Ερώτηση 36: Οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι κατέχουν τη δύναμη στον θρησκευτικό κόσμο και οι περισσότεροι άνθρωποι υπακούν σε αυτούς και τους ακολουθούν —είναι γεγονός. Λέτε ότι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι δεν αναγνωρίζουν το γεγονός της ενσάρκωσης του Θεού, ότι δεν πιστεύουν στην αλήθεια που εξέφρασε ο Θεός ενσαρκωμένος και ότι βαδίζουν στο μονοπάτι των Φαρισαίων· και εμείς συμφωνούμε επ’ αυτού του σημείου. Γιατί, όμως, λέτε ότι όλοι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι είναι Φαρισαίοι υποκριτές, όλοι αντίχριστοι, που εκτέθηκαν από το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και ότι το απώτερο τέλος τους θα είναι να βυθιστούν στην καταστροφή και να χαθούν; Προς το παρόν, δεν είμαστε σε θέση να δεχθούμε κάτι τέτοιο. Παρακαλούμε, συναναστραφείτε το πού στηρίζετε τον ισχυρισμό αυτόν, ότι οι εν λόγω άνθρωποι δεν μπορούν να σωθούν και ότι όλοι θα βυθιστούν στην καταστροφή και θα χαθούν.

Απαντήση:

Η ουσία του πώς όσοι βρίσκονται στους θρησκευτικούς κύκλους αψηφούν τον Θεό μπορεί να αποκαλυφθεί και να αναλυθεί μόνο μετά την έλευση του ενσαρκωμένου Χριστού. Κανείς μέσα στην διεφθαρμένη ανθρωπότητα δεν μπορεί να καταλάβει την αλήθεια και την πεμπτουσία της περιφρόνησης του Θεού από τους θρησκευτικούς κύκλους, επειδή οι διεφθαρμένοι άνθρωποι δεν κατέχουν την αλήθεια. Μπορούν μόνο να παραπλανόνται, να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και να χειραγωγούνται από ψευδείς ποιμένες και αντίχριστους δαίμονες, ώστε να συνεργαστούν μαζί τους για να κάνουν κακό και να γίνουν σκυλάκια και συνεργάτες του Σατανά και να αψηφούν τον Θεό. Αυτό είναι φυσικό. […] Στη συνέχεια, ας δούμε πώς, την Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς αποκάλυψε την αλήθεια και την ουσία του πώς οι μοχθηρές δυνάμεις των ανώτερων αντίχριστων στους θρησκευτικούς κύκλους συνεχώς αψηφούσαν τον Θεό:

«Αλλ’ ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κατατρώγετε τας οικίας των χηρών και τούτο επί προφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς· διά τούτο θέλετε λάβει μεγαλητέραν καταδίκην.

«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών.

«Ουαί εις εσάς, οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες· Όστις ομόση εν τω ναώ είναι ουδέν, όστις όμως ομόση εν τω χρυσώ του ναού, υποχρεούται. Μωροί και τυφλοί· διότι τις είναι μεγαλήτερος, ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων τον χρυσόν; Καί· Όστις ομόση εν τω θυσιαστηρίω, είναι ουδέν, όστις όμως ομόση εν τω δώρω τω επάνω αυτού, υποχρεούται. Μωροί και τυφλοί· διότι τι είναι μεγαλήτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζον το δώρον; Ο ομόσας λοιπόν εν τω θυσιαστηρίω ομνύει εν αυτώ και εν πάσι τοις επάνω αυτού· και ο ομόσας εν τω ναώ ομνύει εν αυτώ και εν τω κατοικούντι αυτόν. Και ο ομόσας εν τω ουρανώ, ομνύει εν τω θρόνω του Θεού και εν τω καθημένω επάνω αυτού.

«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι αποδεκατίζετε το ηδύοσμον και το άνηθον και το κύμινον, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν· ταύτα έπρεπε να πράττητε και εκείνα να μη αφίνητε. Οδηγοί τυφλοί, οίτινες διυλίζετε τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνετε.

«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουσιν εξ αρπαγής και ακρασίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και του πινακίου, διά να γείνη και το εκτός αυτών καθαρόν.

«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω και σεις έξωθεν μεν φαίνεσθε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν όμως είσθε πλήρεις υποκρίσεως και ανομίας.

«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί· διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων, και λέγετε· Εάν ήμεθα εν ταις ημέραις των πατέρων ημών, δεν ηθέλομεν είσθαι συγκοινωνοί αυτών εν τω αίματι των προφητών.Ώστε μαρτυρείτε εις εαυτούς ότι είσθε υιοί των φονευσάντων τους προφήτας. Αναπληρώσατε και σεις το μέτρον των πατέρων σας. Όφεις, γεννήματα εχιδνών· πως θέλετε φύγει από της καταδίκης της γεέννης; Διά τούτο ιδού, εγώ αποστέλλω προς εσάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει, και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν ταις συναγωγαίς σας και διώξει από πόλεως εις πόλιν, διά να έλθη εφ’ υμάς παν αίμα δίκαιον εκχυνόμενον επί της γης από του αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου υιού Βαραχίου, τον οποίον εφονεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αληθώς σας λέγω, Πάντα ταύτα θέλουσιν ελθεί επί την γενεάν ταύτην» (Ματθ. 23:13-36).

Αυτά είναι τα πιο γνωστά λόγια του Κυρίου Ιησού την Εποχή της Χάριτος, που αποκαλύπτουν και κρίνουν τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους των Ιουδαϊκών θρησκευτικών κύκλων.

Από το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς απήγγειλε τα «επτά ουαί» που αποκάλυψαν και ανέλυσαν τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους από τους θρησκευτικούς κύκλους την Εποχή του Νόμου, μπορούμε να δούμε ότι οι πιο πολλοί από τους θρησκευτικούς ηγέτες ήταν Φαρισαίοι υποκριτές και, από πάρα πολύ καιρό πριν,ήταν σατανικές μοχθηρές δυνάμεις που εναντιώνονταν στον Θεό. Αυτό αποτελεί ήδη αδιαμφισβήτητο γεγονός. […]

[…]

Τα «επτά ουαί» από τον Κύριο Ιησού που εξέθεταν τους Φαρισαίους, είχαν ήδη αποκαλύψει το γεγονός ότι το σκότος και η φαυλότητα των θρησκευτικών κύκλων δεν έχουν καμία διαφορά απ’ αυτήν του κοσμικού κόσμου. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι μπορούν να δουν ξεκάθαρα ότι οι πράξεις των αρχιερέων, των γραμματέων και των Φαρισαίων των θρησκευτικών κύκλων δεν υπηρετούσαν καθόλου τον Θεό, αλλά μάλλον Τον αψηφούσαν και εναντιώνονταν σ’ Αυτόν. Κατείχαν θέσεις ιερέων και ηγετών στην υπηρεσία του Θεού, αλλά δεν έκαναν πράξη την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Αντιθέτως, έκαναν διάφορα άσχημα πράγματα και έφτασαν στο σημείο να αντιμετωπίζουν τον ενσαρκωμένο Χριστό ως εχθρό, Τον καταδίκασαν, Τον εδίωξαν και Τον σταύρωσαν. Έχοντας κάνει τόσο μεγάλες αμαρτίες, πώς θα μπορούσαν να μην προκαλέσουν την οργή του Θεού; Αυτός είναι ο λόγος που τους μίσησε ο Θεός και ήταν οργισμένος μαζί τους, και ο λόγος που τους αποκάλυψε, τους έκρινε και τους καταδίκασε. Κι αυτό είναι απολύτως φυσικό. Μας δείχνει ότι ο Θεός δεν επιτρέπει σε κανέναν να υβρίσει τη δίκαιη διάθεσή Του. Την Εποχή της Χάριτος, ο Θεός είχε από καιρό περιφρονήσει και μισήσει τις διάφορες μοχθηρές πράξεις των αρχιερέων, των γραμματέων και των Φαρισαίων των θρησκευτικών κύκλων ενάντια στην αλήθεια και σ’ Εκείνον. Οι χωρίς επιείκεια αποκαλύψεις και κρίσεις που χρησιμοποιεί ο Θεός εναντίον τους δείχνουν ότι ο Θεός είναι δίκαιος και άγιος. Ο Θεός ποτέ δεν εγκωμίασε εκείνους που στους θρησκευτικούς κύκλους υπηρετούν μεν τον Θεό, αλλά συνάμα Τον αψηφούν. Ο Θεός ενσαρκώθηκε ακριβώς με σκοπό να έρθει προσωπικά στον ανθρώπινο κόσμο, για να αναζητήσει το ποίμνιό Του, για να σώσει όλους εκείνους που αγαπούν την αλήθεια και που μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού. Ο Θεός επιλέγει όλους εκείνους που επιθυμούν τον Θεό με όλη τους την καρδιά και που μπορούν να αποδεχτούν την αλήθεια. Την εποχή που έκανε κήρυγμα ο Κύριος Ιησούς, οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι των θρησκευτικών κύκλων έγιναν όλοι στόχοι της καταδίκης και της εξάλειψης από τον Θεό. Αυτό αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι δίκαιος και άγιος. Μόνο ο Θεός είναι αξιολάτρευτος, αγαπητός, αξιοσέβαστος και αξιόπιστος, και οι ηγέτες, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι των θρησκευτικών κύκλων ήταν όλοι υποκριτές, γεμάτοι ψευτιά, δόλο, πονηρία και μοχθηρία. Ήταν όλοι τους οχιές που παραπλανούσαν και έλεγχαν τους ανθρώπους, και αψηφούσαν τον Θεό. Ήταν ακριβώς ο τύπος του ανθρώπου που πρέπει να εκλείψει. Την Εποχή της Χάριτος, όταν ο Κύριος Ιησούς επιτελούσε το λυτρωτικό Του έργο, ποτέ κανένας από τους Ιουδαίους αρχιερείς, γραμματείς και Φαρισαίους δεν έδειξε μεταμέλεια μπροστά στον Κύριο Ιησού. Και ούτε πολλοί Φαρισαίοι δεν συλλογίστηκαν και δεν μετάνιωσαν ειλικρινά για τις δικές τους κακές πράξεις μετά τη σταύρωση του Κυρίου Ιησού και την ολοκλήρωση του λυτρωτικού Του έργου. Κι αν υπήρξαν κάποιοι τέτοιοι, αυτοί ήταν ελάχιστοι. Αυτά τα γεγονότα αρκούν για να αποδείξουν ότι οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι των θρησκευτικών κύκλων ήταν όλοι δαίμονες που μισούσαν την αλήθεια και αψηφούσαν τον Θεό. Παρά τα κακά είχαν κάνει, ακόμα και που σταύρωσαν τον Κύριο Ιησού, ποτέ δεν μετάνιωσαν για τις αμαρτωλές τους ενέργειες. Αυτό το θέμα οδηγεί πραγματικά σε σκέψεις. Σ’ αυτό το σημείο, δεν είναι δύσκολο να δει κανείς ότι η πλειονότητα των ηγετών στους θρησκευτικούς κύκλους είναι ψευδείς ποιμένες που, παρότι υπηρετούν τον Θεό, Τον αψηφούν. Είναι, χωρίς αμφιβολία,αντίχριστοι δαίμονες —η προσωποποίηση του Σατανά. Παρόλα αυτά, πολλοί από τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Θεό συνεχίζουν να τους λατρεύουν και να τους ακολουθούν. Αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι οι άνθρωποι είναι ολοκληρωτικά διεφθαρμένοι κι έχουν ήδη παραπλανηθεί από τα ψέματα και την αμαρτία. Ο Σατανάς τους έχει τυφλώσει. Παρότι έχουν καταστραφεί από τους δαίμονες, συνεχίζουν να αρνούνται πεισματικά ν’ αλλάξουν, σαν να είναι ήδη πεθαμένοι. Έτσι, μπορούμε να δούμε πόσο δύσκολο είναι το έργο του Θεού να σώσει αυτούς τους ανθρώπους που είναι βουτηγμένοι στη διαφθορά! Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα που όλοι οι διεφθαρμένοι άνθρωποι θα πρέπει να συλλογιστούν και να κατανοήσουν.

[…]

Στη Βίβλο καταγράφονται πολλές περιπτώσεις Ιουδαίων αρχιερέων, γραμματέων και Φαρισαίων που αψήφησαν και καταδίκασαν τον Κύριο Ιησού. Εδώ μπορεί κανείς να δει ότι αυτοί οι Ιουδαίοι αρχιερείς, γραμματείς και Φαρισαίοι επικεντρώθηκαν μόνο στην τέλεση θρησκευτικών τελετών και στο να διδάσκουν τους ανθρώπους να ακολουθούν κανόνες και να εφαρμόζουν νόμους. Αυτό αρκεί για να δείξει ότι δεν έκαναν πράξη καμιά αλήθεια όταν πίστευαν στον Θεό, και δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Ήταν καλά διαβασμένοι σε ό,τι αφορά στη Βίβλο και μελετούσαν τους νόμους, αλλά δεν γνώριζαν καθόλου τον Θεό. Το πιο σιχαμερό πράγμα ήταν ότι μπορούσαν ακόμα και να δολοφονήσουν προφήτες και δίκαιους ανθρώπους. Όχι μόνο δεν δέχτηκαν να υποταχθούν στον Χριστό που ενσαρκώθηκε και εξέφρασε αλήθειες, αλλά αντιθέτως, μπόρεσαν ακόμη και να Τον καταδικάσουν, να Τον συλλάβουν, να Τον παγιδεύσουν και να Τον δολοφονήσουν, καθιστώντας τους εαυτούς τους εχθρούς του Θεού. Έτσι, το μίσος του Θεού γι’ αυτούς ήταν βαθιά ριζωμένο κι Εκείνος τους αποκάλυψε, τους έκανε ανατομή και τους καταδίκασε. Ακόμη περισσότερο, αυτό αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι ένας δίκαιος και άγιος Θεός. Αγαπά εκείνους που κάνουν το δίκαιο και απεχθάνεται εκείνους που κάνουν το κακό. Ο Θεός ποτέ δεν εγκωμίασε τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους των Ιουδαϊκών θρησκευτικών κύκλων. Εκείνο που έκανε ο Θεός ήταν μόνο να τους αποκαλύψει, να τους κρίνει και να τους καταραστεί. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός και αναγνωρίζεται απ’ όλους όσοι πιστεύουν στον Κύριο Ιησού. Αν οι άνθρωποι αληθινά κατανοούν τη Βίβλο, γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον λόγο του Κυρίου Ιησού για να αναγνωρίσουν τον υποκριτικό, αντιδραστικό προς τον Θεό πραγματικό εαυτό των σύγχρονων παστόρων και πρεσβυτέρων στους θρησκευτικούς κύκλους; Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να σταθούν στο πλευρό του Κυρίου Ιησού για να ξεχωρίσουν και να εγκαταλείψουν αυτού του είδους τις οχιές που, ενώ υπηρετούν τον Θεό, συνάμα Τον αψηφούν; Αν οι άνθρωποι αληθινά κατανοούσαν την Βίβλο, τότε θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν ένα ακόμα πιο τρομακτικό γεγονός, το γεγονός ότι οι περισσότεροι ηγέτες και πάστορες των σημερινών θρησκευτικών κύκλων δρουν ακριβώς όπως οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι που αψήφησαν τον Κύριο Ιησού μας την Εποχή της Χάριτος. Συνεχίζουν να αψηφούν τον Παντοδύναμο Θεό που ενσαρκώθηκε στις έσχατες ημέρες και οι αμαρτίες τους είναι ακόμα μεγαλύτερες από τις αμαρτίες των αρχιερέων, των γραμματέων και των Φαρισαίων που αψήφησαν τον Κύριο Ιησού. Απεχθάνονται στο έπακρο την αλήθεια και φοβούνται πολύ ότι θα αποξενωθούν όταν ο εκλεκτός λαός του Θεού αποδεχθεί την αληθινή οδό, υποταχθεί στο έργο του Θεού και κερδηθεί από τον Θεό. Και γι’ αυτό, δεν διστάζουν να κατασκευάσουν ψέματα και φήμες για να παραπλανούν τους ανθρώπους, κι ακόμα, διαστρεβλώνουν την αλήθεια, παραποιούν τα γεγονότα, στήνουν πλεκτάνες, παγιδεύουν, δυσφημούν και καταδικάζουν και, χωρίς ντροπή και με τη θέλησή τους, παρερμηνεύουν τη Βίβλο με σκοπό να καταδικάσουν τον Χριστό και να βλασφημήσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και τις ομιλίες του Θεού. Για να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους και τα προς το ζην, χρησιμοποιούν όλων των ειδών τα ελεεινά μέσα για να κρίνουν τον Θεό, να Τον βλασφημήσουν και να Τον αψηφήσουν. Οι πράξεις τους είναι ακριβώς οι ίδιες με τα διάφορα σατανικά κόλπα που χρησιμοποίησαν οι Ιουδαίοι αρχιερείς, γραμματείς και Φαρισαίοι για να αψηφήσουν τον Κύριο Ιησού. Όλοι αυτοί βαδίζουν στο μονοπάτι των αντίχριστων που εναντιώνονται στον Θεό. Αν παρατηρήσουμε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι περισσότεροι ηγέτες και πάστορες των θρησκευτικών κύκλων εξωτερικά μεν υπηρετούν τον Θεό, αλλά μέσα τους αντιστέκονται σ’ Εκείνον, μπορούμε να δούμε ότι κυρίως επτά κακές πράξεις τους έχουν εδώ και καιρό προκαλέσει την οργή του Θεού. Και σίγουρα θα τιμωρηθούν. Οι επτά κακές πράξεις που κάνουν οι περισσότεροι πάστορες και ηγέτες των θρησκευτικών κύκλων είναι οι εξής:

1. Καταπιάνονται μόνο με θρησκευτικές τελετουργίες και συντηρούν και δηλώνουν την κληρονομιά και τα δόγματα της ανθρωπότητας, αλλά αγνοούν τις εντολές του Θεού. Ποτέ δεν διδάσκουν τους ανθρώπους να υποτάσσονται στον Θεό, να Τον γνωρίσουν ή να ακούν τον λόγο Του. Δεν μιλούν καθόλου για την πραγματικότητα της αλήθειας και δεν χρησιμοποιούν ποτέ τον λόγο του Θεού για να αποκαλύψουν το σκότος που υπάρχει στους θρησκευτικούς κύκλους ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να μάθουν για την εποχή του κακού.

2. Δεν έχουν καθόλου φόβο Θεού. Δεν έχουν καμία θέση στην καρδιά τους για τον Θεό, και ακόμα, με απληστία και στα κρυφά παίρνουν από τις προσφορές προς τον Θεό. Δεν μπορούν να υπηρετήσουν αληθινά τον Θεό, αλλά παίρνουν τις προσφορές προς τον Θεό για την επιβίωσή τους και συχνά ζητούν και εξαναγκάζουν τους ανθρώπους να κάνουν δωρεές, έτσι ώστε να μπορούν να ζουν πλουσιοπάροχα, μετατρέποντας τους εαυτούς τους σε πραγματικούς βρικόλακες και παράσιτα.

3. Τριγυρνούν σε γη και θάλασσες για να παρασύρουν τους ανθρώπους στις εκκλησίες τους και μόλις το καταφέρουν, τους παραπλανούν και τους εξουσιάζουν ώστε να γίνουν δούλοι τους. Δεν δίνουν στους ανθρώπους το δικαίωμα να επιλέξουν την αληθινή οδό ελεύθερα, και δεν τους επιτρέπουν να εξερευνήσουν την αληθινή οδό ή να αναζητήσουν την εμφάνιση του Θεού και το έργο Του, με αποτέλεσμα να καταντήσουν τα παιδιά της κόλασης. Είναι οι τυφλοί που οδηγούν τους τυφλούς και όλοι μαζί θα πέσουν στην άβυσσο.

4. Στα κηρύγματά τους, συχνά κλέβουν τη δόξα του Θεού για να επιδειχθούν και να γίνουν μάρτυρες του εαυτού τους, για να τους μιμούνται, να τους θαυμάζουν να τους ακολουθούν οι άνθρωποι, να τους κάνουν είδωλα, για να μπορέσουν έτσι να τους παγιδεύσουν και να τους εξουσιάζουν. Ποτέ δεν έγιναν τίμια και ειλικρινά μάρτυρες του Θεού και ποτέ δεν Τον τίμησαν ως μεγαλοπρεπή, ώστε να υποταχθούν οι άνθρωποι στον Θεό και να Τον λατρέψουν.

5. Μισούν την αλήθεια και ζηλεύουν ιδιαιτέρως τους ανθρώπους που επιδιώκουν και κατανοούν την αλήθεια: τους καταπιέζουν, τους απορρίπτουν και τους καταδικάζουν. Επιτρέπουν στους ανθρώπους μόνο να τους λατρεύουν και να τους ακολουθούν, ενώ τους παρακωλύουν και δεν τους αφήνουν να δεχθούν τον Χριστό, και σφραγίζουν τις εκκλησίες, διότι φοβούνται ότι οι άνθρωποι θα γίνουν μάρτυρες του έργου του Θεού στις έσχατες ημέρες.

6. Για να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους και τα προς το ζην, φτάνουν στο σημείο να επινοούν όλων των ειδών τις φήμες και τα ψέματα για να συκοφαντήσουν, να καταδικάσουν και να βλασφημήσουν τον Χριστό των εσχάτων ημερών, τον Παντοδύναμο Θεό. Περιβάλλουν τα πάντα με το σκοτάδι τους και ακόμα θα προτιμούσαν έναν αγώνα ζωής και θανάτου αντί για τον Θεό μέχρι το τέλος. Είναι προφανές ότι δεν υπηρετούν τον Θεό, αλλά τις θέσεις τους και τα προς το ζην τους.

7. Δεν παραδέχονται το γεγονός της ενσάρκωσης του Θεού, ούτε πιστεύουν στον λόγο και στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού στις έσχατες ημέρες. Αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι έχουν όλοι την φύση και την ουσία των αντίχριστων που μισούν την αλήθεια, και βαδίζουν στο μονοπάτι των αντίχριστων που υπηρετούν μεν τον Θεό, αλλά αψηφούν και εναντιώνονται στον Θεό.

Αυτές οι επτά κακές πράξεις των δυνάμεων των αντίχριστων στους θρησκευτικούς κύκλους που αψηφούν τον Θεό, είναι γεγονότα που αναγνωρίζονται ανοιχτά από όλους εκείνους που πιστεύουν στον Θεό. Αυτές οι επτά κακές πράξεις που διαπράττονται στους θρησκευτικούς κύκλους σήμερα, έχουν την ίδια ακριβώς ουσία με τα «Επτά ουαί» με τα οποία ο Κύριος Ιησούς απεκάλυψε και έκρινε τους Φαρισαίους. Αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες, για πολύ καιρό, φαίνονταν να υπηρετούν τον Θεό, ενώ στην ουσία αψηφούσαν τον Θεό και βάδιζαν στο μονοπάτι του αντίχριστου. Αυτά τα γεγονότα έχουν, επίσης, δείξει ότι όλοι τους έχουν τη σατανική φύση και ουσία που μισεί την αλήθεια και αψηφά τον Θεό. Επομένως, αυτοί μπορούν να γίνουν οι εχθρικές δυνάμεις του Χριστού των εσχάτων ημερών και οδηγούν τους θρησκευτικούς κύκλους στο σκότος και στο κακό. Αυτό εκπληρώνει απολύτως την προφητεία στη Βίβλο, στο Βιβλίο της Αποκάλυψης, ότι οι θρησκευτικοί κύκλοι είναι «η μεγάλη πόρνη» και «η μεγάλη Βαβυλώνα». Τώρα, κάποιοι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό και λαχταρούν για την εμφάνισή Του, έχουν ήδη καταλάβει την αντίχριστη φύση και ουσία αυτών των σύγχρονων Φαρισαίων και έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν τους θρησκευτικούς κύκλους για να αναζητήσουν τα βήματα του έργου του Θεού. Παρότι αυτοί οι «Φαρισαίοι» των θρησκευτικών κύκλων ξέρουν πολύ καλά ότι όλα τα λόγια που εξέφρασε ο Χριστός των εσχάτων ημερών είναι αλήθειες και είναι κρίσεις και παιδέματα για τους διεφθαρμένους ανθρώπους, παρόλα αυτά, επιλέγουν να κρατούν μια στάση που αψηφά, κρίνει, καταδικάζει και εναντιώνεται στον Θεό, επειδή μισούν την αλήθεια. Πρωτίστως, έχουν επίσης διαπράξει την ειδεχθή αμαρτία της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος και του έργου του Θεού. Οι τρείς βασικές εκδηλώσεις αυτής της αμαρτίας είναι οι εξής:

1. Επινοούν ψέματα για να δυσφημήσουν τη σάρκα του Θεού. Αυτό αποτελεί σοβαρή βλασφημία εναντίον του Θεού.

2. Θεωρούν τον λόγο του Θεού ως ανθρώπινο λόγο και λένε πως υπάρχουν δαιμόνια στον λόγο του Θεού, που μαγεύουν τους ανθρώπους που τον διαβάζουν. Αυτό αποτελεί σοβαρή βλασφημία εναντίον του Θεού.

3. Περιγράφουν το έργο του Θεού στις έσχατες ημέρες ως το έργο δαιμόνιων, που είναι σαν να λένε ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι έργο δαιμόνιων. Αυτό αποτελεί βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος.

Οι άνθρωποι στους θρησκευτικούς κύκλους διαδίδουν σοβαρές βλασφημίες ενάντια στον Θεό μ’ αυτές τις τρεις μορφές. Εάν ήταν αληθινά άνθρωποι που έχουν φόβο Θεού, σε καμία περίπτωση δεν θα τολμούσαν να πουν τέτοια πράγματα. Ανακαλώντας την εποχή που ο Κύριος Ιησούς έκανε το κήρυγμά Του, τότε υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν ότι ο Κύριος Ιησούς χρησιμοποιούσε τον Βελζεβούλ, τον βασιλέα των δαιμόνων, για να διώξει τους δαίμονες. Εδώ αληθινά διαπράττεται η αμαρτία της βλασφημίας εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους, η κατά του Πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους» (Ματθ. 12:31). Στους θρησκευτικούς κύκλους του σήμερα, οι περισσότεροι ηγέτες και πάστορες γυρίζουν και διαδίδουν φήμες και συκοφαντίες που βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα. Ανεξάρτητα από το ποιες μπορεί να είναι οι προθέσεις τους και οι στόχοι τους, έχουν ήδη διαπράξει την αμαρτία της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που αληθινά έχουν φόβο Θεού, δεν θα τολμούσαν ποτέ να μιλήσουν τόσο απρόσεκτα και, χωρίς να κάνουν μια λεπτομερή διερεύνηση της αληθινής οδού, παρόλα αυτά κρίνουν αυθαίρετα ότι η Αστραπή της Ανατολής είναι το έργο των δαιμόνιων και ότι οι άνθρωποι παραπλανώνται τη στιγμή που ακούν το μήνυμά της. Αυτό είναι εντελώς γελοίο!… Οι περισσότεροι πάστορες και ηγέτες στους θρησκευτικούς κύκλους έχουν ήδη αποκαλυφθεί ότι είναι ακριβώς εκείνοι που βαδίζουν στο μονοπάτι των αντίχριστων. Για να διατηρήσουν τη θέση τους και τα προς το ζην, αγωνίζονται απελπισμένα εναντίον του Χριστού μέχρι τέλους. Οι καρδιές τους είναι τελείως σκληρές, δεν μετανοούν και νομίζουν ότι στο τέλος ο Θεός θα έλθει σε συμβιβασμό μαζί τους, αποκαλύπτοντας τον εαυτό Του και καλώντας τους από τον ουρανό, όπως ο Κύριος Ιησούς έκανε με τον Παύλο την Εποχή της Χάριτος. Το να σταυρώσεις τον Θεό και μετά να επιθυμείς να λάβεις το έλεος του Θεού είναι ντροπή εις το έπακρον. Είναι ανόητοι και αδιάλλακτοι μέχρι θανάτου, επιδεικνύοντας την κλασική «άκαμπτη ηρωική» στάση του «ηρωικού πνεύματος» των θρησκευτικών δυναστειών. Αυτό εκπληρώνει την προφητεία στο Βιβλίο της Προς Εβραίους Επιστολής στη Βίβλο: «Διότι εάν ημείς αμαρτάνωμεν εκουσίως, αφού ελάβομεν την γνώσιν της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά τις απεκδοχή κρίσεως και έξαψις πυρός, το οποίον μέλλει να κατατρώγη τους εναντίους» (Εβρ. 10:26-27).

[…] Αυτή είναι μια κομβική περίοδος για να διαδώσουμε το ευαγγέλιο της βασιλείας. Πολλοί άνθρωποι, όταν ερευνούν την αληθινή οδό, θαμπώνονται και παραπλανόνται από τα ψέματα και τις φήμες που διαδίδουν οι αντίχριστοι δαίμονες στους θρησκευτικούς κύκλους. Παραπλανόνται από τις απάτες και τις αιρέσεις του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και δεν τολμούν να αποδεχτούν την αληθινή οδό. Πολλοί άλλοι άνθρωποι, όταν ερευνούν την αληθινή οδό, παρεμποδίζονται και παραπλανόνται από τους ηγέτες και τους πάστορες των θρησκευτικών κύκλων και δεν μπορούν να έλθουν ενώπιον του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, οι ζωές τους καταστρέφονται και ασφυκτιούν από τους θρησκευτικούς ηγέτες, τους πάστορες και από τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Επειδή το να παλεύουν οι πάστορες και οι ηγέτες των θρησκευτικών κύκλων με τον Θεό για τον εκλεκτό λαό Του είναι φαυλότητα, σε σημείο να γίνονται εχθροί του Θεού. Δεν δίνουν ούτε στο ελάχιστο στον εκλεκτό του Θεού το δικαίωμα να διερευνήσει την αληθινή οδό ή να επιλέξει ελεύθερα. Αυτό το μοχθηρό γεγονός εξηγεί επαρκώς ότι εκείνοι, ακριβώς όπως ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας, είναι δαίμονες που ποδοπατούν και καταβροχθίζουν ολόκληρες τις ανθρώπινες ζωές και ψυχές. Έχουν ήδη διαπράξει την ειδεχθή αμαρτία να υβρίσουν τον Θεό. Το γεγονός ότι μπορούν με τόσο άγριο τρόπο να εμποδίζουν τους ανθρώπους να δεχθούν την αληθινή οδό και να επιστρέψουν στον Θεό, δεν τους εκθέτει ως συνένοχους και συμμάχους του Σατανά; Το χρέος σε αίμα που οφείλουν στην ανθρωπότητα πρέπει να εξοφληθεί στο ακέραιο. Ο Θεός θα τους το ξεπληρώσει με βάση τις προσωπικές πράξεις του καθενός, κι αυτός είναι ο βασικός λόγος που ο Θεός δεν αποκαλύπτει τον εαυτό Του και εργάζεται στους θρησκευτικούς κύκλους κατά την ενσάρκωσή Του στις έσχατες ημέρες. Όπως ο Κύριος Ιησούς μίσησε, εξέθεσε και έκρινε τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους των θρησκευτικών κύκλων, έτσι και ο Παντοδύναμος Θεός στις έσχατες ημέρες, μισεί, εκθέτει, κρίνει και καταδικάζει τους πάστορες και τους πρεσβυτέρους των σύγχρονων θρησκευτικών κύκλων που βαδίζουν στο μονοπάτι του αντίχριστου. Μπορείς να δεις πως όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε για να επιτελέσει ξανά το έργο Του, παρότι άλλαξε το όνομά Του, δεν άλλαξαν η διάθεση και η ουσία Του. Ο Θεός είναι πάντα Θεός, οι άνθρωποι είναι πάντα άνθρωποι, και ο Σατανάς είναι πάντοτε ο εχθρός του Θεού. Αυτές είναι αναλλοίωτες αλήθειες. Οι άνθρωποι πρέπει να δουν ξεκάθαρα την ουσία και την αλήθεια των θρησκευτικών κύκλων που υπηρετούν τον Θεό και παρόλα αυτά Τον αψηφούν, ώστε να μπορούν να αποδεχθούν την αληθινή οδό, να υπακούσουν στο έργο του Θεού στις έσχατες ημέρες και να αποκτήσουν τη σωτηρία του Θεού. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι επείγον και δεν μπορεί να περιμένει, διότι η ημέρα του Θεού έρχεται. Όπως λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι το εξής: Το έργο του Θεού δεν περιμένει ποτέ κάποιον που δεν μπορεί να συμβαδίσει μαζί Του, και η δίκαιη διάθεση του Θεού δεν δείχνει έλεος σε κανέναν άνθρωπο» («Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Μπορούμε να δούμε μια αλήθεια μέσα στη Βίβλο: Την Εποχή της Χάριτος, όχι μόνον ο Κύριος Ιησούς δεν κάλεσε τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους των θρησκευτικών κύκλων, αλλά τουναντίον, τους εξέθεσε και τους έκρινε. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ήταν αναμεμιγμένοι στη σταύρωση του Κυρίου Ιησού, τιμωρήθηκαν αυστηρά και όλοι υπέστησαν τρομερή μοίρα. Αυτό είναι ένα γεγονός που αναγνωρίζεται απ’ όλους. Θα μπορούσε ο Παντοδύναμος Θεός, που έρχεται την Εποχή της Βασιλείας, να λυπηθεί και να συγχωρέσει τις αντίχριστες δυνάμεις στους θρησκευτικούς κύκλους; Ασφαλώς όχι· διότι ο Θεός είναι δίκαιος και άγιος, και ο Θεός δεν επιτρέπει σε κανέναν να υβρίσει τη διάθεσή Του. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει ήδη καθορίσει την κατάληξή τους και έχει ξεκάθαρα αποκαλύψει το αμαρτωλό γεγονός ότι οι περισσότεροι πάστορες και ηγέτες στους θρησκευτικούς κύκλους σήμερα αντιστέκονται στον Θεό. Ας δούμε τι λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Θέλετε να μάθετε τον λόγο για τον οποίο οι Φαρισαίοι αντιτάχθηκαν στον Ιησού; Επιθυμείτε να μάθετε την υπόσταση των Φαρισαίων; Φαντάζονταν πολλά πράγματα σχετικά με τον Μεσσία. Επιπλέον, πίστευαν μονάχα στον ερχομό του Μεσσία, αλλά δεν αναζητούσαν την αλήθεια της ζωής. Κι έτσι, ακόμη και σήμερα περιμένουν τον Μεσσία επειδή δεν γνωρίζουν την οδό της ζωής και δεν ξέρουν ποιος είναι ο δρόμος της αλήθειας. Πώς, πιστεύετε εσείς, τέτοιοι ανόητοι, ισχυρογνώμονες και αδαείς άνθρωποι μπορούν να κερδίσουν την ευλογία του Θεού; Πώς θα μπορούσαν να αντικρύσουν τον Μεσσία; Αντιτάχθηκαν στον Ιησού γιατί δεν γνώριζαν την κατεύθυνση του έργου του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν ήξεραν την αλήθεια που είπε ο Ιησούς, κι επιπλέον, διότι δεν καταλάβαιναν τον Μεσσία. Και δεδομένου ότι δεν είχαν δει ποτέ τον Μεσσία και δεν ανήκαν ποτέ στη συντροφιά Του, έκαναν το λάθος να προσκολληθούν μάταια στο όνομα του Μεσσία, ενώ αντιτίθονταν στην υπόσταση του Μεσσία με κάθε τρόπο. Αυτοί οι Φαρισαίοι ουσιαστικά ήταν ισχυρογνώμονες, αλαζόνες και δεν υπάκουαν στην αλήθεια. Η αρχή της πίστης τους στον Θεό είναι: Ανεξαρτήτως από το πόσο βαθυστόχαστο είναι το κήρυγμά Σου, από το πόσο μεγάλη είναι η εξουσία Σου, Εσύ δεν είσαι ο Χριστός, εκτός κι αν Σε αποκαλούν Μεσσία. Δεν είναι παράλογες και γελοίες αυτές οι απόψεις; Θα σας ρωτήσω και το εξής: Δεν είναι εξαιρετικά εύκολο για εσάς να διαπράξετε τα λάθη των προγενέστερων Φαρισαίων, δεδομένου ότι δεν έχετε κατανοήσει καθόλου τον Ιησού; Είσαι σε θέση να διακρίνεις την οδό της αλήθειας; Μπορείς πραγματικά να εγγυηθείς πως δεν θα αντιταχθείς στον Χριστό; Είσαι ικανός να ακολουθήσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος; Εάν δεν γνωρίζεις αν θα εναντιωθείς στον Χριστό, τότε λέω πως ήδη ζεις στο χείλος του θανάτου. Όσοι δεν γνώριζαν τον Μεσσία ήταν όλοι ικανοί να εναντιωθούν στον Ιησού, να Τον απορρίψουν και να Τον συκοφαντήσουν. Οι άνθρωποι που δεν κατανοούν τον Ιησού είναι όλοι ικανοί να Τον απαρνηθούν και να Τον διασύρουν. Επιπλέον, είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν την επιστροφή του Ιησού ως δόλο του Σατανά και περισσότεροι άνθρωποι θα καταδικάσουν τον Ιησού που επέστρεψε ενσαρκωμένος. Όλα αυτά δε σας κάνουν να φοβάστε; Αυτό που αντιμετωπίζετε είναι βλασφημία απέναντι στο Άγιο Πνεύμα, η καταστροφή των λόγων του Αγίου Πνεύματος στις εκκλησίες κι η απόρριψη όλων όσων εκφράζει ο Ιησούς. Τι μπορείτε να κερδίσετε από τον Ιησού αν βρίσκεστε σε κατάσταση τέτοιας σύγχυσης; Πώς μπορείτε να κατανοήσετε το έργο του Ιησού όταν επιστρέψει ενσαρκωμένος επάνω σε ένα λευκό σύννεφο, εάν αρνείστε πεισματικά να συνειδητοποιήσετε τα σφάλματά σας; Σας λέω αυτό: Άνθρωποι που δεν αποδέχονται την αλήθεια, αλλά περιμένουν τυφλά την επιστροφή του Ιησού πάνω σε λευκά σύννεφα, σίγουρα βλασφημούν απέναντι στο Άγιο Πνεύμα και είναι η κατηγορία που θα καταστραφεί. Απλά επιθυμείτε τη χάρη του Ιησού και απλώς θέλετε να απολαύσετε το γαλήνιο βασίλειο των ουρανών, κι όμως, ποτέ δεν έχετε υπακούσει στα λόγια του Ιησού και ποτέ δεν έχετε αποδεχτεί την αλήθεια που εκφράζει ο Ιησούς καθώς επιστρέφει ενσαρκωμένος. Τι θα προσφέρετε ως αντάλλαγμα για το γεγονός της επιστροφής του Ιησού πάνω σε ένα λευκό σύννεφο; Είναι η ειλικρίνεια με την οποία επανειλημμένως αμαρτάνετε και μετά εξομολογείστε, ξανά και ξανά; Τι θα θυσιάσετε για τον Ιησού που επιστρέφει πάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο; Είναι τα χρόνια δουλειάς με τα οποία κολακεύετε τον εαυτό σας; Τι θα προσφέρετε ώστε να σας εμπιστευτεί ο Ιησούς που έχει επιστρέψει; Είναι η αλαζονική σας φύση που δεν υπακούει σε καμία αλήθεια;» («Όταν πλέον δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού, ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Πόσοι απ’ αυτούς αναζητούν την αλήθεια και ακολουθούν τη δικαιοσύνη; Είναι όλοι τους κτήνη, καθόλου καλύτεροι από τους χοίρους και τους σκύλους, στην κεφαλή μιας συμμορίας βρομερών μυγών, κουνώντας το κεφάλι τους με ψωνισμένη αυταρέσκεια και δημιουργώντας κάθε λογής μπελάδες,[1] μέσα σε έναν σωρό κοπριάς. Πιστεύουν πως ο βασιλιάς της κόλασης είναι ο μεγαλύτερος βασιλιάς όλων, δίχως να γνωρίζουν πως οι ίδιοι δεν είναι τίποτα περισσότερο από βρομερές μύγες. Κι όμως, εκμεταλλεύονται τη δύναμη των χοίρων και των σκύλων που έχουν ως γονείς ώστε να κακολογήσουν την ύπαρξη του Θεού. Όντας μικροσκοπικές μύγες, πιστεύουν πως οι γονείς τους είναι τόσο μεγάλοι όσο οι οδοντωτές φάλαινες.[2] Δεν γνωρίζουν, όμως, ότι ενώ οι ίδιοι είναι μικροσκοπικοί, οι γονείς τους είναι ακάθαρτοι χοίροι και σκύλοι, εκατοντάδες εκατομμύρια φορές μεγαλύτεροι από τους ίδιους. Έχοντας άγνοια της ποταπότητάς τους, στηρίζονται στη δυσωδία της σήψης που αναδίδουν εκείνοι οι χοίροι και οι σκύλοι προκειμένου να δρουν ανεξέλεγκτοι, μάταια σκεπτόμενοι να αναπαράξουν μελλοντικές γενιές, δίχως να γνωρίζουν ντροπή! Με πράσινα φτερά στην πλάτη (αυτό αναφέρεται στον ισχυρισμό τους πως πιστεύουν στον Θεό), είναι ψωνισμένοι και καυχιούνται παντού για την ομορφιά και τη γοητεία τους, ενώ ρίχνουν στα κρυφά τις ακαθαρσίες του σώματός τους στον άνθρωπο. Επιπλέον, είναι υπέρμετρα ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους, θαρρείς και μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ζευγάρι φτερά στα χρώματα του ουράνιου τόξου για να κρύψουν τις ακαθαρσίες τους, και με αυτόν τον τρόπο καταπιέζουν την ύπαρξη του αληθινού Θεού (αυτό αναφέρεται σε αυτά που συμβαίνουν στο παρασκήνιο στον θρησκευτικό κόσμο). Πώς θα γνώριζε ο άνθρωπος ότι, όσο μαγευτικά όμορφα κι αν είναι τα φτερά μιας μύγας, η ίδια η μύγα δεν είναι, εν τέλει, τίποτε άλλο παρά ένα μικροσκοπικό πλάσμα, με μια κοιλιά γεμάτη βρομιά κι ένα σώμα γεμάτο μικρόβια; Στηριζόμενοι στους χοίρους και τους σκύλους που έχουν ως γονείς, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι σε όλον τον τόπο (αυτό αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι θρησκευτικοί λειτουργοί που διώκουν τον Θεό στηρίζονται στην ισχυρή στήριξη της κυβέρνησης του έθνους για να επαναστατήσουν ενάντια στον αληθινό Θεό και την αλήθεια), με ασυγκράτητη αγριότητα. Είναι θαρρείς και τα φαντάσματα των ιουδαίων Φαρισαίων έχουν επιστρέψει μαζί με τον Θεό στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, πίσω στην παλιά τους φωλιά. Έχουν εξαπολύσει άλλον ένα γύρο διώξεων, συνεχίζοντας το έργο τους που ξεκίνησε πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια. Είναι βέβαιο πως, στο τέλος, αυτή η ομάδα έκφυλων θα χαθεί στη γη! Απ’ ό,τι φαίνεται, μετά από αρκετές χιλιετίες, τα ακάθαρτα πνεύματα έχουν γίνει ακόμη πιο πανούργα και ύπουλα. Σκέφτονται συνεχώς τρόπους να υπονομεύσουν στα κρυφά το έργο του Θεού. Με πάμπολλα κόλπα και τεχνάσματα, επιθυμούν να αναπαραστήσουν στην πατρίδα τους την τραγωδία που εκτυλίχθηκε πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια, προκαλώντας τον Θεό τόσο πολύ, που φτάνει σχεδόν στο σημείο να φωνάξει. Μετά βίας μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό Του και να μην επιστρέψει στον τρίτο ουρανό για να τους εξοντώσει» («Έργο και είσοδος (7)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Απόσπασμα από τη Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Σκεφτείτε την Εποχή της Χάριτος, όταν η βαθιά διεφθαρμένη ανθρωπότητα σταύρωσε τον Κύριο Ιησού. Ποια ακριβώς ήταν η φύση της ενέργειάς τους; Να καταστούν ικανοί να παραδώσουν τον Κύριο Ιησού, ο οποίος κήρυττε την οδό της βασιλείας των ουρανών, στον βασιλιά των διαβόλων και, επιπλέον, να πουν ότι ο Κύριος Ιησούς έπρεπε να σταυρωθεί και ότι θα προτιμούσαν να ελευθερώσουν έναν ληστή παρά να μη σταυρώσουν τον Κύριο Ιησού —δεν ήταν δαιμονική μια τόσο διεφθαρμένη ανθρωπότητα; Μόνο οι δαίμονες θα μπορούσαν να μισούν τόσο πολύ τον Θεό, ώστε να εμπλέκονταν σε μια θανάσιμη διαμάχη μαζί Του. Οι αρχιερείς, οι γραμματείς και τόσο πολλοί ακόλουθοι φώναζαν ομόφωνα ότι ο Κύριος Ιησούς έπρεπε να σταυρωθεί· θα μπορούσαν να είναι μόνο ένα πλήθος δαιμόνων που μισούσαν τον Θεό, έτσι δεν είναι; Τώρα, οι περισσότεροι πάστορες και επικεφαλής στη θρησκευτική κοινότητα, μαζί με πολλούς πιστούς, δεν καταδικάζουν, κι αυτοί επίσης, με μια φωνή τον Παντοδύναμο Θεό; Δεν είναι δαίμονες που αντιτίθενται στον Θεό; Ιδιαίτερα τώρα, που ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας αντιστέκεται άγρια και καταδικάζει το έργο του Θεού, η θρησκευτική κοινότητα παίρνει, κι αυτή, το μέρος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και ενώνεται, μάλιστα, με αυτόν προκειμένου να αντισταθεί στον Θεό, να Τον καταδικάσει και να Τον βλασφημήσει. Έτσι, η ανθρώπινη φυλή καθίσταται μάρτυρας του ότι η θρησκευτική κοινότητα και ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας σχηματίζουν από κοινού μια ενωμένη γραμμή μάχης και μαζί προσχωρούν στο στρατόπεδο του Σατανά. Η θρησκευτική κοινότητα έχει υπάρξει από καιρό ο συνεργός του Σατανά, πράγμα που αποκαλύπτει πλήρως ότι η μοχθηρή και διεφθαρμένη ουσία της υπηρεσίας προς τον Θεό της θρησκευτικής κοινότητας είναι, στην πραγματικότητα, αντίσταση στον Θεό. Τούτο αποδεικνύει απόλυτα ότι τα λόγια που εξέφερε ο Κύριος Ιησούς, τα οποία εξέθεσαν και έκριναν τους Ιουδαίους Φαρισαίους, αποκάλυψαν επακριβώς την ίδια διεφθαρμένη και μοχθηρή ουσία της θρησκευτικής κοινότητας του σήμερα. Σήμερα, η αντίσταση της θρησκευτικής κοινότητας στον Θεό ισοδυναμεί ή και ξεπερνά εκείνη της θρησκευτικής κοινότητας στην Εποχή της Χάριτος. Αποτελούν μια δαιμονική ομάδα αντίχριστων που ο Θεός έχει απορρίψει και καταδικάσει, και ανήκουν εξ ολοκλήρου στις κακές δυνάμεις του Σατανά. Από αυτό, είναι φανερό ότι η διαφθορά της ανθρώπινης φυλής έχει φτάσει σε ένα ακραίο σημείο, όπου θα μπορούσε, πραγματικά, για άλλη μια φορά να σταυρώσει τον Χριστό, ο οποίος, κατά τις έσχατες ημέρες, εκφέρει την αλήθεια και κρίνει. Τούτο αρκεί για να δείξει ότι οι άνθρωποι έχουν διαφθαρεί τόσο πολύ από τον Σατανά, ώστε έχουν μετατραπεί σε δαίμονες. […] Η κρίση και το παίδεμα του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες είναι το έργο του να μπει ένα τέλος στο πεπρωμένο του Σατανά. Υπάρχει καμία πιθανότητα να δείξει ο Θεός επιείκεια σ’ αυτούς τους δαιμονικούς αντίχριστους της θρησκευτικής κοινότητας, που έχουν εμπλακεί σε μια θανάσιμη διαμάχη με τον πραγματικό ενσαρκωμένο Θεό των εσχάτων ημερών; Όλοι μπορούμε να περιμένουμε να δούμε το θέαμα, όταν τα έθνη και οι λαοί του κόσμου γίνουν μάρτυρες της δημόσιας εμφάνισης του Θεού. Γιατί θα θρηνήσουν οι λαοί; Τότε η αλήθεια θα βγει στο φως!

Απόσπασμα από τη Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Υποσημειώσεις:

1. Η φράση «δημιουργώντας κάθε λογής μπελάδες» αναφέρεται στο γεγονός ότι οι δαιμονικοί άνθρωποι είναι ανεξέλεγκτοι, παρεμποδίζοντας το έργο του Θεού και αντιβαίνοντας σε αυτό.

2. Η φράση «οδοντωτές φάλαινες» χρησιμοποιείται ειρωνικά. Είναι μεταφορά για το γεγονός ότι οι μύγες είναι τόσο μικρές, που στα μάτια τους οι χοίροι και οι σκύλοι μοιάζουν μεγάλοι σαν φάλαινες.

Προηγούμενο: Ερώτηση 35: Οι περισσότεροι άνθρωποι εντός του θρησκευτικού κόσμου πιστεύουν ότι οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι έχουν επιλεγεί και οριστεί από τον Κύριο, και ότι όλοι τους είναι άνθρωποι που υπηρετούν τον Κύριο στις εκκλησίες· αν ακολουθούμε και υπακούμε αυτούς τους πάστορες και τους πρεσβυτέρους, στην πραγματικότητα υπακούμε και ακολουθούμε τον Κύριο. Όσο για το τι ακριβώς σημαίνει υπακούω και ακολουθώ τον άνθρωπο και το τι ακριβώς σημαίνει υπακούω και ακολουθώ τον Θεό, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κατανοούν αυτήν την πτυχή της αλήθειας. Σας παρακαλούμε να συναναστραφείτε πάνω σ’ αυτό το θέμα.

Επόμενο: Ερώτηση 37: Παρόλο που οι πάστορες και πρεσβύτεροι κατέχουν τη δύναμη εντός των θρησκευτικών κύκλων και βαδίζουν στο μονοπάτι των Φαρισαίων υποκριτών, εμείς πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού και όχι σ’ αυτούς, άρα πώς μπορείτε να λέτε ότι βαδίζουμε κι εμείς στο μονοπάτι των Φαρισαίων; Είναι, στ’ αλήθεια, αδύνατον να σωθούμε μέσω της πίστης μας εντός της θρησκείας;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

4. Ο τρόπος με τον οποίον τα τρία στάδια του έργου του Θεού βαθαίνουν ανά στάδιο, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να σωθούν και να οδηγηθούν στην τελείωση

Σχετικά λόγια του Θεού: Η όλη διαχείριση του Θεού χωρίζεται σε τρία στάδια, και σε κάθε στάδιο υπάρχουν αντίστοιχες δέουσες απαιτήσεις προς...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο