβο Θεού και να υποτασσόμαστε στον Θεό μέσα μας. Μόνο αυτό είναι είσοδος στο σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα της μετάβασης μέσω της κρίσης και του παιδέματος από τον Θεό. Αν δεν ήταν η κρίση και το παίδεμα των λόγων του Θεού, δεν θα είχαμε δει ποτέ την αληθινή εικόνα της βαθιάς μας διαφθοράς από τον Σατανά, δεν θα γνωρίζαμε ποτέ την πηγή της αμαρτίας μας και της αντίστασής μας στον Θεό και ακόμη λιγότερο θα γνωρίζαμε πώς να απελευθερωθούμε από τα δεσμά της αμαρτίας και της εξουσίας της πάνω μας για να γίνουμε πραγματικά υπάκουοι στον Θεό. Αν δεν ήταν η αυστηρή κρίση των λόγων του Θεού, δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε τη δίκαιη, μεγαλοπρεπή και απρόσβλητη διάθεσή Του, ούτε να έχουμε μια καρδιά που σέβεται τον Θεό, ούτε να γίνουμε κάποιοι που σέβονται τον Θεό και απομακρύνονται από το κακό. Αυτό είναι δεδομένο. Εάν ο Θεός δεν είχε ενσαρκωθεί, ποιος θα μπορούσε να τελέσει το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες; Ποιος θα μπορούσε να δείξει στον άνθρωπο την άγια, δίκαιη και απρόσβλητη διάθεση του Θεού; Αν ο Θεός δεν είχε ενσαρκωθεί, ποιανού ο λόγος θα είχε τέτοια δύναμη και εξουσία που να μπορεί να μας κρίνει, να μας εξαγνίσει και να μας σώσει στη βαθιά διαφθορά μας από την αμαρτία; Ο λόγος και το έργο του Παντοδύναμου Θεού δείχνουν το κύρος Του και την ταυτότητά Του ως Θεού και δείχνουν ότι είναι ο Δημιουργός και η εμφάνιση του ενός αληθινού Θεού! Έχουμε αναγνωρίσει τη φωνή του Θεού στην ομιλία του Παντοδύναμου Θεού και είδαμε την εμφάνιση του Θεού.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Προηγούμενο: Ερώτηση 29: Τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια, η πίστη του ανθρώπου στον Κύριο στηρίχθηκε στη Βίβλο και η έλευση του Κυρίου Ιησού δεν αναίρεσε τη Βίβλο της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού ο Παντοδύναμος Θεός επιτέλεσε το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, όποιος αποδέχεται τον Παντοδύναμο Θεό θα επικεντρωθεί στην ανάγνωση των λόγων Του και σπανίως θα διαβάζει τη Βίβλο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω είναι: μετά την αποδοχή του έργου του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, ποια ακριβώς είναι η σωστή προσέγγιση της Βίβλου, που πρέπει να έχει κανείς, και πώς θα πρέπει να τη χρησιμοποιεί; Πού θα πρέπει να βασίζεται η πίστη ενός ανθρώπου στον Θεό, προκειμένου να βαδίσει στο μονοπάτι της πίστης και να επιτύχει τη σωτηρία του Θεού;

Επόμενο: Ερώτηση 31: Γίνεστε μάρτυρες ότι τα λόγια που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» είναι οι ομιλίες που προέρχονται από το ίδιο το στόμα του Θεού, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι αποτελούν λόγια κάποιου που έχει διαφωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω είναι, ποια ακριβώς είναι η διαφορά μεταξύ των λόγων που εκφράζει ο Θεός ενσαρκωμένος και των λόγων που είπε κάποιος που έχει διαφωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 28: Η Βίβλος αποτελεί μαρτυρία του έργου του Θεού· μόνο μέσα από την ανάγνωση της Βίβλου μπορούν οι πιστοί στον Κύριο να καταφέρουν να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα και να είναι σε θέση να δουν τις θαυμαστές πράξεις Του, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Η Βίβλος περιέχει πολλά από τα λόγια του Θεού, καθώς και μαρτυρίες από τις εμπειρίες του ανθρώπου· μπορούν να παράσχουν τροφή για τη ζωή των ανθρώπων, καθώς και σπουδαία διαπαιδαγώγηση, οπότε αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω, είναι: μπορούμε πραγματικά να επιτύχουμε την αιώνια ζωή διαβάζοντας τη Βίβλο; Δύναται να μην υπάρχει η οδός της αιώνιας ζωής μέσα στη Βίβλο;

Απαντήση:Με τη Βίβλο μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός όλων των πραγμάτων. Μας επιτρέπει να δούμε τις θαυμαστές πράξεις Του. Επειδή...

3. Το αν ο Θεός βάζει πραγματικά στη θέση τους τους θρησκευτικούς πάστορες και πρεσβυτέρους και το αν υπακούοντας κανείς τους πάστορες και τους πρεσβυτέρους σημαίνει ότι υπακούει και ακολουθεί τον Θεό

Σχετικά λόγια του Θεού: Κατά την επιλογή ενός ατόμου να Τον υπηρετήσει, ο Θεός έχει τις δικές Του αρχές. Η υπηρεσία προς τον Θεό δεν είναι...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο